Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 6/2017

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,60 57,60
Cena regularna: 64,00
64,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Paweł Dziekański

str. 5

Paweł Śliwiński, Sebastian Huczek, Piotr Zygmanowski

str. 18

BUDŻET

Maciej Berek

str. 31

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Paweł Grzybowski

str. 44

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Małgorzata Stachowiak

str. 56

Damian Brodacki

str. 67

RECENZJE I OMÓWIENIA

Mirosław Czekaj
Adam Bartosiewicz, Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz (Warszawa 2017, Wolters Kluwer, ss. 194)
str. 76

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Paweł Dziekański
Zróżnicowanie kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski Wschodniej
Gospodarowanie posiadanymi zasobami przez podmioty sektora publicznego charakteryzuje się złożonością i niestabilnością wpływów otoczenia, wielością i niejednoznacznością celów. Autor zwraca uwagę na przestrzenne zróżnicowanie i ocenę kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski Wschodniej (województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Do oceny kondycji finansowej miast wykorzystano wiele zmiennych przeliczonych na mieszkańca w obszarze relacji budżetowych oraz wskaźnik syntetyczny. Umiejętność samorządu terytorialnego do osiągania przyjętych celów zależy od jego kondycji finansowej. Zmienne kształtujące wartość miary syntetycznej w badanych latach to dochody własne, wydatki inwestycyjne, dochody z podatków od osób fizycznych i prawnych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że najlepszą kondycją fi nansową w 2003 r. cechowały się - Rzeszów, Krosno, Elbląg; w 2010 r. - Suwałki, Krosno, Łomża; w 2014 r. - Krosno, Rzeszów, Łomża. Wartość wskaźnika wahała się w granicach 0,272–0,465 w 2003 r.; 0,336-0,576 w 2010 r.; 0,279-0,671 w 2014 r.

Początek strony


Paweł Śliwiński, Sebastian Huczek, Piotr Zygmanowski
Ratingi jednostek samorządu terytorialnego - podstawy metodologii pracy agencji ratingowych
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja narzędzia służącego do weryfikacji ryzyka kredytowego danego podmiotu, jakim jest ocena ratingowa. Przedstawiono w nim prawne podstawy funkcjonowania agencji ratingowych - podmiotów uprawnionych do nadawania ocen wiarygodności kredytowej, a także omówiono rynek agencji ratingowych na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Przedstawiono również zalety wynikające z uzyskania ratingu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zaprezentowano metodykę przyznawania ratingu przez jedną z agencji działających na terenie Polski wraz z analizą wpływu sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na różnicę w przyznanych ocenach ratingowych.

Początek strony


Maciej Berek
Legalność wydatków na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury a dyscyplina finansów publicznych
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowiąca podstawę funkcjonowania państwowych i samorządowych instytucji kultury szczegółowo określa zasady wynagradzania pracowników tych instytucji. Jednocześnie określone w niej zasady wynagradzania obowiązują do czasu objęcia pracowników danej instytucji układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania. W artykule analizowana jest relacja tego uregulowania do zasady wynikającej z ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne mogą być dokonywane wyłącznie na cele określone przepisami i w granicach nimi wyznaczonych. Dokonanie wydatku z naruszeniem ustawy o finansach publicznych stanowi czyn nazywany naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. W artykule omawiane jest niejednolite orzecznictwo organów orzekających o tej odpowiedzialności.

Początek strony


Paweł Grzybowski
Wpływ ustanowienia służebności przesyłu na podmiotowy zakres opodatkowania gruntów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, zajętych pod napowietrzne linie elektroenergetyczne
Problematyka artykułu koncentruje się wokół podmiotowego zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, na których usytuowane zostały napowietrzne linie elektroenergetyczne. Za cel badań autor obrał rozstrzygnięcie, na którym z podmiotów - zarządcy gruntów, czy właścicielu linii energetycznych - powinien ciążyć obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, w sytuacji gdy w stosunku do gruntów została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu. Analiza regulacji podatkowych, treści oraz istoty zawieranych umów służebności, a także identyfikacja charakteru wzajemnych relacji pomiędzy wskazanymi podmiotami, prowadzi autora do wniosku, że zawarcie odpłatnej umowy służebności przesyłu nie powoduje przeniesienia obowiązku podatkowego z zarządcy gruntów na przedsiębiorcę energetycznego, który przy wykorzystaniu omawianych gruntów prowadzi działalność gospodarczą.

Początek strony


Małgorzata Stachowiak
O "samooczyszczeniu" w zamówieniach publicznych
"Samooczyszczenie" to rozwiązanie znajdujące zastosowanie w przypadku zajścia okoliczności wypełniających określone przesłanki wykluczenia, której celem jest umożliwienie wykonawcy wykazania, że jest on zdolny do wykonania zamówienia. Na szczególną uwagę zasługuje pytanie, jakie środki powinny być podjęte przez wykonawcę, aby uznać samooczyszczenie za skuteczne. Na tle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych istnieje również konieczność rozstrzygnięcia, do kogo, tj. zamawiającego czy też wykonawcy, należy podjęcie inicjatywy w zakresie wszczęcia i przeprowadzenia procedury samooczyszczenia. Samooczyszczenie jako element postępowania o udzielenie zamówienia podlega kontroli w postaci zastosowania środków ochrony prawnej.

Początek strony


Damian Brodacki
Partnerstwo innowacyjne - wykorzystanie nowego trybu udzielania zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
Celem artykułu jest przedstawienie nowego trybu udzielania zamówień publicznych - partnerstwa innowacyjnego - wprowadzonego niedawną nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także zaprezentowanie propozycji wykorzystania niniejszego trybu w udzielaniu zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nastawienie partnerstwa innowacyjnego na oferowanie zupełnie nowej usługi bądź produktu może zachęcić do korzystania z niego właśnie w samorządach, które do wykonywania swoich zadań wciąż potrzebują nowych rozwiązań.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Paweł Dziekański
 • Differentiation of the financial condition of cities with the rights of a county in Eastern Poland
 • p. 5

  Paweł Śliwiński, Sebastian Huczek, Piotr Zygmanowski
 • Ratings of local authority units - bases of the methodology of credit rating agencies
 • p. 18

  BUDGET

  Maciej Berek
 • Legality of expenditures on the salaries of employees of cultural institutions in the light of public finance discipline
 • p. 31

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Paweł Grzybowski
 • The impact of establishing a transmission easement on the subjective scope of taxation of land managed by PGL Lasy Państwowe, occupied by overhead power lines
 • p. 44

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Małgorzata Stachowiak
 • "Self-cleaning" in public procurement
 • p. 56

  Damian Brodacki
 • Innovation partnership - the use of a new public procurement procedure by local authorities
 • p. 67

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Mirosław Czekaj
  Adam Bartosiewicz, Centralization of VAT settlements in local authorities. Commentary (Warsaw 2017, Wolters Kluwer, p. 194)
  p. 76

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Paweł Dziekański
  Differentiation of the financial condition of cities with the rights of a county in Eastern Poland
  The management of the available resources by public sector entities is characterized by complexity and instability of environmental influences,as well as a multiplicity and ambiguity of objectives. The author draws attention to the spatial diversity and assessment of the financial condition of cities of Eastern Poland with the rights of a county (the Świętokrzyskie, Podkarpackie, Lubelskie, Podlaskie and Warminsko-Mazurskie Voivodships). A number of budget ratio variables calculated per capita and a synthetic indicator were used to assess the city's financial condition. The ability of the local authority to achieve its objectives depends on its financial condition. The variables affecting the synthetic indicator in the years under review are the local authority's own revenue, investment outlay and revenue from personal and corporate income tax. The assessment shows that Rzeszów, Krosno and Elbląg were in the best financial condition in 2003, Suwałki, Krosno and Łomża were in the best financial condition in 2010 and Krosno, Rzeszów and Łomża were in the best condition in 2014. The index fluctuated within the limits of 0.272-0.465 in 2003,0.336-0.576 in 2010 and 0.279-0.671 in 2014.

  Back to top


  Paweł Śliwiński, Sebastian Huczek, Piotr Zygmanowski
  Ratings of local authority units - bases of the methodology of credit rating agencies
  The objective of this article is to present the tool used to check the credit risk of a given entity, namely the credit rating. It presents the legal grounds of the functioning of credit rating agencies, namely entities which are authorized to award credit ratings, and discusses the market of credit rating agencies around the world, with particular reference to the countries of the European Union. It also presents the advantages arising from the receipt by local authorities of a credit rating, as well as the methodology by which one of the agencies operating in Poland awards credit ratings, together with an analysis of the impact of the financial condition of selected local authority units on the difference in the credit ratings awarded.

  Back to top


  Maciej Berek
  Legality of expenditures on the salaries of employees of cultural institutions in the light of public finance discipline
  The Act on organizing and conducting cultural activities constituting the basis of the functioning of central and local government cultural institutions gives a detailed explanation of the principles of compensating the employees of these institutions. Simultaneously, the principles of remuneration specified in it are applicable until the employees of the given institution are covered by a collective bargaining agreement or remuneration regulations. The article analyses the relationship of this regulation to the principle arising from the Public Finance Act, according to which public spending may only be made for the purposes specified in the rules and within the limits set for it. Spending in breach of the Public Finance Act is an act referred to as a breach of public finance discipline. The article discusses the non-uniform judgements of the bodies adjudicating on this responsibility.

  Back to top


  Paweł Grzybowski
  The impact of establishing a transmission easement on the subjective scope of taxation of land managed by PGL Lasy Państwowe, occupied by overhead power lines
  The article focuses on the subjective scope of taxation with property tax of land managed by Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe [State Forests], on which overhead power lines have been installed. The author defi ned the research objective as the establishment of which entity - the manager of the land or the owner of the power lines - should be burdened with the obligation to pay property tax in the situation where a paid transmission easement has been established on the land. The analysis of the tax regulations, the content and the essence of easement contracts that have been concluded, as well as the identification of the nature of the relationship between the said entities leads the author to the inference that the conclusion of an agreement on a transmission easement for consideration does not result in the transfer of the tax liability from the manager of the land to the electricity company which uses the land to conduct business.

  Back to top


  Małgorzata Stachowiak
  "Self-cleaning" in public procurement
  "Self-cleaning" is a solution that applies to circumstances arising which satisfy specific grounds for exclusion, the objective of which is to enable the contractor to demonstrate that it is capable of performing the contract. The question of which measures should be taken by the contractor for self-cleaning to be considered effective deserves particular attention. Under the provisions of the Public Procurement Law, there is also a need to resolve who should take the initiative to initiate and conduct the self-cleaning procedures, namely whether it should be the contracting authority or the contractor. Self-cleaning, as an element of the public procurement proceedings, is subject to control through the application of measures of legal protection.

  Back to top


  Damian Brodacki
  Innovation partnership - the use of a new public procurement procedure by local authorities
  The objective of the article is to present a new public procurement procedure, innovative partnership, which was introduced by a recent amendment to the Public Procurement Law, as well as the presentation of proposals for the use by local authority units of this procedure for awarding public contracts. The orientation of innovation partnership towards offering a completely new service or product can encourage its use by local authorities which are constantly in need of new solutions for performing their tasks.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora