Facebook

Baner_Podreczniki_akademickie_20_procent_tylko_72h_1920x60.jpg [26.17 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
69,30 69,30
Cena regularna: 77,00
77,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
  • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
  • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
  • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Barbara Mikołajczyk

str. 4

Michał Kowalski

str. 11

Katarzyna Strąk

str. 18

Izabela Wróbel

str. 25

Elżbieta Borawska-Kędzierska

str. 35

GLOSY 

Anna Magdalena Kosińska

str. 45

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Justyna Łacny

str. 51

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Michalina Szpyrka)
str. 60

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61
Barbara Mikołajczyk
Mechanizm dubliński na rozdrożu – uwagi w związku z pracami nad rozporządzeniem Dublin IV
W maju 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący przekształcenia rozporządzenia ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (tzw. Dublin IV). Propozycja Komisji okazała się bardzo restrykcyjna, zważywszy na ograniczenie gwarancji proceduralnych i kary dla wnioskodawców oraz na sankcje dla państw odmawiających relokacji w ramach systemu dublińskiego. Z kolei poprawki do projektu wniesione przez Parlament Europejski w znacznie większym stopniu uwzględniają orzecznictwo trybunałów europejskich odnośnie do praw osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i prezentują zupełnie odmienne, wręcz rewolucyjne, podejście do odpowiedzialności i solidarności państw członkowskich w ramach mechanizmu dublińskiego. Państwa w Radzie, ze względu na swe położenie geografi czne i doświadczenia, także będą reprezentowały odmienne stanowiska. Ostateczny kształt rozporządzenia jest więc nieprzewidywalny, ale jest oczywiste, że rezultat trwających negocjacji pomiędzy instytucjami europejskimi zaważy na przyszłości Europy.

Początek strony


Michał Kowalski
Wnioski o ochronę międzynarodową składane na granicy – uwagi na tle środków tymczasowych zarządzonych wobec Polski przez Europejski Trybunał Praw Człowieka
Status prawny cudzoziemców zwracających się do władz polskich o ochronę międzynarodową na przejściach granicznych na polskiej granicy państwowej wymaga uwagi, gdyż kwestia ta ma niezwykle istotne znaczenie praktyczne dla poszanowania praw cudzoziemców z jednej strony, a z drugiej dla efektywnej kontroli przepływu obywateli państw-trzecich przez polską granicę państwową, będącą równocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. W 2017 r. zostały przeciwko Polsce złożone pierwsze skargi na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawach cudzoziemców, którym odmówiono na granicy przyjęcia wniosków o ochronę międzynarodową i wydano wobec nich decyzje odmawiające wjazdu na terytorium RP. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC, Trybunał) zarządził w kilku tego typu sprawach środki tymczasowe. Przedstawiona poniżej analiza wskazuje, że w celu uniknięcia poniesienia odpowiedzialności międzynarodowej Polski za niewykonanie środków tymczasowych, oraz w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa krajowego, każdemu cudzoziemcowi, który na granicy okazuje dokument, że w jego sprawie został zarządzony przez Trybunał środek tymczasowy, na podstawie którego władze polskie są zobowiązane do jego „nieusunięcia”, należy umożliwić złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi.

Początek strony


Katarzyna Strąk
Pojęcie ryzyka ucieczki w prawie azylowym i imigracyjnym Unii Europejskiej
Odniesienie do pojęcia „ryzyko ucieczki” znajduje się w trzech instrumentach prawa imigracyjnego i azylowego Unii Europejskiej, a mianowicie w dyrektywie 2008/115 (określanej w literaturze jako dyrektywa powrotowa), rozporządzeniu 604/2013 (tzw. rozporządzenie dublińskie lub Dublin III) i dyrektywie 2013/33 (tzw. dyrektywa recepcyjna). Precyzyjne ustalenie treści tego pojęcia, a także zasad i mechanizmów jego stosowania przez organy państw członkowskich – czy to administracyjne, czy to sądowe – jest ważne z tego względu, że skutkiem stwierdzenia istnienia ryzyka ucieczki jest bądź umieszczenie w ośrodku detencyjnym dla celów powrotu (dyrektywa powrotowa), zatrzymanie w celu przekazania do innego państwa członkowskiego w ramach postępowania dublińskiego (rozporządzenie Dublin III), zatrzymanie w celu uzyskania konkretnych informacji w ramach postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej (dyrektywa recepcyjna) bądź ograniczenie w zakresie wyznaczenia terminu dobrowolnego wyjazdu (dyrektywa powrotowa). W każdym z tych przypadków dochodzi zatem do ograniczenia praw, które wynika z wymienionych powyżej instrumentów, osób objętych poszczególnymi postępowaniami.

Początek strony


Izabela Wróbel
Reforma zasad przyjmowania studentów z państw trzecich w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy (UE) 2016/801
Nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące studentów będących obywatelami państw trzecich stanowią istotną i pozytywną zmianę jakościową w prawie imigracyjnym tej organizacji. Oznaczają rzeczywisty postęp w zakresie przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbycia studiów w Unii. Dzięki tym przepisom łatwiejsze będzie zatrzymanie utalentowanych studentów z państw trzecich, gdyż po zakończeniu studiów będą mogli pozostać w Unii przez okres dziewięciu miesięcy w celu poszukiwania pracy lub podjęcia działalności gospodarczej. W czasie studiów obywatele państw trzecich uzyskają łatwiejszy dostęp do rynku pracy oraz będą zmotywowani do większej mobilności wewnątrzunijnej. Zmiany te leżą w interesie Unii w świetle jej strategii „Europa 2020” oraz polityki zewnętrznej, w szczególności wobec państw objętych europejską polityką sąsiedztwa i strategicznych partnerów.

Początek strony


Elżbieta Borawska-Kędzierska
Niebieska karta UE – stosowanie dyrektywy 2009/50/WE i planowana reforma
Zagadnienia związane z napływem do UE wysoko wykwalifi kowanych imigrantów z państw trzecich reguluje obecnie dyrektywa Rady 2009/50/WE z 25.05.2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodach wymagających wysokich kwalifi kacji, która wprowadziła specjalny rodzaj zezwolenia na pobyt, tzw. niebieską kartę UE. Do prawa polskiego dyrektywa 2009/50/WE została transponowana na mocy postanowień ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, w której wprowadzono specjalny rodzaj zezwolenia pobytowego, tj. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifi kacji (por. art. 127 i n. tej ustawy). Doświadczenia w stosowaniu dyrektywy 2009/50/WE wskazują, że nie spełniła ona pokładanych w niej oczekiwań, m.in. dlatego, iż wiele państw członkowskich stosowało krajowe polityki ukierunkowane na pozyskanie pracowników wysoko wykwalifi kowanych, niezależnie od niebieskiej karty UE. Co istotne, systemy krajowe stanowią konkurencję nie tylko dla niebieskiej karty UE, ale rywalizują także pomiędzy sobą. Dostrzegając potrzebę reformy, 7.06.2016 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności, która ma zastąpić obecnie obowiązującą dyrektywę. Projekt ma w szczególności przyczynić się do rozwiązania narastającego w UE problemu strukturalnego niedoboru pracowników w niektórych sektorach gospodarki (takich jak np. usługi informatyczne, służba zdrowia, itd.).

Początek strony


Anna Magdalena Kosińska
P rawo do równego traktowania obywateli państw trzecich posiadających jedno zezwolenie na pracę i pobyt w zakresie zabezpieczenia społecznego i świadczeń rodzinnych – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.06.2017 r., C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva przeciwko Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i Comune di Genova
W wyroku z 21.06.2017 r., C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva przeciwko Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i Comune di Genova Trybunał Sprawiedliwości twierdził, że obywatel państwa trzeciego, który posiada jedno zezwolenie w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z 13.12.2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim, ma prawo korzystać ze świadczeń rodzinnych w zakresie zabezpieczenia społecznego takich jak włoska ANF, zaś regulacje krajowe ograniczające możliwość korzystania z takich świadczeń są niezgodne z prawem do równego traktowania w obrębie zabezpieczenia społecznego przewidzianym w art. 12 tej dyrektywy.

Początek strony


Justyna Łacny
Zwrot płatności rolno-środowiskowych ze względu na naruszenie przesłanki jej przyznania – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 26.05.2016 r., C-273/15, ZS „Ezernieki” przeciwko Lauku atbalsta dienests
Płatności rolno-środowiskowe, fi nansowane z budżetu UE, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), wspierają rolników w stosowaniu metod produkcji rolniczych chroniących środowisko naturalne, tereny wiejskie i poprawę warunków utrzymywania zwierząt. Są przyznawane rolnikom, którzy zobowiążą się do przestrzegania określonych praktyk rolno-środowiskowych przez okres co najmniej pięciu lat (dalej zobowiązanie rolno-środowiskowe) i mają pokrywać dochody utracone przez nich wskutek ich stosowania, fi nansować koszty ich prowadzenia i zachęcać do ich realizacji. Są wypłacane co roku, na podstawie składanych przez rolników wniosków o płatności. Otrzymywanie płatności rolno-środowiskowych wymaga ścisłego przestrzegania przesłanek ich przyznawania, a ich naruszenie może skutkować obowiązkiem zwrotu całej kwoty pomocy przyznanej za poszczególne lata, co potwierdza omawiany wyrok Trybunał Sprawiedliwości z 26.05.2016 r., C-273/15, ZS „Ezernieki” przeciwko Lauku atbalsta dienests. Trybunał Sprawiedliwości (dalej Trybunał lub TS) podtrzymał w nim stanowisko przyjmujące, że do zwrotu całej kwoty pomocy rolno-środowiskowej, wypłaconej za poszczególne lata realizacji zobowiązania rolno-środowiskowego, zobowiązany jest rolnik, który w trakcie tego okresu przesłankę tę naruszył choćby raz.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES AND DISSERTATIONS

Barbara Mikołajczyk

p. 4

Michał Kowalski

p. 11

Katarzyna Strąk

p. 18

Izabela Wróbel

p. 25

Elżbieta Borawska-Kędzierska

p. 35

COMMENTARIES

Anna Magdalena Kosińska

p. 45

CASE LAW MILESTONES

Justyna Łacny

p. 51

EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

Case law of the Supreme Court
(Michalina Szpyrka)
p. 60

Case law of the Supreme Administrative Court
(Agata Hauser, Robert Talaga)
p. 61
Barbara Mikołajczyk
The Dublin mechanism at crossroads. Remarks in connection with the work on Dublin IV Regulation
The article concerns a very valid issue of preparation of a new regulation establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection (the so-called Dublin IV Regulaiton). The author presents the current state of law; she also juxtaposes the Commission’s proposal of May 2016 and the amendments introduced by the European Parliament in November 2017. Both versions are evaluated, the author emphasising the restrictive character of the Commission’s proposal and the innovative approach shown by the European Parliament. She stresses the differences in both institutions’ approaches to the rights of persons applying for international protection, as well as to the corrective mechanism of allocating applications for international protection, and sanctions for states that fail to accept the allocation. The conclusion is that reaching a compromise on the issue is going to be very diffi cult, one of the reasons being the diverse interests of Member States with regard to the issue, while the compromise will affect not only the future of the Common European Asylum System, but also the shape of the whole European Union.

Back to top


Michał Kowalski
Applications for international protection submitted at the border – remarks against the background of interim measures imposed by the European Court of Human Rights in respect of Poland
The article discusses a valid problem of the legal status of foreigners who apply to the Polish authorities for international protection at border-crossing points at the Polish state border, and the related powers and obligations of the Polish authorities. The legal doubts concerning offi cers of the Polish Border Guard refusing to accept foreigners’ applications for international protection and issuing administrative decisions refusing them entry into the territory of Poland acquired a new legal dimension, when in mid-2017 foreigners who found themselves in this situation submitted applications under the European Convention on Human Rights [ECHR] to the European Court of Human Rights, together with requests for interim measures to be imposed. The conducted analysis shows that a foreigner who reports for border control at a land border-crossing on the Polish border is under the jurisdiction of the Polish authorities within the meaning of Art. 1 ECHR and – in order to avoid Poland being responsible under international law for failure to comply with interim measures imposed by the European Court of Human Rights and in order to ensure compliance with the applicable national laws – each foreigner who, at the border, produces a document certifying that in his/ her case the European Court of Human Rights ordered an interim measure should be allowed to fi le an application for international protection in Poland, with all the legal consequences.

Back to top


Katarzyna Strąk
The notion of ‘risk of absconding’ in asylum and immigration law of the European Union
The notion of ‘risk of absconding’ in EU asylum and immigration law appears in the context of restraining the freedom (detaining) third country nationals in whose respect either proceedings for return or proceedings for granting international protection are pending. Even though certain elements of the notion’s defi nition have already been explained by the Court of Justice, the Member States still take advantage of the discretion they have in determining the national catalogues of criteria evidencing the risk of absconding, while national courts do not interpret them in the same way in cases where the facts are similar. This article aims to present the rules of interpreting the notion, developed by the Court of Justice and the European Commission, in the context of judicial review of national measures when it is necessary to determine whether the risk of absconding exists.

Back to top


Izabela Wróbel
Reform of the rules of admission of students from third countries in European Union Member States under Directive (EU) 2016/801
The article analyses and evaluates the scope of amendments in the immigration law of the European Union regarding students who are third country nationals, which amendments were introduced by Directive (EU) 2016/801 of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational projects and au pairing. Thanks to the new rules, it will be easier to retain talented students from third countries, because after graduation they will be able to stay in the Union for nine months to look for a job or set up a business. During their studies, third-country nationals will have easier access to the labour market and will be motivated for greater intra-EU mobility. In the author’s opinion, this means a signifi cant and positive qualitative change in the EU immigration law.

Back to top


Elżbieta Borawska-Kędzierska
EU Blue Card: application of Directive 2009/50/EC and planned reform
Issues related to the infl ow of highly qualifi ed immigrants from third countries into the EU are currently governed by Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for employment in highly qualifi ed occupations, which introduced a special type of residence permit, the so-called EU Blue Card.
Directive 2009/50/EC was transposed into the Polish law by the Act of 12 December 2013 on Foreigners, in which a special type of residence permit was introduced, i.e. a temporary residence permit for the purpose of performing work requiring high qualifi cations (cf. Art. 127 et seq. of the Act). Experience in the application of Directive 2009/50/EC indicates that it did not meet the expectations, including because many Member States have applied national policies aimed at attracting highly qualifi ed workers, regardless of the EU Blue Card. Importantly, national systems compete not only with the EU Blue Card, but also with each other. Recognizing the need for a reform, on 7 June 2016, the European Commission presented a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for highly skilled employment, which is intended to replace the current directive. The proposal is intended to contribute in particular to solving the problem of structural shortage of employees in some sectors of the economy (such as IT services, healthcare, etc.) in the EU.

Back to top


Anna Magdalena Kosińska
The right to equal treatment of third-country nationals holding a single permit for work and residence in the area of social security and family benefi ts – commentary on the judgment of the Court of Justice of the European Union of 21 June 2017, C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva v. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) and Comune di Genova
The commentary takes a critical perspective on case C 449/16 with regard to the interpretation of the Directive on a single application procedure (2011/98/EU). In accordance with CJEU judgment, a third country national who holds a single permit within the meaning of Directive 2011/98/EU has the right to receive a family benefi t in the area of social security, such as the Italian ANF (benefi t for households having at least three minor children), whereas national legislation limiting the possibility of receiving such benefi ts is contrary to the principle of equal treatment in the area of social security expressed in Art. 12 of the said Directive. Even though the ruling in point does not present a groundbreaking interpretation of EU law, it nevertheless has a special practical importance, largely due to the fact that it does not concern a citizen of the EU, but a third country national and the possibility of a foreign family receiving social security benefi ts. The ruling also includes a valuable interpretation of the principle of equal treatment of workers who are third country nationals. Additionally, the judgment promotes legal employment of third country nationals and the possibility of receiving social security benefi ts. Social security benefi ts constitute a specifi c system of incentives for foreign nationals so as to encourage them to resign from illegal employment in the grey economy. The case may also provide a valuable guideline for national courts in the area of granting family benefi ts within the social security system and this includes undoubtedly the Polish child-rearing benefi t introduced by the Act of 11 February 2016 on State Aid in Rearing Children, the so-called ‘500+’.

Back to top


Justyna Łacny
Refund of agri-environmental payments due to non- -compliance with the conditions for granting them – introduction and judgment of the Court of Justice of 26 May 2016, C-273/15, ZS “Ezernieki” v. Lauku atbalsta dienests
Agri-environment payments, fi nanced from the EU budget, namely from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), support farmers in applying agricultural production methods that protect the natural environment, rural areas and improve the conditions in which animals are kept. They are granted to farmers who commit to apply specifi c agricultural and environmental practices for a period of at least fi ve years; they are meant to cover the income lost by said farmers as a result of applying them, fi nance the costs of running them and encourage their implementation. They are paid once a year on the basis of farmers’ payment applications. In order to receive agri-environment payments a farmer has to meet restrictive conditions, while any non-compliance results in a duty to repay the whole amount of aid granted in individual years, as confi rmed in the commented judgment of the Court of Justice of 26 May 2016, C-273/15, ZS “Ezernieki” v. Lauku atbalsta dienests. The Court upheld in it the standpoint that a farmer who did not comply with a condition only once is still obligated to repay the whole amount of agri-environmental aid received for individual years of validity of the agri-environmental commitment.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty