Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
69,30 69,30
Cena regularna: 77,00
77,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
  • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
  • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
  • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Nina Baranowska

str. 4

Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski

str. 15

GLOSY

Grzegorz Kozieł

str. 25

Katarzyna Sękowska-Kozłowska

str. 33 

Hanna Kuczyńska

str. 38 

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Justyna Łacny

str. 50

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Michalina Szpyrka)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61
Nina Baranowska
Stosowanie wykładni zgodnej z prawem unijnym w sporach horyzontalnych w razie nieprawidłowej implementacji dyrektywy
Wykładnia zgodna ma szczególne znaczenie w przypadku dyrektywy nieprawidłowo transponowanej do porządku krajowego, mającej na celu regulację prywatnoprawnego stosunku. Specyfi ka tej wykładni w relacjach horyzontalnych (zachodzących między jednostkami) przejawia się w jej charakterze, momencie, zakresie oraz granicach stosowania. Zastosowanie wykładni zgodnej jest obowiązkiem sądu krajowego, pomimo że w sporach horyzontalnych będzie ona prowadzić do nałożenia lub zwiększenia obowiązków jednej ze stron. Niezastosowanie przez sąd wykładni zgodnej może zaś powodować odpowiedzialność odszkodowawczą państwa za wyroki sądowe naruszające prawo unijne. W ramach wykładni zgodnej dopuszczalne wydaje się więc odejście od rezultatów wykładni językowej – i to nawet defi nicji legalnej, jeśli została ona wadliwie wprowadzona do prawnego porządku krajowego, a także zastosowanie reguł inferencyjnych (wnioskowań). Dla lepszego ukazania roli wykładni zgodnej warto rozważyć potraktowanie jej jako nowej reguły II stopnia (reguły preferencji), która z uwagi na konieczność zapewnienia efektywności prawu UE pozwoli na wybór rezultatów zastosowania reguł I stopnia (systemowych, funkcjonalnych)*.

Początek strony


Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski
Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. 2)
20.12.2017 r. Komisja Europejska (dalej KE albo Komisja) zdecydowała o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości (dalej Trybunał albo TS) w związku z zarzucanym Polsce naruszeniem prawa Unii Europejskiej poprzez uchwalenie ustawy z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Początek strony


Grzegorz Kozieł
Dopuszczalność i zasady przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C-106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o.
W wyroku z 25.10.2017 r., C-106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. Trybunał Sprawiedliwości (dalej TS) uznał za dopuszczalne tzw. transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej polskiej spółki z o.o. do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dalej UE), tj. konkretnie siedziby statutowej Polbud-Wykonawstwo spółki z o.o. do Luksemburga w celu jej przekształcenia w spółkę prawa luksemburskiego. Jest to kolejne rozstrzygnięcie TS, w którym przeniesienie statutowych siedzib spółek handlowych utworzonych i działających na podstawie przepisów ustawodawstw krajowych do innych państw członkowskich UE zostało zaakceptowane przez TS przede wszystkim w związku z jego kwalifi kacją jako jedną z form realizacji wynikającej z postanowień art. 49 i 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zasady swobody przedsiębiorczości. W literaturze stanowisko to, jako niezwykle istotne, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej, w tym w obszarze prawnych konsekwencji, wywoływało oraz może wywoływać określone wątpliwości natury prawnej. Wymaga zatem poddania analizie i ocenie prawnej, przynajmniej w ramach dosyć esencjonalnej treściowo formy glosy.

Początek strony


Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Stereotypy dotyczące seksualności i społecznej roli kobiet jako przyczyna naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na płeć – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25.07.2017 r., 17484/15, Carvalho Pinto de Sousa Morais przeciwko Portugalii
W wyroku z 25.07.2017 r.1 ETPC odniósł się do problematyki stereotypów jako źródła dyskryminacji ze względu na płeć, obecnej już wcześniej na jego wokandzie. Sprawa ta jest ważnym przyczynkiem do refl eksji nad wpływem stereotypów na sytuację jednostki, w tym wobec wymiaru sprawiedliwości, a także pokazuje intersekcjonalny charakter dyskryminacji. Jednocześnie wywołuje pytania o kwestie natury dowodowej oraz metodę oceny stosowaną przez ETPCz w tego typu sprawach2.

Początek strony


Hanna Kuczyńska
Problematyka wydania obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej do państwa trzeciego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5.04.2017 r., III KO 112/16
W dniu 5.04.2017 r. Sąd Najwyższy (dalej SN) wydał orzeczenie, w którym zajął się szerokim spektrum problemów z pogranicza postępowania karnego i prawa międzynarodowego w kontekście dopuszczalności wniosku ekstradycyjnego. Sąd Najwyższy dokonał w tym orzeczeniu analizy obowiązków istniejących wobec innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w sytuacji, gdy państwo trzecie skierowało wniosek ekstradycyjny wobec obywatela tego państwa członkowskiego. Sąd Najwyższy musiał przeanalizować dopuszczalność zrealizowania wniosku ekstradycyjnego, skierowanego do Rzeczpospolitej Polskiej przez Republikę Białorusi, w sytuacji gdy osoba ścigana była obywatelem Litwy, a Litwa miała możliwość skierowania wobec tej samej osoby ściganej europejskiego nakazu aresztowania (dalej ENA). Orzeczenie to stanowiło również pierwszą okazję, by zastosować w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższego wykładnię decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z 13.06.2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi, zmienionej decyzją ramową Rady 2009/299/WSiSW z 26.02.2009 r., przyjętą w wyroku Trybunału Sprawiedliwości (dalej TS lub Trybunał) z 6.09.2016 r., C-182/15, Petruhhin. W niniejszej sprawie pojawił się również niezwykle istotny i aktualny problem związany z oceną podstaw prawnych aresztu ekstradycyjnego. Podstawowe pytanie dotyczyło tego, czy możliwe jest wydanie orzeczenia o dopuszczalności dokonania ekstradycji w sytuacji, gdy decyzję o tymczasowym aresztowaniu w państwie wzywającym podjął organ władzy wykonawczej, a przy tym wydano do państwa trzeciego obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Początek strony


Justyna Łacny
Odzyskiwanie funduszy Unii Europejskiej wydatkowanych przez jednostki w wyniku nieprawidłowości – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18.12.2014 r., C-599/13, Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Przepisy unijne nakładają na organy krajowe państw członkowskich obowiązek odzyskiwania funduszy UE wydatkowanych przez jednostki w wyniku nieprawidłowości. Początkowo obowiązek ten został ustalony w rozporządzeniu określającym zasady fi nansowania Wspólnej Polityki Rolnej ze wspólnotowych funduszy rolnych (1970 r.), a następnie w rozporządzeniu dotyczącym wdrażania polityki spójności (1988 r.). W 1995 r. został on ujęty w rozporządzeniu nr 2988/95 w sprawie ochrony interesów fi nansowych UE, a w 2002 r. w rozporządzeniu fi nansowym nr 1605/2002, podstawowym akcie prawnym z zakresu funduszy UE. W omawianej sprawie C-599/13, Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zadaniem Trybunału Sprawiedliwości (dalej Trybunał lub TS) było wskazanie przepisów, na podstawie których holenderskie organy powinny oprzeć decyzję nakazującą zwrot dotacji fi nansowanej z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (dalej EFU), którą jej benefi cjent – somalijskie stowarzyszenie Amsterdamu i Okolic (Somvao) wydatkowało w wyniku nieprawidłowości.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES AND DISSERTATIONS

Nina Baranowska

p. 4

Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski

p. 15

COMMENTARIES

Grzegorz Kozieł

p. 25

Katarzyna Sękowska-Kozłowska

p. 33 

Hanna Kuczyńska

p. 38 

CASE LAW MILESTONES

Justyna Łacny

p. 50

EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

Case law of the Supreme Court
(Michalina Szpyrka)
p. 60

Case law of the Supreme Administrative Court
(Agata Hauser, Robert Talaga)
p. 61
Nina Baranowska
Applying compliant interpretation with EU law in horizontal disputes in cases of incorrect implementation of directives
The aim of this paper is to draw attention to the particularities and importance of (EU law) compliant interpretation in the so-called horizontal disputes in order to determine the correct meaning of national provisions that EU directives refer to. The author discusses the character of compliant interpretation, the moment, scope and limits of its application, making references to the problems of private law. According to this author, compliant interpretation should be classifi ed as a special secondary interpretation rule (preference rule) that determines the importance of individual primary rules (linguistic, systemic and functional ones) and which enables overcoming the results of linguistic interpretation rules. Moreover, the possibility of applying, within the framework of compliant interpretation, inference rules, especially legal analogies, should also be taken into account. Next, the author assumes that applying compliant interpretation in case of an incorrectly implemented directive which regulates the relationships between individuals is an obligation of the court, even though it will result in imposing new duties or increasing the duties of one of the parties. Yet a court’s failure to apply compliant interpretation may result in a state’s liability in damages for court judgments infringing EU law. In order to inspire individuals’ trust in the law and legal certainty, it is necessary to take legislative steps and amend the contents of the defective provision.

Back to top


Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski
Lack of independence of the national courts as failure to fulfi l an obligation within the meaning of Art. 258 TFEU (part II)
The Commission initiated against Poland – which is a precedent – the procedure set out in Art. 258 TFEU, due to a threat of discrimination on the grounds of gender and a threat to the independence of the national courts. This threat, according to the Commission, results from the differentiation of the retirement age for judges and the infl uence of the executive power on granting consent to judges who reached retirement age to continue working as judges. The article contains an analysis of the pivotal issues relating to the proceedings initiated by the European Commission against Poland under Art. 258 TFEU in connection with certain solutions in the Act – Law on the System of General Courts. The authors analyse the subject-matter of the proceedings and the possible arguments that the Commission can use. They also indicate that, compared to the Commission’s earlier plans, it probably has fi nally abandoned the objections relating to the procedure of appointing and dismissing presidents of general courts in the proceedings under Art. 258 TFEU. The authors try to explain why the Commission took such a step.

Back to top


Grzegorz Kozieł
The permissibility and principles of a cross-border transfer of the registered offi ce of a Polish commercial company or partnership to another EU Member State – commentary on CoJ judgment of 25 October 2017, C-106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o.
This commentary refers to the opinion of the CoJ contained in its judgment of 25 October 2017, in a case which was very signifi cant, from both the practical and theoretical points of view, namely C-106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. In this judgment, the Court allowed the so-called cross-border transfer of the registered offi ce of a Polish limited liability company to another Member State of the European Union in order to transform it into another company governed by the law of that other EU Member State, more specifi cally the transfer of the registered offi ce of Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. to Luxembourg in order to transform it into a company incorporated under the Luxembourg law. The commentator discusses the above taking into account the norms of EU law (including TFEU and secondary legislation, especially EU regulations), earlier CoJ case law in this area, the norms of Polish law, as well as earlier statements presented in this regard in the Polish subject literature and case law of Polish courts. The commentary describes, fi rst of all, the facts of the case, the decision in the CoJ judgment, the arguments used by the CoJ in the judgment, and their assessment. The author also expounds his own opinion about the legitimacy of the view expressed in the commented CoJ judgment, taking into account the applicable regulations, including their various interpretations proposed as alternatives to earlier interpretations found in literature and case law, also of the CoJ, especially interpretations of the Polish provisions, in particular Art. 272 point 2 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, also in relation to other commercial companies and partnerships, including limited joint-stock partnerships and commercial partnerships. The author also offers a selection of comments about the desired legislative amendments.

Back to top


Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Stereotypes relating to sexuality and the social role of women as a reason for infringement of the prohibition of gender-based discrimination – commentary on the judgment of European Court of Human Rights of 25 July 2017, 17484/15, Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugal
The paper discusses ECHR judgement in case Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugal (25 July 2017), which concerns gender stereotyping as a source of discrimination. It touches upon several problems that we can observe in case law of the ECHR as well as in practice of the UN human rights system, such as the impact of stereotyping on judicial decisions, the method used by the ECHR to examine the alleged discrimination or intersectional discrimination.

Back to top


Hanna Kuczyńska
Problems relating to surrender of a citizen of an EU Member State to a third country – commentary on Supreme Court’s decision of 5 April 2017, III KO 112/16
This paper was prepared against the background of a decision issued by the Polish Supreme Court on 5 April 2017, III KO 112/16, which concerns a broad spectrum of problems that appear on the intersection of criminal procedure and international law. In this case, the Supreme Court had fi rst to assess the procedural possibility of resuming (at the defence counsel’s request) proceedings to determine whether it was permissible to surrender a person sought, fi nding fi nally that such resumption was possible, but only motu prioprio and only where absolute grounds for appeal have occurred, said grounds being specifi ed in Art. 439(1) of the Code of Criminal Procedure. Secondly, the Supreme Court analysed the obligations towards another EU Member State in a situation when a third country submitted an extradition request concerning a citizen of that EU Member State. Moreover, this decision became the fi rst opportunity for the Supreme Court to apply in its adjudicating practice the interpretation of Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, contained in Court of Justice’s judgment of 6 September 2016, C-182/15, Petruhhin. Thirdly, in this case a very important and valid problem appeared. It concerns the question whether it is possible to issue a decision on the permissibility of extradition in a situation when the decision on pre-trial detention in the requesting state was made by an authority being part of the executive branch. This paper provides an analysis of the above issues, discussed by the Supreme Court. They are assessed from the point of view of public international law, criminal law of the EU, the hierarchy of legislative instruments in the Polish legal order, and the principles and norms of criminal procedural law.

Back to top


Justyna Łacny
Recovery of EU funds spent by individuals as a result of an irregularity – introduction and judgement of the Court of Justice of the European Union of 18 December 2014 in case C-599/13, Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
It follows from the judgment in Somvao case (C-599/13) that if provisions authorising national authorities to recover EU funds from individuals who spent them as a result of an irregularity have not been adopted either in national law or in EU sector-specifi c regulations laying down the rules of fi nancing specifi c EU policies the EU budget, the legal basis for national authorities to conduct proceedings intended to recover EU funds is found in the general provisions of the Financial Regulation (previously Regulation No. 1605/2002, currently Regulation No. 966/2012). In this judgment, the Court reiterated its position about the legal nature of the duty to repay EU funds spent as a result of an irregularity. It assumes that since the duty should not result in a punishment in excess of the amount spent as a result of an irregularity, it is not the duty in point that constitutes a sanction.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty