Facebook

Bannery_KC_KK_Lato_SPRING-3242_1920x60_KC_KK.jpg [54.30 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Europejski Przegląd Sądowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

„Europejski Przegląd Sądowy” stanowi forum prezentacji i wymiany poglądów oraz informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
69,30 69,30
Cena regularna: 77,00
77,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 72 h (dni robocze)

Opis produktu

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dot...

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczone są m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także „kamienie milowe” prawa unijnego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie 

W „Europejskim Przeglądzie Sądowym” znajdą państwo następujące działy:

  • Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie unijnym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
  • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszych orzeczeń sądów unijnych i sądów polskich;
  • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
  • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia „kamieni milowych” – najważniejszych orzeczeń ETS;
  • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa unijnego. 

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY I ROZPRAWY

Leszek Mitrus

str. 4

Marek Benio

str. 12

Monika Tomaszewska

str. 22

Catherine Barnard

str. 29

Jan Barcz

str. 35

Krzysztof Ślebzak

str. 42

Marcin Kiełbasa

str. 49

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA

Justyna Łacny

str. 55Leszek Mitrus
Charakter prawny delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty delegowania pracowników w ramach unijnej swobody świadczenia usług, a także zasygnalizowanie głównych wątpliwości i dylematów w tej dziedzinie. Szczególnie istotne znaczenie przypada określeniu relacji pomiędzy dwiema wartościami istotnymi dla procesu integracji europejskiej. Z jednej strony są to swobody gospodarcze rynku wewnętrznego (w tym swoboda świadczenia usług), a z drugiej – polityka społeczna i ochrona praw pracowniczych. Co istotne, legalne delegowanie pracowników stanowi formę mobilności pracowników, która wpisuje się w założenia rynku wewnętrznego i nie może być utożsamiana z tzw. dumpingiem socjalnym. W artykule zaprezentowano dyrektywy 96/71/WE oraz 2014/67/UE dotyczące delegowania pracownikó w oraz zmieniający się kontekst ich funkcjonowania, w szczególności ze względu na rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Autor uwypukla konieczność zapewnienia zarówno uczciwej konkurencji, jak i ochrony praw pracowniczych. Przedstawia również problemy związane z egzekwowaniem przepisów o delegowaniu pracowników, zakres ograniczeń, które państwa przyjmujące mogą nakładać na przedsiębiorstwa delegujące, a także dążenia do nowelizacji dyrektywy 96/71/WE.

Początek strony


Marek Benio
Nowelizacja zasad delegowania pracowników
Artykuł przedstawia przesłanki, cele i najważniejsze przepisy nowelizacji dyrektywy 96/71/WE w sprawie delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług. Zrozumienie poszczególnych przepisów zmieniających zasady delegowania pracowników ułatwi szeroki kontekst ekonomiczny i polityczny nakreślony w pierwszej części. Najważniejsze zmiany dotyczą obowiązku wypłacania pracownikom delegowanym wszystkich składników wynagrodzenia obowiązujących według przepisów prawa, układów zbiorowych pracy i orzeczeń arbitrażowych państwa przyjmującego, oraz ograniczenie okresu delegowania pracowników do 12 miesięcy z obowiązkowym objęciem ich wszystkimi warunkami zatrudnienia państwa przyjmującego, z wyjątkiem przepisów o nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów, zakazie konkurencji oraz pracowniczych programach emerytalnych.

Początek strony


Monika Tomaszewska
Delegowanie pracowników – w poszukiwaniu równowagi między swobodą świadczenia usług a ochroną praw pracownika
Delegowanie jest złożoną konstrukcją prawną, która zawiera w sobie wiele odstępstw od ogólnych zasad obowiązujących w przepisach zaliczanych do prawa pracy Unii Europejskiej, w tym chociażby określenie standardu minimalnej i maksymalnej ochrony, czy regulacji praw pracowniczych przy pomocy norm imperatywnych. Na dodatek przepisy dyrektywy 96/71/WE regulującej prawa pracowników delegowanych w zależności od etapu integracji ulegają zmiennej interpretacji, gdzie raz górę biorą rozwiązania związane ze swobodą świadczenia usług – będącą fundamentalną zasadą prawa unijnego, innym razem środki krajowe wzmacniające ochronę pracowników delegowanych i jednocześnie chroniące rynki krajowe. Celem artykułu jest przedstawienie zarówno konstrukcji delegowania, jak i trudności w praktycznym jej stosowaniu.

Początek strony


Catherine Barnard
Delegowanie pracowników – kwestia płacy
Niniejsze opracowanie dotyczy delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług w UE, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia pracowników delegowanych. W artykule zauważa się, iż, mimo że traktowanie pracowników migrujących zgodnie z art. 45 TFUE opiera się na idei równego traktowania przez państwo przyjmujące (pracownicy migrujący i krajowi muszą być traktowani tak samo), traktowanie pracowników delegowanych świadczących usługi zgodnie z art. 56 TFUE opiera się na zasadzie zróżnicowania (pracownicy delegowani i pracownicy z państwa przyjmującego są traktowani różnie, co stwarza ryzyko dumpingu socjalnego). Trwający proces legislacyjny zmierzający do zmiany dyrektywy 96/71/WE jest próbą rozwiązania tej swoistej kwadratury koła, jednak kraje Europy Środkowej i Wschodniej mogą twierdzić, że dzieje się to ze szkodą dla nich. W niniejszym artykule problem zilustrowano na przykładzie „minimalnych stawek płacy”, zgodnie z interpretacją przedstawioną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W opracowaniu ostrzega się jednak, że narzucenie zasady równego traktowania powoduje ryzyko pogłębienia podziałów, zamiast zamierzonego ujednolicenia.

Początek strony


Jan Barcz
Regulacje krajowe dotyczące płacy minimalnej dla pracowników delegowanych. Interpretacja przepisów dyrektywy 96/71/WE w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Przedmiotem artykułu jest interpretacja (w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE) przepisów dyrektywy 96/71/WE dotyczących sprecyzowania regulacji krajowych odnoszących się do wymogu płacy minimalnej należnej pracownikom delegowanym (postanowienia art. 3 ust. 1 tiret pierwsze i drugie w powiązaniu z art. 3 ust. 8). Problematyka ta w zasadzie nie jest objęta gorącą dyskusją dotyczącą nowelizacji dyrektywy 96/71/WE. Jest to podejście zasadne. Co prawda w poszczególnych przypadkach mogą występować problemy interpretacyjne, zwłaszcza dotyczące klasyfi kacji umów zbiorowych jako powszechnie stosowanych, niemniej dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości daje stosunkowo jednoznaczne wytyczne w tym zakresie. Kwestią, która w pewnym zakresie czeka na wyjaśnienie, jest określenie priorytetu układu zbiorowego miarodajnego dla określenia wynagrodzenia pracowników delegowanych, w przypadku gdy w państwie członkowskim jest kilka takich układów uznanych za powszechnie stosowane w danym obszarze działalności gospodarczej, z różnymi wymogami co do wynagrodzenia. W pozostałym zakresie, zwłaszcza co do kontroli równości traktowania w sytuacji, gdy w danym państwie członkowskim nie ma systemu uznawania układów zbiorowych za powszechnie stosowane, czy generalnej weryfi kacji środków krajowych w świetle postanowień art. 56 TFUE, istnieją jasne testy takiej kontroli wywodzące się z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Początek strony


Krzysztof Ślebzak
Ustawodawstwo właściwe dla delegowanych pracowników najemnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
Celem artykułu jest omówienie zagadnień, które wyłoniły się w sprawach dotyczących delegowania pracowników i mają istotne znaczenie dla rozumienia dotychczasowych założeń dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Chodzi o problematykę związaną z normatywnym znaczeniem podlegania ustawodawstwu państwa członkowskiego, zakresem podmiotowym delegowania oraz relacją instytucji delegowania do jednoczesnego wykonywania pracy na terytorium dwóch państw członkowskich. Mimo że część z tych zagadnień była już poruszana w doktrynie, dynamika spraw dotyczących delegowania pracowników, a zwłaszcza okoliczność, że nadal mogą one wywoływać problemy ze stosowaniem prawa unijnego i uzasadniać występowanie do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami prejudycjalnymi, wymaga usystematyzowania dotychczasowej dyskusji i szerszego spojrzenia na przedmiotowe zagadnienia.

Początek strony


Marcin Kiełbasa
Dumping socjalny w kontekście delegowania pracowników na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej – zagrożenie dla standardów zatrudnienia, polityczny slogan czy mit?
Toczona od kilku lat dyskusja dotycząca zmian w unijnych przepisach o delegowaniu pracowników stała się najnowszą i kolejną, obok debaty przy okazji prac nad dyrektywą usługową, areną debaty na temat tzw. dumpingu socjalnego. Określenie to stało się dla części opinii publicznej i polityków ilustracją tezy, że urzeczywistnienie swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej grozi podważeniem europejskiego modelu socjalnego. Inni z kolei uważają je za przykład protekcjonistycznego wykorzystywania prawa UE do ochrony krajowego rynku państw przyjmujących. Artykuł stanowi próbę konceptualizacji pojęcia dumpingu socjalnego w Unii Europejskiej w kontekście delegowania pracowników na rynku wewnętrznym UE. Dostarczyć też ma odpowiedzi na pytanie, czy pojęcie dumpingu socjalnego w tym obszarze stanowi rzeczywiste zagrożenie dla standardów w obszarze zatrudnienia, polityczny slogan czy może wykorzystywany politycznie (zwłaszcza dla celów protekcjonistycznych) mit. Ukazuje również praktyki, które w kontekście delegowania pracowników mogą być uznane, w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, za stanowiące przejaw dumpingu socjalnego.

Początek strony


Justyna Łacny
Kary administracyjne nakładane przez organy krajowe na podmioty uzyskujące fundusze Unii Europejskiej w wyniku nieprawidłowości – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28.10.2010 r., C-367/09, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau przeciwko SGS Belgium NV i innym
Refundacje wywozowe stanowią fi nansowany z budżetu UE mechanizm interwencyjny ustanowiony w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) ukierunkowany na wparcie eksportu unijnych produktów rolnych poza granice UE. Refundacje te mają pokrywać różnice pomiędzy niższymi cenami produktów rolnych na unijnym rynku a ich wyższymi cenami na rynkach światowych i zachęcać do ich wywozu poza granice UE. Korzystający z refundacji wywozowych eksporterzy, którzy dopuszczą się nieprawidłowości w toku czynności związanych z eksportem, są zobowiązani do ich zwrotu. Są na nich również nakładane kary administracyjne. Problematyki tej dotyczy omawiany w niniejszych „Kamieniach Milowych” wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28.10.2010 r., C-367/09, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau przeciwko SGS Belgium NV i innym. W sprawie tej powstało pytanie, czy przepisy unijnego rozporządzenia nr 3665/87 dotyczącego refundacji wywozowych, zobowiązujące eksportera produktów rolnych do zwrotu refundacji wywozowych uzyskanych w wyniku nieprawidłowości i ustalające nakładane na niego w takim przypadku fi nansowe kary administracyjne, mogą być zastosowane również w stosunku do zatwierdzonej przez państwo członkowskie spółki wyspecjalizowanej w dziedzinie kontroli i audytu, jeżeli nieprawidłowość została popełniona nie przez eksportera, lecz przez tę spółkę. Trybunał Sprawiedliwości możliwość taką wykluczył. Orzekł również, że kary administracyjne mogą być nakładane wyłącznie na podstawie rozporządzeń sektorowych regulujących funkcjonowanie poszczególnych sektorów związanych z poborem dochodów do budżetu UE lub dokonywaniem z tego budżetu wydatków, takich jak np. rozporządzenie dotyczące refundacji wywozowych. W razie braku takich przepisów stosowane są kary administracyjne ustanowione w przepisach krajowych. Kar administracyjnych nie można natomiast nakładać na podstawie art. 5 rozporządzenia nr 2988/95, gdyż przepisy te nie wywołują bezpośredniego skutku.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES AND DISSERTATIONS

Leszek Mitrus

p. 4

Marek Benio

p. 12

Monika Tomaszewska

p. 22

Catherine Barnard

p. 29

Jan Barcz

p. 35

Krzysztof Ślebzak

p. 42

Marcin Kiełbasa

p. 49

CASE LAW MILESTONES

Justyna Łacny

p. 55Leszek Mitrus
Legal character of the posting of workers within the framework of freedom to provide services in the European Union
This paper aims to present the essence of posting of workers within the framework of EU freedom to provide services, while mentioning the main doubts and dilemmas in this area. Special importance is given to determining the relationship between two values that are pivotal for the process of European integration. On the one hand, there are economic freedoms of the internal market (including the freedom to provide services), while on the other, we have social policy and workers’ rights protection. Importantly, lawful posting of workers is a form of workers’ mobility, which is consistent with the assumptions of the internal market and cannot be equated with the so-called social dumping. The article presents Directives 96/71/EC and 2014/67/EU, which concern the posting of workers, and the changing context in which these Directives function, in particular due to the accession to the EU of countries of Central and Eastern Europe. The author also emphasises the need to guarantee both fair competition and protection of workers’ rights. Furthermore, he discusses the problems connected with enforcing the provisions on the posting of workers, the restrictions that host states can impose on the enterprises that post workers, as well as the attempts to amend Directive 96/71/EC.

Back to top


Marek Benio
Amendments to the principles of posting of workers
This article presents the reasons, purposes and most important provisions of Directive 96/71/EC on the posting of workers in the framework of the provision of services. Understanding the individual provisions that change the principles of posting of workers is be facilitated by the broad economic and political context provided in the fi rst part. The most important changes concern the obligation to pay to posted workers all the elements of the remuneration applicable in accordance with the law, collective agreements, and arbitration awards of the host state, as well as limiting the period of the posting of workers to 12 months followed by the obligation to cover them with all the conditions of employment of the host state, except for the provisions on entering into and terminating agreements, prohibition of competition, and employee pension schemes.

Back to top


Monika Tomaszewska
Posting workers – trying to strike a balance between freedom to provide services and protection of worker’s rights
Posting is a complex legal mechanism, with many departures from the general rules applicable in the provisions of EU labour law, including, e.g. determining standard of minimum pay and maximum protection or regulations on workers’ rights using imperative norms. Moreover, there are changes in the interpretation of Directive 96/71/EC, which regulates the rights of posted workers depending on the stage of integration: sometimes it is solutions connected with the freedom to provide services – a fundamental principle of EU law – that get the upper hand, on other occasions it is national measures strengthening the protection of posted workers and protecting domestic mark ets that take precedence. This article aims to present both the mechanism of posting and the diffi culties involved in its practical application.

Back to top


Catherine Barnard
Posting posted workers: the question of pay
The chapter concerns the posting of workers in the framework of the freedom to provide services within EU, with particular reference to the remuneration of posted workers. The article notes that while the treatment of migrant workers under Article 45 TFEU is premised on the idea of equal treatment by the host state (migrant workers and national workers must be treated the same), the treatment of posted workers providing services under Article 56 TFEU has been premised on differentiation (posted workers and host state workers are treated differently thus creating the risk of social dumping. The current legislative process on the amendment to the Directive 96/71 attempts to square this circle but, central and Eastern European states might argue, to their detriment. The article takes the case of ‘minimum rates of pay’, as interpreted by the Court of Justice of the European Union, as an illustration of this problem. However, the chapter warns that the imposition of the principle of equal treatment risks being more divisive than unifying.

Back to top


Jan Barcz
National regulations on minimum pay for posted workers. Interpreting Directive 96/71/EC in the light of the case law of the Court of Justice
The present article deals with interpreting (in the light of the case law of the Court of Justice of the EU) those provisions of Directive 96/71/EC that concern clarifying the national regulations on the requirement of minimum pay to which posted workers are entitled (Art. 3(1) fi rst and second indents in conjunction with Art. 3(8)). These problems are, in principle, not part of the heated discussion about amendments to Directive 96/71/EC, which is the correct approach. Although in individual cases interpretation problems may arise, especially regarding the classifi cation of collective agreements as universally applicable, the existing case law of the Court of Justice provides relatively unequivocal guidance in this regard. The issue that has been awaiting explanation for some time is determining the precedence of a collective agreement relevant for determining the salary of posted workers if, in a Member State, there are a number of such agreements and all are considered universally applicable in a given fi eld of business, but contain different pay requirements. In the remaining scope, especially with respect to control of the equality of treatment in the situation when, in a given Member State, there is no system of recognising collective agreements as universally applicable or with respect to general verifi cation of national measures in the light of Art. 56 TFEU, there are clear tests for such control in the established case law of the Court of Justice.

Back to top


Krzysztof Ślebzak
Legislation applicable to posted employed persons in the area of social security
This article aims to discuss the issues that emerged in cases relating to posted workers and are vital for the understanding of the existing assumptions concerning coordination of social security systems. This concerns the problems relating to the normative meaning of being covered by the legislation of the Member State, the scope of persons covered by posting and the relationship between the mechanisms of posting and working in the territories of two Member States at the same time. Even though some of these issues have already been discussed in literature, the dynamics of cases that involve the posting of workers and especially the fact that problems may still arise in the context of applying EU law, justifying references for preliminary rulings to the Court of Justice, require structuring the results of discussions held so far and taking a broader look at the issues in point.

Back to top


Marcin Kiełbasa
Social dumping in the context of the posting of workers on the internal market of the European Union. A threat to employment standards, a political slogan or a myth?
For a few years now, the discussion about amendments to EU provisions on the posting of workers has been ongoing. It has become the latest and yet another, apart from the debate surrounding the work on the Services Directive, forum for debate about social dumping. For part of the general public and for politicians, this tern has become an illustration of the thesis that realising the freedom to provide services on the internal market of the European Union threatens to undermine the European social model. Others consider it an example of a protectionist application of EU law to protect the national markets of the host states. This article is an attempt to conceptualise the notion of social dumping in the context of posting workers on the internal market of the European Union. It is also meant to answer the question whether the notion of social dumping in this area is a real threat to employment standards, a political slogan, or perhaps a myth, which is used for political (especially protectionist) purposes. It also shows the practices which, in the context of the posting of workers, may be regarded as manifestations of social dumping in the light of case law of the Court of Justice.

Back to top


Justyna Łacny
Administrative penalties imposed by national authorities on entities that obtain European Union fu nds as a result of irregularity. Introduction and Court of Justice judgment of 28 October 2010, C-367/09, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau v. SGS Belgium NV and Others
Export refunds are an EU-funded intervention mechanism, established under the Common Agricultural Policy, aimed at supporting the export of EU agricultural products outside the EU. Export refund benefi ciaries who commit irregularities in the course of exporting the products are required to return them and administrative penalties shall be imposed on them. This issue is addressed by the judgment of the Court of Justice of 28 October 2010 in Case C-367/09 Belgisch Interventie- en Restitutiebureau v SGS Belgium NV and Others. In this case the question was raised whether the provisions of EU Regulation No 3665/87 on export refunds, which required the exporter of agricultural products to repay export refunds obtained as a result of irregularities and provided the administrative penalties imposed in that case, may also be applied to a control and audit company approved by the Member State who has committed irregularity. The Court of Justice has ruled out this possibility. It also stated that administrative penalties can only be imposed on the basis of sectoral regulations governing specifi c areas of revenue collection or expenditure of the EU budget, such as, for example, the regulation on export refunds. In the absence of such provisions, the administrative penalties laid down in national provisions shall apply. However, administrative penalties cannot be imposed on the basis of Article 5 of Regulation No 2988/1955 since those provisions do not have direct effect.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2020 [177]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2020 [176]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 [175]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2020 [174]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2020 [173]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2020 [172]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2019 [171]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2019 [170]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2019 [169]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2019 [168]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2019 [167]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2019 [166]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2019 [165]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2019 [164]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2019 [163]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2019 [162]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2019 [161]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2019 [160]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2018 [159]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2018 [158]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2018 [157]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2018 [156]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2018 [155]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2018 [154]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2018 [153]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2018 [152]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2018 [151]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2018 [150]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2018 [149]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2018 [148]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2017 [147]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2017 [146]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2017 [145]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2017 [144]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2017 [143)

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2017 [142]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2017 [141]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2017 [140]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2017 [139]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2017 [138]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2017 [137]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2017 [136]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2016 [135]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2016 [134]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2016 [133]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2016 [132]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2016 [131]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2016 [130]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2016 [129]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2016 [128]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2016 [127]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2016 [126]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2016 [125]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2016 [124]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2015 [123]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2015 [122]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2015 [121]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2015 [120]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2015 [119]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2015 [118]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2015 [117]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2015 [116]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2015 [115]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2015 [114]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2015 [113]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2015 [112]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 12/2014 [111]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2014 [110]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 10/2014 [109]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 9/2014 [108]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 8/2014 [107]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2014 [106]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 6/2014 [105]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 5/2014 [104]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2014 [103]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 3/2014 [102]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 2/2014 [101]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 1/2014 [100]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 7/2013 [94]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 4/2013 [91]

Europejski Przegląd Sądowy - Nr 11/2012 [86]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty