Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 3/2018

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,31 60,31
Cena regularna: 67,00
67,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy wspó...

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy współpracy przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych. Wychodzi od 1994 roku.  

Za publikację na łamach „Finansów Komunalnych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30331 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Stanisław Witkowski

str. 5

Arkadiusz Cudak

str. 17

BUDŻET

Mateusz Tomal

str. 30 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Leonard Etel, Rafał Dowgier

str. 39 

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grzegorz Lang

str. 44

NADZÓR I KONTROLA

Elżbieta Jarzęcka-Siwik

str. 56 

ORZECZNICTWO 

Tomasz Woźniak

str. 69

RECENZJE I OMÓWIENIA

Marlena Sakowska-Baryła
Recenzja książki: Maciej Kawecki, Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Warszawa 2017, ss. 400

str. 75

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Stanisław Witkowski
Organ drugiej instancji w egzekucji świadczeń niepieniężnych z wniosku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu działania organu II instancji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym egzekwowane jest świadczenie niepieniężne polegające na wykonaniu decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Analiza dotyczy decyzji wydanych na innej podstawie niż ustawa o ochronie konkurencji konsumentów. Praktyka stworzyła dwa modele postępowania, zakładające w pierwszym przypadku, że organem II stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w drugim przypadku wskazała na Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obydwa te modele wzajemnie się wykluczają, dlatego przedmiotem artykułu jest analiza zasadności obydwu z nich. Przeprowadzone badanie wskazuje, że żaden z tych modeli nie jest zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego w podsumowaniu wskazano, że właściwym organem II instancji powinien być Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Początek strony


Arkadiusz Cudak
Przedmiot skargi na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora
W artykule omówiono przedmiot skargi na czynności egzekucyjne. Dokonano charakterystyki czynności egzekucyjnych. Wskazano, jakie czynności egzekucyjne, podejmowane przez poszczególne podmioty, podlegają zaskarżeniu tym środkiem. Przeanalizowano również orzecznictwo sądów administracyjnych w aspekcie dopuszczalności skargi na poszczególne czynności egzekucyjne.

Początek strony


Mateusz Tomal
Kondycja fi nansowa a rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego
Celem artykułu jest ocena kondycji fi nansowej powiatów województwa małopolskiego w latach 2012–2014. W tym celu, wykorzystując metody statystyki wielowymiarowej, oszacowano syntetyczny miernik rozwoju oparty na kilku cechach diagnostycznych, które charakteryzowały stan fi nansowy badanych powiatów. Analiza wykazała, że powiaty województwa małopolskiego cechują się znacznymi dysproporcjami w zakresie kondycji fi nansowej. Ponadto sprawdzono zależność pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym badanych jednostek samorządu terytorialnego a ich sytuacją fi nansową. Badanie ujawniło, że analizowane jednostki, wyróżniające się wyższym poziomem rozwoju lokalnego, mają lepszą kondycję fi nansową.

Początek strony


Leonard Etel, Rafał Dowgier
Ciąg dalszy problemów z opodatkowaniem kondygnacji
Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie których dokonuje się ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w zakresie budynków. Zasady ustalania powierzchni użytkowej takich obiektów tylko z pozoru wydają się jasne, co potwierdza analiza ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych. W interpretacji tych przepisów nie można jednak przyjmować założeń nieracjonalnych i prowadzących do wniosków, których nie da się zaakceptować. W szczególności na ogólną powierzchnię użytkową danej kondygnacji budynku nie może wpływać jeden z elementów stropu obniżających wysokość pomieszczenia. W artykule wykazano, że prawidłowy obmiar powierzchni użytkowej wyklucza przyjęcie założenia, w świetle którego taki pojedynczy element wpływa na ustalenie powierzchni całej kondygnacji.

Początek strony


Grzegorz Lang
Odsetki od kwot wynikających z waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego
Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29.08.2014 r. unormowała obowiązek wprowadzania do umów o zamówienie publiczne klauzul waloryzacyjnych na wypadek zmiany stawek VAT, minimalnego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Dokonanie zmiany wynagrodzenia wykonawcy musi być przedmiotem uzgodnień pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, co zwykle oznacza czasochłonne negocjacje i następuje długo po wejściu w życie nowych stawek. W efekcie powstaje wątpliwość, czy wykonawcy przysługują odsetki od kwot wynikających z klauzuli waloryzacyjnej, a jeżeli przysługują, to za jaki okres i w jakiej wysokości.
W związku z praktycznie corocznymi zmianami tych obciążeń publicznoprawnych i minimalnego wynagrodzenia kwestia ma istotne znaczenie praktyczne i wymaga wypracowania rozwiązań, które zapewnią skuteczność ustawie z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz pozwolą poszanować postanowienia umów.

Początek strony


Elżbieta Jarzęcka-Siwik
Działalność administracyjnych organów egzekucyjnych w świetle kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli ma prawo i obowiązek kontrolować, a także oceniać działalność organów odpowiedzialnych za realizację dochodów budżetowych. Informowanie o stanie przedawnionych zobowiązań oraz zaległych należności, zwłaszcza wynikających z zobowiązań podatkowych, ma istotne znaczenie dla podejmowania środków zaradczych przez wszystkie służby skarbowe. Najwyższa Izba Kontroli dokonuje też oceny pracy tych służb i wskazuje na możliwości podejmowania przez nie skutecznych działań w tym zakresie. Rzetelna informacja ma wpływ na społeczny odbiór i opinię o działaniach organów egzekucyjnych oraz na wzrost świadomości i kształtowanie się odpowiednich relacji pomiędzy władzą publiczną a obywatelami. Artykuł stanowi uszczegółowioną wersję referatu wygłoszonego na konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 10–11.05.2017 r., na temat „Problemy egzekucji administracyjnej w praktyce organów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji opłat z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Początek strony


Tomasz Woźniak
Ograniczenie możliwości udostępnienia informacji publicznej o udzielonych ulgach podatkowych w wysokości do 500 zł. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21.07.2017 r., I OSK 246/17
Niewątpliwie ustawa o fi nansach publicznych w stosunku do indywidualnych informacji o podatnikach, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, zawiera w przepisie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f całościową regulację określającą dane, podlegające ujawnieniu, dlatego należy uznać tę ustawę za ustawę szczególną, wyłączającą stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie ma jednak podstaw, aby jednoznacznie brzmiący przepis interpretować rozszerzająco i przyjąć, iż ma on zastosowanie także do należności w kwocie poniżej 500 zł.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES

Stanisław Witkowski

p. 5

Arkadiusz Cudak

p. 17

BUDGET

Mateusz Tomal

p. 30 

LOCAL TAXES AND CHARGES

Leonard Etel, Rafał Dowgier

p. 39 

PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

Grzegorz Lang

p. 44

SUPERVISION AND AUDIT

Elżbieta Jarzęcka-Siwik

p. 56 

CASE LAW

Tomasz Woźniak

p. 69

REVIEWS AND OVERVIEWS

Marlena Sakowska-Baryła
Book review: Maciej Kawecki, Reform of personal data protection. Administrative cooperation in the light of the general regulation on personal data protection, Warsaw 2017, p. 400

p. 75

Table of Contents & Abstracts
p. 79
Stanisław Witkowski
Second instance authority in enforcement proceedings regarding non-cash obligations initiated by the President of the Offi ce for Competition and Consumer Protection
The paper focuses on the activities of the second instance authority in administrative enforcement proceedings in which the decision of the President of the Offi ce for Competition and Consumer Protection regarding non-cash obligations is enforced. It analyses decisions issued on grounds other than the Act on Competition and Consumer Protection. Two models of conduct have arisen in practice, the fi rst assuming that the second instance authority is the President of the Offi ce for Competition and Consumer Protection, whereas, in the second case, this is the Competition and Consumer Protection Court. These two models are mutually exclusive, so the paper presents an analysis of the justifi cation of each of them. The results of the analysis show that neither of these models is in compliance with the applicable law, particularly the Polish Constitution. Consequently, the conclusion is that the second instance authority should be the Minister of Administration and Internal Affairs.

Back to top


Arkadiusz Cudak
Subject matter of a complaint against enforcement activities of an enforcement authority or enforcer
The paper discusses the subject matter of a complaint against enforcement activities. It describes enforcement activities. It identifi es the enforcement activities performed by individual entities with respect to which a complaint may be fi led. The case law of the administrative courts has also been analysed in terms of the admissibility to fi le a complaint against individual enforcement activities.

Back to top


Mateusz Tomal
Financial standing and socio-economic development of counties of the Małopolska Voivodship
The objective of the paper is to assess the fi nancial standing of counties from the Małopolska Voivodship in 2012–2014. For this purpose, multidimensional statistical methods were used to estimate a summary measure of development based on several diagnostic features characterizing the fi nancial status of the counties analysed. The analysis showed that the counties of the Małopolska Voivodship have substantial disparities in their fi nancial standing. Furthermore, the relationship was examined between socio-economic development of the local authority units analysed and their fi nancial standing. The examination revealed that the units analysed, which have a higher level of local development, also have a better fi nancial standing.

Back to top


Leonard Etel, Rafał Dowgier
Continuation of the problems with the taxation of storeys
The paper contains an analysis of the regulations of the Act on Local Taxes and Charges on the basis of which the tax base for property tax regarding buildings is determined. The principles of determining the usable fl oor space of such buildings only seemingly appear to be clear, which is confi rmed by the analysis of recent judgements of the administrative courts. However, irrational assumptions, which lead to unacceptable conclusions, must not be made from these regulations. In particular, one of the ceiling elements reducing the height of the premises cannot affect the overall usable fl oor space of a given storey of a building. The paper demonstrates that the correct survey of the usable fl oor space rules out the assumption that such an individual element affects the determination of the fl oor space of the whole of the storey.

Back to top


Grzegorz Lang
Interest on the amounts arising from the indexation of the fee due to a contractor in public contracts
The amendment of the Public Procurement Law of 29 August 2014 introduced the obligation to include indexation clauses in public contracts in the case of a change in the rates of VAT, minimum national salary, as well as social and health insurance contributions. A change in the contractor’s fee must be agreed upon by and between the contracting authority and the contractor, which usually means time-consuming negotiations, and takes place long after the new rates enter into force. Consequently, a doubt arises as to whether the contractor is entitled to interest on the amounts arising from the indexation clause and if so, for what period and at what amount. Given that the changes in these public law charges and the minimum salary take place virtually annually, the matter is of practical signifi cance and requires solutions that will ensure the effectiveness of the Act of 29 August 2014 amending the Public Procurement Law and will enable the provisions of contracts to be respected.

Back to top


Elżbieta Jarzęcka-Siwik
Activities of the administrative enforcement authorities in the light of audits conducted by the Supreme Audit Offi ce
The Supreme Audit Offi ce, as a guardian of public money, has the right and duty to audit, as well as assess the activities of the authorities responsible for the achievement of budget revenues. Notifi cation of the status of expired liabilities and overdue receivables, especially those arising from tax liabilities, is particularly important for all fi scal services to take remedial action. The Supreme Audit Offi ce also assesses the work of these services and indicates whether it is possible for them to take effective action in this respect. Reliable information has an impact on public perception and opinion about the activities of the enforcement authorities, as well as contributing to an increase in awareness and forming appropriate relationships between the public authorities and the citizens. The article is a detailed version of the paper presented at the scientifi c conference organized by the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź, on 10-11 May 2017, on “Problems of administrative enforcement in the practice of the bodies of public administration, with particular emphasis on the enforcement of charges from the Act on the Maintenance of Cleanliness and Order in Municipalities.”

Back to top


Tomasz Woźniak
Restriction of the ability to provide public information about tax relief granted up to PLN 500. Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 21 July 2017, I OSK 246/17
No doubt, with respect to individual information about taxpayers who were granted relief, deferrals or forgiveness on taxes or charges or for whom payments were spread over instalments at an amount of more than a total of PLN 500, the Public Finance Act contains a holistic regulation in the provision of Article 37, para. 1, item 2, point f specifying the data to be disclosed and therefore this Act should be considered a special Act, which rules out the application of the Act on Access to Public Information. However, there are no grounds for interpreting the unambiguously worded provision more broadly and assume that it also applies to receivables of less than PLN 500.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
kom.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Dorota
24-01-2018
Ocena: 5/5
Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Finanse Komunalne - Nr 5/2021

Finanse Komunalne - Nr 4/2021

Finanse Komunalne - Nr 3/2021

Finanse Komunalne - Nr 2/2021

Finanse Komunalne - Nr 1/2021

Finanse Komunalne - Nr 6/2020

Finanse Komunalne - Nr 5/2020

Finanse Komunalne - Nr 4/2020

Finanse Komunalne - Nr 3/2020

Finanse Komunalne - Nr 2/2020

Finanse Komunalne - Nr 1/2020

Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

Finanse Komunalne - Nr 10/2019

Finanse Komunalne - Nr 9/2019

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

Finanse Komunalne - Nr 6/2019

Finanse Komunalne - Nr 5/2019

Finanse Komunalne - Nr 4/2019

Finanse Komunalne - Nr 3/2019

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

Finanse Komunalne - Nr 12/2018

Finanse Komunalne - Nr 11/2018

Finanse Komunalne - Nr 10/2018

Finanse Komunalne - Nr 9/2018

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

Finanse Komunalne - Nr 6/2018

Finanse Komunalne - Nr 5/2018

Finanse Komunalne - Nr 4/2018

Finanse Komunalne - Nr 3/2018

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

Finanse Komunalne - Nr 12/2017

Finanse Komunalne - Nr 11/2017

Finanse Komunalne - Nr 10/2017

Finanse Komunalne - Nr 9/2017

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

Finanse Komunalne - Nr 6/2017

Finanse Komunalne - Nr 5/2017

Finanse Komunalne - Nr 4/2017

Finanse Komunalne - Nr 3/2017

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

Finanse Komunalne - Nr 12/2016

Finanse Komunalne - Nr 11/2016

Finanse Komunalne - Nr 10/2016

Finanse Komunalne - Nr 9/2016

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

Finanse Komunalne - Nr 6/2016

Finanse Komunalne - Nr 5/2016

Finanse Komunalne - Nr 4/2016

Finanse Komunalne - Nr 3/2016

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

Finanse Komunalne - Nr 12/2015

Finanse Komunalne - Nr 11/2015

Finanse Komunalne - Nr 10/2015

Finanse Komunalne - Nr 9/2015

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

Finanse Komunalne - Nr 6/2015

Finanse Komunalne - Nr 5/2015

Finanse Komunalne - Nr 4/2015

Finanse Komunalne - Nr 3/2015

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

Finanse Komunalne - Nr 12/2014

Finanse Komunalne - Nr 11/2014

Finanse Komunalne - Nr 10/2014

Finanse Komunalne - Nr 9/2014

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

Finanse Komunalne - Nr 6/2014

Finanse Komunalne - Nr 5/2014

Finanse Komunalne - Nr 4/2014

Finanse Komunalne - Nr 3/2014

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

Finanse Komunalne - Nr 12/2013

Finanse Komunalne - Nr 11/2013

Finanse Komunalne - Nr 10/2013

Finanse Komunalne - Nr 9/2013

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

Finanse Komunalne - Nr 6/2013

Finanse Komunalne - Nr 5/2013

Finanse Komunalne - Nr 4/2013

Finanse Komunalne - Nr 3/2013

Finanse Komunalne - Nr 1/2013

Finanse Komunalne - Nr 12/2012

Finanse Komunalne - Nr 11/2012

Finanse Komunalne - Nr 10/2012

Finanse Komunalne - Nr 9/2012

Finanse Komunalne - 7-8/2012

Finanse Komunalne - Nr 6/2012

Finanse Komunalne - Nr 5/2012

Finanse Komunalne - Nr 4/2012

Finanse Komunalne - Nr 3/2012

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora