Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 6/2013

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Wojciech Gonet

str. 5

BUDŻET

Wioletta Bień

str. 22

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Arkadiusz Skomra, Paweł Daniel

str. 32

Bartosz Pawlak

str. 43

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jarosław Balcewicz

str. 50

NADZÓR I KONTROLA

Piotr Sołtyk

str. 55

DYLEMATY

Elżbieta Rogala

str. 67

ORZECZNICTWO

str. 69

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Wojciech Gonet
Dotacja w systemie finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Przedmiotem opracowania poświęconego dotacji, jako wydatku budżetowego i jednocześnie dochodu beneficjenta, jest m.in. analiza obowiązujących rozwiązań prawnych, a także kwestia przyszłości tej instytucji wydatkowej w systemie finansów publicznych i kierunków jej ewolucji. W artykule autor omawia pojęcie dotacji, szczegółowo analizuje rodzaje dotacji, co pozwala mu na wyciągnięcie wniosków de lege lata i de lege ferenda. Następnie autor koncentruje się na problematyce planowania dotacji, procesu udzielania dotacji oraz sposobów wykorzystania dotacji.

Początek strony


Wioletta Bień
Podmioty uprawnione do korzystania z dotacji oświatowych
W warunkach polskiego systemu prawnego zastosowanie dotacji oświatowej ma zróżnicowany charakter w zależności od rodzaju i typu dotowanego podmiotu. W artykule autorka analizuje przepisy prawne regulujące zasady przyznawania dotacji poszczególnym beneficjentom, wskazując różnice w tym zakresie, z jednoczesnym uwzględnieniem najważniejszych zmian znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, dotyczących głównie szkół niepublicznych obowiązujących od 1.01.2013 r. Wyjaśnia przy tym pojęcie i rodzaje dotacji oraz najistotniejsze regulacje prawne w tym zakresie, wskazuje beneficjentów dotacji oświatowych, a także praktykowane nieprawidłowości ujawnione zarówno po stronie organu dotującego, jak i podmiotu otrzymującego dotację.

Początek strony


Arkadiusz Skomra, Paweł Daniel
Termin ustalenia opłaty adiacenckiej
Autorzy w opracowaniu podejmują próbę scharakteryzowania zagadnienia, w jakim możliwe jest ustalenie opłaty adiacenckiej. W szczególności ich celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ustalania początku biegu terminu do ustalenia tej opłaty oraz jej momentu końcowego, który w zależności od podstawy prawnej ustalenia tej opłaty liczy się do dnia wydania decyzji ostatecznej lub wydania decyzji przez organ I instancji. Autorzy wyjaśniają również kwestie wpływu wyroku sądu administracyjnego uwzględniającego skargę na losy dalszego postępowania i możliwości wydania ponownej decyzji ustalającej opłatę.

Początek strony


Bartosz Pawlak
Stawka VAT w ofercie złożonej w 2013 r. na realizację zamówienia publicznego w 2014 r. - uwagi na tle art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług
W tekście autor przedstawia, w jaki sposób należy ustalać stawkę VAT w ofercie składanej w 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego także w 2014 r. Wątpliwości budzi bowiem kwestia, czy należy uwzględniać okoliczność, że w zależności od tego, czy obowiązek podatkowy powstanie w 2013 r., czy w 2014 r., zastosowanie mieć będą różne stawki VAT. Przy ich rozstrzyganiu autor przywołuje poglądy formułowane przy okazji wprowadzenia nowych stawek podatkowych od 1.01.2011 r. oraz weryfikuje ich przydatność dla aktualnych problemów. Dodatkowo omawia możliwość zmiany umowy wówczas, gdy nie uwzględniono w niej w sposób prawidłowy stawek podatkowych.

Początek strony


Jarosław Balcewicz
Problemy zamówień na świadczenia zdrowotne
Zawarte w ustawie o działalności leczniczej wyłączenie z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dotyczy stosunkowo wąskiego katalogu usług obejmujących wyłącznie świadczenia zdrowotne. Te ostatnie są definiowane jako działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Unormowany został zarówno sposób, jak i tryb zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Autor podkreśla, że znowelizowane ostatnio przepisy są bardziej liberalne od regulacji obowiązujących w zamówieniach publicznych, które muszą być stosowane na pozostałe zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane).

Początek strony


Piotr Sołtyk
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli NIK
Tworzenie wewnętrznych systemów organizacyjnych wspierających osiąganie wyznaczonych celów jednostki, zapewnienie transparentności i rozliczalności wydatkowania publicznych zasobów finansowych są ważnymi i aktualnymi postulatami kontroli zarządczej. Instrumentem oceniającym adekwatność, skuteczność oraz efektywność systemu kontroli jest niezależny i obiektywny audyt wewnętrzny. Autor przedstawia w artykule wybrane ustalenia z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego.

Początek strony


Elżbieta Rogala
Nieważna umowa z pominięciem procedury przetargowej z VAT
Choć może się wydawać, że umowa nieważna i bezskuteczna to to samo, a przez to nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, to jednak jest między nimi różnica: umowa bezskuteczna, czyli nielegalna i zagrożona odpowiedzialnością karną, jest umową niepodlegającą podatkowi VAT. Natomiast umowa bezwzględnie nieważna - ale legalna - np. z pominięciem procedury przetargowej - podlega opodatkowaniu. Przytaczając wyrok NSA z 10.04.2013 r., autorka omawia to zagadnienie.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Część budynku związana z prowadzeniem działalności gospodarczej jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Wyroki NSA z 14.08.2012 r. (II FSK 2444/10 i II FSK 2445/10)
1. Skoro zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przedmiotem opodatkowania mogą być "budynek lub jego część", to zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 tej ustawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą m.in. znajdujący się w posiadaniu przedsiębiorcy budynek lub jego część, chyba że budynek ten lub jego część nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
2. W sytuacji gdy podatnik nie zakończy budowy budynku, ale rozpocznie użytkowanie jego części, obowiązek podatkowy powstaje, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tylko w zakresie tej części budynku, a nie w zakresie całości. Z przepisu tego nie wynika bowiem, że związanie tylko części budynku z prowadzoną działalnością gospodarczą powoduje obowiązek opodatkowania najwyższą stawką podatkową całości budynku.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Wojciech Gonet
 • Grant in the public finance system - selected issues
 • p. 5

  BUDGET

  Wioletta Bień
 • Entities entitled to benefit from educational grants
 • p. 22

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Arkadiusz Skomra, Paweł Daniel
 • Deadline for setting the betterment levy
 • p. 32

  Bartosz Pawlak
 • The rate of VAT in a proposal submitted in 2013 for the fulfilment of a public contract in 2014 - remarks in the light of Article 146a of Act on VAT
 • p. 43

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Jarosław Balcewicz
 • Issues of contracts for health benefits
 • p. 50

  SUPERVISION AND AUDIT

  Piotr Sołtyk
 • The functioning of management control in local authority units in the light of the findings of the Supreme Chamber of Audit
 • p. 55

  DILEMMAS

  Elżbieta Rogala
 • Invalid contract from the omission of the tender procedure and VAT
 • p. 67

  CASE LAW

 • Part of a building related to conducting business as the subject of taxation with property tax (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 18 August 2012, II FSK 2444/10 and II FSK 2445/10: Krzysztof Radzikowski)
 • p. 69

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Wojciech Gonet
  Grant in the public finance system - selected issues
  The subject matter of the article devoted to grants, as a budget expenditure and simultaneously an income to the beneficiary, is, among others, the analysis of the applicable regulatory framework, as well as the future of this institution of spending in the public finance system and the directions in which it is to evolve. In this article, the author discusses the notion of grants and conducts a detailed analysis of the types of grant, which enables him to draw de lege lata and de lege ferenda conclusions. The author then focuses on grant planning issues, the process of awarding grants and the methods of using grants.

  Back to top


  Wioletta Bień
  Entities entitled to benefit from educational grants
  In the conditions of the Polish legal system, the use of educational grants is of a varied nature depending on the kind and type of entity to which the grant is awarded. In the article, the authoress analyses the legal regulations governing the award of grants to individual beneficiaries, specifying the differences in this respect, while simultaneously taking into account the most important amendments to the Act on the education system, mainly regarding non-state schools, which have been in force since 1 January 2013. She also explains the notion grants and the types of grant, as well as the most important legal regulations in this area. She also indicates the beneficiaries of educational grants, as well as the irregularities appearing in practice, which have been discovered by both the awarding authority, as well as the beneficiary of the grant.

  Back to top


  Arkadiusz Skomra, Paweł Daniel
  Deadline for setting the betterment levy
  The authors make an attempt in the article to describe the issue in which it is possible to set the betterment levy. In particular, their objective is to draw attention to issues regarding the definition of the start of the period for setting this levy and the final moment, which, depending on the legal grounds for this levy, is measured up to the date of the final decision being issued or a decision being issued by the authority of the first instance. The authors also explain various issues of the impact of the acceptance of a complaint in an administrative court ruling affecting the fate of the further proceedings and the possibility of issuing a subsequent decision setting the levy.

  Back to top


  Bartosz Pawlak
  The rate of VAT in a proposal submitted in 2013 for the fulfilment of a public contract in 2014 - remarks in the light of Article 146a of Act on VAT
  In the article, the author shows how the rate of VAT should be set in a proposal submitted in 2013 in public procurement proceedings which are also implemented in 2014. This is because doubts arise with regard to the issue of whether to take into account the fact that, depending on whether the tax liability arises in 2013 or 2014, different rates of VAT will apply. While settling this, the author refers to the views formulated at the time of the introduction of new tax rates from 1 January 2011 and verifies their suitability to current issues. In addition, he discusses the possibility of amending the contract if it does not correctly provide for the rates of tax.

  Back to top


  Jarosław Balcewicz
  Issues of contracts for health benefits
  The exemption from the obligation to apply the public procurement regulations contained in the Act on therapeutic activities applies to a relatively narrow list of services encompassing exclusively health benefits. These health benefits are defined as activities which serve the purpose of maintaining, saving, recovering or improving health and other medical activities arising from the treatment process or separate regulations governing the principles of their fulfilment. Both the method and the procedure for concluding contracts on the provision of health benefits have been regulated. The author emphasizes that the recently revised provisions are more liberal than the public procurement regulations which must be applied to other contracts (supplies, services and construction works).

  Back to top


  Piotr Sołtyk
  The functioning of management control in local authority units in the light of the findings of the Supreme Chamber of Audit
  The creation of internal organizational systems supporting the achievement of the entity's specified objectives and the assurance of transparency and accountability in the spending of public financial resources are important and current management control postulates. The instrument evaluating the adequacy, effectiveness and efficiency of the control system is an independent and objective internal audit. In the article, the author presents selected audit findings of the Supreme Chamber of Audit regarding the functioning of management control in local authority units, with particular emphasis on internal audit.

  Back to top


  Elżbieta Rogala
  Invalid contract from the omission of the tender procedure and VAT
  Although it may appear that an invalid and ineffective agreement is the same and therefore should not be subject to VAT, there is, however, a significant difference between these. This is based on the fact that an ineffective contract, namely an illegal contract which is subject to criminal liability, is a contract which is not subject to VAT. However, an absolutely invalid - but legal - contract, for example, concluded with the tender procedure omitted - is taxable with this tax. The authoress discusses this issue in the article, citing the latest ruling of the Supreme Administrative Court of 10 April 2013.

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  Part of a building related to conducting business as the subject of taxation with property tax (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 18 August 2012, II FSK 2444/10 and II FSK 2445/10: Krzysztof Radzikowski)
  1. Since, pursuant to Article 2, para. 1, item 2 of the Act on local taxes and charges, the subject of taxation may be "a building or part thereof," in accordance with Article 1a, para. 1, item 3 of this Act, a building or part thereof in the possession of an enterprise related to conducting business will be taxable, unless the building or its part are not and cannot be used to conduct business for technical reasons.
  2. If a taxpayer fails to complete the construction of a building, but starts to use a part of it, in accordance with Article 6, para. 2 of the Act on local taxes and charges, a tax liability only arises with respect to that part, and not the whole of the building. This is because it does not arise from this provision that the connection of only a part of a building to the business conducted results in the obligation to tax the whole of the building at the highest rate of tax.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora