Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 12/2012

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Ewa Markowska-Bzducha

str. 5

BUDŻET

Dawid Sześciło

str. 15

Artur Olszewski

str. 24

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko

str. 31

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Karol Mrozik, Czesław Przybyła

str. 37

NADZÓR I KONTROLA

Jerzy Paśko

str. 49

DYLEMATY

Elżbieta Rogala

str. 58

ORZECZNICTWO

str. 66

Table of Contents & Abstracts
str. 75
Ewa Markowska-Bzducha
Decentralizacja zadań i finansów sektora publicznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2010
Niniejszy artykuł dotyczy finansowego aspektu decentralizacji terytorialnej. Celem opracowania jest analiza zmian w zakresie decentralizacji zadań i finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, w latach 2000-2010. W pierwszej części Autorka przedstawiła główne reformy rozszerzające zadania niższych szczebli władzy publicznej, określanych w opracowaniu jako sektor samorządowy. W kolejnych dokonała analizy przebiegu procesów decentralizacji finansów publicznych w badanych krajach, wyodrębniając aspekt ilościowy i jakościowy.

Początek strony


Dawid Sześciło
Uwarunkowania prawne budżetu partycypacyjnego w Polsce
Opracowanie poświęcone jest jednemu z mniej upowszechnionych, choć coraz popularniejszych rozwiązań wpisujących się w program współzarządzania. Budżet partycypacyjny, definiowany jako "mechanizm (albo proces), poprzez który obywatele decydują bądź biorą udział w decydowaniu o przeznaczeniu całości lub części środków publicznych", stanowi niewątpliwie formę włączania obywateli w jeden z kluczowych procesów polityki publicznej, jakim jest procedura budżetowa. Zważywszy na dostępne w literaturze stosunkowo liczne opisy zastosowania budżetu partycypacyjnego na świecie, warto pochylić się nad możliwościami i ewentualnymi barierami dla wprowadzania tego rozwiązania na szerszą skalę w polskiej praktyce. Zagadnienie to zostanie omówione głównie z perspektywy prawnej, tj. obecnych i postulowanych ram prawnych dla stosowania budżetu partycypacyjnego. Z tego względu rezultatem opracowania jest zestaw rekomendacji dotyczących uwarunkowań prawnych budżetu partycypacyjnego.

Początek strony


Artur Olszewski
Konsekwencje prawne ustawy z 30.08.2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Autor stara się przedstawić konsekwencje prawne zmian, jakie nastąpiły w ustawie z 7.09.1991 r. o systemie oświaty po 31.08.2012 r. Podejmuje też próbę oceny prawnej problematyki dotowania absolwentów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w okresie wakacyjnym, przed dniem wejścia w życie ustawy z 30.08.2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Początek strony


Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
Spółdzielnie mieszkaniowe a opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli spółdzielni mieszkaniowych stwarza problemy interpretacyjne, związane ze specyfiką wykorzystywania budowli przez spółdzielnie. Budowle te służą bowiem zarówno działalności statutowej, jak i prowadzonej działalności gospodarczej (są z nią związane). Autorzy artykułu poruszają dwa związane z tym problemy. Najpierw analizują, czy spółdzielnie mieszkaniowe są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jakie z tego wynikają konsekwencje dla opodatkowania budowli. Następnie zajmują się kwestią wyodrębnienia tych części budowli, które służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i nie podlegają podatkowi od nieruchomości, oraz tych części budowli (chodników, dróg dojazdowych, ciągów spacerowych itp.), które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Początek strony


Karol Mrozik, Czesław Przybyła
Problemy zarządzania zasobami wod nymi w procesie suburbanizacji na przykładzie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego
Suburbanizacja, w zależności od swej skali, może prowadzić do silnego przekształcania stosunków wodnych. Szczególnie drastyczne konsekwencje związane są z reakcją zlewni rzecznej na opad. W pracy przedstawiono problemy związane z zarządzaniem zasobami wodnymi w kontekście delimitacji Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby realizacji polityki zlewniowej na przykładzie zlewni Skórzynki położonej na terenie miasta Poznania oraz gmin wiejskich Dopiewo i Tarnowo Podgórne. Praca zawiera także propozycje rozwiązań możliwych do wdrożenia oraz zwraca uwagę na koszty związane ze skuteczną realizacją programu wodno-środowiskowego kraju.

Początek strony


Jerzy Paśko
Windykacja podatków na przykładzie podatku od nieruchomości - ustalenia kontroli
Artykuł omawia wyniki kontroli koordynowanej, przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w 2011 r. Kontrola dotyczyła działań windykacyjnych, które jednostki samorządu terytorialnego podejmowały w latach 2008-2010 poprzez właściwe miejscowo urzędy skarbowe. Przedmiotem kontroli była windykacja podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych, jak i osób fizycznych. Badaniem objęto 60 gmin.

Początek strony


Elżbieta Rogala
Czy zawarta w ofercie stawka VAT może być kwestionowana przez zamawiającego?
Do celów zamówienia publicznego wartość towarów i usług podaje się w składanych ofertach w rozbiciu na: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto. Wybierając jedną z ofert, zamawiający najczęściej kieruje się całkowitą ceną, którą zobowiązany będzie zapłacić, tj. ceną brutto. Skoro ta uzależniona jest m.in. od stawki VAT, zamawiający częstokroć ją kwestionuje, dowodząc, że oferent popełnił błąd w obliczeniu ceny i odrzuca ofertę. Czy zamawiający może skutecznie zakwestionować prawidłowość stawki VAT zastosowanej przez oferenta? Na podstawie jakich przesłanek?

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości majątku prywatnego przedsiębiorcy
Wyrok NSA z 18.07.2012 r. (II FSK 32/11)
Osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy występuje w obrocie w dwojakim charakterze: raz jako osoba prywatna (w zakresie swojego majątku osobistego), a raz jako przedsiębiorca. Uzasadnia to rozróżnienie jej sytuacji prawnopodatkowej na tle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z całą pewnością nie było intencją ustawodawcy opodatkowanie najwyższą stawką wszelkich nieruchomości takiej osoby. Kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy dana nieruchomość jest związana z przedsiębiorstwem podatnika - czyli czy jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej (nie jest przy tym objęta podatkiem rolnym albo leśnym) lub - biorąc pod uwagę cechy tej nieruchomości oraz rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności - może być wykorzystana wprost na ten cel.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Ewa Markowska-Bzducha
 • Decentralization of public sector tasks and finance in the European Union Member States in 2000-2010
 • p. 5

  BUDGET

  Dawid Sześciło
 • Legal framework for a participatory budget in Poland
 • p. 15

  Artur Olszewski
 • Legal consequences of the Act Amending the Act on the Education System and the Act Amending the Act on the Education System and Certain Other Acts of 30 August 2012
 • p. 24

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
 • Housing cooperatives and taxation of structures with property tax
 • p. 31

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Karol Mrozik, Czesław Przybyła
 • Problems of managing water resources in the suburbanization process using the example of the Poznań Metropolitan Area
 • p. 37

  SUPERVISION AND AUDIT

  Jerzy Paśko
 • Collection of taxes using the example of property tax - audit findings
 • p. 49

  DILEMMAS

  Elżbieta Rogala
 • Can the rate of VAT contained in a proposal be challenged by the contracting authority?
 • p. 58

  CASE LAW

 • Taxation of a private entrepreneur's assets with property tax (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 18 July 2012 - Krzysztof Radzikowski)
 • p. 66

  Table of Contents & Abstracts
  p. 75
  Ewa Markowska-Bzducha
  Decentralization of public sector tasks and finance in the European Union Member States in 2000-2010
  The article applies to the financial aspect of territorial decentralization. Its objective is to analyse the changes in the decentralization of public finance and tasks in the European Union Member States in 2000-2010. In the first part, the authoress presents the main reforms increasing the tasks of the lower levels of public authority, described in the article as the local authority sector. In the next parts, she analyses the sequence of the processes of decentralizing public finance in the countries analysed, highlighting the quantitative and qualitative aspects.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  Legal framework for a participatory budget in Poland
  The article is devoted to one of the less publicized, albeit increasingly popular solutions which suit the joint-governing programme. The participatory budget, defined as a mechanism (or process) through which citizens decide or take part in deciding on the designation of all or some public funds, is clearly a method of involving citizens in one of the key processes of public policy, namely the budget procedure. In view of the relatively numerous descriptions of the participatory budget around the world, which can be found in the literature, it is worth considering the opportunities and possible barriers to implementing this solution on a wider scale in practice in Poland. This issue has been discussed mainly from the legal point of view, i.e. the current and postulated legal framework for the application of a participatory budget. For this reason, the result of the article is a set of recommendations on the legal conditions for a participatory budget.

  Back to top


  Artur Olszewski
  Legal consequences of the Act Amending the Act on the Education System and the Act Amending the Act on the Education System and Certain Other Acts of 30 August 2012
  The author tries to present the legal consequences of the changes which have taken place in the Act on the Education System of 7 September 1991 after 31 August 2012. He also attempts to make a legal assessment of the issue of subsidizing graduates of non-public schools with the powers of public schools during the summer holiday period, before the entry into force of the Act Amending the Act on the Education System and the Act Amending the Act on the Education System and Certain Other Acts of 30 August 2012.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
  Housing cooperatives and taxation of structures with property tax
  Taxation of housing cooperative structures with property tax creates problems of interpretation related to the specific nature of the use of structures by cooperatives. This is because these structures serve both statutory activities and the business conducted (they are related to it). The authors of the article discuss two problems related to this. First, they analyse whether housing cooperatives are entrepreneurs in the meaning of the Business Activity Freedom Act and what the resulting consequences are for taxing structures. Then, they address the issue of separating those parts of the structures, which are used exclusively for housing purposes and are not subject to property tax from the parts of the structures (pavements, access roads, footpaths etc.), which are related to the business conducted.

  Back to top


  Karol Mrozik, Czesław Przybyła
  Problems of managing water resources in the suburbanization process using the example of the Poznań Metropolitan Area
  Depending on its scale, suburbanization can lead to a significant transformation of water relations. Particularly drastic consequences are related to the reaction of the drainage basin to precipitation. The article presents problems related to the management of water resources in the context of the delimitation of the Poznań Metropolitan Area, with particular emphasis on the need to pursue a drainage basin policy using the example of the Skórzynki basin located in the City of Poznań, as well as the Dopiewo and Tarnowo Podgórne Rural Municipalities. It also contains proposals of possible solutions to be implemented and draws attention to the costs related to the effective implementation of the country's water-environment programme.

  Back to top


  Jerzy Paśko
  Collection of taxes using the example of property tax - audit findings
  The article discusses the results of a coordinated audit conducted by the Regional Chambers of Audit in 2011. The audit focused on collection activities, which local authority units conducted in 2008-2010 through the tax offices from the appropriate jurisdictions. The audit applied to the collection of property tax from both legal and natural persons. The audit encompassed 60 municipalities.

  Back to top


  Elżbieta Rogala
  Can the rate of VAT contained in a proposal be challenged by the contracting authority?
  For public procurement purposes, the value of goods and services is broken down in proposals into the net price, VAT and the gross price. When selecting one of the proposals, the contracting authority is most frequently guided by the total price, which it will be obliged to pay, i.e. the gross price. Since this directly depends on the rate of VAT, the contracting authority frequently challenges it, arguing that the bidder has made a mistake in the calculation of the price and rejects the proposal. Can the contracting authority effectively challenge the correctness of the rate of VAT applied by the bidder? On what grounds?

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  Taxation of a private entrepreneur's assets with property tax (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 18 July 2012 - Krzysztof Radzikowski)
  A natural person who has the status of an entrepreneur appears on the market in a twofold nature: once as a private individual (with regard to his personal property), and once as an entrepreneur. This justifies the differentiation of his tax law situation in the light of the Act on Local Taxes and Charges. It was certainly not the legislator's intention to tax all of such a person's properties with the highest rate of tax. Of key significance is the establishment of whether given property is related to the taxable person's business - namely whether it is used in any way for conducting business (and, simultaneously, it is not subject to agricultural or forest tax) or - given the features of such property and the type of business conducted by the entrepreneur - whether it can be used directly for this purpose.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora