Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 9/2013

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Ewa Markowska-Bzducha

str. 5

BUDŻET

Władysław Grześkiewicz

str. 24

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Magdalena Bielikow, Adam Kwella

str. 33

Rafał Dowgier

str. 41

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Radosław Ślusarczyk

str. 46

NADZÓR I KONTROLA

Katarzyna Makowska

str. 56

DYLEMATY

Aleksander Lipiński

str. 64

ORZECZNICTWO

str. 69

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Ewa Markowska-Bzducha
Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości
Artykuł porusza ważną problematykę roli samorządu lokalnego we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, koncentrując uwagę na finansowych instrumentach oddziaływania samorządu. W pierwszej części artykułu autorka przedstawia uwarunkowania prawne i praktyczne możliwości samorządu we wspieraniu przedsiębiorczości. W kolejnych częściach analizuje instrumenty mieszczące się w obszarze polityki dochodowej, a następnie wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzone rozważania ilustruje danymi statystycznymi obrazującymi stan budżetów gmin i miast na prawach powiatu w latach 2006-2011.

Początek strony


Władysław Grześkiewicz
Czy samorządowe samodzielne zakłady opieki zdrowotnej są w stanie ograniczyć przyrost zadłużenia?
Zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej, szczególnie szpitali publicznych, stało się zjawiskiem powszechnym. Samorządowe zakłady opieki zdrowotnej borykają się z poważnymi problemami finansowymi. Wymiernym wyrazem tego stanu rzeczy jest wzrost globalnej wielkości straty netto oraz utrzymujący się wysoki poziom zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych. Artykuł przedstawia problemy finansowe samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2008-2011, ograniczając się do analizy instrumentów mających wpływ na wielkość zobowiązań, tj.: ujemnego wyniku finansowego (straty netto), zobowiązań ogółem, zobowiązań wymagalnych, zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Początek strony


Magdalena Bielikow, Adam Kwella
Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę oraz ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych
Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania egzekwowanego obowiązku, czyli spowodowanie, aby zobowiązany zachował się w sposób zgodny z treścią nałożonego na niego obowiązku. Z postępowaniem tym wiąże się przymus egzekucyjny wynikający z przewidzianych w ustawie z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji środków egzekucyjnych. W artykule autorzy przedstawiają warunki wszczęcia i zastosowania środków egzekucyjnych, które według wierzycieli są uznawane za najmniej uciążliwe dla zobowiązanego.

Początek strony


Rafał Dowgier
Czy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady dotyczące zaokrąglania, o których mowa w art. 63 § 1 ordynacji podatkowej? - uwagi na tle wyroku WSA w Lublinie z 28.12.2012 r. (I SA/Lu 932/12)
We wskazanym w tytule orzeczeniu WSA w Lublinie rozstrzygał zagadnienie właściwości nadzoru regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sformułowany na tym tle pogląd, według którego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą lokalną w rozumieniu, jakim posługuje się Konstytucja RP, jest wykorzystywany do wykazania, że nie podlega ona zaokrąglaniu na zasadach określonych w ordynacji podatkowej. Z takim stanowiskiem nie zgadza się autor, podkreślając, że ustawa ta posiada własną siatkę pojęciową, która wyraźnie rozróżnia kilka kategorii opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzi to do wniosku, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega zaokrąglaniu na zasadach określonych w art. 63 § 1 ordynacji podatkowej.

Początek strony


Radosław Ślusarczyk
Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne
Nowe przepisy dotyczące zasad zaliczania poszczególnych kategorii zobowiązań do wielkości państwowego długu publicznego wymusiły na jednostkach samorządu terytorialnego nagłe i nieprzewidziane zmiany w ich wieloletnich planach finansowych oraz budżetach. Ta sytuacja - jak zauważa autor - odbiła się w szczególności na działaniach inwestycyjnych podejmowanych przez gminy. Występujące w Polsce zaniechania oraz chęć wykorzystania dostępnych w ramach współfinansowania środków unijnych skłaniają do poszukiwania rozwiązań pozwalających na utrzymanie wystarczającego poziomu wzrostu nakładów inwestycyjnych. Jednym z takich rozwiązań jest odpowiednio umodelowane partnerstwo publiczno-prywatne.

Początek strony


Katarzyna Makowska
Kompetencje kontrolne regionalnych izb obrachunkowych względem samorządowych osób prawnych
Autorka podejmuje próbę definicji samorządowych osób prawnych, zwracając uwagę na znaczenie współwystępowania pojęć: samorządowe i komunalne osoby prawne, gminne, powiatowe i wojewódzkie osoby prawne oraz różnorodność kryteriów kwalifikacji do kategorii tychże podmiotów. Celem zakładanym przez autorkę jest ustalenie uprawnień kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych wobec podmiotów określanych jako samorządowe osoby prawne, skoro tym pojęciem posługuje się ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. W takim kontekście autorka dokonuje analizy kompetencji kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych względem spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Początek strony


Aleksander Lipiński
Niektóre problemy współuczestnictwa organów administracji w procedurach regulowanych prawem geologicznym i górniczym
Styk działalności w zakresie geologii i górnictwa z planowaniem przestrzennym budzi sporo wątpliwości. Największe znaczenie ma tu współdziałanie organów wykonawczych gmin w postępowaniach regulowanych prawem geologicznym i górniczym. Jeśli w gminie istnieje plan miejscowy, to powinny one w zasadzie być determinowane jego treścią; w razie braku takiego planu - treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Praktyka - co podkreśla autor - dostarcza niestety przykładów licznych nieprawidłowości, których źródłem w znacznej mierze jest nieprzestrzeganie obowiązującego prawa.

Początek strony


Izabela Pietrzak-Abucewicz
"Zbycie nieruchomości" jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej
Przepis art. 36 ust. 4 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje swoim zakresem także wniesienie nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki jawnej. Czynność ta ma charakter ekwiwalentny, gdyż strona wyzbywająca się własnej nieruchomości uzyskuje w zamian wymierną korzyść poprzez objęcie nowo powstałych udziałów w spółce osobowej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Ewa Markowska-Bzducha
 • The role of local authorities in supporting local entrepreneurship
 • p. 5

  BUDGET

  Władysław Grześkiewicz
 • Are independent local authority healthcare centres able to limit the increase in debt?
 • p. 24

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Magdalena Bielikow, Adam Kwella
 • Principles of conducting administrative enforcement of monetary claims with respect to cash, salaries and social insurance benefits
 • p. 33

  Rafał Dowgier
 • Are the principles of rounding referred to in Article 63 § 1 of the Tax Ordinance applicable o the charges for municipal waste management? - comments in the light of the Ruling of the Voivodship Administrative Court in Lublin of 28/12/2012 (I SA/Lu 932/12)
 • p. 41

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Radosław Ślusarczyk
 • Rising municipality debt and public-private partnership
 • p. 46

  SUPERVISION AND AUDIT

  Katarzyna Makowska
 • The audit competencies of regional chambers of audit with respect to local authority legal persons
 • p. 56

  DILLEMMAS

  Aleksander Lipiński
 • Certain problems of administrative body participation in procedures governed by the geological and mining law
 • p. 64

  CASE LAW

 • "Disposal of real property" as a premise for setting the planning gain charge (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 08/01/2013; II OSK 1630/11: Izabela Pietrzak-Abucewicz)
 • p. 69

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Ewa Markowska-Bzducha
  The role of local authorities in supporting local entrepreneurship
  The article raises an important issue regarding the role of local authorities in promoting the development of entrepreneurship, focusing on the financial instruments of local authority influence. In the first part of the article, the authoress presents the legal conditions and practical opportunities for the promotion of entrepreneurship by local authorities. In the later parts, she analyses the instruments which lie within the income policy area, followed by the expense area of local authority units. She illustrates her considerations with statistical data presenting the condition of budgets of municipalities and cities on the rights of a county in 2006-2011.

  Back to top


  Władysław Grześkiewicz
  Are independent local authority healthcare centres able to limit the increase in debt?
  Debt of healthcare centres, especially public hospitals, has become a widespread phenomenon. Local authority healthcare centres are facing serious financial problems. The quantifiable manifestation of this is the increase in the global level of net loss and the continuing high level of liabilities, including due and payable liabilities. The article presents the financial problems of independent local authority healthcare centres in Poland in 2008-2011, limiting itself to the analysis of instruments affecting the level of liabilities, i.e., net losses, total liabilities, due and payable liabilities and long-term liabilities from contracted loans and borrowings.

  Back to top


  Magdalena Bielikow, Adam Kwella
  Principles of conducting administrative enforcement of monetary claims with respect to cash, salaries and social insurance benefits
  The purpose of enforcement is to bring about the fulfilment of the liability being enforced, namely to cause the obligee to behave in a manner which is consistent with the obligation imposed on him. This procedure is related to the coercion of enforcement arising from the enforcement measures provided for in the Act on administrative enforcement proceedings of 17 June 1966. In this article, the authors present the conditions for initiating and applying enforcement measures which, according to creditors, are considered the least arduous for the obligee.

  Back to top


  Rafał Dowgier
  Are the principles of rounding referred to in Article 63 § 1 of the Tax Ordinance applicable to the charges for municipal waste management? - comments in the light of the Ruling of the Voivodship Administrative Court in Lublin of 28/12/2012 (I SA/Lu 932/12)
  In the this ruling, the Voivodship Administrative Court in Lublin adjudicated on the issue of the supervisory powers of the regional chambers of audit over resolutions on model declarations on the level of fees for municipal waste management. The view formulated in this light, according to which the municipal waste management fee is a local charge, in the meaning used by the Constitution of the Republic of Poland, is used to demonstrate that it is not subject to rounding on the principles set out in the Tax Ordinance. The author disagrees with this position, emphasizing that this Act has its own conceptual grid, which clearly distinguishes between several categories of charges constituting revenues of local authority units. This leads to the conclusion that the municipal waste management fee is subject to rounding in accordance with the principles of Article 63 § 1 of the Tax Ordinance.

  Back to top


  Radosław Ślusarczyk
  Rising municipality debt and public-private partnership
  The new regulations that have been implemented regarding the rules for assigning individual categories of liabilities to the national debt have forced local authority units to make sudden and unexpected changes in their long-term financial plans and budgets. This situation - as the author notes - has affected the investment activities of municipalities. The omissions appearing in Poland and the willingness to make use of EU sources of finance available through co-financing are encouraging the search for solutions for maintaining a sufficient level of growth in investment outlay. One of these solutions is appropriately modelled public-private partnership.

  Back to top


  Katarzyna Makowska
  The audit competencies of regional chambers of audit with respect to local authority legal persons
  The authoress attempts to define local authority legal persons, drawing attention to the significance of coinciding concepts: local authority and municipal legal persons, municipality, county and voivodship legal persons, as well as the diversity of criteria for classifying these entities into the categories. The authoress' objective is to determine what audit powers regional chambers of audit have with respect to entities described as local authority legal persons, since this concept is used by the Act on regional chambers of audit. In this context, the authoress analyses the audit powers of the regional chambers of audit with respect to commercial law companies in which local authority units hold a stake.

  Back to top


  Aleksander Lipiński
  Certain problems of administrative body participation in procedures governed by the geological and mining law
  The connection between geological and mining activities with spatial planning gives rise to numerous doubts. The cooperation between the executive bodies of municipalities in proceedings governed by the geological and mining law is of greatest importance here. If a land use plan exists in the municipality, these proceedings should, in principle, be determined by its content, while, in the absence of such a plan, they should be governed by the municipality's structure plan. Unfortunately, practice - as the author emphasizes - provides examples of numerous irregularities, the source of which is largely the failure to comply with applicable law.

  Back to top


  Izabela Pietrzak-Abucewicz
  "Disposal of real property" as a premise for setting the planning gain charge (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 08/01/2013;II OSK 1630/11: Izabela Pietrzak-Abucewicz)
  The provision of Article 36, para. 4 of the Act on spatial planning and development of 27 March 2003 also encompasses contributions of real property as a non-cash (in-kind) contribution to a registered partnership. This act is of an equivalence nature, as the party disposing of its property obtains quantifiable benefits in return, through the acquisition of newly created shares in the partnership.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora