Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
86,94 86,94
Cena regularna: 96,60
96,60
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińOD REDAKCJI
str. 5


List Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Kolegium Redakcyjnego "Finansów Komunalnych"
str. 7

KONFERENCJA KLICZKÓW 2011

WYSTĄPIENIA GOŚCI

Teresa Dębowska-Romanowska
str. 9

Marek Mazurkiewicz
...OD REDAKCJI
str. 5


List Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Kolegium Redakcyjnego "Finansów Komunalnych"
str. 7

KONFERENCJA KLICZKÓW 2011

WYSTĄPIENIA GOŚCI

Teresa Dębowska-Romanowska
str. 9

Marek Mazurkiewicz
str. 12

Ryszard P. Krawczyk
str. 16

REFERATY

Krystyna Sawicka

str. 20

Wiesława Miemiec

str. 34

Alicja Młynarczyk

str. 44

Andrzej Borodo

str. 52

Wojciech Gonet

str. 58

Elżbieta Stolorz-Krzisz

str. 65

Jan Adamiak

str. 73

Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański

str. 81

Luiza Kluka, Krzysztof Kluza

str. 87

Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski

str. 98

Irena Czaja-Hliniak

str. 109

Lilia Abramczik

str. 121

GŁOSY W DYSKUSJI

Jarosław Marczak
str. 131

Krystyna Piotrowska-Marczak
str. 133

Henryk Piłat
str. 134

Teresa Dębowska-Romanowska
str. 135

Jadwiga Glumińska-Pawlic
str. 137

Arkadiusz Babczuk
str. 140

Jarosław Marczak
str. 142

Grzegorz
str. 143

Irena Czaja-Hliniak
str. 144

Paweł Klimek
str. 145

Tadeusz Dobek
str. 147

Arkadiusz Babczuk
str. 148
Ryszard P. Krawczyk
str. 149

GŁOSY W DYSKUSJI - PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Teresa Dębowska-Romanowska
str. 151

INDEKSY

Indeks autorów publikacji w "Finansach Komunalnych" w 2011 r.
str. 154

Indeks rzeczowy publikacji w "Finansach Komunalnych" w 2011 r.
str. 156

Index of Publications in "Local Authority Finance" published in 2011
str. 160

Table of Contents & Abstracts
str. 170
Krystyna Sawicka
Założenia reformy finansów samorządowych i ich realizacja w ustawie o finansach publicznych
Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych w zakresie systemu organizacji i zarządzania finansami samorządu terytorialnego z punktu widzenia założeń jego reformy. Ocenie poddano zwłaszcza nowe rozwiązania dotyczące nakazu zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzenia wieloletniego planowania finansowego oraz rozszerzenia kontroli wykonania budżetu. Dokonane zmiany stanowią kolejny etap działań, które w przyszłości powinny ułatwić bardziej gruntowną reformę finansów samorządu terytorialnego.

Początek strony


Wiesława Miemiec
Przesłanki determinujące zwrot środków przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych przez JST z udziałem bezzwrotnych środków europejskich
W opracowaniu została zbadana i przedstawiona problematyka sankcji zwrotu pobranych lub wykorzystywanych przez beneficjenta bezzwrotnych środków europejskich przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem tych środków orzeczona w przypadku naruszenia prawa przez beneficjenta. Obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują przesłanki, których zaistnienie obliguje właściwe organy do podjęcia decyzji żądającej dokonania zwrotu otrzymanych środków. Przedmiotem szczegółowych rozważań jest zatem zagadnienie niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania omawianych środków, wykorzystanie ich z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, oraz pobranie nienależne lub w nadmiernej wysokości.

Początek strony


Alicja Młynarczyk
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a państwowy dług publiczny
Zagadnienie określenia optymalnych granic zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) wymaga rozważenia kwestii struktury długu i uprawnień tych jednostek w zakresie jego zaciągania. Należy ustalić, jakie konstrukcje prawne sprzyjają realizacji zadań przez samorządy i służą rozwojowi gospodarki lokalnej. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze konieczność obniżenia deficytu sektora finansów publicznych i państwowego długu publicznego.

Początek strony


Andrzej Borodo
Głos w sprawie zakresu i kształtu długu oraz deficytu jednostki samorządu terytorialnego
Obok deficytu budżetowego bezpośrednio kreowanego przez organy samorządu, ujmowanego w uchwale budżetowej, występują także ujemne wyniki finansowe samorządowych spółek, zakładów opieki zdrowotnej i innych samorządowych jednostek organizacyjnych. Elementami uchwały budżetowej powinny być plany finansowe jednostek organizacyjnych (także mających osobowość prawną), realizujących zadania samorządu.

Początek strony


Wojciech Gonet
Skutki uchwalenia i wykonania zrównoważonego budżetu bieżącego przez samorząd terytorialny
Od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają obowiązek uchwalić i wykonać budżet bieżący zrównoważony według zasad określonych w art. 242 ust. 1-2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Powołany przepis zdaje się wprowadzać znaczny reżim - zarówno na etapie planowania, jak i wykonania budżetu JST. Analiza całości regulacji wskazuje jednak, że reżim ten dotyczy bardziej planowania zrównoważonego budżetu bieżącego. Jego niewykonanie może nie powodować negatywnych konsekwencji.

Początek strony


Elżbieta Stolorz-Krzisz
Równowaga budżetowa w teorii i praktyce
Budżet, jako plan finansowy dochodów i wydatków, powinien być zgodny w swej konstrukcji z zasadami budżetowymi. Podstawowa jest zasada równowagi budżetowej unormowana w prawie finansowym. Jej znaczenie zostało jednak zmienione w praktyce. Obok warunków zapewnienia równowagi ogólnej budżetu na etapie jego projektowania i uchwalania należy uwzględniać warunki równoważenia budżetu środków europejskich w budżecie państwa oraz tzw. budżetu bieżącego w budżecie JST. Przy czym ta równowaga "wewnętrzna" w budżecie JST musi być zapewniona także w momencie wykonania tego budżetu bieżącego. Kluczowym zagadnieniem jest nadwyżka operacyjna.

Początek strony


Jan Adamiak
Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami lokalnymi
Zagadnienie wieloletniej prognozy finansowej było już przedmiotem rozważań zarówno prawników, jak i ekonomistów, głównie na łamach "Finansów Komunalnych". Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie jej przydatności w zarządzaniu finansami lokalnymi oraz przedstawienie pierwszych doświadczeń w konstruowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego prognoz finansowych i ich realnej użyteczności dla rozwoju społeczności lokalnych.

Początek strony


Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański
Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego
Wprowadzenie w ustawie z 27.08.2009 r. o finansach publicznych wieloletniej prognozy finansowej (WPF) stanowi pierwszy krok do realizacji koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu stworzenie dokumentu planistycznego, którego niewątpliwymi zaletami są bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej oraz dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym. Absolutną nowością w procesie planowania wieloletniego jest obowiązek uwzględnienia przedsięwzięć, których zakres został stosunkowo precyzyjnie określony.

Początek strony


Luiza Kluka, Krzysztof Kluza
Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych
W warunkach kryzysu gospodarczego budżety państwowe silnie odczuwają trudności związane ze wzrostem zadłużenia oraz pogłębieniem deficytu. Poszukując sposobów na ich ograniczenie polskie Ministerstwo Finansów zaproponowało wiele rozwiązań dotyczących m.in. jednostek samorządu terytorialnego, jako części sektora finansów publicznych. Nowe przepisy należy jednak poddać analizie z uwzględnieniem ich wpływu na JST, zarówno w kontekście realizacji powierzonych JST zadań, jak i roli inwestycji samorządowych w gospodarce. Niniejszy artykuł porównuje istniejące i nowo wprowadzane ograniczenia dotyczące zaciągania zobowiązań finansowych przez JST. W artykule przedstawiono także symulacje, z których wynika, że skutki wprowadzenia niektórych zmian legislacyjnych odczuje nawet 75% JST, w szczególności w zakresie możliwości realizacji swoich zadań inwestycyjnych.

Początek strony


Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski
Porozumienie komunalne w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i innych wybranych ustaw
Porozumienie komunalne stanowi jedną z najpowszechniejszych w Polsce form współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Umożliwia - zgodnie z wolą zawierających je jednostek - przekazanie do wykonania lub wspólne wykonywanie określonych zadań publicznych według zasad realizacji, podziału kosztów, terminów i sposobów finansowania ustalonych przez strony porozumienia. W zasadzie każde z zadań jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać w drodze zawieranych porozumień komunalnych. Formą prawną przekazywania środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań, będących przedmiotem zawartego porozumienia komunalnego, jest dotacja celowa, co kreuje określone rygorystyczne procedury związane z rozliczaniem i kontrolą wykorzystania środków finansowych na takie cele.

Początek strony


Irena Czaja-Hliniak
Współdziałanie gmin z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta metropolitalnego
Zgodnie z zasadą pomocniczości (subsydiarności) gmina przekazuje innym podmiotom realizację zadań własnych i środki finansowe. Jeden ze sposobów takiej realizacji zadań znajduje wyraz w ustawie z 2004 r. o pomocy społecznej. Podmioty, na rzecz których mogą być przekazywane do realizacji zadania, ustalone zostały w ustawie z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Składają się na nie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty. Ustawa reguluje bardzo szeroki katalog zadań. Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek uchwalania przez organ stanowiący gminy rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którym muszą być zawarte cele współpracy, zadania, okres i sposób ich realizacji, a zwłaszcza wysokość środków przeznaczanych na realizację programu. W Krakowie realizowane są w bardzo szerokim zakresie zarówno finansowe, jak i pozafinansowe formy współpracy.

Początek strony


Lilia Abramczik
Finansowoprawne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego na Białorusi
W opracowaniu przedstawione zostały podstawowe aspekty finansowoprawne systemu samorządu terytorialnego w Republice Białoruś. Po określeniu zasad samodzielności tego systemu, przedmiotem badań Autorki stała się struktura dochodów budżetów lokalnych, z wyróżnieniem dochodów podatkowych i niepodatkowych. Autorka omawia także zasady determinujące wykonywanie tych budżetów, z uwzględnieniem zasad wyznaczających ustalanie i pobieranie dochodów budżetowych oraz reguł, według których dokonywane są wydatki z poszczególnych budżetów lokalnych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


From the editors
p. 5


Letter from Olgierd Dziekoński, Secretary of State at the Chancellery of the President of the Republic of Poland to the Editorial Team at 'Local Authority Finance'
p. 7

KLICZKÓW CONFERENCE 2011

PRESENTATIONS OF THE GUESTS

Teresa Dębowska-Romanowska
p. 9

Marek Mazurkiewicz
p. 12

Ryszard P. Krawczyk
p. 16

PAPERS

Krystyna Sawicka
 • Assumptions to the local authority reforms and their implementation in the Public Finance Act
 • p. 20

  Wiesława Miemiec
 • Conditions determining the reimbursement of the funds allocated to the financing of programmes implemented by LAUs with non-refundable European funds
 • p. 34

  Alicja Młynarczyk
 • Debt of local authorities in the light of the State's public debt
 • p. 44

  Andrzej Borodo
 • Discussion of the scope and shape of the local authority unit's deficit and debt
 • p. 52

  Wojciech Gonet
 • Consequences of adopting and implementing a balanced current budget by local authorities
 • p. 58

  Elżbieta Stolorz-Krzisz
 • Budget equilibrium in theory and practice
 • p. 65

  Jan Adamiak
 • Long-term financial forecast as a tool for managing local finances
 • p. 73

  Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański
 • Long-term planning in local authority units
 • p. 81

  Luiza Kluka, Krzysztof Kluza
 • Simulation of the impact of statutory changes on the availability of financing for LAUs. New forms of financing local authority tasks
 • p. 87

  Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski
 • Municipal agreement in the light of the Public Finance Act and other selected Acts
 • p. 98

  Irena Czaja-Hliniak
 • Cooperation of municipalities with non-governmental organizations using the example of a metropolitan city
 • p. 109

  Lilia Abramczik
 • Financial law grounds of the operation of local authorities in Belarus
 • p. 121

  VOICES IN THE DISCUSSION

  Jarosław Marczak
  p. 131

  Krystyna Piotrowska-Marczak
  p. 133

  Henryk Piłat
  p. 134

  Teresa Dębowska-Romanowska
  p. 135

  Jadwiga Glumińska-Pawlic
  p. 137

  Arkadiusz Babczuk
  p. 140

  Jarosław Marczak
  p. 142

  Grzegorz
  p. 143

  Irena Czaja-Hliniak
  p. 144

  Paweł Klimek
  p. 145

  Tadeusz Dobek
  p. 147

  Arkadiusz Babczuk
  p. 148
  Ryszard P. Krawczyk
  p. 149

  Teresa Dębowska-Romanowska
  p. 151

  INDEXES

  Index of Authors of publications in "Local Authority Finance" in 2011
  p. 154

  Index of Contents of publications in "Local Authority Finance" in 2011
  p. 156

  Index of Publications in "Local Authority Finance" published in 2011
  p. 160

  Table of Contents & Abstracts
  p. 170
  Krystyna Sawicka
  Assumptions to the local authority reforms and their implementation in the Public Finance Act.
  The article analyses the provisions of the Public Finance Act of 27 August 2009 with regard to the system of the organization and management of local authority finance from the point of view of the assumptions to its reform. The analysis especially encompassed the new regulations regarding the obligation to balance the budget regarding current expenditure, the individual debt ratio of local authorities, the introduction of long-term financial planning and the extension of the audit of the achievement of the budget. The amendments made are a further step in the actions which should facilitate a more thorough reform of local authority finance in the future.

  Back to top


  Wiesława Miemiec
  Conditions determining the reimbursement of the funds allocated to the financing of programmes implemented by LAUs with non-refundable European funds
  The study analyses the sanction of reimbursing non-refundable European funds assigned for project financing with the use of these funds in the event of a breach of the law by the beneficiary. The applicable provisions of the Public Finance Act specify the premises, the existence of which obligates the competent authorities to make a decision demanding the reimbursement of the funds received. Therefore, the detailed considerations apply to the matter of using the said funds in a manner which is inconsistent with their assignment, their use in breach of the procedures referred to in Article 184 of the Public Finance Act and the collection of the funds awarded unduly or at an excessive amount.

  Back to top


  Alicja Młynarczyk
  Debt of local authorities in the light of the State's public debt
  The issue of specifying the optimal limits of debt of local authority units (LAUs) requires the consideration of the structure of debt and the rights of these units to draw the debt. The legal structures which foster the fulfilment of tasks by local authorities and serve the development of the local economy should be established. Simultaneously, attention should be paid to the need to reduce the public finance sector deficit and the State's public debt.

  Back to top


  Andrzej Borodo
  Discussion of the scope and shape of the local authority unit's deficit and debt
  In addition to the budget deficit directly created by the bodies of the local authority, which is contained in the budget resolution, there are also negative financial results of local authority companies, healthcare institutions and other local authority organizational units. The financial plans of the organizational units (even those with legal personality) fulfilling the local authority's tasks should constitute an element of the budget resolution.

  Back to top


  Wojciech Gonet
  Consequences of adopting and implementing a balanced current budget by local authorities
  Local authority units (LAUs) have been obliged to adopt and implement a balanced current budget according to the principles set out in Article 242 (1) - (2) of the Public Finance Act of 27 August 2009 since 2011. This provision seems to introduce a significant regime - at the stage of both planning and implementing the LAU budget. However, the analysis of all regulations shows that this regime applies more to the planning of a balanced current budget. The lack of its achievement may not result in any negative consequences.

  Back to top


  Elżbieta Stolorz-Krzisz
  Budget equilibrium in theory and practice
  The budget, as a financial plan of income and expenditure, should be consistent in its structure with the principles of budgeting. The fundamental principle is that of budget equilibrium provided for by financial law. However, its significance has been changed in practice. In addition to the conditions of assuring general budget equilibrium of the budget at its design and approval stage, account should be taken of the conditions of balancing the budget of European funds in the State budget and the so-called current budget in the LAU budget. This 'internal' balance in the LAU budget must also be ensured at the time of implementing this current budget. A key issue is the operating surplus.

  Back to top


  Jan Adamiak
  Long-term financial forecast as a tool for managing local finances
  The issue of the long-term financial forecast has already been considered by both lawyers and economists, mainly in 'Local Authority Finance'. This study has the purpose of presenting its relevance to the management of local finance and presenting the first experiences of local authority units in preparing financial forecasts and their realistic usefulness for the development of local communities

  Back to top


  Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański
  Long-term planning in local authority units
  The introduction of the long-term financial forecast (LFF) into the Public Finance Act of 27 August 2009 is the first step towards the implementation of the concept of creating the instrument of the long-term financial plan in local authority units. The long-term financial forecast has the objective of creating a planning document, the doubtless benefits of which are the more rational management public funds, the increase in reliability, transparency and predictability of fiscal policy and the adjustment to the planning at EU level. An absolute novelty in the long-term planning process is the obligation to take into account projects, the scope of which has been relatively clearly defined.

  Back to top


  Luiza Kluka, Krzysztof Kluza
  Simulation of the impact of statutory changes on the availability of financing for LAUs. New forms of financing local authority tasks
  In the conditions of the economic crisis, State budgets strongly experience the difficulties related to the increase in debt and the rising deficit. In looking for methods of reducing them, the Polish Ministry of Finance has proposed many solutions regarding, inter alia, the local authority units as a part of the public finance sector. However, the new regulations should be analysed with account taken of their impact on LAUs, both in terms of the implementation of the tasks entrusted to LAUs, as well as the role of local authority investments in the economy. This article compares the existing and newly introduced restrictions on LAUs drawing financial liabilities. The article also presents simulations, from which it arises that the effects of introducing certain legislative changes are felt by as many as 75% of LAUs, in particular regarding the ability to implement their investment tasks.

  Back to top


  Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski
  Municipal agreement in the light of the Public Finance Act and other selected Acts
  The municipal agreement is one of the most common forms of cooperation between local authorities in Poland. In accordance with the will of the LAUs concluding them, it enables specific public tasks to be transferred for fulfilment or joint fulfilment under the rules of implementation and cost allocation, the deadlines and methods of financing laid down by the parties to the agreement. In principle, all tasks of local authority units can be performed through municipal agreements. The legal form of transferring the funds required to fulfil the tasks which are the subject of the municipal agreement is the special purpose grant, which creates specific stringent procedures related to the settlement and audit of the use of the funds for such purposes.

  Back to top


  Irena Czaja-Hliniak
  Cooperation of municipalities with non-governmental organizations using the example of a metropolitan city
  The municipality transfers the fulfilment of its own tasks and funds to other entities in accordance with the subsidiarity principle. One of the methods of such fulfilment of tasks is reflected in the Social Welfare Act of 2004. The entities to which tasks may be transferred for fulfilment have been specified in the Act on Public Benefit Activity and Volunteerism of 2003. They include NGOs and other entities. The Act regulates an extensive list of tasks. The amendment to the Act introduced the obligation of the municipal authority to adopt an annual programme of cooperation with NGOs, which must include the objectives of the cooperation, the tasks, the period and the method of their fulfilment and, in particular, the level of resources allocated to the implementation of the programme. Both financial and non-financial forms of cooperation are implemented in Kraków to a very large extent.

  Back to top


  Lilia Abramczik
  Financial law grounds of the operation of local authorities in Belarus
  The study presents the fundamental financial law aspects of the local authority system in the Republic of Belarus. After specifying the principles of independence of this system, the subject of the authoress' analyses became the structure of income of local budgets, differentiating tax and non-tax income. The authoress also discusses the principles which determine the achievement of these budgets, taking into account the principles specifying the establishment and collection of budget income, as well as the rules by which spending is made from individual local budgets.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora