Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - 7-8/2012

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
86,94 86,94
Cena regularna: 96,60
96,60
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Piotr Świątek

str. 5

Iwona Ciepiela

str. 13

BUDŻET

Małgorzata Natoniewska-Stasiak

str. 22

Artur Tomasz Olszewski

str. 51

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Tomasz Wołowiec

str. 61

Tomasz Brzezicki, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jacek Wantoch-Rekowski

str. 73

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jarosław Balcewicz

str. 81

Artur K. Modrzejewski

str. 87

NADZÓR I KONTROLA

Grażyna Jakubowicz

str. 98

DYLEMATY

Elżbieta Rogala

str. 110

ORZECZNICTWO

str. 113

VARIA

Tadeusz Dobek

str. 124

Table of Contents & Abstracts str. 158
Piotr Świątek
Organizacja i finansowanie przez gminy zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Artykuł dotyczy najistotniejszych regulacji wprowadzonych ustawą z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Materiał podzielono na dwie części. W pierwszej omówiono zagadnienia dotyczące realizacji przez gminę zadań w formie żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna, wskazano na obowiązki gminy związane z prowadzeniem rejestru podmiotów tworzących żłobki i kluby dziecięce oraz przedstawiono kwestie zlecania przez gminy innym podmiotom zadań z zakresu opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego i dziennego opiekuna. W drugiej części przedstawiono sposób finansowania przez gminy określonych ustawą zadań, przeanalizowano podstawy ustalania opłat za sprawowanie opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna oraz zasady udzielania dotacji z budżetu gminy.

Początek strony


Iwona Ciepiela
Procedura wyodrębniania w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w świetle senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw z 2011 r.
W celu zwiększenia znaczenia i aktywności wiejskich jednostek pomocniczych gmin - sołectw, uchwalono ustawę o funduszu sołeckim, umożliwiającą prowadzenie przez sołectwa własnej gospodarki finansowej w ramach budżetu danej gminy. W praktyce jednak część gmin albo w ogóle nie podejmowała uchwały rozstrzygającej kwestię funduszu sołeckiego, albo podejmowała uchwały o odmowie jego wyodrębnienia. W konsekwencji zgłoszona została inicjatywa legislacyjna zmierzająca do zmiany dotychczasowych reguł wyodrębniania środków funduszu sołeckiego, poddana analizie w treści niniejszego opracowania.

Początek strony


Małgorzata Natoniewska-Stasiak
Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.
Opracowanie przedstawia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego (JST) w 2011 r. oraz nawiązuje do stanu finansów publicznych w 1999 r. - roku ustanowienia trzech szczebli samorządu terytorialnego w Polsce. Tekst powstał na podstawie Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r., przedłożonego Sejmowi i Senatowi przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO) w czerwcu br.

Początek strony


Artur Tomasz Olszewski
Dochodzenie na drodze postępowania sądowego wypłaty dotacji, o której mowa w art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty
Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest problematyka dotowania szkół i placówek niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, określenie zasad ustalania wysokości dotacji oraz trybu jej przekazywania. Autor odniósł się również do kwestii związanych z dochodzeniem tego rodzaju roszczeń w toku postępowania sądowego - przed sądem cywilnym oraz w postępowaniu administracyjnym, dokonując oceny charakteru prawnego roszczenia o dotację oraz dopuszczalności drogi sądowej.

Początek strony


Tomasz Wołowiec
Preferencje w podatku od środków transportu a decyzje gospodarcze firm transportowych (badania własne)
Preferencje podatkowe w sensie prawnym przybierają różną postać - najczęściej są to odliczenia, zwolnienia, obniżki stawek, ale zdarza się też zaniechanie poboru podatku czy łączne opodatkowanie dochodów podatników. Wspólną cechą tych działań jest to, że prowadzą do obniżenia zobowiązania podatkowego i tym samym obniżenia potencjalnych wpływów budżetowych do budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Oznacza to, że preferencje te mają swoją wartość, która wyraża się wielkością utraconych przez budżet dochodów. Należy pamiętać, że preferencje podatkowe nie są jednym czynnikiem wpływającym na decyzje ekonomiczne podmiotów gospodarczych, zatem nie można ich rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych determinant otoczenia społeczno-gospodarczego.

Początek strony


Tomasz Brzezicki, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jacek Wantoch-Rekowski
Wpływ zmiany granic gminy na wymiar podatku od nieruchomości
Przedmiotem opracowania jest ustalenie, jakie przepisy podatkowe o charakterze miejscowym obowiązują w sytuacji zmiany granic gminy na obszarach, które zmieniły swoją przynależność terytorialną. Problematyczne mogą okazać się zarówno przepisy dotyczące stawek podatku, które to gminy uchwalają w granicach wynikających z ustawy, jak i przepisy ustanawiające zwolnienia przedmiotowe, a w szczególności zwolnienia stanowiące zachęty do inwestowania na terytorium danej gminy.

Początek strony


Jarosław Balcewicz
Problemy niepłacenia przez wykonawcę podwykonawcom w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
Nieterminowe regulowanie przez wykonawcę płatności na rzecz podwykonawców, za wykonane w ramach zamówień publicznych roboty budowlane, stanowi poważny problem dla zamawiających. Podwykonawca z mocy prawa może domagać się zapłaty przysługującego mu wynagrodzenia nie tylko od wykonawcy, lecz także wprost od inwestora (zamawiającego) - także wtedy gdy inwestor zapłacił już całość wynagrodzenia wykonawcy. Aby uchronić się przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami obowiązujących regulacji, zamawiający (inwestor) powinien zawrzeć z wykonawcą umowę odpowiednio zabezpieczającą jego interesy oraz efektywnie kontrolować proces płacenia przez wykonawcę podwykonawcom.

Początek strony


Artur K. Modrzejewski
Wybór regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, prowadzonej przez podmiot wewnętrzny
Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki wyboru przez gminę regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do której trafiały będą odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, w sytuacji kiedy regionalna instalacja prowadzona jest przez tzw. podmiot wewnętrzny. Artykuł uwzględnia stan prawny na 16.07.2012 r.

Początek strony


Grażyna Jakubowicz
Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych w świetle ustaleń kontroli regionalnych izb obrachunkowych
W artykule omówiono wyniki kontroli koordynowanej w zakresie dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 r. Przeprowadzona kontrola miała na celu w szczególności sprawdzenie, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego stosują przepisy dotyczące dotacji, po wejściu w życie ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych w odniesieniu do podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także w jaki sposób przestrzegane są inne przepisy prawa w tym zakresie.

Początek strony


Elżbieta Rogala
Zbycie gruntu zabudowanego ze środków własnych nabywcy a podatek VAT
Wysokość opodatkowania podatkiem VAT zbycia gruntu zabudowanego ze środków własnych nabywcy od początku stanowiła przedmiot sporu pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Spowodowane było to nierespektowaniem przez prawo podatkowe przepisów prawa cywilnego. I jakkolwiek takie nierespektowanie wpisane jest w autonomię prawa podatkowego, to jednak organy podatkowe ostatecznie uznały wyższość norm prawa cywilnego nad prawem podatkowym VAT. Wydaje się zatem, że od 7.11.2011 r. - dzięki interpretacji indywidualnej, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - sprawa ta nie będzie budziła już kontrowersji.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Zakres odwołania do "przepisów prawa budowlanego" na potrzeby definiowania budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Wyrok WSA w Olsztynie z 12.05.2011 r.
Pojęcie budowli - jako przedmiotu opodatkowania - należy interpretować zgodnie z definicją legalną, zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 3 pkt 3 i 9 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, a nie aktami wykonawczymi, wydanymi na podstawie przepisów techniczno-budowlanych lub dotyczących innych dziedzin prawa, do których nie ma w ustawie podatkowej odesłania w tym zakresie.

Początek strony


Tadeusz Dobek
Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2011 r.
Opracowanie jest omówieniem części pierwszej przedłożonego Sejmowi i Senatowi RP sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2011 r. w zakresie: zadań i zasad działania regionalnych izb obrachunkowych, działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej izb. W dalszej części opracowania omówione zostały również m.in. raporty izb o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzona przez nie działalność informacyjna i szkoleniowa. Ostatnia część tekstu zawiera omówienie działalności Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, a także doświadczeń izb z zakresu stosowania obowiązujących przepisów prawa w działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Piotr Świątek
 • Organization and financing by the municipality of childcare for children aged up to 3 years
 • p. 5

  Iwona Ciepiela
 • The procedure of separating funding in the municipality's budget which constitute the rural district's (sołectwo) fund in the light of the senate's bill on the amendment of the Act on the rural district's fund and certain other Acts of 2011
 • p. 13

  BUDGET

  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
 • Implementation of budgets by local authorities in 2011
 • p. 22

  Artur Tomasz Olszewski
 • Seeking the payment of the grants referred to in Article 90 of the Act on the Education System of 7 September 1991 through court
 • p. 51

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Tomasz Wołowiec
 • Vehicle tax preferences in the light of business decisions of transport firms (own research)
 • p. 61

  Tomasz Brzezicki, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jacek Wantoch-Rekowski
 • Impact of a change in the borders of a municipality on the level of property tax
 • p. 73

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Jarosław Balcewicz
 • Problems of a contractor not paying subcontractors in public works contracts
 • p. 81

  Artur K. Modrzejewski
 • Choice of regional installation for processing municipal waste managed by an internal entity
 • p. 87

  SUPERVISION AND AUDIT

  Grażyna Jakubowicz
 • Grants awarded from local authority budgets to public sector units in the light of the audit findings of the regional chambers of audit
 • p. 98

  DILEMMAS

  Elżbieta Rogala
 • Sale of land developed with the purchaser's own funds and VAT
 • p. 110

  CASE LAW

 • The extent to which reference may be made to the "provisions of construction law" for the purpose of defining structures as a subject of taxation with property tax (commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 12 May 2011 - Krzysztof Radzikowski)
 • p. 113

  VARIA

  Tadeusz Dobek
 • The activities of the regional chambers of audit in 2011
 • p. 124

  Table of Contents & Abstracts p. 158
  Piotr Świątek
  Organization and financing by the municipality of childcare for children aged up to 3 years
  The article applies to the most important regulations introduced by the Act on childcare for children aged up to 3 years of 4 February 2011. The material is divided into two parts. The first discusses issues regarding the municipality's fulfilment of tasks in the form of crčches and children's clubs, as well as a day guardian, specifies the municipality's obligations related to keeping a register of entities establishing crčches and children's clubs and presents issues of municipalities contracting with other entities for childcare tasks in the form of a crčche, children's club and a day guardian. The second part presents the method of financing the tasks specified by the Act by the municipality, analyses the bases for setting the charges for childcare in crčches, children's clubs and by the day guardian, as well as the rules for awarding grants from the municipality's budget.

  Back to top


  Iwona Ciepiela
  The procedure of separating funding in the municipality's budget which constitute the rural district's (sołectwo) fund in the light of the senate's bill on the amendment of the Act on the rural district's fund and certain other Acts of 2011
  The Act on the rural district fund was adopted to increase the importance and activity of rural auxiliary units of municipalities - rural districts (sołectwo), enabling rural districts to handle their own financial management within a given municipality's budget. However, in practice, some municipalities either did not adopt resolutions settling the matter of the rural district fund at all, or adopted resolutions refusing to separate it. Consequently, a legislative initiative, which has been analysed in this article, has been submitted with the intention of changing the rules to date regarding the separation of funding for the rural district fund.

  Back to top


  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
  Implementation of budgets by local authorities in 2011
  This paper presents the financial situation of local authorities in 2011 and relates to the state of public finance in 1999, the year of the establishment of three levels of local government in Poland. The article was based on the Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authorities in 2011, which was submitted to the Sejm and the Senate by the National Council of the Regional Chambers of Audit (NCRCA) in June of this year.

  Back to top


  Artur Tomasz Olszewski
  Seeking the payment of the grants referred to in Article 90 of the Act on the Education System of 7 September 1991 through court
  The subject matter of the considerations in this article is the issue of awarding grants to non-state schools and institutions in accordance with Article 90 of the the Act on the education system of 7 September 1991, the specification of the rules for determining the amount of the grant and procedure for its transfer. The author has also referred to issues related to seeking such claims through court - through litigation, as well as administrative proceedings, assessing the legal nature of a claim for a grant and the admissibility of the court route.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec
  Vehicle tax preferences in the light of business decisions of transport firms (own research)
  Tax preferences in legal terms take on various forms - most frequently, they are deductions, exemptions and reductions in the rates, but there are also situations of the omission to collect tax or joint taxation of the income of taxable persons. A common feature of such actions is that they lead to a reduction in the tax liability and hence a reduction in potential budget income to the budgets of local authority units (LAU). This means that these preferences have a value, which is expressed in the amount of income lost by the budget. It should be borne in mind that tax preferences are not the only factor affecting the economic decisions of business entities and therefore cannot be viewed in isolation of other determinants of the socio-economic environment.

  Back to top


  Tomasz Brzezicki, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jacek Wantoch-Rekowski
  Impact of a change in the borders of a municipality on the level of property tax
  The subject matter of the study is the establishment of which local tax regulations apply in a situation of a change of a municipality's borders in areas which have become a part of another municipality. Equally, the regulations on tax rates, which municipalities adopt within the limits arising from the Act and the regulations establishing subjective exemptions, in particular, exemptions constituting incentives to invest on the territory of a given municipality, may prove to be problematic.

  Back to top


  Jarosław Balcewicz
  Problems of a contractor not paying subcontractors in public works contracts
  Late payment of subcontractors by a contractor for construction works performed within the framework of public contracts is a serious problem for contracting authorities. By law, the subcontractor may demand the payment due to it not only from the contractor, but also directly from the investor (contracting authority) - even when the investor has already paid the whole of the fee to the contractor. In order to secure itself against possible negative consequences of the applicable regulations, the contracting authority (investor) should conclude an agreement with the contractor, which appropriately secures its interests, and effectively control the process of payment of subcontractors by the contractor.

  Back to top


  Artur K. Modrzejewski
  Choice of regional installation for processing municipal waste managed by an internal entity
  The objective of this Article is to analyse the issue of a municipality's choice of a regional installation for processing municipal waste to which municipal waste collected from property owners is sent in the situation where the regional installation is managed by a so-called internal entity. The article applies to the legal situation as at 16 July 2012.

  Back to top


  Grażyna Jakubowicz
  Grants awarded from local authority budgets to public sector units in the light of the audit findings of the regional chambers of audit
  The article discusses the results of a coordinated audit of grants awarded from local authority budgets to public sector units in 2010. The audit conducted had the purpose, in particular, of checking how local authorities have been applying the regulations on grants since the entry into force of the Public Finance Act of 27 August 2009 with regard to public sector entities, as well as how other provisions of the law on this are observed.

  Back to top


  Elżbieta Rogala
  Sale of land developed with the purchaser's own funds and VAT
  The level of taxation with VAT on the sale of land developed with the purchaser's own funds from the beginning has been the subject of a dispute between the tax authorities and taxpayers. This was caused by the failure of the tax law to respect the provisions of civil law. Although such disrespect is a part of the autonomy of tax law, the tax authorities finally acknowledged the superiority of the standards of civil law over VAT law. It therefore appears that, from 7 November 2011 - because of an individual interpretation issued on behalf of the Minister of Finance by the Director of the Fiscal Chamber in Warsaw - this matter will no longer give rise to any controversy.

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  The extent to which reference may be made to the "provisions of construction law" for the purpose of defining structures as a subject of taxation with property tax (commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 12 May 2011 - Krzysztof Radzikowski)
  The notion of a structure - as a subject of taxation - should be interpreted in accordance with the legal definition contained in Article 1a, para. 1, item 2 of the Act on local taxes and charges of 12 January 1991 and Article 3, items 3 and 9 of the Construction Law of 7 July 1994 and not the secondary regulations issued on the basis of the technical/construction regulations or from other areas of the law to which the tax law does not refer in this respect.

  Back to top


  Tadeusz Dobek
  The activities of the regional chambers of audit in 2011
  The paper is a discussion of the first part of the report presented to the Sejm and the Senate of the Republic of Poland on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authorities in 2011 with regard to the tasks and principles of operation of the regional chambers of audit, as well as the supervisory, opinion-giving and audit activities of the chambers. Next, the article also discusses the reports of the chambers on the state of local authority financial management, as well as their information and training activities. The final part of the article discusses the activities of the National Council of the Regional Chambers of Audit (NCRCA), as well as the experience of the chambers in applying the applicable provisions of the law in their supervisory, opinion-giving and audit activities.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora