Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Finanse Komunalne (Nr 6/2017)

Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO)

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

"Finanse Komunalne" to miesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana w równym stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak również do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy współpracy pr...

"Finanse Komunalne" to miesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana w równym stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak również do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy współpracy przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych. Wychodzi od 1994 roku.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


ARTYKUŁY

Paweł Dziekański


ARTYKUŁY

Paweł Dziekański
 • Zróżnicowanie kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski Wschodniej
 • str. 5

  Paweł Śliwiński, Sebastian Huczek, Piotr Zygmanowski
 • Ratingi jednostek samorządu terytorialnego - podstawy metodologii pracy agencji ratingowych
 • str. 18

  BUDŻET

  Maciej Berek
 • Legalność wydatków na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury a dyscyplina finansów publicznych
 • str. 31

  PODATKI I OPŁATY LOKALNE

  Paweł Grzybowski
 • Wpływ ustanowienia służebności przesyłu na podmiotowy zakres opodatkowania gruntów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, zajętych pod napowietrzne linie elektroenergetyczne
 • str. 44

  MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Małgorzata Stachowiak
 • O "samooczyszczeniu" w zamówieniach publicznych
 • str. 56

  Damian Brodacki
 • Partnerstwo innowacyjne - wykorzystanie nowego trybu udzielania zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • str. 67

  RECENZJE I OMÓWIENIA

  Mirosław Czekaj
  Adam Bartosiewicz, Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz (Warszawa 2017, Wolters Kluwer, ss. 194)
  str. 76

  Table of Contents & Abstracts
  str. 79
  Paweł Dziekański
  Zróżnicowanie kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski Wschodniej
  Gospodarowanie posiadanymi zasobami przez podmioty sektora publicznego charakteryzuje się złożonością i niestabilnością wpływów otoczenia, wielością i niejednoznacznością celów. Autor zwraca uwagę na przestrzenne zróżnicowanie i ocenę kondycji finansowej miast na prawach powiatu Polski Wschodniej (województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie,warmińsko-mazurskie). Do oceny kondycji finansowej miast wykorzystano wiele zmiennych przeliczonych na mieszkańca w obszarze relacji budżetowych oraz wskaźnik syntetyczny. Umiejętność samorządu terytorialnego do osiągania przyjętych celów zależy od jego kondycji finansowej. Zmienne kształtujące wartość miary syntetycznej w badanych latach to dochody własne, wydatki inwestycyjne, dochody z podatków od osób fizycznych i prawnych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że najlepszą kondycją fi nansową w 2003 r. cechowały się - Rzeszów, Krosno, Elbląg;w 2010 r. - Suwałki, Krosno, Łomża; w 2014 r. - Krosno, Rzeszów, Łomża. Wartość wskaźnika wahała się w granicach 0,272–0,465 w 2003 r.; 0,336-0,576 w 2010 r.; 0,279-0,671 w 2014 r.

  Początek strony


  Paweł Śliwiński, Sebastian Huczek, Piotr Zygmanowski
  Ratingi jednostek samorządu terytorialnego - podstawy metodologii pracy agencji ratingowych
  Celem niniejszego artykułu jest prezentacja narzędzia służącego do weryfikacji ryzyka kredytowego danego podmiotu, jakim jest ocena ratingowa. Przedstawiono w nim prawne podstawy funkcjonowania agencji ratingowych - podmiotów uprawnionych do nadawania ocen wiarygodności kredytowej, a także omówiono rynek agencji ratingowych na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Przedstawiono również zalety wynikające z uzyskania ratingu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zaprezentowano metodykę przyznawania ratingu przez jedną z agencji działających na terenie Polski wraz z analizą wpływu sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na różnicę w przyznanych ocenach ratingowych.

  Początek strony


  Maciej Berek
  Legalność wydatków na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury a dyscyplina finansów publicznych
  Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowiąca podstawę funkcjonowania państwowych i samorządowych instytucji kultury szczegółowo określa zasady wynagradzania pracowników tych instytucji. Jednocześnie określone w niej zasady wynagradzania obowiązują do czasu objęcia pracowników danej instytucji układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania. W artykule analizowana jest relacja tego uregulowania do zasady wynikającej z ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne mogą być dokonywane wyłącznie na cele określone przepisami i w granicach nimi wyznaczonych. Dokonanie wydatku z naruszeniem ustawy o finansach publicznych stanowi czyn nazywany naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. W artykule omawiane jest niejednolite orzecznictwo organów orzekających o tej odpowiedzialności.

  Początek strony


  Paweł Grzybowski
  Wpływ ustanowienia służebności przesyłu na podmiotowy zakres opodatkowania gruntów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, zajętych pod napowietrzne linie elektroenergetyczne
  Problematyka artykułu koncentruje się wokół podmiotowego zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,na których usytuowane zostały napowietrzne linie elektroenergetyczne. Za cel badań autor obrał rozstrzygnięcie, na którym z podmiotów - zarządcy gruntów, czy właścicielu linii energetycznych - powinien ciążyć obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, w sytuacji gdy w stosunku do gruntów została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu. Analiza regulacji podatkowych,treści oraz istoty zawieranych umów służebności, a także identyfikacja charakteru wzajemnych relacji pomiędzy wskazanymi podmiotami, prowadzi autora do wniosku, że zawarcie odpłatnej umowy służebności przesyłu nie powoduje przeniesienia obowiązku podatkowego z zarządcy gruntów na przedsiębiorcę energetycznego, który przy wykorzystaniu omawianych gruntów prowadzi działalność gospodarczą.

  Początek strony


  Małgorzata Stachowiak
  O "samooczyszczeniu" w zamówieniach publicznych
  "Samooczyszczenie" to rozwiązanie znajdujące zastosowanie w przypadku zajścia okoliczności wypełniających określone przesłanki wykluczenia, której celem jest umożliwienie wykonawcy wykazania,że jest on zdolny do wykonania zamówienia. Na szczególną uwagę zasługuje pytanie, jakie środki powinny być podjęte przez wykonawcę, aby uznać samooczyszczenie za skuteczne. Na tle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych istnieje również konieczność rozstrzygnięcia,do kogo, tj. zamawiającego czy też wykonawcy, należy podjęcie inicjatywy w zakresie wszczęcia i przeprowadzenia procedury samooczyszczenia. Samooczyszczenie jako element postępowania o udzielenie zamówienia podlega kontroli w postaci zastosowania środków ochrony prawnej.

  Początek strony


  Damian Brodacki
  Partnerstwo innowacyjne - wykorzystanie nowego trybu udzielania zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
  Celem artykułu jest przedstawienie nowego trybu udzielania zamówień publicznych - partnerstwa innowacyjnego - wprowadzonego niedawną nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych,a także zaprezentowanie propozycji wykorzystania niniejszego trybu w udzielaniu zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nastawienie partnerstwa innowacyjnego na oferowanie zupełnie nowej usługi bądź produktu może zachęcić do korzystania z niego właśnie w samorządach, które do wykonywania swoich zadań wciąż potrzebują nowych rozwiązań.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/fk/dla-autorow

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty