Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
63,00 63,00
Cena regularna: 69,99
69,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Marcin Rulka

str. 4

Jędrzej Maśnicki

str. 11

Justyna Maliszewska-Nienartowicz

str. 24

Marek Krzysztof Kolasiński

str. 31

Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska

str. 37

GLOSY

Aneta Giedrewicz-Niewińska

str. 45

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Sławomir Dudzik

str. 51

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 58

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 59

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 62

Warunki prenumeraty na 2016 r.
str. 64
Marcin Rulka
Wpływ dorobku Komisji Weneckiej na prawodawstwo krajowe
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wpływu opinii Komisji Weneckiej (dalej jako KW lub komisja) na prawodawstwo państw będących jej członkami. Formalnie niewiążąca opinia, jak się okazuje, może mieć bowiem wpływ na krajowe rozwiązania prawne, nawet w przypadku jej zignorowania przez państwo, do którego jest skierowana. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, orzecznictwo sądowe (szczególnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dalej jako ETPCz) coraz częściej powołuje się na opinie KW, szczególnie te dotyczące problematyki wyborczej. Po drugie, Rada Europy oraz Unia Europejska, których wszyscy członkowie są jednocześnie członkami komisji, powołując się na opinie tego organu w procedurze oceny praworządności, w pewnym stopniu je sankcjonując. Przykładem tego są ostatnie działania podejmowane na forum tych organizacji odnośnie do Węgier oraz Polski.

Początek strony


Jędrzej Maśnicki
Komisja przeciwko Polsce - ilościowa analiza skarg wniesionych z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym
Postępowania z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktowym mają podwójną, polityczną i prawną naturę. W latach 2009-2013 Polska należała do państw członkowskich UE najczęściej pozywanych przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) z tytułu uchybienia zobowiązaniom traktatowym. Fakt ten budzi powszechne zainteresowanie najczęściej w związku z możliwością ewentualnego nałożenia przez Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) kar finansowych. Znacznie rzadziej eksponowana jest specyfi ka postępowań i leżące u ich podstaw kwestie transpozycji oraz implementacji prawa unijnego. Źródłem skarg są nie tylko same uchybienia, ale przede wszystkim brak zainteresowania ze strony państwa członkowskiego doprowadzenia do zgodności prawa krajowego z wymogami prawa UE, na przedsądowym etapie postępowania. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tych postępowań przeciwko Polsce, w przypadku, których doszło do wniesienia skargi. Celem obserwacji jest nie tylko scharakteryzowanie przebiegu postępowań, lecz także ich ocena jako jednego z mechanizmów kontroli skuteczności implementacji prawa pochodnego do krajowego porządku prawnego.

Początek strony


Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Postępowanie o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego - nowe obowiązki sądów państw członkowskich Unii Europejskiej
Dążąc do ułatwienia obrotu prawnego w transgranicznych sprawach spadkowych, 4.07.2012 r. Parlament Europejski oraz Rada UE przyjęły rozporządzenie nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego poświadczenia spadkowego. W związku z tym, że dla stosowania jego przepisów niezbędne było przyjęcie regulacji krajowych doprecyzowujących pewne zagadnienia, m.in. związane z wydawaniem europejskiego poświadczenia spadkowego, jego przepisy znajdują zastosowanie generalnie do tych spadków, które zostały otwarte od 17.08.2015 r. Niniejszy artykuł koncentruje się na obowiązkach przewidzianych w rozporządzeniu nr 650/2012 w stosunku do sądów państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z nową instytucją, jaką jest europejskie poświadczenie spadkowe. Uwzględnione zostały również regulacje prawa polskiego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego (art. 1142(1)-1142(6)), a wprowadzone ustawą z 24.07.2015 r.

Początek strony


Marek Krzysztof Kolasiński
"Ugody patentowe o odwróconej płatności" w prawie antymonopolowym Unii Europejskiej na tle rozwiązań przyjętych w prawie amerykańskim
Zagadnienie zgodności "ugód patentowych o odwróconej płatności" z prawem antymonopolowym wzbudza ogromne zainteresowanie w doktrynie i judykaturze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uznaje się je nawet za przedmiot najważniejszego amerykańskiego sporu antymonopolowego ostatniej dekady. W Europie dostrzega się obecnie ogromne znaczenie ekonomiczne tej kwestii, ale dopiero od niedawna przyciąga ono uwagę piśmiennictwa i administracji antymonopolowej. Warto zatem zbadać, czy rezultaty intensywnych amerykańskich analiz wskazanego zagadnienia mogą zostać wykorzystane w warunkach europejskich. Interesujące oraz ważne ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia jest też przedstawienie sposobu egzekwowania unijnych standardów antymonopolowych w stosunku do "ugód patentowych o odwróconej płatności" przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) i organy ochrony konkurencji państw członkowskich UE oraz rozważenie tego, jakie rysują się na tej płaszczyźnie perspektywy.

Początek strony


Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska
Czy członek organu spółki kapitałowej ma "prawo do bycia zapomnianym"? - uwagi na tle pytania prejudycjalnego w sprawie C-398/15 Manni
Do Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) wpłynął 23.07.2015 r. wniosek włoskiego sądu Corte suprema di cassazione (dalej jako sąd odsyłający) o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku nakazującego Izbie Handlowej, Przemysłowej, Rzemieślniczej i Rolnej w Lecce, prowadzącej rejestr podmiotów gospodarczych, poddanie anonimizacji danych łączących Pana Salvatore Manniego z upadłością spółki budowlanej, której był on członkiem zarządu i zobowiązującego Izbę do zapłaty S. Manniemu odszkodowania. Sprawa Manni będzie stanowiła kolejny - po doniosłym rozstrzygnięciu w sprawie C-131/12, Google przeciwko Hiszpanii - przykład zajęcia przez TS stanowiska w sprawie doktryny "prawa do bycia zapomnianym" stojącej na straży ochrony danych osobowych i tym samym prawa do prywatności.

Początek strony


Aneta Giedrewicz-Niewińska
Prawo pracowników do uczestnictwa w organach spółki powstałej w wyniku transgranicznego połączenia - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.06.2013 r. w sprawie C-635/11 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów
Prawo pracowników do uczestnictwa w organach spółki stanowiło przez długi czas przeszkodę w uregulowaniu ponadnarodowych połączeń spółek w prawie UE. Kwestia ta została unormowana na płaszczyźnie unijnej dopiero wówczas, gdy udało się osiągnąć kompromis w sprawie uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej. Przepisy dotyczące uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia odwołują się do modelu przewidzianego dla spółki europejskiej. Wprowadzają jednak zasadnicze wyjątki, których treść wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Jedną z takich kontrowersji, dotyczącą prawa pracowników do uczestnictwa w zagranicznych zakładach spółki transgranicznej, zajął się Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-635/11 Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów.

Początek strony


Sławomir Dudzik
Szczególne krajowe techniki legislacyjne w zakresie podatków bezpośrednich a prawo pomocy państwa Unii Europejskiej - wprowadzenie i wyrok TS z 15.11.2011 r. w sprawach połączonych: C-106/09 P i C-107/09 P Komisja Europejska przeciwko Government of Gibraltar i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa (zwłaszcza duże międzynarodowe korporacje) należy ostatnio do kluczowych zagadnień debaty publicznej w Unii Europejskiej. Z istotnymi inicjatywami legislacyjnymi w tym zakresie wystąpiła ostatnio Komisja Europejska (dalej jako Komisja). Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach to same państwa członkowskie UE są odpowiedzialne za tworzenie na ich terytorium rajów podatkowych. Stosując np. szczególne techniki legislacyjne, państwa członkowskie mogą bowiem uprzywilejowywać w zakresie obciążeń publicznoprawnych niektóre przedsiębiorstwa, w tym zwalniać je całkowicie od opodatkowania. Narzędziem walki z tego rodzaju praktykami okazują się unijne przepisy dotyczące pomocy państwa dla przedsiębiorstw.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Marcin Rulka
 • Influence of the output of the Venice Commission on national legislation
 • p. 4

  Jędrzej Maśnicki
 • Commission v Poland: quantitative analysis of complaints referred to the CJEU under the infringement procedure
 • p. 11

  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • Proceedings for the issue of a European Certificate of Succession: new duties of the courts of EU Member States
 • p. 24

  Marek Krzysztof Kolasiński
 • 'Reverse payment patent settlements' in the anti-trust law of the European Union against the background of solutions adopted in US law
 • p. 31

  Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska
 • Do companies' directors have a 'right to be forgotten'?: comments on the request for preliminary ruling in case C-398/15 Manni
 • p. 37

  COMMENTARIES

  Aneta Giedrewicz-Niewińska
  Employees' right to participate in the governing bodies of a company resulting from a cross-border merger:
  - commentary on Court of Justice judgment of 20 June 2013 in case C-635/11 European Commission v Kingdom of the Netherlands
  p. 45

  CASE LAW MILESTONES

  Sławomir Dudzik
  Special national legislative techniques in the area of direct taxes and the law on state aid of an EU Member State:
  - introduction and CoJ judgment of 15 November 2011 in Joined Cases: C-106/09 P and C-107/09 P European Commission v Government of Gibraltar and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  p. 51

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 58

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 59

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 62

  Warunki prenumeraty na 2016 r.
  p. 64
  Marcin Rulka
  Influence of the output of the Venice Commission on national legislation
  In this paper, the author undertakes an analysis of the influence of documents prepared by the Venice Commission on the legislations of its member states. First of all, the circumstances in which this body was established are presented, along with its powers and achievements. Despite the formally non-binding character of the opinions issued by the Commission, the author notices indirect influence of the output of the Venice Commission on national legislation. It manifests itself in the fact that judicial authorities, especially the European Court of Human Rights and constitutional court, refer to the Commission's opinions. Its opinions indirectly influence the national legislations also because that they are referred to by international organizations which are founded on democracy and the rule of law (i.e. the European Union and the Council of Europe). In the summary the author notices the possibility of granting the Venice Commission adjudicating powers, however, the transitional stage has to be the introduction of mandatory reports on opinion implementation.

  Back to top


  Jędrzej Maśnicki
  Commission v Poland: quantitative analysis of complaints referred to the CJEU under the infringement procedure
  The considerable length of proceedings concerning infringements of treaty obligations allows in some cases to question the efficiency of the mechanisms provided for in Art. 258 and Art. 260(3) TFEU. The entry into force of the Lisbon Treaty did not significantly affect the dynamic of proceedings, which means a failure to achieve one of the objectives of the changes contained in the Lisbon Treaty and relating to the model of the proceedings. In the group of cases, statistically the shortest duration of proceedings was reported with reference to failure to transpose a directive or its incomplete transposition (2.5 years on average). The average duration of proceedings concerning other categories of infringements of treaty obligations (incorrect transposition, incorrect application of directive, or infringements connected with the treaties, decisions or regulations) is similar: some 4 years. In the light of data concerning the average duration of proceedings, the standpoint of the European Commission comes as a surprise. Except for particularly urgent cases, the Commission does not the instruments it was provided with in the Treaty on the Functioning of the European Union to speed up the proceedings in cases concerning infringements of treaty obligations, hence to ensure more efficiently adherence to EU law within the national legal orders.

  Back to top


  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Proceedings for the issue of a European Certificate of Succession: new duties of the courts of EU Member States
  In order to facilitate cross-border legal transactions in matters of succession, on 4 July 2012 the European Parliament and the Council of the EU adopted Regulation no 650/2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession. This article focuses on the duties introduced for the courts of EU Member States in relation to the new institution: the European Certifi cate of Succession. First of all, upon receipt of the application for a Certifi cate the issuing authority must examine whether it has the jurisdiction to conduct proceedings in this respect (general rules on jurisdiction are contained in Art. 4, Art. 7, Art. 10 and Art. 11 of Regulation no 650/2012 and are presented in the article). Moreover, it concentrates on the duty to verify the information contained in the application for a European Certificate of Succession, related to the issue or refusal to issue, as well as rectification, modification, withdrawal and suspension of the effects of the European Certificate of Succession. A separate section describes the tasks of the court as an appellate authority. On the whole, it should be pointed out that part of the court' duties is associated with the proceedings for the issue of a European Certifi cate of Succession (Regulation no 650/2012, as well as national laws provide that the court should act on its own motion in many situations). However, some of the duties are more general in nature and relate to determining the applicable law and even its application in practice. Therefore, when issuing a European Certificate of Succession, the court will have to demonstrate familiarity with the provisions of regulation no 650/2012 on applicable law, and if it turns out that it is the law of another Member State, the ability to apply its provisions.

  Back to top


  Marek Krzysztof Kolasiński
  'Reverse payment patent settlements' in the anti-trust law of the European Union against the background of solutions adopted in US law
  'Reverse payment patent settlement' (RPS) is a construction whose use causes considerable controversies. A financial benefit is paid by the patent holder in exchange for the potential competitor's commitment not to challenge intellectual property rights and give up rivalry on the market. There are concerns whether RPS is consistent with public interest and anti-monopoly law. This article outlines the view of the US federal Supreme Court on 'reverse payment settlements'. It also examines the expediency of attempts at using the achievements of US literature and case law in European legal analyses. In addition the view of EU bodies on the problems in question is presented and an attempt is made to compare the solutions approved on both sides of the Atlantic.

  Back to top


  Michał Romanowski, Anne-Marie Weber-Elżanowska
  Do companies' directors have a 'right to be forgotten'?: comments on the request for preliminary ruling in case C-398/15 Manni
  On the basis of the request for preliminary ruling in case C-398/15 Manni the authors analyze whether the implementation of the principle of disclosure of registers of business operators excludes the 'right to be forgotten' being one of the aspects of the right to privacy, as well as how far the principle of disclosure of registers of business operators may limit the 'right to be forgotten'. According to the authors, a fair solution to these problems should - on the one hand - take into account that everyone has the right to make mistakes and, as a consequence, the right to 'erase' such mistake ('the right to be forgotten'), but also - on the other hand - consider that one of the fundamental problems of company law is the temptation to abuse the legal form of a company to the detriment of its creditors due to the, generally useful, lack of accountability of shareholders and managers for liabilities of a company.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty