Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
109,62 109,62
Cena regularna: 121,80
121,80
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Grzegorz Czarnocki

str. 5

Joanna Radzieja

str. 13

Joanna Dominowska

str. 22

BUDŻET

Małgorzata Natoniewska-Stasiak

str. 35

Jolanta Zawora

str. 59

Artur Olszewski

str. 72

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Bogumił Pahl

str. 78

Maciej Hadel

str. 85

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Mateusz Winiarz

str. 95

NADZÓR I KONTROLA

Iwona Zyman

str. 104

DYLEMATY

Elżbieta Rogala

str. 122

VARIA

Tadeusz Dobek

str. 126

Table of Contents & Abstracts
str. 158
Grzegorz Czarnocki
Perspektywy zastosowań nurtu behawioralnego ekonomicznej analizy prawa w praktyce prawodawczej jednostek samorządu terytorialnego
W artykule scharakteryzowano nurt behawioralny ekonomicznej analizy prawa i przedstawiono wyniki badań nad rzetelnością składanych oświadczeń. Odnosząc powyższe do przykładów orzecznictwa związanego z badaniem wzorów deklaracji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postawiono tezę, że warunkiem wdrożenia takich odkryć na grunt praktyki normodawczej w Polsce jest zmiana podejścia organów nadzoru w szczególności do kwestii rozumienia pojęcia kompetencji do tworzenia regulacji prawnych i swobody doboru środków służących do realizacji prawnie dopuszczalnych celów.

Początek strony


Joanna Radzieja
Program postępowania naprawczego - założenia ustawodawcze i praktyczne aspekty funkcjonowania
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej programów postępowania naprawczego oraz zasygnalizowanie najważniejszych wątpliwości związanych ze stosowaniem regulacji obowiązujących w tym zakresie. Wskazano między innymi na problemy interpretacyjne związane z: kwalifikacją przesłanek stanowiących podstawę wezwania do opracowania programu, nadzorem i opiniowaniem uchwał w sprawie programów, monitorowaniem programów i oceną ich realizacji.

Początek strony


Joanna Dominowska
Działalność statutowa a działalność gospodarcza fundacji jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł poświęcono dopuszczalności powoływania przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza gminy, fundacji prowadzących działalność gospodarczą oraz stosunkowi działalności gospodarczej do działalności statutowej. Punktem wyjścia był naturalnie art. 5 ust. 5 ustawy z 6.04.1984 r. o fundacjach, który stanowi, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, z czego wywodzi się, że statuuje jej służebny stosunek wobec działalności statutowej. W praktyce jednak okazuje się, że wydatki na działalność gospodarczą zwykle dominują wydatki przeznaczone na działalność statutową. Oba rodzaje działalności mogą być prowadzone w tych samych dziedzinach, a w braku organizacyjnego wyodrębnienia - mogą być prowadzone przez te same osoby, z użyciem tego samego sprzętu. To prowadzenie działalności gospodarczej powoduje poddanie fundacji reżimowi prawa upadłościowego, a brak ułatwień dowodowych (domniemania winy) co do odpowiedzialności członków zarządu za szkodę oraz brak przepisów o reprezentacji fundacji w sporach z zarządem pozostawia fundację w tej sytuacji bezradną. Mając to wszystko na uwadze, zaproponowano podział fundacji na dwie kategorie: fundacje o celach idealnych i fundacje o celach komercyjnych, które przy odpowiednio skonstruowanej ustawie mogłyby prowadzić działalność gospodarczą bez zagrożenia, a z korzyściami, jakie może przedsiębiorcy przynieść prowadzenie działalności w formie kapitałowej.

Początek strony


Małgorzata Natoniewska-Stasiak
Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r.
Artykuł przedstawia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. Tekst powstał na podstawie części drugiej "Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r.", przedłożonego w czerwcu 2016 r. Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Początek strony


Jolanta Zawora
Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa podkarpackiego
Celem opracowania jest ocena kondycji finansowej gmin województwa podkarpackiego w latach 2012-2014. Zagadnienie oceny gospodarki finansowej samorządu terytorialnego jest złożone i bardzo szerokie, a na stan finansów samorządu składa się wiele zjawisk i procesów. W opracowaniu dokonano oceny gmin z zastosowaniem metody miernika syntetycznego. Miernik agreguje informacje finansowe na temat działalności gminy, co pozwala na kwantyfikację złożonego zjawiska za pomocą jednej wartości liczbowej, która syntezuje cechy cząstkowe oraz ułatwia wszelkie porównania. Wartość syntetycznego miernika kondycji finansowej nie różnicowała znacząco gmin według typów, wskazując nieznacznie na najlepszą ocenę sytuacji finansowej gmin miejskich. Poziom kondycji finansowej był jednak mocno zróżnicowany w obrębie poszczególnych typów gmin. Na występujące różnice miało wpływ zróżnicowanie wartości wskaźników cząstkowych. Świadczą o tym wysokie współczynniki zmienności rozpatrywanych wskaźników.

Początek strony


Artur Olszewski
Finansowanie z dotacji oświatowej wynagrodzenia dyrektora szkoły będącego organem prowadzącym
Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia związana z zasadami dokumentowania oraz finansowania wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, będącego jednocześnie jej organem prowadzącym. Zagadnienie to, wyartykułowane wprost w ustawie z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, stwarza wiele wątliwości interpretacyjnych w zakresie możliwości stosowania omawianego rozwiązania do dotacji przekazanej i wydatkowanej przed dniem wejścia w życie wymienionego przepisu oraz w zakresie sposobu dokumentowania faktu pobrania wynagrodzenia oraz ustalenia jego wysokości.

Początek strony


Bogumił Pahl
Granice różnicowania stawek opłaty targowej przez radę gminy
Celem artykułu jest przedstawienie granic dopuszczalności różnicowania przez radę gminy stawek opłaty targowej. W obecnym stanie prawnym przepisy ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie różnicują stawek opłaty targowej. Brak również regulacji, które wskazywałyby kryteria stanowiące podstawę różnicowania wysokości tego świadczenia. W następstwie takiego stanu rzeczy nasuwają się pytania w przedmiocie dopuszczalności oraz granic różnicowania stawek opłaty targowej.

Początek strony


Maciej Hadel
Opłata reklamowa jako instrument kształtowania gminnej polityki przestrzennej
Opłata reklamowa jest nową kategorią daniny publicznej, wprowadzoną przez ustawę z 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Została ustanowiona jako instrument kształtowania gminnej polityki przestrzennej. Ma charakter fakultatywny, decyzję o jej wprowadzeniu może podjąć rada gminy w formie uchwały. Mimo że ze względu na zbyt krótki czas obowiązywania omawianej ustawy nie sposób w tym momencie ocenić praktyki stosowania tej instytucji prawa podatkowego, jednak pewne jej elementy konstrukcyjne już na tym etapie analizy przepisów prawnych mogą budzić kontrowersje.

Początek strony


Mateusz Winiarz
Granice uznaniowości zamawiającego w zakresie określenia ceny jako rażąco niskiej
Rażąco niska cena stanowi jeden z najczęściej dyskutowanych tematów w zakresie praktyki udzielania zamówień publicznych. Przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych nałożono na zamawiających obowiązek weryfikacji, czy ceny poszczególnych ofert podlegają zakwalifikowaniu do kategorii rażąco niskich. To zamawiający w konsekwencji podejmują decyzje co do odrzucenia ofert zawierających cenę rażąco niską. Istotne jest ustalenie kryteriów, jakimi powinni kierować się zamawiający, a w szczególności określenie roli czynników ekonomicznych w ustaleniu, czy zaoferowana cena jest rażąco niska.

Początek strony


Iwona Zyman
Efekty działań restrukturyzacyjnych szpitali samorządowych na tle ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli - część II
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2015 r. kontrolę restrukturyzacji wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych. Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia wyników tej kontroli, a jednocześnie przedstawia wnioski z dyskusji prowadzonej w ramach panelu ekspertów dotyczącego sytuacji finansowej szpitali samorządowych w Polsce. W części I artykułu przedstawiono analizę przedkontrolną przedmiotu kontroli i stanu prawnego w zakresie kontrolowanych zagadnień oraz ocenę pokontrolną. Natomiast w części II opracowania zostanie zaprezentowana synteza wyników kontroli, ryzyka i uwarunkowania w procesie restrukturyzacyjnym szpitali samorządowych, tezy i wnioski z panelu ekspertów oraz podsumowanie.

Początek strony


Elżbieta Rogala
Nieopodatkowana VAT działalność statutowa gminy wyklucza odliczenie
Obecnie gminy nabywające towary i usługi dla swojej działalności mieszanej, tj. statutowej oraz gospodarczej, dokonują częściowych odliczeń VAT na całkowicie nowych zasadach, w tym między innymi korzystając z tzw. prewskaźników odliczeń.

Początek strony


Tadeusz Dobek
Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2015 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
W opracowaniu omówiono działalność regionalnych izb obrachunkowych i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2015 r. Tekst powstał na podstawie pierwszej części Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r., które w czerwcu 2016 r. zostało złożone Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Grzegorz Czarnocki
 • Prospects of applying the behavioural stream of economic analysis of the law in the legislative practice of local authority units
 • p. 5

  Joanna Radzieja
 • Programme of rehabilitation proceedings - legislative assumptions and practical aspects of its functioning
 • p. 13

  Joanna Dominowska
 • Statutory activities compared to the business activities of a foundation of local authority units
 • p. 22

  BUDGET

  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
 • Implementation of budgets by local authority units in 2015
 • p. 35

  Jolanta Zawora
 • Differentiation of the financial condition of municipalities from the Podkarpackie Voivodship
 • p. 59

  Artur Olszewski
 • Financing the salary of the school director, as the managing authority, with the educational grant
 • p. 72

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Bogumił Pahl
 • Limits to differentiating the rates of the market charge by the municipal council
 • p. 78

  Maciej Hadel
 • Advertising charge as an instrument shaping a municipality's spatial policy
 • p. 85

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Mateusz Winiarz
 • The limits of the contracting authority's discretion with regard to describing the price as being abnormally low
 • p. 95

  SUPERVISION AND AUDIT

  Iwona Zyman
 • The effects of restructuring measures of local authority hospitals in the light of the audit findings of the Supreme Audit Office - Part II
 • p. 104

  DILEMMAS

  Elżbieta Rogala
 • Statutory activities of a municipality that are not taxable with VAT rule out deductions of VAT
 • p. 122

  VARIA

  Tadeusz Dobek
 • Activities of the regional chambers of audit in 2015. Discussion on the Report of the National Council of the Regional Chambers of Audit for the Sejm and Senate of the Republic of Poland
 • p. 126

  Table of Contents & Abstracts
  p. 158
  Grzegorz Czarnocki
  Prospects of applying the behavioural stream of economic analysis of the law in the legislative practice of local authority units
  After describing the behavioural stream of the economic analysis of the law, the article presents the results of studies of the reliability of statements made. In referring this to examples of case law related to the examination of the declaration forms regarding municipal waste management charges, the argument was raised that the condition for introducing such discoveries under legislative practice in Poland is a change in the approach of the supervisory authorities, particularly to the matter of understanding the notion of competence in creating legal regulations and the freedom to choose measures for implementing legally admissible objectives.

  Back to top


  Joanna Radzieja
  Programme of rehabilitation proceedings - legislative assumptions and practical aspects of its functioning
  The objective of this article is to present issues regarding programmes of rehabilitation proceedings and to indicate the most important doubts related to the application of the regulations in force in this area. It mentions, among other things, the interpretative problems related to the qualification of the premises constituting the basis of the demand to prepare a programme, supervise and provide opinions on resolutions on programmes, monitor programmes and assess their implementation.

  Back to top


  Joanna Dominowska
  Statutory activities compared to the business activities of a foundation of local authority units
  The article presents the admissibility of local authority units, especially municipalities, to establish foundations conducting business and the impact of the business activities on the statutory activities. The starting point was naturally Article 5, para. 5 of the Act on Foundations of 6 April 1984, which provides that a foundation may conduct business to an extent that serves the purpose of achieving its objectives, which leads to the conclusion that it has a subservient role to its statutory activities. However, it turns out in practice that spending on business activity is usually greater than spending on statutory activities. Both types of activity may be conducted in the same area, whereas, in the absence of organizational separation - they may be conducted by the same people using the same equipment. It is the business activity that results in the foundation being subject to the regime of the bankruptcy law, while the lack of evidential convenience (presumption of guilt) with regard to the liability of the board members for damage and the lack of regulations on the representation of the foundation in disputes with the management board leaves the foundation in a helpless situation. In view of all of this, a breakdown of foundations into two categories has been proposed: foundations with idealistic objectives and foundations with commercial objectives, which, with an appropriately structured act of law, could conduct business without threat, but with the benefits that conducting business in an equity form can bring to entrepreneurs.

  Back to top


  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
  Implementation of budgets by local authority units in 2015
  The paper presents the financial position of local authority units in 2015. The text was based on the second part of the "Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authority units in 2015," which was submitted to the Sejm and the Senate by the National Council of the Regional Chambers of Audit in June 2016.

  Back to top


  Jolanta Zawora
  Differentiation of the financial condition of municipalities from the Podkarpackie Voivodship
  The objective of the paper is to assess the financial condition of municipalities from the Podkarpackie Voivodship in the years 2012-2014. The matter of assessing the financial management of local authorities is complex and extensive, while many phenomena and processes make up the state of finance of the local authority. The study presents an assessment of the municipalities using a synthetic indicator method. The indicator aggregates financial information on the municipality's activities, which enables the quantification of complex phenomena using a single numerical value that summarizes the partial features and facilitates all comparisons. The value of the synthetic indicator of the financial condition did not significantly differentiate municipalities by type, to a small extent suggesting that the financial situation of urban municipalities is best assessed. However, the level of the financial condition was strongly differentiated within the individual types of municipalities. The differentiation in the values of the sub-indices influenced the differences that appeared. This is evidenced by the high coefficients of variation of the indicators considered.

  Back to top


  Artur Olszewski
  Financing the salary of the school director, as the managing authority, with the educational grant
  This paper addresses the issue of the principles of documenting and financing the salary of the person holding the post of director of the school or the education establishment, simultaneously being its managing authority. This issue, which is articulated directly in the Act of 20 February 2015 amending the Act on the education system and certain other Acts, creates numerous interpretative doubts regarding the ability to apply this solution to grants transferred and disbursed before the date of entry into force of this regulation, as well as the method of documenting the fact that a salary was taken and the establishment of its amount.

  Back to top


  Bogumił Pahl
  Limits to differentiating the rates of the market charge by the municipal council
  The objective of this article is to present the limits of the admissibility of the municipal council to differentiate rates of the market charge. In the current legal situation, the provisions of the Act on local taxes and charges of 12 January 1991 do not differentiate the rates of the market charge. There are also no regulations that would mention the criteria that constitute the grounds for differentiating the level of this charge. As a consequence of such a state of affairs, questions arise about the admissibility to and the limits of differentiating the rates of the market charge.

  Back to top


  Maciej Hadel
  Advertising charge as an instrument shaping a municipality's spatial policy
  The advertising charge is a new category of public levy introduced by the Act of 24 April 2015 amending certain Acts in connection with strengthening the tools for protecting the landscape. It was established as an instrument shaping a municipality's spatial policy. It is optional; the municipal council may decide to introduce it in the form of a resolution. Although there is no way of currently assessing the practice of applying this institution of tax law because of the excessively short time that this Act has been in force, some of its structural elements can already give rise to controversies as early as at this stage of analysis.

  Back to top


  Mateusz Winiarz
  The limits of the contracting authority's discretion with regard to describing the price as being abnormally low
  An abnormally low price is one of the most frequently discussed topics in the practice of awarding public contracts. The provisions of the Public Procurement Law have imposed the obligation on contracting authorities to check whether the prices of individual proposals should be classified as abnormally low. It is the contracting authorities which consequently decide to reject proposals containing an abnormally low price. It is important to establish the criteria to be followed by contracting authorities and, in particular, to define the role of economic factors in determining whether or not the price quoted is abnormally low.

  Back to top


  Iwona Zyman
  The effects of restructuring measures of local authority hospitals in the light of the audit findings of the Supreme Audit Office - Part II
  The Supreme Audit Office conducted an audit in 2015 of the restructuring of selected independent public healthcare centres benefiting from State aid. This article is an attempt to present the results of this audit and, simultaneously, presents the conclusions from the discussion conducted among a panel of experts on the financial situation of local authority hospitals in Poland.
  Part I of the article presents an analysis of the pre-audit subject matter of the audit and the legal situation regarding the audited issues and the audit assessment. Meanwhile, part II presents a summary of the audit results, the risks and conditions in the restructuring process of local authority hospitals, theses and conclusions of the panel of experts, as well as a summary.

  Back to top


  Elżbieta Rogala
  Statutory activities of a municipality that are not taxable with VAT rule out deductions of VAT
  Municipalities currently purchasing goods and services for their mixed activities, namely statutory and business activities, make partial deductions of VAT on completely new principles, including, inter alia, benefi ting from so-called pre-indicators of deductions.

  Back to top


  Tadeusz Dobek
  Activities of the regional chambers of audit in 2015. Discussion on the Report of the National Council of the Regional Chambers of Audit for the Sejm and Senate of the Republic of Poland
  The paper discusses the activities of the regional chambers of audit and the National Council of the Regional Chambers of Audit in 2015. The text was based on the first part of the "Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authority units in 2015", which was submitted to the Sejm and the Senate of the Republic of Poland in June 2016.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora