Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 12/2015

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,87 53,87
Cena regularna: 59,85
59,85
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Tomasz Uryszek

str. 5

BUDŻET

Sławomira Kańduła

str. 15

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Remigiusz Mazur, Arkadiusz Talik

str. 35

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ryszard Szostak

str. 49

NADZÓR I KONTROLA

Agnieszka Gerasimiuk

str. 64

ORZECZNICTWO

Dariusz P. Kała

str. 71

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Tomasz Uryszek
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Celem artykułu jest ocena poziomu samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Artykuł stanowi ponadto próbę zbadania wpływu stopnia tej samodzielności na poziom długoterminowego zrównoważenia finansów sektora samorządowego. Część empiryczną przygotowano na podstawie danych dotyczących 21 państw członkowskich Unii Europejskiej należących jednocześnie do OECD. Dane statystyczne pozyskano z Eurostatu i OECD.

Początek strony


Sławomira Kańduła
Metodyka pomiaru potrzeb wydatkowych gmin
Jednym z ważniejszych postulatów zmian w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego jest uwzględnianie w konstrukcji subwencji ogólnej czynników wpływających na zróżnicowanie ich potrzeb wydatkowych. Ważne jest więc zdefiniowanie tych potrzeb, wskazanie czynników wpływających na ich zróżnicowanie oraz przyjęcie określonej procedury ich pomiaru. W artykule scharakteryzowano wybrane metody pomiaru potrzeb wydatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiono także metody stosowane w szwajcarskim kantonie Fryburg. Na tle dokonanych rozważań sformułowano wnioski. W literaturze i praktyce nie wypracowano optymalnej w danym miejscu i czasie metody pomiaru potrzeb wydatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Pomiaru tego można dokonywać przy pomocy metod prostych i zaawansowanych, mniej i bardziej pracochłonnych, mniej i bardziej czytelnych dla samorządowców. Jednocześnie można stosować kilka technik obliczania tych potrzeb. Nie należy z góry odrzucać metody uznaniowej, bo jest ona z powodzeniem stosowana w niektórych państwach. Wskazane jest obliczanie rozpatrywanych potrzeb na podstawie danych przeciętnych z trzech lub większej liczby lat.

Początek strony


Remigiusz Mazur, Arkadiusz Talik
Problemy opodatkowania podatkiem od nieruchomości przedmiotów pozostających we władaniu Agencji Mienia Wojskowego
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości majątku Skarbu Państwa, który pozostaje we władaniu Agencji Mienia Wojskowego na podstawie różnych tytułów prawnych. Autorzy dokonali w nim systematycznego uporządkowania przedmiotów opodatkowania w odniesieniu do osoby podatnika oraz kategorii stawek podatku, podjęli polemikę z dotychczasowym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz wskazali elementy stanu faktycznego, których ustalenie jest niezbędne do prawidłowego obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Początek strony


Ryszard Szostak
Perspektywy rozwojowe samorządowych zamówień publicznych
W nadchodzącym czasie podstawowe znaczenie będzie miała niewątpliwie postulowana od dawna poprawa efektywności zamówień publicznych, zwłaszcza budowlanych oraz informatycznych, a także utrzymanie tendencji wzrostowych w obrębie zamówień finansowanych ze środków europejskich. Dlatego praktycznie doniosłe są projektowane zmiany ustawowe w zakresie powszechnej elektronizacji oraz istotnego odbiurokratyzowania zamówień, dalszej racjonalizacji procedur ich udzielania, licznych usprawnień proceduralnych, uproszczeń przy weryfikacji wiarygodności wykonawców, zaostrzenia odpowiedzialności oraz wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej wraz z poprawą jakości orzekania. Nie bez znaczenia jest ponadto potrzeba większej profesjonalizacji obsługi (kadrowej) zamówień, a także usprawnień organizacyjnych, zwłaszcza w obliczu dalszego ograniczania reżimu ustawowego na rzecz rozbudowanych regulacji wewnętrznych o charakterze regulaminowym. Równolegle nasuwa się konieczność usprawnienia nadzoru nad realizacją zamówień, poprzez zaostrzenie kontroli wewnętrznej, umocnienie dyscypliny i upowszechnianie dobrych praktyk. Niepokojące są trudności co do pełnego reaktywowania koncesji budowlanej jako formy partnerstwa publiczno-prywatnego, umożliwiającej realizację większych przedsięwzięć przy braku dostatecznych funduszy własnych. W zakresie zaś zamówień finansowanych ze środków europejskich na pierwszy plan wysuwa się rzetelna wiedza o przygotowaniu udanego projektu wraz z umową ustalającą warunki dofinansowania kosztów jego realizacji, a także o kryteriach urzędowej kontroli tego projektu. Na swoją stabilizację czeka problem wymiaru tzw. korekt finansowych. W odniesieniu do umów o zamówienia publiczne niezbędna jest dalsza racjonalizacja postanowień, z uwzględnieniem ochrony interesu publicznego, w warunkach dalszego upowszechniania dobrych praktyk (wzorcowych warunków i formularzy), przy poszanowaniu obowiązku dochodzenia roszczeń przez zamawiającego.

Początek strony


Agnieszka Gerasimiuk
Ocena programów postępowań naprawczych opracowanych na podstawie art. 240a ustawy o finansach publicznych
Niemożność uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego w sposób zgodny z wymogami ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych jest sytuacją wysoce utrudniającą normalne funkcjonowanie tej jednostki. Z punktu widzenia ładu sektora finansów publicznych także nie jest zjawiskiem obojętnym. Wprowadzony do ustawy o finansach publicznych program postępowania naprawczego, który należy zastosować w przypadku niemożności zachowania ustawowych wskaźników określonych w art. 242-244 tej ustawy, po roku jego stosowania pokazuje, że rozwiązanie to nie zawsze jest gwarantem skutecznej poprawy sytuacji finansowej gminy. Niniejsze opracowanie jest próbą wskazania przyczyn zaistnienia trudności w zgodnym z prawem opracowaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Obserwacje dotyczą programów naprawczych przyjętych w 2014 r. w skali całego kraju. Niniejszy artykuł ma również wskazać działania, które jednostka może podjąć w celu poprawy sytuacji, a także tryb postępowania w sytuacji, kiedy maksymalnie trzyletni okres obowiązywania programu naprawczego okazuje się za krótkim czasem dla trwałej poprawy wskaźników.

Początek strony


Dariusz P. Kała
Ekwiwalent pieniężny za ćwiczenia i zawody dla członka ochotniczej straży pożarnej. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 1.07.2014 r., IV SA/Wr 100/14
Niniejsza glosa ma charakter częściowo krytyczny. Koncentruje się na tezie, którą należy ocenić krytycznie ze względu na jej znaczenie dla obrotu prawnego w zakresie wypłaty ekwiwalentu. Teza ta mówi, że za udział w ćwiczeniach i zawodach nie należy wypłacać ekwiwalentu na rzecz członka Ochotniczej Straży Pożarnej. Szkolenie pożarnicze to odmienna kategoria niż ćwiczenia i zawody pożarnicze. Autor glosy natomiast zauważa, że w systemie prawa brak definicji legalnej ekwiwalentu, który należy uznać za publiczne prawo podmiotowe. Ekwiwalent stanowi równoważnik, odpowiednik wkładu - w postaci czasu, wysiłku i zdrowia - wniesionego na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych lub szkoleniu.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Tomasz Uryszek
 • Financial autonomy of local and regional government. Poland compared to selected EU countries
 • p. 5

  BUDGET

  Sławomira Kańduła
 • Methodology of measuring the spending needs of municipalities
 • p. 15

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Remigiusz Mazur, Arkadiusz Talik
 • Problems of taxing items in the possession of the Military Property Agency with property tax
 • p. 35

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Ryszard Szostak
 • Development prospects of local authority public procurement
 • p. 49

  SUPERVISION AND AUDIT

  Agnieszka Gerasimiuk
 • Assessment of programmes of remedial proceedings developed under Article 240a of the Public Finance Act
 • p. 64

  CASE LAW

  Dariusz P. Kała
 • Cash allowance for exercises and contests for a member of the volunteer fire brigade. Commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 01/07/2014 (IV SA/Wr 100/14)
 • p. 71

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Tomasz Uryszek
  Financial autonomy of local and regional government. Poland compared to selected EU countries
  The objective of the article is to assess the level of financial autonomy of local authorities in Poland compared to selected European Union Member States. The article is also an attempt to examine the impact of the level of financial autonomy on the level of the long-term financial sustainability of the local government sector. The empirical part of the study is based on data on 21 European Union Member States, which simultaneously belong to the OECD. The statistical data was obtained from Eurostat and the OECD.

  Back to top


  Sławomira Kańduła
  Methodology of measuring the spending needs of municipalities
  One of the more important postulates of change in the financing of local authority units is to take into account factors affecting the diversity of their spending needs in the structure of the general subsidy. Therefore, it is important to defi ne these needs, identify factors affecting their diversity and adopt a specific procedure for measuring them. The article describes the methods chosen for measuring the spending needs of local authorities. It also presents the methods used in the Swiss canton of Fribourg. Conclusions were formulated from the considerations. No method of measuring the spending needs of local authority units, which is optimal in a given place and time, has been developed in the literature or in practice. Such a measurement can be made using methods, which are simple and advanced, less or more labour-intensive and less or more clear to local authority officials. At the same time, several techniques can be used for calculating these needs. The discretionary method should not be rejected automatically because it is used successfully in some countries. It is advisable to calculate the needs considered on the basis of data from an average of three or more years.

  Back to top


  Remigiusz Mazur, Arkadiusz Talik
  Problems of taxing items in the possession of the Military Property Agency with property tax
  The objective of this article is to present the principles of taxing State Treasury property, which is in the possession of the Military Property Agency under various legal titles, as well as property belonging to the Agency itself, with property tax. The authors have put order to the objects of taxation with regard to the taxpayer and the category of the tax rate, as well as discussing the judgements to date of the administrative courts and have specified elements of the facts, which must be established in order to correctly calculate the tax liability.

  Back to top


  Ryszard Szostak
  Development prospects of local authority public procurement
  The improvement in efficiency of public procurement, which has been postulated for a long time, especially in construction and IT procurement, as well as the continued growth trends in contracts financed with European funds, will shortly undoubtedly be of fundamental significance. Therefore, the planned statutory changes in universal digitization, as well as the removal of a substantial amount of bureaucracy from contracts, the further rationalization of procedures for awarding contracts, numerous procedural improvements, simplifications in the verification of the reliability of contractors, tightening liability and strengthening the status of the National Board of Appeal, together with an improvement in the quality of judgements are of practical importance. Furthermore, the need for greater professionalism in the (staffing) support of orders, as well as organizational improvements, especially in the face of a further reduction in the statutory regime in favour of complex internal regulations of a regulatory nature is also not without significance. The need simultaneously arises to improve supervision of the fulfilment of orders, by tightening internal controls, strengthening discipline and disseminating good practices. Difficulties in fully reactivating construction concessions as a form of public-private partnership enabling the implementation of major projects in the event of a lack of a sufficient amount of own funds are of concern. Meanwhile, reliable knowledge of preparing a successful project, together with a contract determining the conditions of co financing the costs of its implementation, as well as the criteria of the official control of the project becomes of paramount importance to contracts which are financed with European funds. The issue of the assessment of the so-called financial adjustments is waiting for stabilization. With respect to public procurement contracts, further rationalization of the provisions is required with account taken of the protection of the public interest, in conditions of the further dissemination of good practices (model conditions and forms), while respecting the contracting authority's obligation to assert claims.

  Back to top


  Agnieszka Gerasimiuk
  Assessment of programmes of remedial proceedings developed under Article 240a of the Public Finance Act
  The inability to adopt a local authority unit's budget resolution in a manner which is consistent with the requirements of the Public Finance Act of 27 August 2009 is a situation which substantially hinders the normal functioning of that unit. It is also not indifferent from the point of view of public sector governance. The programme of remedial proceedings introduced into the Public Finance Act which needs to be applied in the event of the inability to maintain the statutory indicators referred to Articles 242-244 of this Act a year after its implementation shows that this solution is not always a guarantee of an effective improvement in the municipality's financial standing. This study is an attempt to specify the reasons for the appearance of difficulties in the legal preparation of a local authority budget. The observations apply to remedial programmes adopted in 2014 throughout the whole country. This article also has the objective of suggesting activities which the unit can undertake to improve its situation, as well as the course of action in the situation where a maximum of a three-year validity of a recovery programme proves to be too short a time for a lasting improvement of the indicators.

  Back to top


  Dariusz P. Kała
  Cash allowance for exercises and contests for a member of the volunteer fire brigade. Commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Wrocław of 01/07/2014 (IV SA/Wr 100/14)
  This commentary is partly critical. It focuses on the argument which should be assessed critically, because of its signifi cance to legal transactions regarding the payment of the allowance. This argument states that an allowance is not payable to a member of the Volunteer Fire Brigade for participating in exercises and contests. Fire training is a different category to fi re exercises and contests. The author of the commentary points out that the system of law does not have a legal definition of an allowance which should be considered a public personal right. The allowance is an equivalent, a counterpart to the contribution made to fire protection by a fire-fighter from the Volunteer Fire Brigade participating in rescue operations or training, in the form of time, effort and health.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora