Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,10 60,10
Cena regularna: 66,78
66,78
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

 • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Błażej Kuźniacki

str. 4

Magdalena Piech

str. 18

Jakub Kociubiński

str. 25

PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA

Marcin Rulka

str. 32

GLOSY

Łukasz Goździaszek

str. 41

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Agnieszka Knade-Plaskacz

str. 49

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(Jakub Królikowski)
str. 56

Orzecznictwo Sądu Najwyższego
(Monika Domańska)
str. 57

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Agata Hauser, Robert Talaga)
str. 61

WARUNKI PRENUMERATY NA 2015 r.
str. 64
Błażej Kuźniacki
Niezgodność polskich przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Prezentowane opracowanie zawiera analizę wybranych wyroków Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w sprawach dotyczących przepisów o podatkowych grupach kapitałowych (dalej jako PGK) w świetle prawa UE oraz stanowiska Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) w tym zakresie. W rezultacie tej analizy autor zweryfikuje hipotezę o niezgodności polskich przepisów o PGK z prawem unijnym poprzez naruszenie zakazu dyskryminacji na podstawie kryterium miejsca siedziby spółki.

Początek strony


Magdalena Piech
Wyszukiwarka jako administrator danych osobowych w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González
- konsekwencje dla pośredników internetowych

Wyrok w sprawie Costeja przeciwko Google zapadł w rezultacie skierowania do TS pytania prejudycjalnego w związku z toczącym się przed sądem hiszpańskim sporem co do możliwości zobowiązania wyszukiwarki internetowej do usunięcia niektórych danych osobowych z wyników wyszukiwania. Orzeczenie TS było oczekiwane głównie ze względu na pytanie o istnienie określanego mianem "prawa do bycia zapomnianym" uprawnienia podmiotów danych. Rozważania TS na temat możliwości usunięcia danych z Internetu są jednak mniej rewolucyjne niż stwierdzenie, że podjęcia decyzji w tej sprawie można wymagać od podmiotu, który z publikacją danych ma niewiele wspólnego i nawet jeżeli pierwotna publikacja tych danych jest zgodna z prawem.

Początek strony


Jakub Kociubiński
Inwestycje linii lotniczych z państw trzecich w przewoźników z Unii Europejskiej w świetle ograniczeń kontroli i własności
W kwietniu 2014 r. Komisja Europejska (dalej jako Komisja) rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w związku z możliwym naruszeniem ograniczeń dotyczących dopuszczalnego poziomu udziału kapitału pochodzącego z państw trzecich w strukturze właścicielskiej europejskich linii lotniczych (tzw. przewoźników wspólnotowych). Elementem postępowania jest także zbadanie, czy nie doszło do przejęcia "skutecznej kontroli" (ang. effective control) i "decydującego wpływu" (ang. decisive influence) nad europejskim przewoźnikiem lotniczym przez podmioty pozaeuropejskie, również niedozwolonego na mocy tzw. klauzuli kontroli i własności. Chodzi o nabycie przez Delta Airlines 49% udziałów w Virgin Atlantic, przez Etihad 29% udziałów w Air Berlin i 33% w Darwin Airlines (przemianowanych na Etihad Regional), przez Korean Air 49% udziałów w CSA Czech Airlines oraz przez HNCA 35% udziałów w Cargolux. Ogłoszone w lipcu 2014 r. nabycie przez Etihad 49% udziałów cierpiącej na chroniczne problemy Alitalii stało się również przedmiotem postępowania. O ile ocena, czy doszło do naruszenia wymogów dotyczących struktury właścicielskiej jest relatywnie prosta, o tyle stwierdzenie, że doszło do przejęcia "skutecznej kontroli" czy osiągnięcia "decydującego wpływu" jest znacznie bardziej problematyczne.

Początek strony


Marcin Rulka
Problem wykonywalności orzecznictwa strasburskiego na przykładzie wyroku w sprawie Hirst przeciwko Wielkiej Brytanii
Wykonywanie orzeczeń wydawanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) staje się ostatnio coraz poważniejszym problemem Rady Europy. Wśród państw, które są najbardziej oporne w implementacji do krajowego porządkowego prawnego judykatów ETPCz znajdują się państwa o nieustabilizowanej demokracji: Mołdowa, Rosja czy Ukraina. Niepokojące jest jednak to, że też "dojrzałe demokracje", takie jak Wielka Brytania będąca w grupie 12 państw, które podpisały europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej jako EKPCz lub Konwencja), coraz częściej mają problemy z wykonaniem orzecznictwa strasburskiego. Wyrok w sprawie Hirst przeciwko Wielkiej Brytanii jest tego dobrym przykładem.

Początek strony


Łukasz Goździaszek
Prawo do bycia zapomnianym w wyszukiwarce internetowej
- glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González

Popularność wyszukiwarki internetowej Google przekłada się na szczególną doniosłość dotyczących jej orzeczeń sądowych. Glosowany wyrok porusza problem wyników wyszukiwania zawierających dane osobowe. Interesującą kwestią jest wprowadzenie przez Google, w wyniku takiego rozstrzygnięcia sprawy, ogólnego mechanizmu pozwalającego na modyfikację wyników wyszukiwania przez zainteresowane osoby. Dotychczas Google czerpało zyski z wiązania konkretnych słów z wynikami wyszukiwania, teraz operacja będzie odwrotna - po wskazaniu nazwiska jako kryterium przeglądania Internetu określone wyniki nie będą się pojawiały.

Początek strony


Agnieszka Knade-Plaskacz
Ochrona i zachowanie środowiska morskiego - zobowiązanie do niepoddawania sporów dotyczących wykładni lub stosowania traktatu procedurze rozstrzygania innej niż w nim przewidziana
- wprowadzenie i wyrok TS z 30.05.2006 r. w sprawie C-459/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

W omawianym wyroku w sprawie sporu dotyczącego fabryki MOX TS po raz pierwszy rozważał kwestię naruszenia postanowień art. 344 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE), zgodnie z którym państwa członkowskie UE zobowiązały się "nie poddawać sporów dotyczących wykładni lub stosowania traktatów procedurze rozstrzygania innej niż w nich przewidziana". Wyrok nabiera szczególnego znaczenia w kontekście opinii TS 2/13 z 18.12.2014 r. wydanej na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej jako EKPCz lub Konwencja) podpisanej w Rzymie 4.11.1950 r. W opinii tej TS uznał, odwołując się do tez zawartych w omawianym wyroku, że przystąpienie do Konwencji na podstawie art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej jako TUE)4 nie może naruszać wyłącznej kompetencji TS do rozstrzygania sporów prawnych między państwami członkowskimi dotyczących prawa UE.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES AND DISSERTATIONS

Błażej Kuźniacki
 • Incompatibility of Polish provisions on tax capital groups with the principle of non-discrimination in the light of the case law of the Court of Justice
 • p. 4

  Magdalena Piech
 • Internet search engine as personal data administrator in the context of the judgment of the Court of Justice of 13 May 2014 in the case C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. versus Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González - consequences for internet operators
 • p. 18

  Jakub Kociubiński
 • Investments of foreign airlines in Community air carriers in the light of control and ownership restrictions
 • p. 25

  CASE LAW REVIEWS

  Marcin Rulka
  The problem of enforceability of Strasbourg judgments on the example of the ruling in Hirst versus The United Kingdom
  p. 32

  COMMENTARIES

  Łukasz Goździaszek
  The right to be forgotten in the internet search engine
  - a gloss to the judgment of the Court of Justice of 13 May 2014 in the case C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. versus Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González
  p. 41

  CASE LAW MILESTONES

  Agnieszka Knade-Plaskacz
  Protection and preservation of the marine environment
  - Undertaking not to submit a dispute relating to the interpretation or application of the Treaty to a method of settlement other than those provided for by the Treaty
  - background and ECJ judgment of 30 May 2006, case C-495/03 Commission of the European Communities versus Ireland
  p. 49

  EU-RELATED CASE LAW OF POLISH COURTS

  Constitutional Court case law
  (Jakub Królikowski)
  p. 56

  Case law of the Supreme Court
  (Monika Domańska)
  p. 57

  Case law of the Supreme Administrative Court
  (Agata Hauser, Robert Talaga)
  p. 61

  WARUNKI PRENUMERATY NA 2015 r.
  p. 64

  Błażej Kuźniacki
  Incompatibility of Polish provisions on tax capital groups to the principle of non-discrimination in the light of case law of the Court of Justice
  The author of this article advances and verifies the hypothesis about inconsistency of the Polish provisions on tax capital groups (TCGs) with the European Union (EU) law. The hypothesis is verifid via a detailed analysis of Court of Justice judgments in cases regarding Member States' domestic tax laws on tax groups. In this regard, the viewpoint of the European Commission is also analysed. As a result, the author argues that the Polish provisions on TCGs infringe the EU non-discrimination principle due to different treatment of companies based in Poland and other EU/ EEA Member States: the former can form part of, and function in, TCG, while the latter cannot. This constitutes an unjustified (disproportionate) restriction of the freedom of establishment in the light of the aforementioned case law.

  Back to top


  Magdalena Piech
  Internet search engine as personal data administrator in the context of the judgment of the Court of Justice of 13 May 2014 in the case C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. versus Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González - consequences for internet operators
  The article discusses the consequences of recognition of a search engine as a data controller within the meaning of Data Protection Directive in the Costeja vs. Google case. It focuses in particular on the non-compatibility of such conclusion with the exemption of liability of intermediary service providers (ISPs) established under the E-commerce Directive. According to the author, it may be difficult to reconcile duties of the controller with regard to processed data with the approach required from ISPs by Art. 14 of the E-commerce Directive. This applies both to different standards of knowledge required from controllers and ISPs and to their active/passive role and responsibilities concerning the processed data. The analysis leads to the conclusion that of ISPs fulfil the controller's duty, this may, in some cases, prevent them from benefitting from the e-commerce liability exemption.

  Back to top


  Jakub Kociubiński
  Investments of foreign airlines in Community air carriers in the light of control and ownership restrictions
  Aviation transport is an area of clash of the mutually exclusive goals of protectionist policy and economic rationality, which entails expansion. Mergers of airlines are an economically rational answer to challenges of the highly competitive industry. At the same time, the European market is protected by the protectionist barrier in the form of control and ownership clauses. The prohibit entities from third countries acquiring 'effective control' and 'decisive influence' over a Community air carrier. This article presents the issues related to application of the aforementioned clause. The problems discussed here concern both interpretations of the notions of control and influence and the effects of functioning of the solution in question for the European aviation transport sector in the face of expansion of third country carriers.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
  sekretarz redakcji - Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2021 [193]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2021 [192]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2021 [191]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2021 [190]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2021 [189]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2021 [188]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2021 [187]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2021 [186]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2021 [185]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2021 [184]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2020 [183]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2020 [182]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2020 [181]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2020 [180]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2020 [179]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2020 [178]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

  Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty