Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,10 60,10
Cena regularna: 66,78
66,78
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jan Barcz

str. 4

Maciej Taborowski

str. 14

Joanna Horyza

str. 26

PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

str. 35

GLOSY

Justyna Maliszewska-Nienartowicz

str. 44

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Agnieszka Knade-Plaskacz

str. 51

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 58

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61

Warunki prenumeraty na 2016 r.
str. 64
Jan Barcz
Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) w świetle prawa Unii Europejskiej
Od 1.01.2015 r. Republika Federalna Niemiec, jako 22. państwo członkowskie UE, wprowadziła na mocy ustawy stawkę płacy minimalnej (8.50 euro za godzinę). Na szczeblu unijnym regulacje takie są, co prawda, popierane, niemniej niemiecka ustawa wzbudziła wiele istotnych problemów w świetle prawa unijnego. Chodzi bowiem o to, że zobowiązuje ona również pracodawców z siedzibą w innych państwach członkowskich do wypłaty swoim pracownikom wynagrodzenia według minimalnej stawki niemieckiej, jeżeli praca świadczona jest na terytorium RFN, niezależnie od czasu trwania takiego świadczenia. Regulacją taką zostały dotknięte przede wszystkim przedsiębiorstwa transportowe z siedzibą w Polsce. Przedsiębiorstwa te dokonują obecnie prawie 25% operacji transportowych na terytorium Unii Europejskiej, wytwarzają 6,6.% polskiego PKB (Polska jest w tym sektorze liderem, przed Hiszpanią i Niemcami), a ich liczba przekracza 30 tys. (głównie małych i średnich przedsiębiorstw). Odpowiednio poważne są konsekwencje gospodarcze i społeczne wprowadzenia wymogów niemieckiej ustawy: zagrożona może być egzystencja znacznej części (ponad 40%), zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw transportowych mających siedzibę w Polsce, a pracę może utracić ponad 50 tys. osób. Ustawa niemiecka spotkała się z krytyką nie tylko ze strony przedsiębiorstw transportowych, lecz także kilkunastu państw członkowskich, w tym Polski. Podzielając podnoszone zastrzeżenia, w maju 2015 r. Komisja Europejska (dalej jako Komisja) wszczęła w stosunku do RFN postępowanie na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Początek strony


Maciej Taborowski
Skutki naruszenia obowiązku notyfikacji przepisów technicznych (w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE) - uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.03.2015 r. (P 4/14)
W wyroku P 4/14 Trybunał Konstytucyjny uznał, że z perspektywy Konstytucji RP naruszenie obowiązku notyfikacji wynikającego z dyrektywy 98/34/WE nie ma istotnego znaczenia. Zarzucił przy tym Trybunałowi Sprawiedliwości (dalej jako TS), że w wyroku Fortuna przekroczył swoje kompetencje.

Początek strony


Joanna Horyza
Europejska inicjatywa obywatelska - analiza wymogów formalnych rejestracji na przykładzie skargi na decyzję o odmowie rejestracji inicjatywy STOP TTIP
Wśród 52 europejskich inicjatyw obywatelskich, które pojawiły się od 2012 r., 20 zostało odrzuconych na etapie wniosku o rejestrację z powodu wykraczania "w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie Traktatów" (art. 4 ust. 2 rozporządzenia n r 211/2011). W przypadku inicjatywy STOP TTIP dotyczącej wezwania do przygotowania projektu decyzji uchylającej mandat negocjacyjny udzielony Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) przez Radę do rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Komisja stwierdziła, że tego rodzaju decyzja nie jest aktem prawnym, a inicjatywa, jako wezwanie do zaniechania działania, nie realizuje celu "wprowadzenie w życie Traktatów". Czy jest to słuszne stanowisko? Zanim w tej sprawie głos zabierze Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE), poprzez analizę wymogów formalnych, autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o zasadność odmowy rejestracji inicjatywy STOP TTIP i szanse powodzenia skargi wniesionej do TSUE przez jej organizatorów.

Początek strony


Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Nieodpłatne świadczenie usług w podatku VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
W systemie VAT obowiązującym w państwach członkowskich UE podatkowi od wartości dodanej podlega każda odpłatna transakcja, której przedmiotem jest towar lub usługa, jeżeli jest realizowana przez podatnika działającego w takim charakterze. Odpłatność jest nieodzowną cechą transakcji podlegających zharmonizowanemu systemowi VAT Unii Europejskiej. Prawodawca unijny objął jednak podatkiem VAT również niektóre czynności nieodpłatne. Wśród nich należy wymienić m.in. nieodpłatne świadczenie usług. W dyrektywie 2006/112/WE1 nieodpłatnemu świadczeniu usług poświęcono zasadniczo tylko cztery artykuły2. Kwestie dotyczące wykładni nieodpłatnego świadczenia usług doczekały się jednak ponad 20 wyroków Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), w tym w wielu sprawach rozstrzyganych w Trybunale w Luksemburgu zachodziła konieczność wydania opinii przez rzeczników generalnych. Liczba wyroków TS i wydawanych do nich opinii rzeczników generalnych w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług świadczy o tym, że interpretacja przepisów dyrektywy 2006/112/WE w omawianej kwestii miała często precedensowy charakter. Kierunki interpretacyjne w niektórych zagadnieniach problematycznych dotyczących nieodpłatnych świadczeń oraz w zakresie odliczania podatku naliczonego związanego z tymi świadczeniami wypracowane przez TS spowodowały ostatecznie reakcję prawodawcy unijnego, który przez zmianę dyrektywy 2006/112/WE wyłączył stosowanie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń w niektórych sytuacjach (przy jednoczesnym zmodyfikowaniu zasad dotyczących odliczania podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami). W niniejszym artykule zostanie podjęta próba syntetycznego ujęcia tez płynących zarówno z orzecznictwa TS, jak i opinii rzeczników generalnych, w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług oraz skutków wprowadzenia zmian prawa unijnego w tym obszarze. Z uwagi na ograniczone ramy, opracowanie koncentruje się jedynie na podstawowych problemach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego świadczenia usług, w szczególności zostaną omówione: cel, zasady i skutki opodatkowania tych nieodpłatnych czynności. Jak już zasygnalizowano, zostaną omówione nowe zasady dotyczące przedmiotowej problematyki wynikające ze zmiany dyrektywy 2006/112/WE.

Początek strony


Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Dyskryminacja pracownika ze względu na otyłość stanowiącą niepełnosprawność - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18.12.2014 r. w sprawie C-354/13 Fag og Arbejde (FOA) przeciwko Kommunernes Landsforening
"1. Wykładni prawa Unii należy dokonywać w ten sposób, że w kontekście zatrudnienia i pracy nie ustanawia ono ogólnej zasady niedyskryminacji ze względu na otyłość jako taką.
2. Wykładni dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy dokonywać w ten sposób, że otyłość pracownika stanowi niepełnosprawność w rozumieniu tej dyrektywy, jeżeli stan ten powoduje ograniczenia wynikające w szczególności z długotrwałego osłabienia funkcji fizycznych, umysłowych lub psychicznych, które w oddziaływaniu z różnymi barierami mogą utrudniać danej osobie pełny i skuteczny udział w życiu zawodowym na równi z innymi pracownikami. Do sądu krajowego należy ocena, czy przesłanki te są spełnione w zawisłej przed nim sprawie".

Początek strony


Agnieszka Knade-Plaskacz
Łączenie systemów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych - negocjowanie umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska a zasada równowagi instytucjonalnej - wprowadzenie i wyrok TS (wielka izba) z 16.07.2015 r. w sprawie C-425/13 Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej
Przedstawiony wyrok, wydany w składzie wielkiej izby, dotyczy zarówno europejskiej i międzynarodowej polityki klimatycznej, jak i zagadnień związanych z zasadą równowagi instytucjonalnej, a mianowicie podziałem kompetencji pomiędzy Komisją Europejską (dalej jako Komisja) i Radą UE w zakresie negocjacji umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. Na kanwie sporu dotyczącego dwustronnych negocjacji w sprawie połączenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z systemem australijskim, TS po raz pierwszy miał okazję wypowiedzenia się w przedmiocie wykładni art. 218 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Kluczową kwestią będącą przedmiotem sporu między instytucjami unijnymi było w omawianym wyroku to, jaki zakres kompetencji do przyjmowania wytycznych negocjacyjnych został przyznany Radzie oraz jaką rolę w negocjacjach treści umów międzynarodowych pełnić powinien wyznaczony przez nią komitet specjalny.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Jan Barcz
 • The German Minimum Wage Act (Mindestlohngesetz) in the light of European Union law
 • p. 4

  Maciej Taborowski
 • Effects of a failure to comply with the notifi cation obligation regarding technical provisions (within the meaning of Directive 98/34/EC). Remarks against the background of Constitutional Court judgment of 11 March 2015 (P 4/14)
 • p. 14

  Joanna Horyza
 • European citizens’ initiative. Analysis of formal requirements for registration on the example of complaint against decision refusing registration of STOP TTIP initiative
 • p. 26

  CASE LAW

  Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
  Gratuitous provision of services in VAT in the case law of the Court of Justice
  p. 35

  COMMENTARIES

  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Employee discrimination due to obesity which constitutes disability
  - commentary on Court of Justice judgment of 18 December 2014 in case C-354/13 Fag og Arbejde (FOA) v Kommunernes Landsforening
  p. 44

  CASE LAW MILESTONES

  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Linking greenhouse gas emissions trading schemes - negotiating international agreements to which the EU is a party and the principle of institutional balance
  - introduction and CoJ (Grand Chamber) judgment of 16 July 2015 in case C-425/13 European Commission v Council of the European Union
  p. 51

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 58

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 60

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 61

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  p. 64
  Jan Barcz
  The German Minimum Wage Act (Mindestlohngesetz) in the light of European Union law
  Transport companies based in Poland currently carry out nearly 25% transport operations in the European Union (Poland is the sector's leader, followed by Spain and Germany), generate 6.6% of the Polish GDP and number over 30,000 (mainly SMEs). The introduction, by the German Minimum Wage Act (MiLoG), of a duty to pay employees of those enterprises at the German minimum hourly rate (at least EUR 8.50 per hour) in combination with the costs of restrictive administrative requirements and the menacing drastic financial penalties has very serious economic and social consequences for the sector: it may threaten the very existence of a large part of Poland-based transport companies, especially SMEs, and more than 50,000 jobs may be lost. The article contains an analysis of the provisions of the German act (MiLoG) in the light of EU law with respect to individual kinds of international transport operations, stating that many of those provisions are inconsistent with EU law or there are serious doubts about their consistency. Despite the initiation by the European Commission of proceedings against the FRG under Art. 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union, there is currently a state of great legal uncertainty, resulting in uncertainty in commercial transactions with the FRG. The article discusses the options of measures which would prevent this situation. First of all, the FRG should temporarily suspend the application of the whole MiLoG for the duration of proceedings concerning the alleged infringement of Treaties and clarify the elements of remuneration which the minimum wage comprises, according to MiLoG (it would be useful to agree the equivalence of minimum wage components with the elements of wages paid in Poland. The simplest target solution from the point of view of procedures and negotiations would be for the FRG to apply the exceptions provided for in Directive 96/71/EC, concerning non-application of the Directive due to the short period of the service or its small scope, which be soundly justifi ed in case of the particularly mobile employees of the transport sector. The article refers also to the basic issue of the relations between freedoms of the EU internal market and its 'social dimension'. The dispute concerning the infl uence of domestic minimum wage regulations on the EU internal market, focused on the German MiLoG, gave this problem a new, confl ict-generating dimension, which may bring about serious disturbances in the operation of the internal market of the EU.

  Back to top


  Maciej Taborowski
  Effects of a failure to comply with the notifi cation obligation regarding technical provisions (within the meaning of Directive 98/34/EC). Remarks against the background of Constitutional Court judgment of 11 March 2015 (P 4/14)
  In its ruling P 4/14, the Constitutional Court accepted that from the point of view of the Constitution of the Republic of Poland a failure to comply with the notifi cation obligation provided for in Directive 98/34/EC is not important and does not result in derogation of the national regulations. It also accused the Court of Justice of the EU that in its Fortuna judgment it exceeded its powers. From the perspective of national courts, despite the P 4/14 ruling, the key constitutional question remains unsolved: can Art. 91(3) of he Polish Constitution serve as the legal basis for refusing to apply a non-notified technical provision according to Directive 98/34/EC.

  Back to top


  Joanna Horyza
  European citizens' initiative. Analysis of formal requirements for registration on the example of complaint against decision refusing registration of STOP TTIP initiative
  The European citizens' initiative was established to strengthen the democratic processes in the European Union. Among the proposed initiatives submitted to the European Commission many were rejected at the initial registration stage due to noncompliance with formal requirements, i.e. due to manifestly falling 'outside the framework of the Commission's powers to submit a proposal for a legal act of the Union for the purpose of implementing the Treaties'. Application of the provision which sets this condition by the Commission gives grounds for concerns, not only among the organizers of the rejected initiatives but also among lawyers and practitioners. The judgment in the STOP TTIP case, which was launched before the General Court against the decision refusing registration, will be unprecedented and crucial for the further use of this instrument.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty