Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
63,00 63,00
Cena regularna: 69,99
69,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Marek Krzysztof Kolasiński

str. 4

Marek Salamonowicz

str. 8

Marcin Hotel

str. 16

Maciej Siwicki

str. 21

GLOSY

Adam Górski, Filip Gołba, Michał Toruński

str. 27

Barbara Grabowska-Moroz

str. 31

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Agnieszka Knade-Plaskacz

str. 37

Sławomir Dudzik

str. 44

OMÓWIENIA I RECENZJE

John A.E. Vervaele - European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice, with a prologue by Gabrielle Fornasali and Daria Sartori (eds.)
(recenzja Hanny Kuczyńskiej)
str. 51

Stefano Ruggeri (ed.) - Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe, Developments in EU Legislation and New Challanges for Human Rights-Oriented Criminal Investitions in Cross-border Cases
(omówienie Małgorzaty Manikowskiej)
str. 55

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 58

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61

Warunki prenumeraty na 2016 r.
str. 64
Marek Krzysztof Kolasiński
Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody powstałe w wyniku oddziaływania efektu parasola cenowego kartelu nad rynkiem w prawie Unii Europejskiej
Proces budowy unijnego systemu odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wywołane naruszeniami prawa konkurencji uległ w ostatnim okresie wyraźnemu przyśpieszeniu. Czytelnym tego przejawem było przyjęcie 26.11.2014 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego. Wśród zagadnień, które nie zostały unormowane bezpośrednio w dyrektywie, ważne miejsce znajduje możliwość skutecznego dochodzenia rekompensaty uszczerbku zaistniałego na skutek wystąpienia efektu parasola cenowego (ang. umbrella pricing). Aż do wyroku Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) z 5.06.2014 r. w sprawie Kone AG kwestia ta uznawana była za "niewyjaśnioną dotychczas na poziomie unijnym". Wskazane orzeczenie rozstrzygnęło węzłowe elementy analizowanej problematyki. Uzasadnione jest zatem przedstawienie stanowiska TS i zbadania go w ujęciu komparatystycznym. Pożyteczne wydaje się też podjęcie próby dokonania analizy ekonomicznej przedmiotowego zjawiska oraz określenia wpływu przyjętych przez TS zasad odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku oddziaływania efektu parasola na skuteczność programu łagodzenia kar.

Początek strony


Marek Salamonowicz
Harmonizacja prawa tajemnic handlowych w ramach Unii Europejskiej
Obecnie toczy się w świetle prawa UE żywy dyskurs co do potrzeby, zakresu i form prawnych harmonizacji reguł dotyczących ochrony tajemnic handlowych. Propozycje Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) zostały zawarte w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (TSD, Trade Secrets Directive). Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić istotę proponowanych rozwiązań oraz dokonać analizy ich potencjalnego wpływu na obrót prawno-gospodarczy w Polsce oraz Unii, poruszono także kwestię implementacji do krajowego porządku prawnego.

Początek strony


Marcin Hotel
Kierunek zmiany kursu instrumentów finansowych a definicja informacji poufnej w dyrektywie MAD
Ostatnio w literaturze zagranicznej dyskutowany jest problem wykładni pojęcia informacji poufnej w rozumieniu art. 1 pkt 1 dyrektywy MAD pod kątem tego, czy dla przypisania danej informacji przymiotu poufności konieczna jest możliwość przewidzenia na jej podstawie kierunku zmiany kursu, jaki zostanie wywołany po jej przekazaniu do publicznej wiadomości. Kwestia ta ma doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż od prawidłowej kwalifikacji informacji, jako poufnej zależy wykonanie obowiązków związanych z jej upublicznieniem oraz przestrzeganie zakazów dotyczących jej wykorzystania. Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel analizę tego problemu z perspektywy celów i funkcji europejskiej regulacji nadużyć na rynku kapitałowym.

Początek strony


Maciej Siwicki
Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa autorskiego w "chmurach obliczeniowych" w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012
Chmura obliczeniowa bazuje na współdzieleniu i korzystaniu z zasobów technologii informacyjnych często niezależnie od geograficznej lokalizacji poszczególnych jej elementów. Ten aspekt jej funkcjonowania wymusza konieczność rozwiązywania licznych problemów związanych z określeniem jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa autorskiego. Ze względu na to, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 jest najważniejszym źródłem norm jurysdykcyjnych w sprawach cywilnych i handlowych dla sądów państw członkowskich UE, przedmiotem zainteresowania uczyniono zawarte w nim uregulowania normatywne, ze szczególnym uwzględnieniem reguł ustalania jurysdykcji.

Początek strony


Adam Górski, Filip Gołba, Michał Toruński
Artykuł 540 § 3 k.p.k. - konkretna czy abstrakcyjna podstawa wznowienia postępowania karnego - glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26.06.2014 r. (I KZP 14/14)
W swojej uchwale Sąd Najwyższy (dalej jako SN) uznał, że art. 540 § 3 kodeksu postępowania karnego jest abstrakcyjną podstawą wznowienia postępowania karnego. Oznacza to, że postępowanie karne w sprawie oskarżonego można wznowić nawet wtedy, gdy wobec tego oskarżonego nie zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) stwierdzający naruszenie konwencyjnych praw i wolności. Wystarczy bowiem, aby naruszenie zostało stwierdzone w sprawie "podobnej". Powyższy pogląd - zdaniem autorów - nie zasługuje na uznanie.

Początek strony


Barbara Grabowska-Moroz
Ochrona gromadzonych danych telekomunikacyjnych i zasady ich udostępniania na tle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 8.04.2014 r. w sprawach połączonych: C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland oraz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30.07.2014 r. (K 23/11)
Dyskusja na temat adekwatnych sposobów zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i wpływu na ograniczenia praw i wolności ma zarówno charakter publicystyczny jak i naukowy. W oba nurty tej debaty wpisują się dwa orzeczenia sądowe wydane w 2014 r. dotyczące tzw. retencji danych telekomunikacyjnych. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) z 8.04.2014 r., a następnie Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako TK) z 30.07.2014 r. spowodowały, że polski ustawodawca będzie zobowiązany zweryfikować dotychczasowy model dostępu do danych telekomunikacyjnych. Tym samym został nałożony na niego obowiązek analizy dotychczasowego schematu kontroli nad służbami (policyjnymi i specjalnymi) pod kątem wpływu ich działań na prawo do prywatności oraz autonomię informacyjną.

Początek strony


Agnieszka Knade-Plaskacz
Kryteria oceny negatywnych skutków planu lub przedsięwzięcia dla integralności siedlisk przyrodniczych i specjalnych obszarów ochrony w rozumieniu art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej - wprowadzenie i wyrok TS (trzecia izba) z 11.04.2013 r. w sprawie C-258/11 Peter Sweetman i inni przeciwko An Bord Pleanála
Wyrok w sprawie C-258/11, Sweetman stanowi podsumowanie orzecznictwa TS dotyczącego wykładni art. 6 dyrektywy siedliskowej, nakładającego na państwa członkowskie UE wiele zobowiązań i określających szczegółowe procedury zmierzające do zagwarantowania, zachowania lub w stosownym wypadku odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz specjalnych obszarów ochrony. Kluczową kwestią w omawianym wyroku było wskazanie kryteriów oceny negatywnych skutków planu lub przedsięwzięcia dla integralności siedlisk przyrodniczych i specjalnych obszarów ochrony, albowiem dyrektywa si edliskowa nie ustanawia metod dokonywania takiej oceny. Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował również zakres stosowania zasady ostrożności podczas dokonywania oceny oddziaływania planów i projektów na tereny należące do programu "Natura 2000".

Początek strony


Sławomir Dudzik
Pojęcie pomocy państwa oraz rola sądów krajowych w egzekwowaniu prawa pomocy państwa Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 11.07.1996 r. w sprawie C-39/94 Syndicat français de l'Express international (SFEI) i inni przeciwko La Poste i inni
Wyrok TS w sprawie C-39/94, SFEI dotyczy dwóch kluczowych zagadnień dla unijnego prawa pomocy państwa - samego pojęcia pomocy (zwłaszcza w realiach sektora publicznego) oraz roli sądów krajowych w egzekwowaniu traktatowych zakazów w tym zakresie. Trybunał zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia wyników analiz ekonomicznych przy badaniu, czy mamy do czynienia z pomocą, a także wskazuje na wprawdzie odrębne, ale jednak uzupełniające się role Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) i sądów krajowych. Do tych ostatnich należy przede wszystkim ochrona jednostek przed skutkami wprowadzenia w życie nielegalnej pomocy państwa.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Marek Krzysztof Kolasiński
 • Liability in damages for loss arisen as a consequence of a cartel's umbrella pricing influence on the market in EU law
 • p. 4

  Marek Salamonowicz
 • Harmonization of trade secrets law in the European Union
 • p. 8

  Marcin Hotel
 • Changes of prices of financial instruments and the definition of inside information in MAD directive
 • p. 16

  Maciej Siwicki
 • National jurisdiction in copyright cases concerning cloud computing in the light of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council
 • p. 21

  GLOSY

  Adam Górski, Filip Gołba, Michał Toruński
  Article 540(3) of the Code of Criminal Procedure - specific or abstract grounds for resumption of criminal proceedings
  - commentary on a resolution by a panel of 7 Supreme Court judges of 26 June 2014 (I KZP 14/14)
  p. 27

  Barbara Grabowska-Moroz
  Protection of accumulated telecommunications data and principles of making them available against the background of the Polish Constitution and EU law
  - commentary on Court of Justice judgment in joined cases: C-293/12 and C-594/12 Digital Rights Ireland and on Polish Constitutional Court's judgment of 30 July 2014 (K 23/11)
  p. 31

  CASE LAW MILESTONES

  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Criteria for assessment of adverse effect of a plan or project for integrity of natural habitats and special areas of conservation in the sense of Art. 6(3) of the Habitats Directive
  - introduction and CoJ judgment (Third Chamber) of 11 April 2013 in case C-258/11 Peter Sweetman and Others v An Bord Pleanála
  p. 37

  Sławomir Dudzik The notion of state aid and the role of national courts in enforcing state aid regulations of the EU
  - introduction and CoJ judgment of 11 July 1996 in case C-39/94 Syndicat francais de l'Express international (SFEI) and Others v La Poste and Others
  p. 44

  DISCUSSIONS AND REVIEWS

  John A.E. Vervaele - European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice, with a prologue by Gabrielle Fornasali and Daria Sartori (eds.)
  (review by Hanna Kuczyńska)
  p. 51

  Stefano Ruggeri (ed.) - Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe, Developments in EU Legislation and New Challanges for Human Rights-Oriented Criminal Investitions in Cross-border Cases
  (discussed by Małgorzata Manikowska)
  p. 55

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 58

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 60

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 61

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  str. 64
  Marek Krzysztof Kolasiński
  Liability in damages for loss arisen as a consequence of a cartel's umbrella pricing influence on the market in EU law
  This article is devoted to the issue of liability in damages for loss arisen as a consequence of a cartel's umbrella pricing infl uence on the market in the law of the European Union. The author presents the economic features of the notion of umbrella pricing and then discusses in detail the standpoint of the Court of Justice of the EU. The next part of the article compares the EU principles of liability in damages for losses arisen as a consequence of a cartel's umbrella pricing influence on the market with the solutions adopted in the Polish and US law. Special attention is paid to the problem of functions that liability in damages for losses caused by infringements of anti-monopoly laws plays in US and EU law. The author analyses also the relationships between the EU principles of liability in damages for losses that arose as a consequence of umbrella pricing influence and the effi ciency of the leniency programme.

  Back to top


  Marek Salamonowicz
  Harmonization of trade secrets law in the European Union
  This paper is a voice in the discussion about the assumptions for, scope and effects of harmonization of trade secrets law within the European Union. The subject of these reflections is the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how, prepared by the European Commission. Many offi cial opinions and papers prepared during the legislative process are presented. The Proposal is demonstrated to have defects, in particular in the field of worker mobility guarantees. The proposal concerns many dubious solutions, such as indication of gross negligence as the grounds for liability for direct infringement of a trade secret or the broad definition of infringing goods.

  Back to top


  Marcin Hotel
  Changes of prices of financial instruments and the definition of inside information in MAD directive
  The notion of the inside information is a crucial one from the European capital market law perspective. It is connected both with the prohibition of use and disclosure obligations of the inside information. One of the main issues is answer to the question whether it is necessary, in order to find information inside, to infer from that information its potential effect on the prices of the financial instruments, once it is disclosed. This paper deals with the matter of the direction of the inside information in relation to the use of it by the reasonable investor. The analysis of the premise of price-sensivity can lead to the conclusion, that due to the abundance of the views on the particular information (whether it is positive or negative) sufficient is to determine that the reasonable investor would be likely to use it as part of the basis of his or her investment decisions.

  Back to top


  Maciej Siwicki
  National jurisdiction in copyright cases concerning cloud computing in the light of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council
  For the courts of the Member States of the European Union, Regulation No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council is the most important source of rules on jurisdiction in civil and commercial matters. The primary aim of this regulation is to promote the compatibility of rules that apply applicable in the field of jurisdiction. The second objective is to ensure free movement of judgments in civil and commercial matters. Proper determination of the applicable law in copyright cases concerning cloud computing requires references to the regulation in question. This paper discusses the above issues.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty