Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 10/2012

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Adam Czudec, Ryszard Kata

str. 5

Mirosław Czekaj, Bogdan Nawrocki

str. 21

BUDŻET

Rafał Kowalczyk

str. 30

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Wojciech Fill

str. 36

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Paweł Kawarski

str. 45

NADZÓR I KONTROLA

Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk

str. 55

DYLEMATY

Adam Bartosiewicz

str. 65

ORZECZNICTWO

str. 72

Table of Contents & Abstracts
str. 77
Adam Czudec, Ryszard Kata
Metodyczne aspekty oceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania metod i miar, które mogą być użyteczne do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Współcześnie stosowane w praktyce samorządowej rozwiązania są, zdaniem autorów, niewystarczające. Stąd propozycja wskaźników ekonomiczno-finansowych, które mogą służyć do tworzenia systemu kontrolno-ostrzegawczego w zakresie bieżącej analizy kondycji finansowej JST oraz syntetycznych miar oceny finansów samorządu terytorialnego z punktu widzenia pewności i skuteczności zadań realizowanych przez władze publiczne. Zaproponowano także wskaźniki mogące służyć do oceny gospodarki finansowej samorządu przez mieszkańców. Przedstawione rozwiązania metodyczne zilustrowano na przykładzie gmin wiejskich województwa podkarpackiego (próba badawcza liczyła 111 jednostek, zaś okres analizy obejmował lata 2008-2010). Biorąc pod uwagę wskaźniki stosowane w literaturze oraz uwzględniając mikroekonomiczny poziom analizy, wybrano 7 mierników diagnostycznych, które zostały uznane za stymulanty samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz 4 mierniki cząstkowe, które posłużyły do ustalenia syntetycznego miernika zadłużenia gmin.

Początek strony


Mirosław Czekaj, Bogdan Nawrocki
Zastosowanie analizy szokowej (stress testing) zadłużenia do oceny ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego
W wieloletnich prognozach finansowych (WPF) praktycznie brakuje informacji dotyczących ewentualnych negatywnych zmian mogących wystąpić w otoczeniu. W efekcie, uczestnicy procesu decyzyjnego posiadają ograniczony zasób wiedzy na temat potencjalnych skutków budżetowych mogących wystąpić w sytuacjach załamania gospodarczego. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wprowadzenie do konstruowanej WPF analizy szokowej, rozumianej jako ocena poziomu odporności gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego na negatywne wydarzenia zewnętrzne.

Początek strony


Rafał Kowalczyk
Aktualność zasad budżetowych w ustawie o finansach publicznych
Zasady budżetowe są efektem badań i prac doktryny prawa budżetowego. Ich doktrynalne brzmienie na przestrzeni lat, pod wpływem zmieniających się warunków gospodarczych i przepisów prawa, przeszło pewną ewolucję. Ich podstawowe założenia w większości jednak obowiązują i dziś. Niniejsze opracowanie jest syntezą tego, jak należy w obecnej rzeczywistości prawnej odczytywać reguły obowiązywania zasad budżetowych. Analizie poddano kilka najważniejszych zasad mających zastosowanie do budżetów samorządowych, wraz ze wskazaniem ich odzwierciedlenia w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Początek strony


Wojciech Fill
Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami
Charakter prawny opłat za korzystanie ze środowiska nie został jednoznacznie przesądzony ani w doktrynie, ani w orzecznictwie, zaś rozwój prawodawstwa w zakresie opłat produktowych wywołał odrębną polemikę. W związku z tym wydaje się zasadna kolejna próba uporządkowania przedmiotów sporów i ich rozwikłania. Nie można stracić też z pola widzenia okoliczności, że w ostatnich latach właśnie opłaty związane z gospodarką odpadami stanowią nowe tło normatywne dla sporów prowadzonych od trzydziestu lat. W szczególności nierozstrzygnięty pozostaje spór, czy daniny te stanowią grupę należności o konstrukcji odmiennej zarówno od podatków, jak i od opłat, dopłat oraz cen, czy też może poszczególne z nich "mieszczą się" w każdej z powyższych instytucji prawnofinansowych. Wydaje się, że klasyczny podział instrumentów prawnofinansowych na podatki, opłaty i ceny zaczyna się przenikać z podziałami stosowanymi dotychczas tylko w odniesieniu do opłat.

Początek strony


Paweł Kawarski
Określanie cen i stawek opłat za usługi przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Analiza wybranych taryf przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalających ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także wybranych uchwał rad gmin, zatwierdzających tego typu taryfy, prowadzi do konkluzji, że niektóre z nich są formułowane nieprawidłowo. Może to prowadzić do ustalania cen i stawek za te usługi w sposób naruszający przedmiotowe ustawy. Z uwagi na to, że naruszenia te mogą mieć negatywne skutki dla wielu odbiorców, są szczególnie dotkliwe dla odbiorców indywidualnych, a także mają trwały charakter, uzasadnione jest przeprowadzenie bliższej analizy tych zagadnień.

Początek strony


Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego
Ustawa o finansach publicznych wskazuje, że dotacje to środki podlegające szczególnym zasadom rozliczenia. Regulacje prawne nie precyzują jednak, na czym takie rozliczenie polega. Brak jednoznacznych wytycznych powoduje możliwość wystąpienia ryzyka dysfunkcji, co w konsekwencji może spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Celem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień związanych z oceną rozliczenia dotacji celowej przez audyt wewnętrzny.

Początek strony


Adam Bartosiewicz
Czy gmina sprzedająca nieruchomości jest podatnikiem VAT?
Przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafił właśnie problem, czy gmina (inna jednostka samorządu terytorialnego) sprzedająca swoje nieruchomości, jest podatnikiem. Kwestia ta pewnie zostanie rozstrzygnięta nie wcześniej niż za dwa lata. Warto się jednak przygotować do orzeczenia (i jego możliwych skutków) już teraz. Autor niniejszego artykułu zastanawia się nad możliwą treścią orzeczenia, wskazuje na szanse i niebezpieczeństwa związane z tym wyrokiem, a także omawia ewentualne działania, jakie powinny podjąć gminy przy sprzedaży nieruchomości, aby w przyszłości nie narazić się na straty w związku z bieżącymi sprzedażami nieruchomości.

Początek strony


Ryszard P. Krawczyk
Dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego jednostek Państwowej Straży Pożarnej
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 28.02.2012 r.
Zasada, że właściwą i wyłączną formą dofinansowania jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przez jednostki samorządu terytorialnego jest wpłata środków na Fundusz Wsparcia PSP szczebla wojewódzkiego, poprzedzona zawarciem umowy (porozumienia) z komendantem wojewódzkim lub powiatowym PSP, nie odnosi się do jednostek samorządu szczebla powiatowego, których jednostkami budżetowymi są właściwe komendy PSP, uczestniczące w pokrywaniu części kosztów ich funkcjonowania. (...) Skoro komendy powiatowe są jednostkami budżetowymi powiatu, to uzasadnione jest ich finansowanie w taki sam sposób, jaki dotyczy innych powiatowych jednostek budżetowych, czyli stosownie do treści art. 11 ustawy o finansach publicznych - bezpośrednio z budżetu tego powiatu, bez konieczności zawierania umów (porozumień) z komendantami straży pożarnej. Utworzenie Funduszu Wsparcia PSP umożliwia finansowanie straży przez inne jednostki samorządu terytorialnego niż własna i przez inne podmioty (organizatorów imprez masowych czy osoby prawne, fizyczne - odnośnie kosztów budowy strażnic, ich wyposażenia i utrzymania). W takich sytuacjach właściwą formą dofinansowania jest przekazanie środków za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP na podstawie zawartych umów (porozumień).

Początek strony


 

Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Adam Czudec, Ryszard Kata
 • Methodical aspects of assessing the financial management of local authority units
 • p. 5

  Mirosław Czekaj, Bogdan Nawrocki
 • The use of stress testing of debt to assess the risk of local authority units
 • p. 21

  BUDGET

  Rafał Kowalczyk
 • Currency of the budget principles in the Public Finance Act
 • p. 30

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Wojciech Fill
 • The charge as a legal and financial instrument of waste management
 • p. 36

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Paweł Kawarski
 • Setting prices and rates of charges for the services of water and sewage disposal enterprises
 • p. 45

  SUPERVISION AND AUDIT

  Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk
 • Settlement of a special purpose grant awarded from the municipality's budget for tasks contracted to entities from outside the public finance sector as the subject of an internal audit assessment
 • p. 55

  DILEMMAS

  Adam Bartosiewicz
 • Is a municipality selling real property subject to VAT?
 • p. 65

  CASE LAW

 • Co-financing of the State Fire Service by local authority units (commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 28 February 2012: Ryszard P. Krawczyk)
 • p. 72

  Table of Contents & Abstracts
  p. 77
  Adam Czudec, Ryszard Kata
  Methodical aspects of assessing the financial management of local authority units
  The objective of this article is to try to indicate the methods and measures, which could be useful for assessing the financial situation of local authority units (LAUs). According to the authors, the solutions used in modern times in local authority practice are insufficient. Hence the proposition of economic and financial indicators, which could be used to create a control and warning system in the ongoing analysis of the financial condition of LAUs, as well as overall measures of the assessment of local authority finance from the point of view of certainty and effectiveness of the tasks performed by the public authorities. Indicators have also been proposed which could be used by local residents for assessing local authority financial management. The methodical solutions presented have been illustrated by the example of rural municipalities in the Podkarpackie Voivodship (the research sample was 111 units, while the period of analysis encompassed the years 2008-2010). Bearing in mind the indicators used in the literature and taking into account the microeconomic level of analysis, 7 diagnostic indicators were selected, which were considered to be stimulants of financial self-reliance of LAUs, as were 4 partial indicators, which were used to establish the overall indicator of debt of municipalities.

  Back to top


  Mirosław Czekaj, Bogdan Nawrocki
  The use of stress testing of debt to assess the risk of local authority units
  In practice, information on the possible negative changes which could appear in the environment is missing from long-term financial forecasts (LFF). As a result, the participants of the decision-making process have a limited amount of knowledge about the potential budget effects which can appear during slumps. The solution to this problem could be to introduce stress testing into the LFF which is being designed, which is understood as the assessment of the level of resilience of the local authority unit's financial management to negative external events.

  Back to top


  Rafał Kowalczyk
  Currency of the budget principles in the Public Finance Act
  The budget principles are the effect of research and work on the doctrine of the budget law. Their doctrinal content has evolved somewhat over the years under the influence of the changing economic conditions and legislation. However, the core assumptions of the budget principles are still largely in force today. This article is a summary of how the rules regarding the applicability of the budget principles should be interpreted in the current legal reality. Several of the most important principles, which apply to local authority budgets have been analysed, simultaneously indicating how they are reflected in the Public Finance Act.

  Back to top


  Wojciech Fill
  The charge as a legal and financial instrument of waste management
  The legal nature of the charge for the use of the environment has not been explicitly prejudged, either in the doctrine, or in case law, while the development of legislation on product charges has incited a separate debate. Therefore, another attempt to put order to the subjects of disputes and to resolve the disputes seems reasonable. One should also not lose sight of the circumstance that, in recent years, it has been precisely the charges related to waste management which have constituted the new normative background for disputes held for thirty years. In particular, the dispute as to whether these levies constitute a group of receivables, which have a structure which is different to both taxes and charges, surcharges and prices, or perhaps whether each of them "fits" into each of these legal and financial institutions, remains unresolved. It appears that classical breakdown of legal and financial instruments into taxes, charges and prices starts to permeate through the divisions applied to date only with respect to charges.

  Back to top


  Paweł Kawarski
  Setting prices and rates of charges for the services of water and sewage disposal enterprises
  The analysis of selected tariffs of water and sewage disposal enterprises setting prices and rates of charges for the collective supply of water and the collective discharge of sewage, as well as selected resolutions of municipal councils approving such tariffs leads to the conclusion that some of them are formulated incorrectly. This can lead to prices and rates being set for these services in a manner which breaches the applicable acts of law. Because these breaches can have negative consequences for many customers, they are particularly sensitive to consumers and are of a permanent nature, it is reasonable to conduct a thorough analysis of these issues.

  Back to top


  Monika Dębowska-Sołtyk, Piotr Sołtyk
  Settlement of a special purpose grant awarded from the municipality's budget for tasks contracted to entities from outside the public finance sector as the subject of an internal audit assessment
  The Public Finance Act indicates that grants are funds which are subject to special settlement rules. However, the legal regulations do not specify what such a settlement involves. The lack of clear guidelines results in the possibility of the risk of a dysfunction arising, which can consequently result in a breach of public finance discipline. The objective of the article is to discuss selected issues related to the assessment of the settlement of a special purpose grant by the internal audit function.

  Back to top


  Adam Bartosiewicz
  Is a municipality selling real property subject to VAT?
  The problem has just arisen before the Court of Justice of the European Union as to whether the municipality (another local authority unit) selling its real property, is a taxable person. This issue will almost certainly not be settled sooner than in two years. However, it is already worth preparing for the ruling (and its possible consequences) now. The author of this article considers the possible content of the ruling, indicates the opportunities and dangers related to this ruling, and discusses possible steps which municipalities should take when selling real property, so as not to expose themselves in the future to losses related to ongoing sales of real property.

  Back to top


  Ryszard P. Krawczyk
  Co-financing of the State Fire Service by local authority units (commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 28 February 2012: Ryszard P. Krawczyk)
  The principle that the correct and exclusive form of co-financing State Fire Service (SFS) units by local authority units is the payment of funds to the voivodship level SFS Support Fund, preceded by the conclusion of an agreement (understanding) with the voivodship commander or county SFS, does not apply to local authority units at county level, the budget units of which are the respective SFS headquarters sharing some of the costs of their operation. (...) Since county headquarters are the the county's budget units, it is reasonable to finance them in the same way as applies to other budget units of the county, namely in accordance with the wording of Article 11 of the Public Finance Act - directly from that county's budget, without the need to conclude agreements (understandings) with the fire service commanders. The establishment of an SFS Support Fund enables fire service units to be financed by local authority units other than their own and by other entities (organizers of public events, legal persons or natural persons - with regard to the costs of building, equipping and maintaining watchtowers). In such situations, the appropriate form of co-financing is the transfer of funds through the SFS Support Fund on the basis of concluded agreements (understandings).

  Back to top
  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora