Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 11/2012

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Paweł Swianiewicz

str. 5

BUDŻET

Marzanna Krajewska, Aleksandra Jońca

str. 27

Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko

str. 37

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Maciej J. Nowak

str. 44

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wojciech Fill

str. 50

NADZÓR I KONTROLA

Joanna Chruściel, Jarosław Kotowski

str. 58

RECENZJE

Wiesława Maria Miemiec
Recenzja książki Marii Jastrzębskiej, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012
str. 75

Table of Contents & Abstracts
str. 77
Paweł Swianiewicz
Polityka samorządów gminnych w zakresie opłat za przedszkola
Do niedawna zagadnienie zarządzania edukacją przedszkolną przez samorządy pozostawało w cieniu problemów związanych z utrzymaniem szkół. Ostatnio znalazło się w centrum uwagi opinii publicznej i na wysokim miejscu w hierarchii priorytetów polityki lokalnej. Zmiana ta wiąże się między innymi z nowymi regulacjami dotyczącymi odpłatności za przedszkola. Autor artykułu analizuje zróżnicowanie polityk prowadzonych w tym zakresie przez samorządy na podstawie danych urzędowych i wyników badań terenowych. Pokazuje, że udział opłat rodziców w finansowaniu przedszkoli jest stosunkowo niewielki, choć zróżnicowany w zależności od typu gminy. Wskazuje, że obowiązujące przepisy są często niejednoznaczne, nie sprzyjają stabilnemu planowaniu finansowemu w gminach, a pożądane zmiany powinny wiązać się z przekazaniem samorządom szerszych uprawnień w zakresie samodzielnego wyboru rozwiązań odpowiadających lokalnym warunkom.

Początek strony


Marzanna Krajewska, Aleksandra Jońca
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego - podsumowanie dwóch lat doświadczeń
Artykuł poświęcony jest znaczeniu wieloletniej prognozy finansowej (WPF) w kształtowaniu polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Autorki wskazują na możliwości praktycznego zastosowania WPF w celu minimalizacji ryzyk budżetowych i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego - szczególnie w warunkach spowolnienia gospodarczego. W opracowaniu poruszają zagadnienia długości okresu prognozowania, stosowanych w praktyce metod prognostycznych, szczegółowości dokumentu oraz jego weryfikacji i aktualizacji, a także zagadnienie wykazu przedsięwzięć - ze wskazaniem na jego mocne i słabe strony.

Początek strony


Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
Nowe reguły zadłużania jednostek samorządu terytorialnego - konsekwencje prawne i ekonomiczne
Obowiązujące od 1.01.2011 r. nowe przepisy wymuszają na jednostkach samorządu terytorialnego nagłe i nieprzewidziane zmiany wieloletnich prognoz finansowych i budżetów. Jednostki te wskutek zmiany sposobu obliczania państwowego długu publicznego i działając na podstawie prawa obowiązującego do końca 2013 r. przekroczą limit określony w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.

Początek strony


Maciej J. Nowak
Renta planistyczna jako instrument polityki przestrzennej w gminach województwa zachodniopomorskiego
W lokalnej polityce przestrzennej podstawową rolę odgrywają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Gwarantują one w największym zakresie zachowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście bardzo ważną rolę odgrywa także określenie wysokości renty planistycznej. Przyjąć nawet można, że renta planistyczna stanowi osobny instrument polityki przestrzennej, wpływający na konkretne działania poszczególnych użytkowników przestrzeni (związane przede wszystkim z obrotem nieruchomościami). Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych przez autora badań dotyczących stawek renty planistycznej stosowanych przez wybrane gminy województwa zachodniopomorskiego.

Początek strony


Wojciech Fill
Determinanty oraz kształt współczesnego systemu należności związanych z odpadami
Pomimo że treść terminu "odpady" oraz zasady postępowania z odpadami determinuje ustawa o odpadach - trzon wewnętrznych rozwiązań prawnofinansowych dotyczących gospodarowania odpadami stanowi obecnie ustawa - Prawo ochrony środowiska. Podejmując próbę uporządkowania i ujednolicenia rozwiązań prawnofinansowych stosowanych przed 2001 r., w ustawie - Prawo ochrony środowiska ustawodawca normuje opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty podwyższone, zróżnicowane stawki podatków i innych danin pieniężnych oraz administracyjne kary pieniężne.

Początek strony


Joanna Chruściel, Jarosław Kotowski
Absolutorium samorządowe w rozstrzygnięciach kolegiów regionalnych izb obrachunkowych w 2012 r. oraz w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych
Absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego jest wyrazem oceny poprawności wykonania budżetu gminy (powiatu, województwa) przez organ wykonawczy i stanowi element podsumowujący gospodarkę finansową tych podmiotów w każdym roku budżetowym. Zasady udzielania absolutorium uregulowane są w przepisach ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz w samorządowych ustawach ustrojowych. Pomimo to prawidłowe przeprowadzenie procedury absolutoryjnej nadal budzi wątpliwości. Odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych, autorzy prezentują przykładowe rozstrzygnięcia kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, dotyczące absolutorium dla organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego za 2011 r.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Paweł Swianiewicz
 • Policy of municipal local authorities on nursery school fees
 • p. 5

  BUDGET

  Marzanna Krajewska, Aleksandra Jońca
 • Long-term financial forecast as an instrument of financial management of local authorities - summary of two years of experience
 • p. 27

  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
 • New rules of local authority indebtedness - legal and economic consequences
 • p. 37

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Maciej J. Nowak
 • The planning levy as an instrument of spatial policy in the municipalities of the Zachodniopomorskie Voivodship
 • p. 44

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Wojciech Fill
 • The determinants and shape of the contemporary system of receivables related to solid waste
 • p. 50

  SUPERVISION AND AUDIT

  Joanna Chruściel, Jarosław Kotowski
 • Local authority vote of approval in adjudications of the boards of the regional chambers of audit in 2012 and in the case law of the administrative courts to date
 • p. 58

  REVIEWS

  Wiesława Maria Miemiec
  Maria Jastrzębska's review of the paper, Local Authority Finance, Warsaw 2012
  p. 75

  Table of Contents & Abstracts
  p. 77
  Paweł Swianiewicz
  Policy of municipal local authorities on nursery school fees
  Until recently, the matter of local authority management of pre-school education remained in the shadows of the problems related to supporting schools. It has now come to the centre of attention of public opinion and has assumed a high position in the hierarchy of local policy priorities. This change is related, among others, to the new regulations on fees for nursery schools. The author of the article analyses the diversity of policies followed in this respect by local authorities on the basis of official data and the results of field research. He shows that the share of charges of parents in financing nursery schools is relatively low, albeit differentiated by the type of municipality. He indicates that the current regulations are frequently ambiguous and do not favour stable financial planning in municipalities, whereas the desired changes should be related to the transfer to local authorities of greater rights to independently choose solutions reflecting local conditions.

  Back to top


  Marzanna Krajewska, Aleksandra Jońca
  Long-term financial forecast as an instrument of financial management of local authorities - summary of two years of experience
  The article is devoted to the significance of the long-term financial forecast (LTFF) in shaping the financial policy of local authorities. The authoresses indicate the practical application of the LTFF in minimizing budget risks and assuring the financial security of local authorities - particularly in conditions of an economic slow-down. They address issues of the length of the forecast term, the forecasting methods applied in practice, the level of detail of the document, as well as its revision and update and the list of projects - indicating its strengths and weaknesses.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
  New rules of local authority indebtedness - legal and economic consequences
  The new regulations on local authorities, which have been in force since 1 January 2011, suddenly and unexpectedly changed the long-term financial forecasts and budgets of these units, which, because of the change in the method of calculating the state debt and acting under the law in force until the end of 2013, will exceed the limit specified in Article 170 of the Public Finance Act of 2005.

  Back to top


  Maciej J. Nowak
  The planning levy as an instrument of spatial policy in the municipalities of the Zachodniopomorskie Voivodship
  Land use plans play a major role in local spatial policy. They ensure spatial order and sustainable development to the greatest extent. In this context, a very important role is also played by the specification of the level of the planning levy. It can even be accepted that the planning levy constitutes a separate instrument of spatial policy, bearing an influence on the specific actions of individual land users (primarily related to trading in real estate). This is confirmed by the results of research conducted by the author on the rates of the planning levy applied by selected municipalities in the Zachodniopomorskie Voivodship.

  Back to top


  Wojciech Fill
  The determinants and shape of the contemporary system of receivables related to solid waste
  Although the term "solid waste" and the principles of conduct with solid waste are determined by the Act on Solid Waste, the Environmental Protection Law currently constitutes the core of the internal financial law solutions regarding solid waste management. In attempting to put order to and harmonize the financial law solutions applied before 2001, the legislator standardizes the charges for the use of the environment, the increased charges, the differentiated rates of taxes and other financial levies, as well as the administrative fines, in the Environmental Protection Law.

  Back to top


  Joanna Chruściel, Jarosław Kotowski
  Local authority vote of approval in adjudications of the boards of the regional chambers of audit in 2012 and in the case law of the administrative courts to date
  The vote of approval for the executive body of the local authority unit is an expression that the achievement of the municipality's (county's, voivodship's) budget by the executive body has been assessed as correct and constitutes an element which summarizes the financial management of these entities every budget year. The principles of awarding a vote of approval are governed by the provisions of the Public Finance Act of 27 August 2009 and political structure acts of law on local authorities. Even so, correct conduct of the procedure of awarding the vote of approval still gives rise to serious doubts. The authors refer to the case law of the administrative courts when presenting examples of adjudications of the boards of the regional chambers of audit regarding the vote of approval for the executive body of local authority units for 2011.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora