Facebook
Kategorie
Kategorie
Europejski Przegląd Sądowy
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy (Nr 8/2017 [143))

"Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa wspólnotowego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

"Europejski Przegląd Sądowy"prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczamy m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak też "kamienie milowe" prawa wspólnotowego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie !


W każdym numerze "Europejskiego Przeglądu Sądowego" znajdą państwo stałe działy:

 • Artykuły,a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie wspólnotowym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowi...

"Europejski Przegląd Sądowy"prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczamy m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak też "kamienie milowe" prawa wspólnotowego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie !


W każdym numerze "Europejskiego Przeglądu Sądowego" znajdą państwo stałe działy:

 • Artykuły,a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie wspólnotowym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszego orzeczenia sądowego Wspólnoty i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia "kamieni milowych" - najważniejszych orzeczeń. dokonanych od początku działalności ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa wspólnotowego.

 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Barbara Iwańska

str. 4

Mariusz Baran

str. 15

Marek Górski

str. 28

Ilona Przybojewska

str. 39

Zbigniew Bukowski

str. 50

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Ewa Laskowska

str. 58
Barbara Iwańska
Ochrona powietrza w systemie prawa ochrony środowiska
Jednym z kierunków (działów) prawnej ochrony środowiska jest prawo ochrony powietrza. U jego podstaw leży ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska jako całości. W celu umożliwienia efektywnego urzeczywistniania ochrony powietrza prawo ochrony powietrza zawiera bogaty zbiór środków prawnych ukierunkowanych na ochronę jakości powietrza i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. Są one w istotnym stopniu ukształtowane przez mocno rozbudowane regulacje unijne, które mogą pomóc w walce o czyste powietrze w Europe, jeśli państwa członkowskie UE zapewnią ich pełną skuteczność. W przeciwnym razie jakość powietrza będzie stanowić poważny problem tak jak w Polsce, gdzie normy jakości powietrza przekraczane są w wielu strefach i aglomeracjach. W następstwie utrzymującego się istotnego naruszenia norm jakości powietrza (dla PM10 i NO2), które mają poważny, negatywny wpływ na zdrowie i środowisko Komisja Europejska (dalej Komisja) wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia jej zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Początek strony


Mariusz Baran
Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz jej implementacja w prawie polskim
Jak wskazują badania, stan jakości powietrza ma istotne znaczenie dla naszego zdrowia. Ustawodawca unijny przyjmując dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21.05.2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywa CAFE), czerpiąc z doświadczeń wcześniejszych aktów prawnych, wprowadził rozwiązania, które w założeniu mają się przełożyć na osiągnięcie celu w postaci utrzymania jakości powietrza, tam gdzie jest ona dobra oraz jej poprawę w pozostałych przypadkach, tak aby zostały osiągnięte i nie były przekraczane "wartości dopuszczalne" i "pułap stężenia ekspozycji" występujących w powietrzu substancji. W świetle przepisów dyrektywy CAFE na państwach członkowskich UE spoczywa obowiązek osiągnięcia zgodności w zakresie wartości dopuszczalnych, a w razie ich przekroczenia opracowania planów, które mają stanowić instrument podejmowania działań w przypadku bądź przekroczenia progów alarmowych lub prawdopodobieństwa ich przekroczenia (plany działań krótkoterminowych), bądź przekroczenia wartości dopuszczalnych lub wartości docelowych powiększonych o odpowiednie marginesy tolerancji (programy ochrony powierza).

Początek strony


Marek Górski
Kształtowanie emisji ze źródeł punktowych z emitorów przemysłowych
Artykuł analizuje regulacje prawne dotyczące emisji substancji i pyłów do powietrza z instalacji przemysłowych, w tym instalacji spalania paliw dla celów energetycznych. Regulacje te wywodzą się z prawa unijnego; w polskim prawie wewnętrznym zawarte są przede wszystkim w ustawie - Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Ograniczanie emisji do powietrza opiera się na założeniu, że taka emisja nie może naruszać prawnie ustalonych wymagań jakości powietrza (standardów jakości), musi być zgodna z obowiązującymi normami emisji z poszczególnych typów źródeł emisji; źródło emisji musi także być skonstruowane i działać zgodnie z wymaganiami "najlepszej dostępnej techniki"; prowadzący instalację musi uzyskać zgodę na emisję. Regulacje te są obecnie uważane za poprawne, dające możliwość realizacji celów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

Początek strony


Ilona Przybojewska
Problem niskiej emisji i dostępne rozwiązania prawne
W ostatnich latach coraz częściej w dyskusjach pojawia się problem smogu w kontekście jednej z jego głównych przyczyn, tj. niskiej emisji, w szczególności ogrzewania gospodarstw domowych paliwami niewłaściwej jakości, spalanymi w przestarzałych urządzeniach - co generuje znaczne zanieczyszczenie powietrza. Pomimo to zarówno prawodawca unijny, jak i prawodawca krajowy de lege lata nie formułują dostatecznie skutecznej recepty na rozwiązanie tego narastającego problemu, choć sytuacja w tym zakresie ulega stopniowej poprawie. Analiza stanu prawnego pozwala na postawienie tezy, że mogłyby się do tego przyczynić instrumenty z wielu różnych dziedzin prawa, także te spoza prawa ochrony powietrza. Wydaje się, że kompleksowe oddziaływanie wielu różnych regulacji stanowiłoby najlepszą możliwość, jeżeli nie pozbycia się, to przynajmniej znacznego ograniczenia niskiej emisji.

Początek strony


Zbigniew Bukowski
Prawne uwarunkowania ochrony przed smogiem pochodzącym z emisji ze źródeł liniowych na przykładzie transportu drogowego
Jedną z przyczyn zjawiska określanego mianem smogu jest emisja z transportu drogowego. Regulacje dotyczące ograniczenia emisji substancji powodujących zjawisko smogu występują zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i w prawach krajowych państw członkowskich UE. Jedną z najważniejszych instytucji prawnych w tym zakresie stała się strefa ograniczonej emisji komunikacyjnej. Tego typu strefy wprowadzono w ostatnich latach w wielu państwach członkowskich, jednak w Polsce, jak na razie, żadna taka strefa nie powstała. Polskie przepisy nie przewidują bezpośredniej możliwości ustanowienia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej w mieście, co wymagałoby - wnioskując de lege ferenda - zmian. Z istniejących instytucji prawnych za najwłaściwszą w zakresie wprowadzania ograniczeń w ruchu pojazdów należy uznać program ochrony powietrza.

Początek strony


Ewa Laskowska
Kiedy użytek prywatny jest dozwolony? - wprowadzenie i wyrok TS z 10.04.2014 r., C-435/12, ACI Adam BV i inni przeciwko Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding
W ramach prawa autorskiego przyznawanych jest nie tylko wiele uprawnień o charakterze bezwzględnym, lecz także uwzględnione są wyjątki i ograniczenia z zakresu prawa autorskiego na rzecz osób fizycznych lub w przypadkach umożliwiających realizację istotnych potrzeb społeczeństwa. Jednym z takich wyjątków jest tzw. dozwolony użytek prywatny, którego znaczenie docenia każdy użytkownik, widz lub odbiorca dzieł artystycznych, a który wywołuje poważne dyskusje systemowe odnośnie do uzasadnienia utrzymania ochrony prawnoautorskiej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Barbara Iwańska
 • Air protection in the system of environmental law
 • p. 4

  Mariusz Baran
 • Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europeand its implementation in the Polish law
 • p. 15

  Marek Górski
 • Influencing emissions from industrial point sources
 • p. 28

  Ilona Przybojewska
 • The problem of low-stack emissions and the available legal solutions
 • p. 39

  Zbigniew Bukowski
 • Legal conditions of protection against smog from line emissionson the example of road transport
 • p. 50

  CASE LAW MILESTONES

  Ewa Laskowska
  When is private use permitted?
  Introduction and CoJ judgment of 10 April 2014, C-435/12,ACI Adam BV and Others v Stichting de Thuiskopie,Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding
  p. 58
  Barbara Iwańska
  Air protection in the system of environmental law
  One of the directions of environmental law is air protectionlaw. It is underpinned by the need to protect human life andhealth, as well as to protect the environment as a whole. Inorder to enable effective air protection, the air protection lawprovides for a plethora of legal remedies oriented on protectingair quality and preventing pollution. They are largely influencedby extensive EU regulations, which help in the fight forclean air in Europe, provided that Member States ensure theirfull efficiency. Otherwise air quality will be a serious problem,like in Poland, where air quality standards are exceededin many zones and agglomerations. As a result of persistentexceedances of air quality parameters (for PM10 and NO2),which have significant negative impact on our health andthe environment, the Commission launched legal actionagainst Poland concerning breach of Poland's obligationsunder the Directive on ambient air quality and cleaner airfor Europe.

  Back to top


  Mariusz Baran
  Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleanerair for Europe and its implementation in the Polish law
  As research indicates, air quality is important for our health. TheEU legislator, adopting Directive 2008/50/EC on ambient airquality and cleaner air for Europe (the so-called CAFE Directive),drawing on the experience of earlier legislation, introduced solutionswhich are supposed to translate into achieving the goal ofmaintaining the quality of air where it is good and improving itin other cases, so that 'limit values' and 'exposure concentrationobligations' of substances in the air are not exceeded. In the lightof the CAFE Directive, the Member States are required to complywith the limit values and, if they are exceeded, develop action plansto act as an instrument for action in the event of either exceedingthe alert thresholds or the likelihood of exceeding them (short-termaction plans), or exceeding acceptable or target values, increasedby adequate tolerance margins (clean air programmes).

  Back to top


  Marek Górski
  Influencing emissions from industrial point sources
  This article analyses the regulations governing the emission ofsubstances and particles into the air from industrial installations,including power-generating fuel combustion plants. Theseregulations are derived from EU law; in the Polish national lawthey are included primarily in the Environmental Protection Actand the implementing regulations. Restricting emissions intothe air is based on the premise that such emissions cannot violateair quality requirements (quality standards) defined by law,they must comply with the applicable emission limit values foreach type of emission sources, the emission source must alsobe built and operated in accordance with the requirements ofthe 'best available technology'; the operator of the installationmust obtain an emissions permit. These regulations are nowconsidered to be adequate to meet the objectives of protectingthe air from pollution.

  Back to top


  Ilona Przybojewska
  The problem of low-stack emissions and the available legalsolutions
  The article analyses the state of the law concerning instrumentsthat could be used to combat the growing problem of the socalledlow-stack emissions, which heavily contribute to smog.An examination of regulations demonstrates that there exist a lotof mechanisms from various areas of law, including ones apparentlynot connected with the sphere of air protection, which, afterappropriate modifications, could be useful within the aforementionedscope. De lege lata, neither the EU legislator, nor the Polishone has ensured sufficiently effective solutions to the problemof heating households with fuels of inadequate quality, burnt indevices of inadequate quality, although the situation in this respectis gradually improving. Meanwhile, a comprehensive influenceexerted by an array of instruments seems to be the best methodto solve or, at least, to greatly mitigate the problem in question.

  Back to top


  Zbigniew Bukowski
  Legal conditions of protection against smog from lineemissions on the example of road transport
  One of the reasons for the phenomenon referred to as smog isemissions from road transport. Regulations concerning reductionin emissions that cause smog can be found in the EU law andin national legislations of EU Member States. One of the mostimportant legal mechanisms in this regard is the low emissionszone. In recent years, such zones have been introduced in manyMember States, however none have been established in Poland yet.The Polish laws do not expressly provide for a possibility of establishinga low emissions zone in a city; doing so would requirelegal amendments. Among the existing legal mechanisms, theclean air programme should be seen as the most appropriate inthe area of curbing vehicle traffic.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty