Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 10/2017

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,60 57,60
Cena regularna: 64,00
64,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińOd Redakcji
str. 5

ARTYKUŁY

Teresa Lubińska

str. 6

Joanna M. Salachna

str. 16

Maria Jastrzębska

str. 27

Beata Zofia Filipiak

str. 36

Marta Postuła

str. 50

GŁOSY W DYSKUSJI

Mirosław Czekaj

str. 69

Lucyna Hanus

str. 74

Table of Contents & Abstracts
str. 78
Teresa Lubińska
Finansowanie zadań samorządowych w świetle zasady adekwatności oraz wymogów stabilności fi nansów publicznych
Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego stanowi w Polsce stały dylemat zmiany modelu decentralizacji sektora fi nansów publicznych. Dylemat ten skoncentrowany jest na zasadzie adekwatności źródeł dochodów odpowiednio do zadań oraz na szeroko rozumianej zasadzie samodzielności fi nansowej samorządów. Celem artykułu jest ocena zasady adekwatności w świetle najważniejszej zasady fi nansów publicznych, jaką jest zasada równowagi. Zasada ta współcześnie przyjmuje postać limitowanej nierównowagi, zgodnie z odpowiednimi normami stabilności fi nansów publicznych krajów Unii Europejskiej. Podejście to umożliwiło systemowe spojrzenie na zasadę adekwatności, obejmujące nie tylko dochody i wydatki, lecz także saldo budżetowe oraz dług publiczny. Cel artykułu zrealizowano drogą analizy i oceny struktury przepływów fi nansowych sektora fi nansów publicznych, w tym w szczególności subwencji ogólnych oraz analizy i oceny parametrów stabilności fi nansów publicznych, którymi są wynik i dług podsektora samorządowego oraz całego sektora fi nansów publicznych. Dodatkowo zaprezentowano warunki fi skalno-redystrybucyjne dla fi nansowania zadań publicznych, w tym zadań samorządowych.

Początek strony


Joanna M. Salachna
Alokacja zasobów – praktyczne trudności i nowe rozwiązania w sektorze samorządowym
Alokacja zasobów (w szczególności środków fi nansowych) w jednostkach samorządu terytorialnego może być rozpatrywana w różnych ujęciach. Efektywne rozdysponowywanie środków pomiędzy określone zadania lub cele może napotkać mniejsze lub większe problemy w sferach: pozyskiwania zasobów, planowania i realizacji określonych kategorii rozdysponowań, planowania struktury alokacji zasobów, organizowania rozdysponowania środków. W artykule wskazano na niektóre trudności występujące w wymienionych obszarach gospodarki fi nansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wskazano także występujące na ich tle wątpliwości i możliwe interpretacje prawne.

Początek strony


Maria Jastrzębska
Uwarunkowania wyboru instrumentów fi nansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
W artykule zidentyfi kowano i sklasyfi kowano uwarunkowania wyboru instrumentów fi nansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Najpierw wskazano źródła fi nansowania tych zadań, będące istotnym elementem potencjału fi nansowego jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na fundusze publiczne, prywatne, hybrydowe i pozostałe. Następnie zdefi niowano podstawowe uwarunkowania wyboru instrumentów fi nansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w podziale na wewnętrzne i zewnętrzne. Na koniec określono kryteria wyboru instrumentów zwrotnego fi nansowania w celu pozyskania środków na fi nansowanie tych zadań. W artykule wykorzystano metodę analizy opisowej.

Początek strony


Beata Zofia Filipiak
Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji małych przedsięwzięć
W artykule przedstawiono ideę wprowadzenia do praktyki samorządowej formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem opracowania jest określenie najważniejszych grup czynników determinujących podejmowanie decyzji o realizacji przedsięwzięć w tej formule oraz wskazanie na wynikające z praktyki realizacji tych przedsięwzięć ograniczenia i wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego. Czynniki podzielono na ekonomiczne (fi nansowe) i pozaekonomiczne (niefi nansowe).

Początek strony


Marta Postuła
Planowanie wieloletnie – fakty i mity
Polska od 1989 r. systematycznie przechodzi proces transformacji. Zmiany te w istotny sposób dotykają zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej również zmieniło pewien zakres instrumentów i narzędzi wykorzystywanych przez sektor fi nansów publiczny do wspierania gospodarki przez transfer z tegoż sektora lub też w drugą stronę – przez transfer środków z sektora prywatnego do sektora publicznego. W artykule starano się w sposób najbardziej syntetyczny zaprezentować główne elementy związane z instrumentem planowania wieloletniego, wykorzystywane przez sektor fi nansów publicznych, zarówno wskazując ich zalety, jak i przedstawiając cały systematycznie trwający proces ich usprawniania i uelastyczniania, tak aby lepiej służyły rozwojowi społeczno-gospodarczemu, przez realizację celów fi skalnych i celów dyscypliny fi nansów publicznych, wynikających z regulacji krajowych oraz unijnych. W praktyce mowa tutaj o kryteriach z Maastricht i do niedawna bardzo mocno dyskutowanych elementach związanych z tzw. Dyrektorem ds. Budżetowych i całym zestawem regulacji - tzw. sześciopakiem. Niewątpliwie Polska stara się systematycznie nadążać za stawianymi wyzwaniami w tym zakresie i usprawniać oraz unowocześniać stosowane narzędzia.

Początek strony


Mirosław Czekaj
Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego – potencjał i bariery
Przy wzrastającej presji na wzrost wydatków bieżących wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego staje się zapewnienie odpowiedniego fi nasowania inwestycji rozwojowych w sytuacji, gdy nadwyżka operacyjna w relacji do dochodów bieżących w jednostkach samorządu terytorialnego w 2016 r. była o 29% niższa w porównaniu do tej z 2007 r. Nakreślenie obszarów racjonalizacji wydatków, a następnie uzyskanie zwiększania efektywności działania powinno przełożyć się w JST na odbudowanie nadwyżek operacyjnych z przeznaczeniem na dodatkowe wydatki związane z realizacją nowych inwestycji rozwojowych. Skuteczność realizacji planów rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego w dużej mierze będzie zależeć od tempa i skali racjonalizacji gospodarki budżetowej.

Początek strony


Lucyna Hanus
Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w ocenie organu nadzoru
Samorząd w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność wykonuje znaczną cześć zadań publicznych. Istotnym problemem w sferze samodzielności fi nansowej samorządu jest brak wystarczających środków fi nansowych na realizację tych zadań oraz związane z tym zadłużenie. Z powodu ustawowych ograniczeń dotyczących zaciągania przez jednostki samorządu terytorialnego nowych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych poziom fi nansowania zadań może być znacznie ograniczony w przypadku niewykonania dochodów budżetowych przy równoczesnym braku możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań fi nansowych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Od Redakcji
str. 5

ARTICLES

Teresa Lubińska
 • Financing local authority tasks in the light of the principle of adequacy and the requirements of public fi nance stability
 • p. 6

  Joanna M. Salachna
 • Allocation of resources - practical diffi culties and new solutions in the local authority sector
 • p. 16

  Maria Jastrzębska
 • Conditions for selecting instruments for fi nancing local authority unit tasks
 • p. 27

  Beata Zofia Filipiak
 • Public-private partnership in the implementation of small projects
 • p. 36

  Marta Postuła
 • Long-term planning - facts and myths
 • p. 50

  Mirosław Czekaj
 • Financing the development of local authorities - potential and barriers
 • p. 69

  Lucyna Hanus
 • Financing tasks by local authority units in the assessment of the supervisory authority
 • p. 74

  Table of Contents & Abstracts
  p. 78
  Teresa Lubińska
  Financing local authority tasks in the light of the principle of adequacy and the requirements of public fi nance stability
  The fi nancing of local and regional authority tasks in Poland is a constant dilemma regarding changes in the public fi nance sector decentralization model. This dilemma focuses on the principle of adequacy of sources of income appropriately to the tasks and to the broadly understood principle of fi nancial autonomy of local authorities. The objective of the article is to assess the principle of adequacy in the light of the most important principle of public fi nance, which is the principle of equilibrium. This principle today takes the form of limited disequilibrium, in accordance with the relevant standards of public fi nance stability in the European Union Member States. This approach has enabled a systemic approach to be taken on the principle of adequacy, encompassing not only revenue and expenditure, but also the budget balance and public debt. The objective of the article was achieved by analysing and evaluating the structure of cash fl ows in the public fi nance sector, including in particular general subsidies, as well as analysing and evaluating the public fi nance stability parameters, namely the result and debt of the local authority subsector and the whole of the public fi nance sector. The fi scal and redistribution conditions for fi nancing public tasks, including local authority tasks have also been presented.

  Back to top


  Joanna M. Salachna
  Allocation of resources - practical diffi culties and new solutions in the local authority sector
  The allocation of resources (especially fi nancial resources) in local authority units can be seen from various angles. The effective allocation of resources to specifi c tasks or objectives can encounter greater or lesser problems in the areas of attracting resources, planning and implementing specifi c categories of allocations, planning the structure of allocation of resources, and organizing the allocation of resources. The paper indicates certain diffi culties in these areas of fi nancial management of local authority units. It also indicates the doubts and possible legal interpretations appearing on their basis. prawne.

  Back to top


  Maria Jastrzębska
  Conditions for selecting instruments for fi nancing local authority unit tasks
  The paper analyses and classifi es the conditions for selecting instruments for fi nancing local authority unit tasks. It fi rst indicates the sources of fi nancing of these tasks, which are an important element of the fi nancial potential of local authority units, broken down into public, private, hybrid and other funds. Next, it defi nes the basic determinants of selecting instruments for fi nancing the tasks of local authority units broken down into internal and external instruments. It fi nally specifi es the criteria for selecting repayable fi nancing instruments in order to obtain funds for fi nancing these tasks. The paper is based on a descriptive analysis.

  Back to top


  Beata Zofia Filipiak
  Public-private partnership in the implementation of small projects
  The article presents the idea of introducing the public-private partnership formula into local authority practice. The aim of the study is to identify the most important groups of factors determining the decision to implement projects in the PPP formula, as well as to indicate the limitations and challenges for local authority units arising from the implementation of these projects. The factors were divided into economic (fi nancial) and non-economic (non-fi nancial) factors.

  Back to top


  Marta Postuła
  Long-term planning - facts and myths
  Poland has been systematically going through a process of transformation since 1989. These changes signifi cantly affect both the private and the public sectors. Poland’s membership of the European Union has also changed the scope of instruments and tools used by the public fi nance sector for supporting the economy by making transfers from that sector or in the other direction – by transferring funds from the private sector to the public sector. The article attempts to very briefl y present the main elements of the long-term planning instrument used by the public fi nance sector, both indicating their strengths and presenting the whole of the systematically ongoing process of their improvement and making them fl exible so as to better serve socio-economic development by achieving the fi scal objectives and the objectives of public fi nance discipline arising from national and EU regulations. In practice, this refers to the Maastricht criteria and the elements of the so-called Budget Director, which was strongly debated until recently and the whole set of regulations – the so-called “six-pack”. Undoubtedly, Poland is trying to systematically keep pace with the challenges in this area and streamline and modernise the tools used.

  Back to top


  Mirosław Czekaj
  Financing the development of local authorities - potential and barriers
  With increasing pressure on rising current spending, the challenge for local authority units is becoming the assurance of appropriate fi nancing of development investments in a situation where the ratio of the operating surplus to current income in local authority units was 29% lower in 2016 than in 2007. Outlining the areas for rationalizing spending and then achieving an improvement in operational effi ciency should translate into LAUs restoring their operating surpluses assigned for additional spending related to the implementation of new development investments. The effectiveness of the implementation of the development plans of local authority units will largely depend on the rate and scale of rationalization of budget management.

  Back to top


  Lucyna Hanus
  Financing tasks by local authority units in the assessment of the supervisory authority
  The local authority performs a signifi cant share of public tasks in its own name and at its own responsibility. A signifi cant issue in the area of fi nancial autonomy of the local authority is the lack of suffi cient funds for fulfi lling these tasks and the related debt. The statutory limitations on the local authority drawing new loans and borrowings, as well as issuing new securities, mean that the level of fi nancing of tasks may be signifi cantly reduced in the case of the failure to achieve the budget revenue with the simultaneous inability to assume new fi nancial liabilities.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora