Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 12/2016

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Od Redakcji
str. 4

ARTYKUŁY

Joanna M. Salachna

str. 5

Dorota Wyszkowska, Adam Wyszkowski

str. 13

Arkadiusz Kamiński

str. 23

Beata Zofia Filipiak

str. 29

Mirosław Czekaj, Paweł Kondraszewicz

str. 41

Krzysztof S. Cichocki

str. 52

Mirosław Błażej

str. 69

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Joanna M. Salachna
Czy prawna regulacja w zakresie wieloletniej prognozy finansowej ma sens?
Samo istnienie prawnych regulacji dotyczących instytucji wieloletniej prognozy finansowej wydaje się w aktualnych uwarunkowaniach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego konieczne. Determinują to bowiem pośrednio lub wprost głównie względy ekonomiczno-zarządcze, ale także prawne (w tym zobowiązania międzynarodowe Polski dotyczące długu). To jednak ustalenie nie oznacza, że normatywna konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej jest dowolna. Przeciwnie - powinna ona uwzględniać czynniki, które w dostateczny sposób biorą pod uwagę praktykę gospodarczą. W niniejszym artykule wskazano na istotne wadliwości obowiązujących regulacji dotyczących wieloletniej prognozy finansowej oraz zaproponowano kierunki zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Początek strony


Dorota Wyszkowska, Adam Wyszkowski
Dylematy wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym
Wieloletnia prognoza finansowa uchwalana w jednostkach samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego, a obowiązek jej sporządzania wynika z uregulowań zawartych w ustawie z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnie planowanie finansowe uznawane jest przez współczesną naukę za ważny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, w tym samorządowymi.
Pomimo istotnego ryzyka związanego z wieloletnim planowaniem dochodów i wydatków, uznaje się ten system planowania za taki, który pozwala osiągnąć optymalne warunki do stabilizacji polityki finansowej JST oraz określić perspektywiczne możliwości rozwojowe danej jednostki. Z założenia wieloletnie prognozy finansowe miały stać się nowoczesnym instrumentem zarządzania finansami samorządowymi, umożliwiającym długoterminowe planowanie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i kontrolowanie wielkości ich zadłużenia. W praktyce okazało się jednak, że nieprecyzyjność lub nadmierność uregulowań prawnych oraz różnego rodzaju problemy z realnością planowania sprawiły, iż znaczna część jednostek samorządu terytorialnego postrzega wieloletnie prognozy finansowe jako przejaw nadmiernej biurokratyzacji, a nie instrument zarządzania finansami. Problemy związane z wieloletnią prognozą finansową pojawią się zarówno na etapie jej przygotowania, zmian, jak i realizacji. Celem artykułu jest przedstawienie wieloletniego planowania finansowego w teorii oraz wybranych dylematów związanych z wieloletnią prognozą finansową.

Początek strony


Arkadiusz Kamiński
Realność parametrów finansowania i zadłużenia w wieloletniej prognozie finansowej
Można zaobserwować dużą niestabilność i niespójność parametrów finansowania, która przekłada się na małą realność planowania. Wprowadzone założenie budowy długoterminowych prognoz finansowych wynika nie tylko z rozkładu kosztów obsługi długu, lecz także z koniecznej spoistości z założonymi planami dochodów, wydatków, inwestycji i zadłużenia. Rozwiązaniem może być budowa scenariuszy tylko w krótkim, kilkuletnim okresie, tam gdzie limitowanie kosztów jest realne, w długim może zostać zastąpione zaleceniem ich minimalizacji. Dodatkową wartość zyskuje prognozowanie trendów oraz oparcie się na pewnych wzorcach, schematach i zależnościach popartych analizą stres testów. Nadal istotny pozostaje postulat wariantowości planowania finansowego oraz rozszerzanie zakresu stosowania dobrych praktyk i zaleceń. W obecnej - niepewnej i bardzo "deficytowej" - polityce budżetu państwa połączonej, paradoksalnie, z polityką zrównoważonego rozwoju, w związku z zagrożeniami wpływającymi na obniżenie zdolności kredytowej, parametry finansowania i zadłużenia skłaniają do budowy wielowariantowych scenariuszy i prognoz.

Początek strony


Beata Zofia Filipiak
Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem - ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową
Kontekst wykorzystania wieloletniej prognozy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego do celów zarządzania samorządowym długiem publicznym jest złożony oraz kontrowersyjny. Zasadniczym celem artykułu jest ocena spójności instrumentów i narzędzi zarządzania samorządowym długiem publicznym z wieloletnią prognozą finansową przez pryzmat potencjalnych możliwości realnego wykorzystania tego dokumentu jako narzędzia zarządzania samorządowym długiem publicznym w ujęciu wieloletnim. Przedstawiono w nim zakres, cele i instrumenty zarządzania samorządowym długiem publicznym. Pozycja wieloletniej prognozy fi nansowej jako instrumentu zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego została zaprezentowana w ujęciu obowiązującego prawa i praktyki. Na tym tle poszukiwano odpowiedzi na pytanie o powiązanie instrumentów i narzędzi zarządzania samorządowym długiem publicznym z wieloletnią prognozą finansową.

Początek strony


Mirosław Czekaj, Paweł Kondraszewicz
Wieloletnia prognoza finansowa - narzędzie administracyjne czy zarządcze?
W artykule zostały przedstawione zagadnienia omówione przez dr Mirosława Czekaja na VIII Konferencji "Finansów Komunalnych" pt. "Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych", która odbyła się 6-7.06.2016 r. w Rawie Mazowieckiej. Potrzeba planowania finansowego w perspektywie wieloletniej w jednostkach samorządu terytorialnego została ukształtowana i utrwalona zarówno w wyniku współpracy sektora samorządowego z instytucjami Unii Europejskiej, jak i ze względu na zmieniającą się rzeczywistość, w tym skutki procesów globalizacyjnych. W efekcie wieloletnia prognoza finansowa staje się dokumentem strategicznym, w którym identyfikuje się i przewiduje ryzyka ekonomiczne, obejmujące m.in. ocenę możliwości zapewnienia pełnej i terminowej obsługi zobowiązań oraz utrzymania płynności finansowej przez JST w całym horyzoncie prognozy. Prognozy długoterminowe wymagają ustawicznego monitorowania zmian otoczenia oraz opracowania indywidualnych modeli minimalizacji ryzyk budżetowych dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i odporności na nieprzewidziane sytuacje.

Początek strony


Krzysztof S. Cichocki
Wybrane modele wspomagające wieloletnie planowanie finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego
W artykule omówiono zastosowanie modeli - przede wszystkim optymalizacyjnych, z jednym i wieloma kryteriami - służących do wieloletniego planowania finansowego. Modele optymalizacyjne umożliwiają równoczesne prognozowanie wielu zmiennych. W modelu optymalizacji wielokryterialnej decydent, kierując się ustalonym celem i awersją do ryzyka, wybiera Pareto optymalne rozwiązanie modelu (prognozę inwestycji i długu), wykorzystując teorię Herberta Simona poszukiwania rozwiązania "satysfakcjonującego". Podano przykłady prognoz dla konkretnych jednostek samorządu terytorialnego przy jednoczesnej maksymalizacji skumulowanych inwestycji i minimalizacji kosztów obsługi długu lub maksymalizacji funduszy na inwestycje.

Początek strony


Mirosław Błażej
Wpływ sytuacji demograficznej na planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego
Celem artykułu jest uporządkowanie i usystematyzowanie podejścia oraz metod prognoz podstawowych kategorii finansów jednostek samorządu terytorialnego wykorzystywanych w przygotowywaniu wieloletnich planów finansowych, wskazanie zakresu, w jakim jest możliwe wykorzystanie prognoz demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego, i sposobu, w jaki mogą one rozwiązać niektóre z problemów pojawiających się przy przygotowywaniu prognoz, szczególnie w dłuższym horyzoncie czasowym. Przedstawiono założenia i wyniki prac Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie prognozy ludności na lata 2014-2050 oraz prognozy dla powiatów i miast na prawach powiatów oraz podregionów w tym horyzoncie czasowym, zwłaszcza zagadnienia mające istotne znaczenie dla finansów jednostek samorządu terytorialnego.
Przedyskutowano wybrane aspekty metod prognostycznych mających zastosowanie przy przygotowywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletnich prognoz finansowych. Zaproponowano podział tych metod na te, dla których uwzględnienie zagadnień demograficznych jest właściwe i może prowadzić do znacznej poprawy jakości prognoz. Przedstawiono także metodę uwzględnienia wpływu zmian systemowych. Zagadnienie to jest rzadko podnoszone w literaturze dotyczącej opracowywania wieloletnich prognoz finansowych oraz zgodnie z wiedzą autora systematyczne i szczegółowe podejście do tego problemu dla prognozowania dochodów i wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego nie było omawiane w polskiej literaturze.
W podsumowaniu ujęto wnioski z przeprowadzonej analizy oraz sformułowano postulaty zarówno co do możliwości rozwoju oprzyrządowania metodologicznego prognoz wieloletnich planów finansowych, zakresu i szczegółowości prognoz demograficznych, jak i rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych dotyczących procesu opracowywania wieloletnich planów finansowych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Joanna M. Salachna
 • Is there any sense in legally regulating the long-term financial forecast?
 • p. 5

  Dorota Wyszkowska, Adam Wyszkowski
 • Dilemmas of the long-term financial forecast in local authority units in theoretical terms
 • p. 13

  Arkadiusz Kamiński
 • The reality of the parameters of financing and indebtedness in the long-term financial forecast
 • p. 23

  Beata Zofia Filipiak
 • Instruments and debt management tools - assessment of consistency with the long-term financial forecast
 • p. 29

  Mirosław Czekaj, Paweł Kondraszewicz
 • Long-term financial forecast - administrative or managerial tool?
 • p. 41

  Krzysztof S. Cichocki
 • Selected models facilitating long-term financial planning by local authority units
 • p. 52

  Mirosław Błażej
 • Impact of the demographic situation on long-term planning in local authority units
 • p. 69

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Joanna M. Salachna
  Is there any sense in legally regulating the long-term financial forecast?
  The mere existence of legal regulations regarding the institution of the long-term financial forecast appears necessary in the current conditions of operation of local authority units. This is because they are indirectly or directly determined primarily by economic and managerial, but also legal considerations (including Poland's international obligations regarding debt). However, this conclusion does not mean that the normative structure of the long-term financial forecast is discretionary. On the contrary, it should take into consideration the factors that adequately take economic practice into account. This article shows a significant level of defectiveness in the existing regulations regarding the long-term financial forecasts and proposes directions of legislative changes in this area.

  Back to top


  Dorota Wyszkowska, Adam Wyszkowski
  Dilemmas of the long-term financial forecast in local authority units in theoretical terms
  The long-term financial forecast adopted in local authority units is an instrument for long-term financial planning, while the obligation to prepare it arises from the regulations contained in the Public Finance Act of 27 August 2009. Long-term financial planning is considered by modern science to be an important instrument of modern management of public finance, including local authority finance.
  Despite the significant risk related to the long-term planning of income and expenditure, this planning system is considered to be one which enables the achievement of optimum conditions for stabilizing the financial policy of LAUs and specifying the given unit's future development capabilities. By assumption, long-term financial forecasts have become a modern instrument of local authority financial management enabling the long-term planning of the development of local authority units, as well as controlling the level of their debt. However, it has transpired in practice that the lack of precision or the over-regulation of the provisions of the law, as well as various problems with the reality of planning have meant that a significant proportion of local authority units see long-term financial forecasts as a manifestation of excessive bureaucracy and not an instrument of financial management. Problems related to the long-term financial forecast appear at the stages of its preparation, amendment and implementation.
  The objective of the article is to present long-term financial planning in theory, as well as selected dilemmas related to the long-term financial forecast.

  Back to top


  Arkadiusz Kamiński
  The reality of the parameters of financing and indebtedness in the long-term financial forecast
  The assumption to the construction of long-term financial forecasts that was introduced arises not only from the distribution of the debt servicing costs, but also from the necessary consistency with the assumed income, expense, investment and debt plans. The solution may be to build scenarios only in the short term of several years, where the limitation of costs is realistic, while being replaced in the long term with the recommendation to minimize them. Forecasting trends and reliance on certain models, schemes and dependencies supported by stress test analyses gains added value. The postulate of financial planning in variants and the extension of the scope of application of good practices and recommendations is still important.
  In the current - uncertain and highly "deficit-generating" - policies of the state budget, paradoxically combined with the policy of sustainable development, in connection with the threats contributing to the reduction of creditworthiness, financing and debt parameters encourage the construction of multi-variant scenarios and forecasts.

  Back to top


  Beata Zofia Filipiak
  Instruments and debt management tools - assessment of consistency with the long-term financial forecast
  The problem of local authority units using the long-term financial forecast for the managing local authority public debt is complex and controversial. The principal objective of the article is to assess the consistency of local authority public debt management instruments and tools with the long-term financial forecast from the point of view of the ability to realistically use this document as a tool for managing local authority public debt in the long-term. It presents the scope, objectives and instruments of local authority public debt management. The position of the long-term financial forecast as a local authority unit debt management instrument was presented in terms of the applicable law and practice. In this light,the author was looking for the answer to the question about relating local authority public debt management instruments and tools to the long-term financial forecast.

  Back to top


  Mirosław Czekaj, Paweł Kondraszewicz
  Long-term financial forecast - administrative or managerial tool?
  The article presents the issues discussed by Dr. Mirosław Czekaj at the VIII Municipal Finance Conference named "Long-term planning in local authority finance", which was held on 6-7 June 2016 in Rawa Mazowiecka. The need for long-term fi nancial planning in local authority units was formed and consolidated, both as a result of the cooperation of the local authority sector with the European Union's institutions, as well as because of the changing reality, including the effects of the globalization processes. As a result, the long-term fi nancial forecast is becoming a strategic document, which identifies and anticipates economic risks, including, among others, the assessment of the ability to assure full and timely servicing of liabilities and the maintenance of liquidity by LAUs over the entire horizon of the forecast. Long-term forecasts require continuous monitoring of changes in the environment and the development of individual models of minimizing budget risks to assure financial security and resistance to unforeseen situations.

  Back to top


  Krzysztof S. Cichocki
  Selected models facilitating long-term financial planning by local authority units
  The article discusses the application of models, primarily optimization models, with one and multiple criteria for long-term financial planning. Optimization models enable the simultaneous forecasting of multiple variables. In the multi-criteria optimization model, the decision-maker,guided by the set objective and risk aversion, selects the Pareto-optimal solution model (forecast of investments and debt), using Herbert Simon's "satisficing" theory. Examples are given of forecasts for specifi c local authority units with the maximization of the cumulative investments and the minimization of debt servicing costs, or the maximization of funds for investment.

  Back to top


  Mirosław Błażej
  Impact of the demographic situation on long-term planning in local authority units
  The objective of the article is to organize and systematize the approach and methods of forecasting basic categories of local authority unit finance,which are used in the preparation of long-term financial plans, and indicate the extent to which it is possible to use Central Statistical Office demographic forecasts and the method in which they can solve certain problems arising in the preparation of the forecasts, particularly in the longer term.
  It presents the assumptions and results of the work of the Central Statistical Office in the population projections for 2014-2050 and the forecasts for counties and towns on the rights of counties, as well as subregions in this time horizon, especially issues of particular importance to local authority unit finance.
  It discusses selected aspects of forecasting methods which apply to the preparation of long-term financial forecasts by local authority units. A proposal is presented to divide these methods into those for which it is appropriate to take demographic considerations into account and which can lead to a significant improvement in the quality of the forecasts. A method is also presented for taking account of the effects of systemic changes. This issue is rarely mentioned in the literature on the preparation of long-term financial forecasts and, as far as the author is aware, a systematic and detailed approach to this issue for forecasting revenue and expenditure for local authority units has not been discussed in the Polish literature. The summary contains the conclusions to the analysis and the postulates formulated with regard to the ability to develop methodological forecasting tools for long-term financial plans, the scope and detail of the demographic projections, as well as the legal and organizational solutions regarding the process of preparing long-term financial plans.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora