Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
69,30 69,30
Cena regularna: 77,00
77,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
  • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
  • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
  • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Paweł Dzienis

str. 4

Halyna Dovhań

str. 11

Karolina Sztobryn

str. 21

GLOSY

Hanna Kuczyńska

str. 26

Monika Adamczak-Retecka

str. 32

Dariusz Gibasiewicz

str. 37

Aleksandra Mężykowska

str. 44

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Justyna Łacny

str. 51

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Michalina Szpyrka)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Robert Talaga)
str. 61

 Paweł Dzienis
Bezprawność legislacyjna w postaci niewłaściwej implementacji dyrektywy unijnej 90/314/EWG w polskiej judykaturze
Instytucja odpowiedzialności władzy publicznej za naruszenie prawa unijnego jest tworem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i jest silnie ugruntowana w tym orzecznictwie. Jedną z form naruszenia przez państwo członkowskie prawa unijnego jest niewłaściwa implementacja dyrektywy. Artykuł jest analizą tej instytucji na tle orzecznictwa sądów polskich w sprawach o odszkodowanie od państwa za szkodę spowodowaną niewłaściwą implementacją dyrektywy 90/314/EWG. Na uwagę zasługują w szczególności uchwała SN z 19.05.2016 r., III CZP 18/16, a także wyroki SO w Warszawie z 28.11.2014 r., V Ca 594/14 i z 4.11.2016 r., XXVII Ca 2543/16. Stanowią one przyczynek do ustalenia, w jaki sposób instytucja prawa europejskiego jest stosowana w polskim porządku prawnym. Autor przeprowadza analizę tych orzeczeń na tle dorobku doktryny prawa cywilnego dotyczącego odpowiedzialności cywilnej państwa członkowskiego za naruszenie prawa unijnego oraz dorobku orzecznictwa europejskiego powstałego na tle dyrektywy turystycznej. Poszukuje też odpowiedzi na pytanie o istotę źródła szkody w rozpatrywanych sprawach, czyli na czym polegała nieprawidłowa implementacja art. 7 dyrektywy 90/314/EWG. W konkluzji stwierdza, że odpowiedzialność odszkodowawcza państwa spełnia założoną przez nią rolę zapewnienia efektywności stosowania prawa unijnego. Analiza wykonania obowiązku przez państwo i skutków jego ewentualnych nieprawidłowości jest szczególnie aktualna w czasie wdrażania nowej dyrektywy turystycznej.

Początek strony


Halyna Dovhań
Tożsamość konstytucyjna w acquis constitutionnel Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej: sprawa Taricco
Podczas gdy Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie broni absolutnego charakteru zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, sądy konstytucyjne państw członkowskich UE nieugięcie bronią pierwszeństwa przepisów konstytucyjnych w stosunku do prawa UE. Sądy konstytucyjne określają pewne granice obowiązywania zasady pierwszeństwa prawa UE w stosunku do konstytucji krajowych. W ostatnich latach w celu ochrony tradycji konstytucyjnych aktywnie wykorzystuje się pojęcie tożsamości konstytucyjnej. W tym kontekście rozpatrywane jest stanowisko Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej, który opracował doktrynę controlimiti. Artykuł jest poświęcony analizie sprawy Taricco, w której Sąd Konstytucyjny Republiki Włoskiej po raz pierwszy zastosował pojęcie „tożsamość konstytucyjna”, po raz pierwszy właśnie prawo UE stało się obiektem kontroli konstytucyjnej z jego strony i po raz pierwszy TS zgodził się z ograniczeniem zasady pierwszeństwa prawa UE, uwzględniając stanowisko krajowego sądu konstytucyjnego.

Początek strony


Karolina Sztobryn
Dostęp do utworów dla osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem według prawa unijnego
We wrześniu 2017 r. Unia Europejska przyjęła akty odnoszące się do kwestii pomijanej dotąd w zakresie prawa autorskiego, tj. prawa dostępu do utworów chronionych prawem autorskim dla osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, w tym dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Przyjęte dwa akty prawne – rozporządzenie 2017/1563 oraz dyrektywa 2017/1564 – mają na celu dostosowanie prawa UE do traktatu z Marrakeszu. Nakładają one na państwa członkowskie liczne wymogi w zakresie ustanowienia reguł zmierzających do urzeczywistnienia możliwości zapoznania się z utworami przez osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, którym państwa członkowskie muszą sprostać do 11.10.2018 r.

Początek strony


Hanna Kuczyńska
„Umorzenie prokuratorskie” jako podstawa do zastosowania zasady ne bis in idem w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19.07.2017 r., V KK 92/17
W omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy po raz kolejny zajął się problematyką transgranicznego zastosowania przesłanki ne bis in idem w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Tym razem musiał odpowiedzieć na pytanie, czy prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania przez prokuratora innego państwa członkowskiego UE mogło stanowić podstawę do powstania zakazu ponownego sądzenia w tej samej sprawie. Ta odpowiedź wymagała przede wszystkim rozstrzygnięcia, czy taka decyzja stanowiła merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy w rozumieniu art. 54 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen. W wyniku przyjęcia powyższej tezy Sąd Najwyższy uznał, że takie orzeczenie wydane w innym państwie członkowskim UE spełniało warunki do zastosowania przesłanki ne bis in idem w stosunkach między państwami członkowskimi UE i tym samym stanowiło podstawę do zaistnienia ujemnej przesłanki procesowej z art. 17 § 1 pkt 7 Kodeksu postępowania karnego w postaci powagi rzeczy osądzonej.

Początek strony


Monika Adamczak-Retecka
Przekraczanie przez państwo członkowskie norm dla pyłów PM10 w otaczającym powietrzu jako naruszenie prawa unijnego – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.02.2018 r., C-336/16, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Przedmiotem glosowanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.02.2018 r., C-336/16, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, jest skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wniesiona na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W skardze Komisja wnosiła do Trybunału o stwierdzenie, że Polska uchybia zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/50/WE w związku z jej załącznikiem XI, art. 23 ust. 1 ak. 2 oraz art. 22 ust. 3 tej dyrektywy, a w szczególności zobowiązaniu do zapewnienia, aby okres naruszenia był jak najkrótszy. Jest to drugi wyrok wydany przez Trybunał w związku z przekraczaniem norm dla pyłów PM10 przez państwo członkowskie Unii. W kwietniu 2017 r., w analogicznej sprawie, winną naruszeń dyrektywy 2008/50/WE została uznana Bułgaria. Powodem wniesienia skargi przeciwko Polsce było długotrwałe przekraczanie dobowych i rocznych wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 w odpowiednio 35 i 9 strefach oraz niewłaściwa transpozycja odnośnych przepisów dyrektywy 2008/50/WE. Ponadto Komisja zarzuciła Polsce niedostarczenie informacji wskazujących, że sytuacja uległa poprawie.

Początek strony


Dariusz Gibasiewicz
Prawo do odliczenia podatku naliczonego a spełnienie warunków formalnych ustanowionych przez państwo członkowskie – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.10.2017 r., C-101/16, SC Paper Consult SRL
Wyrok C-101/16, SC Paper Consult SRL, odnosi się do fundamentalnej kwestii na gruncie podatku od wartości dodanej – prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego i jego ograniczeń. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia zaakcentowano zasady neutralności oraz proporcjonalności, którym należy dać prymat w procesie wykładni przepisów unijnych oraz regulacji krajowych. Trybunał Sprawiedliwości nie traci jednak z pola widzenia konieczności wdrażania mechanizmów służących do walki z nadużyciami i uszczupleniami na gruncie podatku od wartości dodanej, które współcześnie są immanentnymi zjawiskami związanymi z tym podatkiem. Właściwe wyważenie interesów podatników oraz Skarbu Państwa jest jednak bardzo często niezwykle trudne. W prezentowanym orzeczeniu TS podjął taką próbę i w sposób wyraźny wyznaczył „linię demarkacyjną”, zwracając z jednej strony uwagę na istotne zasady rządzące podatkiem od wartości dodanej, natomiast z drugiej strony potwierdził obowiązek państw członkowskich zapobiegania nadużyciom podatkowym i uszczupleniom podatku, co powinno być jednak dokonywane bez pogwałcenia podstawowych praw podatników.

Początek strony


Aleksandra Mężykowska
Brak podstawy prawnej dla roszczeń odszkodowawczo-restytucyjnych w prawie krajowym a dochodzenie tych roszczeń w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – glosa do postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12.09.2017 r., 19875/13, Marie Izabella Zamoyski-Brisson przeciwko Polsce i 3 inne skargi oraz z 3.10.2017 r., 1680/08, Lubelska Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych „Plon” przeciwko Polsce i 2 inne skargi
TEuropejski Trybunał Praw Człowieka, wydając postanowienia w sprawach Marie Izabella Zamoyski-Brisson przeciwko Polsce i 3 inne skargi oraz Lubelska Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych „Plon” przeciwko Polsce i 2 inne skargi, rozstrzygnął defi nitywnie o braku możliwości dochodzenia na podstawie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Protokołu nr 1 do niej roszczeń odszkodowawczych formułowanych w związku z dokonaną po II wojnie światowej zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami nacjonalizacją lasów, gruntów rolnych i przedsiębiorstw, które to roszczenia nie zostały uwzględnione przez sądy krajowe w związku z brakiem dla nich podstawy prawnej w przepisach prawa polskiego. Trybunał ocenił, że zgodnie ze stabilnym, spójnym i obszernym orzecznictwem sądów krajowych, które konsekwentnie odrzucało tego typu roszczenia, skarżącym na gruncie prawa polskiego nie przysługiwały żadne uprawnienia majątkowe, które mogłyby zostać zakwalifi kowane jako własność objęta ochroną na podstawie art. 1 Protokołu nr 1. W konsekwencji ocenił te skargi jako niedopuszczalne ratione materiae i odrzucił.

Początek strony


Justyna Łacny
Stosowanie z mocą wsteczną kary łagodniejszej w sprawach dotyczących nieprawidłowego wydatkowania funduszy Unii Europejskiej – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 1.07.2004 r., C-295/02, Gisela Gerken przeciwko Amt für Agrarstruktur Verden
Państwa członkowskie prowadzą postępowania w sprawach dotyczących nieprawidłowego wydatkowania funduszy Unii Europejskiej, w których odzyskują środki unijne wydatkowane w wyniku nieprawidłowości i nakładają z tego tytułu kary na podstawie prawa krajowego. Granice przysługującej im w tym zakresie autonomii proceduralnej wyznacza prawo UE. Z jednej strony określa je ustanowiony w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości wymóg, aby prowadząc sprawy dotyczące prawa UE, przestrzegały zasad ekwiwalentności i skuteczności, nazywany w dogmatyce prawa formułą Rewe/Comet. Z drugiej natomiast strony reguły proceduralne ustalane są również w przepisach UE i z takim przypadkiem mamy do czynienia w rozporządzeniu nr 2988/95, które określa reguły proceduralne stosowane w postępowaniach dotyczących nieprawidłowego wydatkowania funduszy UE. W niniejszych „Kamieniach milowych” zostanie przedstawiona zasada stosowania z mocą wsteczną kary łagodniejszej ustanowiona w art. 2 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia nr 2988/95 i odnoszące się do niej orzecznictwo TS, w kolejnych – reguły dotyczące terminów przedawnień nieprawidłowości określone w art. 3 tego rozporządzenia.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES AND DISSERTATIONS

Paweł Dzienis

p. 4

Halyna Dovhań

p. 11

Karolina Sztobryn

p. 21

COMMENTARIES

Hanna Kuczyńska

p. 26

Monika Adamczak-Retecka

p. 32

Dariusz Gibasiewicz

p. 37

Aleksandra Mężykowska

p. 44

CASE LAW MILESTONES

Justyna Łacny

p. 51

EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

Case law of the Supreme Court
(Michalina Szpyrka)
p. 60

Case law of the Supreme Administrative Court
(Robert Talaga)
p. 61

 Paweł Dzienis
Legislative illegality in the form of incorrect implementation of EU Directive 90/314 in Polish case law
Public authority’s liability for infringing community law is a product of the case law of the Court of Justice and is wellestablished in the Court’s jurisprudence. One of the forms of violation by a Member State of EU law is incorrect implementation of a directive. This article is an analysis of this liability against the background of the case law of the Polish courts in cases concerning compensation from the State for damage caused by the incorrect implementation of the Directive 90/314. Noteworthy are the resolution of Supreme Court of 19 May 2016, III CZP 18/16 and the judgments of the Regional Court in Warsaw of 28 N ovember 2014, V Ca 594/14 and 4 November 2016, XXVII Ca 2543/16. They are a contribution to determining h ow an institution of EU law is applied in the Polish legal order. The author examines these judgments against the background of the civil law doctrine of civil liabili ty of a Member State for infringement of EU law and the acquis communautaire relating to the Package T ravel Directive. He also looks for an answer to the question of the source of the damage in the cases in question, namely incorrect implementation of Art. 7 of Directive 90/314. In conclusion, the author states that the State’s l iability for damages does fulfi ll its intended role in ensuring the effectiveness of the application of EU law.

Back to top


Halyna Dovhań
Constitutional identity in the acquis constitutionnel of the Constitutional Court of the Italian Republic: the Taricco case
While the European Court of Justice consistently upholds the absolute character of the principle of supremacy of EU law, national constitutional courts persistently assert the priority of constitutional norms over EU law. They set limits to the validity of the principle of supremacy of EU law over national constitutions. In recent years, the notion of constitutional identity has been used to protect national constitutional traditions. From this point of view, the position of the Italian Constitutional Court, which developed the counter-limits (controlimiti) doctrine is elucidated here. The article is devoted to an analysis of the Taricco case, in which for the fi rst time the Italian Constitutional Court of the Italian Republic used the notion of constitutional identity, for the fi rst time EU law was subjected to constitutional review of this Court, and for the fi rst time the ECJ agreed to limit the principle of supremacy of EU law, taking into consideration the position of the national constitutional court.

Back to top


Karolina Sztobryn
Access to works for people with print disabilities according to EU law
In September 2017, the European Union adopted instruments relating to an issue that had previously been omitted in the fi eld of copyright, i.e. the right of access to works protected by copyright for people with print disabilities, including people with vision impairments. Two legal instruments: Regulation 2017/1563 and Directive 2017/1564, are aimed at harmonizing EU law with the Marrakesh Treaty. They impose on the Member States a number of requirements relating to establishing rules in order to assure proper conditions for persons with print disabilities, which Member States must meet by 11 October 2018.

Back to top


Hanna Kuczyńska
‘Discontinuation by the prosecution’ as the grounds for application of the ne bis in idem principle in the relations between European Union Member States – commentary on Supreme Court judgment of 21 June 2017, V KK 92/17
In the commented judgment, the Supreme Court discussed yet another time the problem of cross-border application of the ne bis in idem principle in the relations between European Union Member States. This time, the Court had to answer the question whether a valid decision on discontinuation of the proceedings by the prosecution service of another EU Member State could have been the grounds for the prohibition of yet another trial in the same case. Arriving as this answer required, fi rst of all, examining whether such a decision was a decision on the merits of the case within the meaning of Art. 54 of the Convention Implementing the Schengen Agreement. As a result of acceptance of the above proposition, the Supreme Court held that such a decision issued in another EU Member State did meet the conditions for applying the ne bis in idem principle in relations between EU Member States, thus it was the grounds for applying the negative procedural criterion defi ned in Art. 17(1)(7) of the Code of Criminal Procedure, namely the authority of res judicata.

Back to top


Monika Adamczak-Retecka
The exceedance of limit values of particulate matter PM10 in ambient air as a failure of a Member State to fulfi l obligations under EU law – commentary on the judgment of the Court of Justice of 22 February 2018, C-336/16, European Commission v Republic of Poland
The subject matter of the commented judgment issued by the Court of Justice on 22 February 2018, C-336/16, European Commission v Republic of Poland, is an action for failure to fulfi l obligations under Art. 258 TFEU. By its application, the European Commission asked the Court to declare that the Republic of Poland had failed to fulfi l its obligations under, respectively, Art. 13(1), in conjunction with Annex XI, second indent of Art. 23(1), and Art. 22(3), in conjunction with Annex XI, of Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. It is the second judgement given by the Court of Justice in connection with exceedance of the daily limit values for particulate matter PM10 in a Member State. In April 2017, in a similar case, the Republic of Bulgaria was declared to have failed to fulfi l its obligations under Directive 2008/50/EC. The reason for the action against Poland was a systematic exceedance of the daily and annual limit values for particulate matter PM10 in, respectively, 35 and 9 zones and incorrect implementation of Directive 2008/50/EC. Moreover, according to the Commission, the Republic of Poland failed to provide information to demonstrate that this situation had improved.

Back to top


Dariusz Gibasiewicz
The right to deduct input tax and the fulfi llment of the formal conditions established by the Member State – commentary on Court of Justice judgment of 19 October 2017, C-101/16, SC Paper Consult SRL
The judgment in the present case refers to the fundamental issue in value added tax – the right of the taxpayer to deduct input tax and its limitations. The statement of reasons for this judicial decision emphasizes the principles of neutrality and proportionality, which should be given precedence in the process of interpreting EU and national regulations. However, the Court of Justice does not neglect the need to implement mechanisms to combat value added tax fraud, which is an inevitable phenomenon related to this tax nowadays. Furthermore, it is very diffi cult to balance properly the interests of taxpayers and the State Treasury. In the presented ruling, the Court of Justice made such an attempt and set a clear ‘demarcation line’, on the one hand pointing out the important principles governing the value added tax, while on the other confi rming the obligation of Member States to prevent tax fraud, which should, however, be done without violating the fundamental rights of taxpayers.

Back to top


Aleksandra Mężykowska
Lack of legal basis for claims for damages and/or restitution in domestic law and pursuing such claims in proceedings before the European Court of Human Rights – commentary on decisions of the European Court of Human Rights of 12 September 2017, No. 19875/13, Marie Izabella Zamoyski-Brisson against Poland and 3 other applications and of 3 October 2017, No. 1680/08, Lubelska Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych ‘Plon’ against Poland and 2 other applications
The European Court of Human Rights, by issuing decision in cases of Marie Izabella Zamoyski-Brisson against Poland and Lubelska Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych „Plon” against Poland defi nitively ruled out the possibility to successfully claim under the European Convention on Human Rights and Protocol No. 1 to the Convention any compensation for property taken over by the communists regimes after World War II in accordance with the then-existing provisions on the nationalization of forests, agricultural land and enterprises. The ECtHR took into account the fact that claims were rejected by national courts due to lack of a legal basis for them in Polish law. In consequence, it assessed that according to the stable, coherent and extensive case-law of domestic courts, which consistently rejected such claims, the applicants did not have any property rights under Polish law that could be classifi ed as property protected on the basis of Art. 1 of Protocol No. 1. The applications were rejected as inadmissible ratione materiae.

Back to top


Justyna Łacny
Retroactive application of a more lenient penalty in cases of irregular spending of EU funds – introduction and Court of Justice judgment of 1 June 2004, C-295/02, Gisela Gerken v Amt für Agrarstruktur Verden
Member States prosecute and sanction cases of irregular expenditure of EU funds and recover EU funds spent as a result of irregularities under national law. The limits of their procedural autonomy in this respect are set by EU law. On the one hand, by under requirements established under the case-law of the Court of Justice (ECJ) that, when the Member States deal with cases based on EU law, they respect the principles of equivalence and effectiveness, which is referred to in the legal dogma as the Rewe/Comet formula. On the other hand, the procedural rules are also laid down in EU legislation, and this is the case with Regulation No 2988/95, which sets out the procedural rules applicable to proceedings for the irregular disbursement of EU funds. These Milestones set out the principle of retroactive application of the more lenient penalty as laid down in the second sentence of Article 2(2) of Regulation No 2988/95 and in the related case law of the Court of Justice, followed by the rules on limitation periods for irregularities as laid down in Article 3 of that Regulation.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty