Facebook

Bannery_KC_KK_Lato_SPRING-3242_1920x60_KC_KK.jpg [54.30 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
69,30 69,30
Cena regularna: 77,00
77,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 72 h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
  • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
  • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
  • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski

str. 4

Małgorzata Król-Bogomilska

str. 112

PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

Adam Górski, Marcin Klonowski

str. 24

GLOSY

Helena Szewczyk

str. 29

Anna Juryk

str. 35

Daria Katarzyna Gęsicka

str. 41

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Justyna Łacny

str. 48

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Marek Domagała) 
str. 56 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Michalina Szpyrka)
str. 58

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 60
Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski
Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. I)
W lipcu 2017 r., w następstwie opublikowania ustawy z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie z art. 258 TFUE. Po raz pierwszy w historii w tej procedurze Komisja zarzuciła państwu członkowskiemu naruszenie art. 19 ust. 1 TUE w związku z art. 47 KPP.

Początek strony


Małgorzata Król-Bogomilska
Kary pieniężne w prawie antymonopolowym w świetle projektu dyrektywy służącej zwiększeniu skuteczności egzekwowania reguł konkurencji (COM(2017) 142 final)
Opracowanie projektu dyrektywy służącej większej skuteczności egzekwowania reguł konkurencji było konsekwencją licznych negatywnych ocen systemu prawa konkurencji funkcjonującego w Unii Europejskiej (dalej UE). Zwracano uwagę m.in. na brak w niektórych państwach członkowskich uprawnień do nakładania skutecznych, odstraszających grzywien oraz rozbieżności w programach łagodzenia kar (leniency), które zniechęcają przedsiębiorstwa do przyznawania się do udziału w praktykach antykonkurencyjnych i dostarczania dowodów. W projekcie dyrektywy służącej większej skuteczności egzekwowania reguł konkurencji, ogłoszonym w dniu 22.03.2017 r., zaproponowano szereg rozwiązań nakładających na państwa członkowskie obowiązki zapewnienia, że uregulowania te zostaną włączone do krajowych porządków prawnych i będą przestrzegane w praktyce. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwiązań zaproponowanych w tym projekcie oraz ocena skali zmian prawa konkurencji (w zakresie kar pieniężnych), do których Polska będzie zobowiązana w razie uchwalenia tej dyrektywy. Ze względu na ocenę stanu niedojrzałości projektu dyrektywy, poza wskazaniem rozwiązań, których w razie jej uchwalenia powinny dotyczyć działania legislacyjne polskiego ustawodawcy, w artykule wskazano przykłady rozwiązań pominiętych w tym projekcie oraz rozwiązań niejasnych, bez których uzupełnienia lub dookreślenia perspektywa zwiększenia skuteczności prawa konkurencji nie uzasadnia niestety pomyślnych rokowań.

Początek strony


Adam Górski, Marcin Klonowski
Dozwolone granice krytyki władzy sądowniczej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Władza sądownicza może być przedmiotem wzmożonej krytyki ze strony przedstawicieli innych władz, mediów i społeczeństwa. Argumenty przemawiające za szerokim zakresem krytyki organów innych władz mogą tracić na znaczeniu, gdy uwzględni się szczególną rolę sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym. Różnicowanie granic krytyki może się wiązać z takimi atrybutami władzy sądowniczej jak jej szczególna powaga oraz bezstronność. W świetle zaprezentowanego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazać można, iż ochrona przed niezasadną krytyką swoje zakorzenienie znajdować może w ochronie abstrakcyjnie pojmowanego publicznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości.

Początek strony


Helena Szewczyk
Przekonania religijne pracownika jako istotny i determinujący wymóg zawodowy – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.03.2017 r., C-188/15, Asma Bougnaoui i Association de defense des droits de l’homme (ADDH) przeciwko Micropole SA
W wyroku z 14.03.2017 r., C-188/15, Asma Bougnaoui i Association de defense des droits de l’homme (ADDH) przeciwko Micropole SA, Trybunału Sprawiedliwości (dalej TS) orzekł, że wykładni art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy dokonywać w ten sposób, że chęć uwzględnienia przez pracodawcę życzeń klienta, aby świadczone u tego klienta usługi nie były wykonywane przez pracownicę noszącą chustę islamską, nie może być uznana za istotny i determinujący wymóg zawodowy w rozumieniu tego przepisu. Pracodawca musi więc znaleźć inne usprawiedliwienie związane z rodzajem działalności lub warunkami jej wykonywania, dla którego zwolnił pracownicę z pracy z powodu noszenia przez nią chusty islamskiej w pracy. Nieuzasadnione różnicowanie sytuacji lub praw pracownika w porównaniu z sytuacją innego pracownika, które nie może być uznane za usprawiedliwione i uzasadnione przyczynami obiektywnymi, stanowić będzie bowiem jego dyskryminację ze względu na przekonania religijne w świetle dyrektywy 2000/78.

Początek strony


Anna Juryk
Możliwość skierowania bezpośrednio do komornika orzeczenia przyznającego alimenty pochodzącego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 9.02.2017 r., C-283/16, M.S. przeciwko P.S.
W świetle omawianego wyroku wierzycielowi alimentacyjnemu należy umożliwić łatwe uzyskanie w państwie członkowskim UE orzeczenia, które automatycznie będzie wykonalne w każdym innym państwie członkowskim UE bez dokonywania żadnych dodatkowych formalności. Przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym egzekwuje się alimenty zasądzone w innym państwie unijnym, nie mogą zobowiązywać wierzyciela alimentacyjnego do złożenia wniosku o egzekucję zagranicznych alimentów wyłącznie za pośrednictwem organów centralnych państwa prowadzącego egzekucję. Wierzyciel może wniosek w tej spawie złożyć bezpośrednio do właściwego organu egzekucyjnego.

Początek strony


Daria Katarzyna Gęsicka
Odpowiedzialność operatorów platformy indeksującej pliki wymieniane w ramach sieci peer-to-peer – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.06.2017 r., C-610/15, Stichting Brein
Trybunał Sprawiedliwości (dalej TS lub Trybunał) wielokrotnie już zajmował się problematyką uprawnienia do udostępniania utworu publiczności, niemniej jego treść nadal budzi wątpliwości. Większość orzeczeń TS dotyczyła kwalifi kacji prawnej zachowania podmiotów, które bezpośrednio doprowadziło do publicznej dostępności utworów. Wyrok z 14.06.2017 r., C-610/15, Stichting Brein wraz z rozstrzygnięciem TS z 26.04.2017 r., C-527/15, F.H. Wullems, są pierwszymi decyzjami mającymi za przedmiot ocenę zachowania, które przyczyniło się do podania utworu do publicznej wiadomości w sposób pośredni, tj. wpłynęło na proces decyzyjny sprawcy bezpośredniego lub „wygodę” w dokonaniu naruszenia. W orzeczeniach tych TS przesądził, że ułatwianie osiągnięcia wyżej wskazanego skutku stanowi czynność publicznego udostępnienia utworu. Dotychczas działania polegające na ułatwianiu naruszeń lub nakłanianiu do ich dokonania oceniano w kategorii naruszeń pośrednich, co stanowiło podstawę do przypisania odpowiedzialności pośredniej rozumianej jako odpowiedzialność osób, które nie uczestniczyły bezpośrednio w zdarzeniu (naruszeniu), ale poprzez swoje zachowanie wpłynęły na decyzję sprawcy bezpośredniego o dokonaniu naruszenia (podżeganie) albo ułatwiły jego popełnienie (pomocnictwo), albo świadomie skorzystały z wyrządzonej przez sprawcę bezpośredniego szkody. W realiach komunikacji elektronicznej, rozważania dotyczące odpowiedzialności pośredniej niemalże automatycznie uruchamiały pytanie o to, czy spełnione zostały przesłanki zastosowania tzw. oaz bezpieczeństwa. Glosowany wyrok C-610/15, Stichting Brein może mieć istotne znaczenie dla podmiotów, które świadczą usługi indeksowania treści wymienianych w ramach sieci peer-to-peer, a także pośrednio dla podmiotów, które świadczą usługę aktywnego hostingu. W orzeczeniu tym TS opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia „udostępnianie utworu publiczności”. Stanowi ono próbę wypełnienia luki związanej z brakiem harmonizacji instytucji odpowiedzialności pośredniej w prawie krajowym państw członkowskich UE. Dokonując recepcji tego rozstrzygnięcia, nie można jednak zapominać, że tak szeroka wykładnia pojęcia „udostępnianie utworu publiczności” została dokonana w wyjątkowych okolicznościach faktycznych.

Początek strony


Justyna Łacny
Wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej w wyniku nieprawidłowości. Elementy defi nicyjne pojęcia „nieprawidłowość” – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 26.05.2016 r. w połączonych sprawach C-260/14 i C-261/14, Judeţul Neamţ i Judeţul Bacău przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
Przedstawienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości (dalej Trybunał lub TS) z 26.05.2016 r., C-260/14 i C-261/14, Judeţul Neamţ i Judeţul Bacău przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice rozpoczyna cykl dwunastu artykułów, w których zostaną omówione kluczowe wyroki sądów unijnych dotyczące wydatkowania funduszy Unii Europejskiej (UE). Znajomość tej, niezbyt spopularyzowanej jeszcze w Polsce, judykatury może być pomocna w prowadzeniu spraw związanych z funduszami UE, gdyż przyjmowana przez sądy unijne wykładnia przepisów UE może mieć rozstrzygające znaczenie dla decyzji podejmowanych w tym zakresie przez podmioty prywatne i organy krajowe.
Cykl rozpoczyna omówienie problematyki wydatkowania funduszy UE w wyniku nieprawidłowości. Pojęcie nieprawidłowości, zdefi niowane w unijnych rozporządzeniach i wielokrotnie wyjaśniane w orzecznictwie Trybunału, jest istotne, gdyż w myśl przepisów unijnych, jej wystąpienie zobowiązuje organy krajowe do odzyskiwania funduszy UE wydatkowanych w wyniku jej popełnienia oraz może prowadzić do nakładania z tego tytułu kar na podstawie przepisów unijnych lub krajowych. W kolejnych artykułach cyklu zostaną omówione wyroki Trybunału dotyczące odzyskiwania funduszy UE wydatkowanych w wyniku nieprawidłowości oraz nakładania z tego tytułu kar. Przedstawione zostaną również ustalone w przepisach unijnych wymogi proceduralne stosowane w tych sprawach przed sądami krajowymi, w tym: zasada orzekania z mocą wsteczną kary łagodniejszej, reguły kolizyjne dotyczące zbiegu postępowań administracyjnego i karnego prowadzonych w sprawie tej samej nieprawidłowości oraz zasady jej przedawnienia. Orzecznictwo Trybunału wyjaśnia wątpliwości związane z funkcjonowaniem tych reguł oraz wskazuje, które z nich mogą być bezpośrednio stosowane w postępowaniach przed organami krajowymi. Omówiona zostanie również problematyka środków ochrony prawnej, z których mogą korzystać podmioty, wobec których prowadzone są postępowania w sprawach nieprawidłowości oraz zagadnienia związane z ochroną ich praw podstawowych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES AND DISSERTATIONS

Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski

p. 4

Małgorzata Król-BogomilskaARTICLES AND DISSERTATIONS

Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski

p. 4

Małgorzata Król-Bogomilska

p. 112

CASE LAW REVIEWS

Adam Górski, Marcin Klonowski

p. 24

COMMENTARIES

Helena Szewczyk

p. 29

Anna Juryk

p. 35

Daria Katarzyna Gęsicka

p. 41

CASE LAW MILESTONES

Justyna Łacny

p. 48

EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

Case law of the Constitutional Tribunal
(Marek Domagała) 
p. 56 

Case law of the Supreme Court
(Michalina Szpyrka)
p. 58

Case law of the Supreme Administrative Court
(Agata Hauser, Robert Talaga)
p. 60
Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski
Lack of independence of the national courts as failure to fulfi l an obligation within the meaning of Art. 258 TFEU (part I)
In parallel to the rule of law procedure conducted by the European Commission, which procedure precedes the application of the procedure set out in Art. 7 TEU, the Commission initiated – which is a precedent – the procedure set out in Art. 258 TFEU, due to a threat to the independence of the national courts. This threat, according to the Commission, results from the infl uence of the executive power on appointing and revoking court presidents, and granting consent to judges who reached retirement age to continue working as judges. The legal grounds for this action is Art. 19(1) second sentence TEU (effective judicial protection) in conjunction with Art. 47 of the EU Charter of Fundamental Rights (right to independent and impartial tribunal). This paper contains an analysis of the relationship between the procedure set out in Art. 7 TEU and that set out in Art. 258 TFEU in the context of the same subject-matter. It also shows what dependency exists between Art. 19 TEU and Art. 47 CFR. The authors examine also the possible sources of the standard of independence of a national court, which, in EU law, can be found in Art. 47 CFR, but also from CoJ case law relating to Art. 267 TFEU and independent non-judicial authorities such as, e.g. data protection offi cer). The authors also indicated the regulatory requirements that enable declaring the courts’ independence of the executive power.

Back to top


Małgorzata Król-Bogomilska
Penalty payments in anti-monopoly law in the light of the proposal for a directive to make enforcement of competition rules more effi cient (COM(2017) 142 fi nal)
This article describes and analyses the provisions on penalty payments contained in the proposal for a directive to make enforcement of competition rules more effi cient (COM(2017) 142 fi nal), including those intended to ensure that penalties are imposed based on a single set of parameters, with the option of imposing them on legal or economic successors, liability for infringements committed within a group of companies, as well as to ensure uniformity of leniency programmes. When writing about the need for future amendments in the Polish Act on Competition and Consumer Protection – should the Directive be passed – the author critically evaluates in particular the unilateral character of the rules of liability in capital groups adopted in the proposal, lack of defi nition of the notion of economic successor or the fact that the defi nition of repeat offending under anti-monopoly law does not include the requirement that an earlier judgment imposing a punishment on a given entity be unappealable.

Back to top


Adam Górski, Marcin Klonowski
Permitted limits of criticism of the judiciary in the light of case law of the European Court of Human Rights
This paper contains an analysis of the key judgments of the European Court of Human Rights relating to the permitted limits of criticism of the judiciary. The authors present a view that the scope for criticism of the judiciary is narrower than in the case of the executive and the legislature. They link this thesis with the need to protect the value attached to public trust in the administration of justice in a democratic rule-of-law state. Permitting broad criticism of courts may negatively affect the authority of the administration of justice among the public and consequently cause lack of public approval for what the judiciary does.

Back to top


Helena Szewczyk
Religious beliefs of an employee as a genuine and determining occupational requirement – commentary on Court of Justice judgment of 14 March 2017, C-188/15, Asma Bougnaoui and Association de defense des droits de l’homme (ADDH) v Micropole SA
In the commented judgment the Court of Justice interpreted Art. 4(1) of Directive 2000/78/EC. According to the Court, the provision should be interpreted in such a way that the employer’s willingness to accommodate the client’s wish that services provided to that client not be performed by an employee wearing a Muslim veil cannot be regarded as a genuine and determining occupational requirement within the meaning of that provision. This means that, due to the kind of professional activity or the conditions in which such activity is pursued, the wish of a private company’s client that services provided by the company to said client not be performed by a given employee for a reason mentioned in that Directive is not a genuine and determining occupational requirement. Therefore, it cannot be considered justifi ed is the employer dismisses an employee only because she wears a Muslim veil in the workplace, if the reason is the employer’s trying to accommodate the wishes of clients refusing to accept services from employees wearing veils, because it infringes their rights. Any unjustifi ed differentiation of the situation or rights of employees compared to the situation of other employees that cannot be regarded as reasonable and justifi ed by objective reasons will amount to discrimination on the grounds of their religious beliefs in the light of Directive 2000/78.

Back to top


Anna Juryk
Ability to submit directly to a court enforcement offi cer a maintenance order issued in another EU Member State – commentary on CoJ judgment of 9 February 2017, C-283/16, M.S. v P.S.
The commentary concerns the judgment of the Court of Justice of 9 February 2017, C-283/16, M.S. v P.S., in which the Court interprets Art. 41 of Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations (OJ L 7, 10.1.2009, p. 1). The practical signifi cance of this judgment is that it confi rms that a maintenance creditor who has obtained an order in one Member State bound by the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations (OJ L 331, 16.12.2009, p. 19), may make an application directly to the competent authority of another Member State, without the intermediation of the central authority of the state of enforcement.

Back to top


Daria Katarzyna Gęsicka
Liability of operators of an online platform indexing the fi les shared through a peer-to-peer network – commentary on CoJ judgment of 14 June 2017, C-610/15, Stichting Brein
The judgement issued by the Court of Justice on 14 June 2017 in case C-610/16 Stichting Brein, together with the judgment of 26 April 2017 in case C-527/15 F. H. Wullems, are the fi rst decisions where the Court considered acts of facilitating copyright infringements as being direct copyright infringements. Normally, acts of aiding and abetting, or inducement were considered to give rise to secondary or subsidiary liability. Such liability, however, could be limited where a service provider managed to prove that the relevant requirements stipulated in Directive 2000/31 were met. The commented decision, however, shows that the more active the providers are, the less shielded they are from liability for copyright infringements committed by Internet users. Therefore, the decision can have a huge impact on the services provided by electronic means.

Back to top


Justyna Łacny
Expending European Union funds as a result of irregularities. Elements of the defi nition of ‘irregularity’ – introduction and Court of Justice judgment of 26 May 2016 in Joined Cases C-260/14 and C-261/14, Judeţul Neamţ and Judeţul Bacău v Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
This paper is the start of a series of twelve articles that present the case law of the Court regarding expending EU funds. It characterises the notion of irregularity, defi ned in EU regulations and often explained in the Court’s case law, the occurrence of which, according to EU provisions, obliges national authorities to recover EU funds expended as a result of the irregularity and may lead to the relevant penalties being imposed under EU or national provisions. The Court assumes that in cases where expending EU funds is involved, the defi nition of irregularity contains three elements: 1) there must be an act or omission by an economic operator, 2) which is an infringement of a provision of Community law, 3) which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the EU, by funding an unjustifi ed item of expenditure. In the discussed judgment C-260/14 and C-261/14, Judeţul Neamţ and Judeţul Bacău v Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, the Court held that if a unit of local self-government failed to comply with exclusively national provisions in the fi eld of public contracts in the course of expending structural funds, this was an irregularity within the meaning of EU provisions.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty