Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
66,60 66,60
Cena regularna: 74,00
74,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
  • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
  • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
  • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jędrzej Maśnicki

str. 4

Małgorzata Ciechomska

str. 13

Marcin Hotel

str. 19

GLOSY

Aleksandra Szczerba-Zawada

str. 24

Agnieszka Grzelak

str. 31

Dariusz Gibasiewicz

str. 37

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Ewa Laskowska

str. 46

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 55

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 59

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61

Warunki prenumeraty na 2017 r.
str. 64
Jędrzej Maśnicki
Bezpośredni skutek dyrektyw w relacjach triangularnych
Czy można napisać coś nowego o bezpośrednim skutku dyrektyw? Okazuje się, że tak, gdyż wciąż niewiele miejsca poświęcono do tej pory bezpośredniemu skutkowi dyrektyw w relacji triangularnej. Relacje triangularne dotyczą sytuacji, w których bezpośrednie zastosowanie dyrektywy między państwem a jednostką wpływa na sytuację prawną podmiotu trzeciego niebędącego stroną postępowania lub sporu. Określenie tej relacji mianem triangularnej ma swoje źródło w zaangażowaniu trzech podmiotów - dwóch zaangażowanych w relację o charakterze wertykalnym i podmiotu trzeciego - jednostki, która w istocie ponosi konsekwencje braku transpozycji prawa unijnego. Omawiany tu wariant bezpośredniego skutku dyrektyw może zatem prowadzić do rezultatów tożsamych z odrzuconym przez orzecznictwo odwróconym skutkiem bezpośrednim, w którym organ lub sąd nakłada na podmioty prywatne obowiązki wynikające wprost z postanowień dyrektyw. W związku z tym, bezpośrednie stosowanie dyrektyw - w takich sytuacjach jak bezpośredni skutek w relacji triangularnej - może być tożsame z nałożeniem obowiązków na jednostki.

Początek strony


Małgorzata Ciechomska
Tarcza Prywatności UE-USA (EU-U.S. Privacy Shield) - nowy instrument transatlantyckiej wymiany danych osobowych
Wyrokiem z 6.10.2015 r. w sprawie C-362/14 Maximillian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner, TS stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) 2000/520/WE, która uznawała adekwatność ochrony prywatności i danych osobowych w ramach tzw. programu Bezpiecznej Przystani (ang. Safe Harbor), a tym samym przez ponad 15 lat umożliwiała transfer danych osobowych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Konsekwencją wydania orzeczenia było prz yjęcie przez Komisję 12.07.2016 r. tzw. Tarczy Prywatności UE-USA, która ma zastąpić nieważną decyzję Komisji. Celem niniejszego artykułu jest analiza przyjętego w lipcu 2016 r. rozwiązania w zakresie przekazywania danych osobowych konsumentów z UE do USA.

Początek strony


Marcin Hotel
Naruszenie prawnie uzasadnionych interesów emitenta jako przesłanka opóźnienia podania do wiadomości publicznej informacji poufnych
3.07.2016 r. weszło w życie rozporządzenie MAR, które ujednoliciło w całej Unii Europejskiej regulację związaną z przekazywaniem informacji poufnych do wiadomości publicznej. Przepisy rozporządzenia zastąpiły dyrektywę MAD oraz dyrektywy wykonawcze. Oznacza to, że w zakresie, w jakim polskie przepisy zostały niedostosowane do uchylenia dyrektyw, zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia MAR, które będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami odpowiednich polskich aktów prawnych. Nowe przepisy, podobnie jak dotychczas obowiązująca dyrektywa MAD, daje emitentom możliwość opóźnienia podania informacji poufnej do wiadomości publicznej, jeśli są spełnione wymienione w nich przesłanki. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć przesłankę naruszenia prawnie uzasadnionych interesów emitenta, która stanowi uzasadnienie samej możliwości opóźnienia podania informacji poufnej do wiadomości publicznej.

Początek strony


Aleksandra Szczerba-Zawada
Czasowa nieaktywność zawodowa z powodu ciąży i urlopu macierzyńskiego a status pracownika w prawie Unii Europejskiej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.06.2014 r. w sprawie C-507/12 Jessy Saint Prix
Artykuł 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że kobieta, która zaprzestaje pracy lub poszukiwania pracy z uwagi na fizyczne ograniczenia wynikające z zaawansowanej ciąży i okresu poporodowego, zachowuje status "pracownika" w rozumieniu tego artykułu, pod warunkiem że powróci do pracy lub znajdzie inną pracę w rozsądnym okresie po urodzeniu dziecka. W celu ustalenia, czy okres, jaki upłynął od porodu do powrotu do pracy, może być uznany za rozsądny, do danego sądu krajowego należy uwzględnienie wszystkich szczególnych okoliczności sprawy w postępowaniu głównym i właściwych przepisów krajowych regulujących okres urlopu macierzyńskiego zgodnie z art. 8 dyrektywy Rady 92/85/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią. Obywatelka Unii zostałaby zniechęcona do wykonywania przysługującego jej prawa swobodnego przemieszczania się, jeżeli, w sytuacji gdyby była w ciąży w państwie przyjmującym i zrezygnowałaby z tego względu z zatrudnienia, choćby na krótki okres, mogłaby stracić status pracownika w tym państwie.

Początek strony


Agnieszka Grzelak
Trybunał Sprawiedliwości ponownie o relacji między koniecznością zwalczania przestępczości a prawem do prywatności - glosa do wyroku TS z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB oraz C-698/15 Watson, Brice, Lewis
W kwietniu 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) w szeroko komentowanej sprawie Digital Rights Ireland (DRI) stwierdził nieważność tzw. dyrektywy retencyjnej. Wyrok ten wówczas wzbudził dyskusję m.in. co do jego skutków dla przepisów prawa krajowego, transponujących tę dyrektywę. W wyroku z 21.12.2016 r. w sprawie Tele2 rozwinięto tezy zaprezentowane 2 lata temu przez TS w sposób, który będzie miał znaczenie nie tylko dla wykładni przepisów dyrektywy 2002/58/WE oraz przepisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ale przede wszystkim dla wykładni przepisów krajowych tych państw członkowskich UE, które po wyroku w sprawie DRI utrzymały obowiązki nałożone na operatorów telekomunikacyjnych. Trybunał Sprawiedliwości rozwinął wcześniejsze wskazówki na temat tego, gdzie leży granica między obowiązkiem walki z przestępczością a prawem do prywatności i prawem do ochrony danych osobowych. Wyrok pozwala również przypomnieć, jakie są skutki orzeczeń wydanych w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne sądów krajowych dla wszystkich państw członkowskich. Wreszcie, wyrok jest też ważny ze względu na to, że został wydany w czasie, gdy zarówno wiele państw członkowskich, jak i Unia Europejska przyjmuje przepisy, które - przy uzasadnieniu konieczności podejmowania działań na rzecz walki z przestępczością, w szczególności z terroryzmem - ograniczają prawa podstawowe w sposób, który może budzić wątpliwości co do ich niezbędności i konieczności.

Początek strony


Dariusz Gibasiewicz
Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej usług prawniczych a realizacja prawa do sądu - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 28.07.2016 r. w sprawie C-543/14 Ordre des barreaux francophones et germanophone i inni przeciwko Conseil des ministres
Orzeczenie w sprawie Ordre des barreaux francophones et germanophone i inni odnosi się do bardzo ciekawej kwestii dotyczącej tego, w jaki sposób objęcie usług prawniczych podatkiem od wartości dodanej może wpływać na realizację prawa do sądu. Trybunał Sprawiedliwości dokonuje analizy tego zagadnienia, odpowiadając na pytanie, czy opodatkowanie usług świadczonych przez adwokatów podatkiem VAT i zwiększenie kosztów tych usług, do jakiego prowadzi owo opodatkowanie, są zgodne z prawem do skutecznego środka prawnego, a w szczególności z prawem do skorzystania z pomocy adwokata. Ponadto rozstrzyga on, czy przepisy będące przedmiotem postępowania głównego są zgodne z zasadą równości broni, jeżeli ów wzrost kosztów obejmuje jedynie podmioty niebędące podatnikami i niekorzystające z pomocy prawnej, podczas gdy podmioty będące podatnikami mają możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od tych świadczeń.

Początek strony


Ewa Laskowska
Treść prawa autorskiego - kiedy publiczność staje się nowa? - wprowadzenie i wyrok TS z 8.09.2016 r. w sprawie C-160/15 GS Media BV przeciwko Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruidzie Dekker
Rozwój nowych technologii wymusza stałe dostosowanie reguł i konstrukcji normatywnych do błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie ustalania zakresu praw wyłącznych autorskich w ramach środowiska cyfrowego. Nawiązując do poprzednich milowych kamieni orzecznictwa TS, warto więc zwrócić uwagę na wyrok w sprawie GS Media, nie tylko niezwykle kontrowersyjny z uwagi na dokonaną wykładnię, lecz także wywołujący dyskusję co do zakresu ingerencji prawodawcy unijnego w konstrukcje prawne państw członkowskich UE.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Jędrzej Maśnicki
  • Direct effect of directives in triangular situations
  • p. 4

    Małgorzata Ciechomska
  • The EU-U.S. Privacy Shield - a new legal instrument for transatlantic transfers of personal data
  • p. 13

    Marcin Hotel
  • Infringement of the issuer's legitimate interests as grounds for delaying public disclosure of inside information
  • p. 19

    COMMENTARIES

    Aleksandra Szczerba-Zawada
  • Temporary professional inactivity due to pregnancy and maternity leave and the status of 'worker' in European Union law:
    commentary on Court of Justice judgment of 19 June 2014 in case C-507/12 Jessy Saint Prix
  • p. 24

    Agnieszka Grzelak
  • The Court of Justice once again about the relationship between the necessity to combat crime and the right to privacy:
    commentary on CoJ judgment of 21 December 2016 in joined cases C-203/15 Tele2 Sverige AB and C-698/15 Watson, Brice, Lewis
  • p. 31

    Dariusz Gibasiewicz
  • Taxation of legal services with value added tax and implementation of the right to a fair trial:
    commentary on Court of Justice judgment of 28 July 2016 in case C-543/14 Ordre des barreaux francophones et germanophone and Others v. Conseil des ministres
  • p. 37

    CASE LAW MILESTONES

    Ewa Laskowska
    The substance of copyright: when does the audience become new?:
    introduction and CoJ judgment of 8 September 2016 in case C-160/15 GS Media
    p. 46

    EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

    Constitutional Court case law
    (Jakub Królikowski)
    p. 55

    Case law of the Supreme Court
    (Monika Domańska)
    p. 59

    Case law of the Supreme Administrative Court
    (Agata Hauser, Robert Talaga)
    p. 61

    Warunki prenumeraty na 2017 r.
    p. 64
    Jędrzej Maśnicki
    Direct effect of directives in triangular situations
    The main aim of this paper is to provide some remarks on the direct effect doctrine and re-consider the direct effect of directives in triangular situations. In this variant of the direct effect doctrine,the typical vertical direct effect of directive results in far reaching consequences for the third party. According to the well-established CJEU case law, the direct effect of directives cannot result in creating new obligations imposed upon individuals. However, in triangular situations there are adverse repercussions on the rights of third parties, which are allowed. The distinction between 'adverse repercussions' and 'obligations' is rather unconvincing. Adverse repercussions must have a legal basis which is equal to creating obligations (e.g. to obtain a new permission). Since we observe that the triangular situations are not so rare it might appear just from CJEU jurisprudence, we could assume that the direct effect of directives can no longer be perceived as a concept which only confers rights on the individual. In triangular situations it may result in imposing obligations upon individuals, which leads to consequences equal to the forbidden inverse direct effect.

    Back to top


    Małgorzata Ciechomska
    The EU-U.S. Privacy Shield - a new legal instrument for transatlantic transfers of personal data
    The article discusses of the EU-U.S. Privacy Shield, a new legal instrument governing the transfer and processing of European consumers' personal data within the US. The decision was adopted by the Commission on 12 July 2016 and replaced the invalidated Safe Harbour Decision 2000/520/EC. The article examines the legal aspects of transatlantic data transfers in the wake of the Court of Justice of the European Union's ruling in case Schrems v Data Protection Commissioner. The author examines whether the decision complies with the findings made in the above judgement and consolidates the legal grounds for data protection in Europe. The topics discussed include the invalidated Safe Harbour Directive provisions, adoption of the European Union's General Data Protection in the context of personal data transfers to the US, as well as the requirements that US organizations wanting to participate in the EU-U.S. Privacy Shield need to comply with.

    Back to top


    Marcin Hotel
    Infringement of the issuer's legitimate interests as grounds for delaying public disclosure of inside information
    The Market Abuse Regulation, which entered into force on 3 July 2016, enables delaying the disclosure to the public of inside information if the certain conditions are met. The most important of them is an infringement of legitimate interests of the issuer by immediate disclosure. It is the reason why the possibility of delaying the disclosure was introduced into MAR at all. This paper aims to provide a thorough analysis of this premise. It will touch not only upon the theoretical aspects of the issue such, as what the interests of the issuer are and how they should be understood,but also the practical aspects, which may give rise to some problems concerning the day-to-day application of MAR. In this paper ESMA guidelines are used, too. They undoubtedly have considerable infl uence on the practice of applying the capital market law in Europe.

    Back to top


    Aleksandra Szczerba-Zawada
    Temporary professional inactivity due to pregnancy and maternity leave and the status of 'worker' in European Union law: commentary on Court of Justice judgment of 19 June 2014 in case C-507/12 Jessy Saint Prix
    The commented judgment of the Court of Justice concerns the entitlement of a woman who gives up work, or seeking work,because of the physical constraints of the late stages of pregnancy and the aftermath of childbirth to retain the status of 'worker' under EU law, provided she returns to work or finds another job within a reasonable period after the birth of her child. As such it falls under the scope of anti-discrimination law. What is extremely interesting, the case concerns not only direct discrimination based on gender or nationality taken separately,but also indirect intersectional discrimination based on the two above-mentioned characteristics cumulatively. However, the Court did not examine the case on the basis of EU equality law. Nevertheless, the Court of Justice came to a conclusion that confi rms its anti-discrimination case law.

    Back to top


    Agnieszka Grzelak
    The Court of Justice once again about the relationship between the necessity to combat crime and the right to privacy: commentary on CoJ judgment of 21 December 2016 in joined cases C-203/15 Tele2 Sverige AB and C-698/15 Watson, Brice, Lewis
    In the article the author refers to the judgment in which the Court of Justice gave its interpretation of the provisions of Directive 2002/58/EC on e-privacy and Art. 7 and Art. 8 of the Charter of Fundamental Rights in the context of telecommunications data retention. This judgment is important for the interpretation of national legislation in those Member States which, after the judgment in the Digital Rights Ireland case, have maintained the obligations to retain data imposed on telecommunications operators. The author finds it particularly important that the Court of Justice confirmed that the national legislation on data retention, including access to the data by competent authorities, lies within the scope of EU law. This implies that any derogation from the right to privacy laid down in national law must remain within the limits of what is strictly necessary and justification of collecting data with the obligation to fi ght against crime is not sufficient and may not fulfil the requirements resulting from the Charter.

    Back to top


    Dariusz Gibasiewicz
    Taxation of legal services with value added tax and implementation of the right to a fair trial: commentary on Court of Justice judgment of 28 July 2016 in case C-543/14 Ordre des francophones et barreaux germanophone and Others v. Conseil des ministres
    The aim of this paper is to present the impact of introducing value added tax on legal services for implementation of the right to a fair trial. This question is analysed in the context of the judgment of the Court of Justice (case Ordre des francophones et barreaux germanophone and Others) concerning taxation of legal services and the implementation of the right to a fair trial. In this judicial decision, the Court concluded that in the light of the right to an effective remedy and the principle of equality of arms enshrined in Art. 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the provisions introducing VAT on legal services do now affect their validity in so far as the provisions impose VAT on services supplied by lawyers to clients who do not qualify for legal aid under a national legal aid scheme. It also held that Art. 132(1)(g) of Directive 2006/112/EC must be interpreted as meaning that the services supplied by lawyers for clients who qualify for legal aid under a national legal aid scheme are not exempt from VAT. The article contains an analysis of this judgment from legal and economic perspectives.

    Back to top


    Redakcja

    Rozwiń Zwiń

    redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
    sekretarz redakcji - Anna Popławska
    tel.: + 48 668 618 563
    e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

    http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

    Kontakt

    Rozwiń Zwiń

    Dział Publikacji Periodycznych
    Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
    ul. Przyokopowa 33
    01-208 Warszawa

    Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
    Klaudia Szawłowska-Milczarek
    e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

    www.czasopisma.wolterskluwer.pl

    Infolinia

    801 044 545
    e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

    Obsługa klienta

    tel: (22) 535 82 72

     

    Opinie (0)

    Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

    Numery czasopisma

    Rozwiń Zwiń

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

    Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

    Kupując w profinfo zyskujesz

    Gwarancja najlepszej ceny
    Gwarancję najlepszej ceny
    Darmowa dostawa już od 50 zł
    Darmową dostawę już od 100 zł
    Pomoc konsultanta na infolinii
    Pomoc konsultanta na infolinii
    Promocyjne ceny i rabaty
    Promocyjne ceny i rabaty
    Sprawna realizacja zamówienia
    Sprawną realizację zamówienia

    Pomyśl o dodaniu do koszyka

    Ostatnio oglądane produkty