Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 5/2017

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,60 57,60
Cena regularna: 64,00
64,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

OD REDAKCJI - Konferencja "Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego"
str. 5

ARTYKUŁY

Jan Czempas

str. 6

Katarzyna Szara

OD REDAKCJI - Konferencja "Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego"
str. 5

ARTYKUŁY

Jan Czempas

str. 6

Katarzyna Szara

str. 15

BUDŻET

Władysław Grześkiewicz

str. 28

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Paweł Selera

str. 48

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Włodzimierz Dzierżanowski

str. 61

Jerzy Serwacki

str. 69

RECENZJE I OMÓWIENIA

Adam Czudec
Recenzja pracy zbiorowej pt. "Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development", red. Mariusz W. Sienkiewicz, Katarzyna Kuć-Czajkowska, Lublin 2016, ss. 398
str. 75

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Jan Czempas
Nierówności dochodowe - ukryta determinanta lokalnych nierówności społecznych
Rozwój gmin ma charakter wieloaspektowy, na który składają się przemiany o charakterze nie tylko ekonomicznym, lecz także społecznym, techniczno-technologicznym i środowiskowym. Utrwalanie się międzygminnych zróżnicowań lub ich narastanie będzie oznaczało, że decyzje dotyczące działań rozwojowych podjęte przez władze centralne i lokalne w przeszłości nie były trafne, a zastosowane przez nie instrumenty zarządzania były mało skuteczne. Rosnąca koncentracja dochodów gmin może się stać poważnym zagrożeniem nie tylko dla dobrobytu, lecz także dla bezpieczeństwa społecznego mieszkańców. Brak spójności gospodarczej województw, a zwłaszcza ogromne zróżnicowanie w wytwarzaniu PKB, wpływa na poziom dochodów i jakość życia. Pojawiają się pytania: jaki jest poziom tolerowalnych dysproporcji dochodowych, od jakiego poziomu stają się one destrukcyjne społecznie, nieusprawiedliwione, skazując wiele gmin na peryferyjność, czy potrzebne jest forsowanie polityki prorównościowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy bogata część gmin ma wiele materialnych środków i narzędzi do skutecznego podporządkowania instytucji politycznych i prawnych swojej woli i ich grupowym interesom?

Początek strony


Katarzyna Szara
Finansowanie kultury przez jednostki samorządu terytorialnego w gminach Podkarpacia
Podstawowa przyczyna wzrostu wydatków JST tkwi w przekazywaniu samorządowi terytorialnemu do realizacji coraz to nowych zadań, a także w zmianach legislacyjnych. Jednym z wydatków są środki przeznaczane na kulturę, strukturalnie dzielące się na wydatki bieżące i majątkowe. Poprzez wydatki bieżące gminy zapewniają mieszkańcom dostęp do oferty kulturalnej - z tych środków opłaca się wynagrodzenia osób pracujących w instytucjach kultury, produkcję wydarzeń kulturalnych, utrzymanie budynków i innych zasobów. Celem artykułu jest próba oceny wydatków na kulturę w gminach Podkarpacia.
Stwierdzono, podobnie jak w przypadku innych gmin Polski, aktywne działanie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które starają się osiągnąć pułap finansowania kultury właściwy gminom miejskim. Mimo niskiej pozycji podkarpackich gmin w rankingach wydatków na kulturę - oceny beneficjentów, odbiorców usług są pozytywne.

Początek strony


Władysław Grześkiewicz
Analiza sytuacji finansowej samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
W artykule dokonano analizy przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2011-2015. Przeprowadzono ocenę zasobów majątku i źródeł finansowania, struktury i dynamiki rachunku zysków i strat badanych jednostek. Z przedstawionych danych wynika, że jednostki te znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Działalność swoją zamykały w analizowanym okresie ujemnym wynikiem finansowym, powodując tym samym wzrost zadłużenia. Świadczy to o trudnościach w utrzymaniu równowagi finansowej tych jednostek oraz braku możliwości finansowania rozwoju z własnych środków finansowych.

Początek strony


Paweł Selera
Kontrowersje wokół kwalifikacji na gruncie podatku VAT świadczeń realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego
Proces centralizacji VAT w samorządach zaktualizował na nowo problem podmiotowości podatkowej organów władzy publicznej. Zwłaszcza wątpliwe stało się dokumentowanie świadczeń realizowanych po 1.01.2017 r. w imieniu gminy poprzez samorządowe jednostki budżetowe. Oczywiście samorządowe jednostki budżetowe nie są odrębnym podatnikiem VAT, natomiast w praktyce to działy finansowe/księgowe tych jednostek, w porozumieniu z podatnikiem, muszą podjąć decyzję w zakresie potencjalnego podlegania VAT świadczeń przez nie realizowanych.

Początek strony


Włodzimierz Dzierżanowski
Ocena ofert w procedurze odwróconej
Procedura odwrócona to nowa metoda badania i oceny ofert. Polega na sprawdzeniu, czy oferty nie podlegają odrzuceniu, oraz na dokonaniu oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert, a dopiero w kolejnym kroku na weryfikacji jedynie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, pod kątem braku podstaw wykluczenia z postępowania, a także spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zastosowanie procedury wymaga poinformowania o tym zamiarze w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamiar ten wiąże zamawiającego (choć funkcjonuje także pogląd odmienny). W procedurze odwróconej innej wykładni wymagają przepisy o uzupełnianiu i wyjaśnianiu oświadczeń i dokumentów podmiotowych, których żąda się wyłącznie od wykonawcy klasyfikowanego na pierwszej pozycji.

Początek strony


Jerzy Serwacki
Samodzielność gmin w realizacji ich zadań własnych w kontekście przepisów o zamówieniach publicznych
Prawo do samodzielnego podejmowania decyzji, w granicach obowiązującego prawa, można uznać za zasadę prawną i istotną cechę gmin. W kontekście przepisów o zamówieniach publicznych ustawowy wymóg, by gmina udzielająca zamówienia podmiotowi sektora publicznego stosowała określoną formę zawarcia umowy, można ocenić jako nadmierną ingerencję państwa, naruszającą zasadę samodzielności gmin. Implementacja do prawa polskiego dyrektywy 2014/24/UE spowodowała ustawowe określenie warunków, w których zamówienie udzielone przez podmiot prawa publicznego może być realizowane z pominięciem procedur przewidzianych dla zamówień publicznych. Dotyczy to w szczególności zamówień, w których obie strony należą do sektora publicznego. Pozwala to na przywrócenie racjonalnego wykorzystania zasobów publicznych w takich sferach jak utrzymanie porządku i czystości w gminach. Nie wyklucza to zastosowania przez gminę przetargu, ale zapewnia gminom możliwość wyboru, czy określone zadanie realizować przy wykorzystaniu zasobów własnych lub zasobów innego organu publicznego, czy realizować je w ramach otwartego doboru możliwości, opartego na rozwiązaniach wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
 • Income inequality - a hidden determinant of local social inequality
 • p. 6

  Katarzyna Szara
 • Financing of culture by local authority units in the Podkarpacie municipalities
 • p. 15

  BUDGET

  Władysław Grześkiewicz
 • Analysis of the financial situation of local authority self-reliant public healthcare centres
 • p. 28

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Paweł Selera
 • Controversies surrounding the VAT qualification of benefits provided by local authority budget units on behalf of the local authority
 • p. 48

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Włodzimierz Dzierżanowski
 • Evaluation of proposals in the reverse procedure
 • p. 61

  Jerzy Serwacki
 • Autonomy of municipalities in the performance of their own tasks in the context of the public procurement regulations
 • p. 69

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Adam Czudec
  Review of the collective work named "Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development",ed. Mariusz W. Sienkiewicz, Katarzyna Kuć-Czajkowska, Lublin 2016, p. 398
  p. 75

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Jan Czempas
  Income inequality - a hidden determinant of local social inequality
  The development of municipalities is multifaceted, consisting of transformations which are not only economic, but also social, technical/technological and environmental. The consolidation or intensification of inter-municipality differences will mean that decisions regarding development activities conducted by the central and local authorities in the past were incorrect and the management instruments used by them were ineffective. The increasing concentration of income of municipalities may become a serious threat not only to prosperity, but also to the social security of the inhabitants. The lack of economic cohesion of the voivodships, especially the huge differentiation in the generation of GDP, affects the level of income and the quality of life. Questions appear of: what is the level of tolerated disparities of income, from which level do they become socially disruptive, unjustified, condemning many municipalities to being peripheral, is it necessary to force a policy supporting equality, especially if the affluent part of the municipalities has a great deal of physical measures and tools for effectively subordinating political and legal institutions to their will and that of their their interest groups?

  Back to top


  Katarzyna Szara
  Finansowanie kultury przez jednostki samorządu terytorialnego w gminach Podkarpacia
  The main cause of growth of expenditure in LAUs lies in the transfer to the local authorities of increasingly more new tasks for fulfilment, as well as in legislative changes.
  One of the expenses is that of funding assigned for culture, which is structurally divided into current spending and spending on assets. Current spending enables municipalities to give residents access to a cultural offering - these funds are used to pay people working in cultural institutions,for producing cultural events, as well as maintaining buildings and other resources. The objective of the article is to attempt to assess spending on culture in the municipalities of Podkarpacie.
  Just as in the case of other Polish municipalities, proactive activities of rural and urban-rural municipalities was found as they try to reach the threshold of financing of culture which is appropriate for urban municipalities.
  Despite the low position of municipalities in Podkarpacie in the rankings of spending on culture - the assessments of the beneficiaries, namely the recipients of the services, are positive.

  Back to top


  Władysław Grześkiewicz
  Analysis of the financial situation of local authority self-reliant public healthcare centres
  The article analyses sales revenue and the operating expenses of local authority self-reliant healthcare centres in the years 2011-2015. An assessment was made of the assets and the sources of financing, the structure and rate of change of the profit and loss accounts of the audited entities. It arises from the data presented that these entities are in a difficult financial situation. They closed their activities in the period under review with a loss, thereby causing an increase in debt. This is evidence of the difficulties these entities have in maintaining financial equilibrium and the inability to finance development with their own funding.

  Back to top


  Paweł Selera
  Controversies surrounding the VAT qualification of benefits provided by local authority budget units on behalf of the local authority
  The process of centralizing VAT in local authorities has once again updated the problem of tax subjectivity of the bodies of public authority. The documentation of activities performed after 1 January 2017 by local authority budget units on behalf of the municipalities has become particularly questionable. Of course, local authority budget units are not separate remitters of VAT, whereas, in practice, it is the finance/accounting departments of these units, in consultation with the taxpayer, that need to decide on whether or not the activities they perform are to potentially be taxable with VAT.

  Back to top


  Włodzimierz Dzierżanowski
  Evaluation of proposals in the reverse procedure
  The reverse procedure is a new method of analysing and evaluating proposals. It is based on checking whether the proposals should be rejected,as well as assessing them in accordance with the proposal evaluation criteria and, only in the next step, verifying only the contractor, whose proposal received the highest score, for a lack of grounds for exclusion from the proceedings, as well as the fulfi lment of the conditions for participating in the proceedings. The application of the procedure requires the announcement of this intention in the notice or the terms of reference and this intention is binding on the contracting authority (although a different view is also applied). In the reverse procedure, the regulations on supplementing and clarifying the entity's statements and documents, which are only required of the contractor classified into first place, require a different interpretation.

  Back to top


  Jerzy Serwacki
  Autonomy of municipalities in the performance of their own tasks in the context of the public procurement regulations
  The right to independently make decisions, within the limits of the law, can be considered a legal principle and an important feature of municipalities. In the context of the public procurement regulations, the statutory requirement that the municipality granting a contract to a public sector entity uses a certain form of conclusion of the contract, can be assessed as excessive state interference, breaching the principle of autonomy of municipalities. The implementation of Directive 2014/24/EU into Polish law has resulted in the statutory elimination of the conditions in which a contract may be granted by a public body without undergoing the procedures provided for public procurement. This particularly applies to contracts in which both parties are from the public sector. This enables the restoration of the rational use of public resources in such areas as the maintenance of order and cleanliness in the municipalities. This does not preclude the municipality's use of the tender, but gives municipalities the opportunity to choose whether a specific task should be performed using its own resources or the resources of another public body, or whether it should be performed in an open selection of possibilities based on solutions arising from the public procurement regulations

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora