Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 5/2018

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,31 60,31
Cena regularna: 67,00
67,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy wspó...

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy współpracy przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych. Wychodzi od 1994 roku.  

Za publikację na łamach „Finansów Komunalnych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30331 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Małgorzata Faryna

str. 5

BUDŻET 

Alicja Sekuła

str. 13

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Joanna M. Salachna

str. 20

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Anna Kasperska

str. 35 

NADZÓR I KONTROLA

Marlena Sakowska-Baryła

str. 46

ORZECZNICTWO

Krzysztof Radzikowski

str. 60 

DYLEMATY

Elżbieta Rogala

str. 71

RECENZJE I OMÓWIENIA

Mirosław Stec
Recenzja książki Cezarego Banasińskiego i Krzysztofa Jaroszyńskiego „Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz”, Warszawa 2017

str. 75

Table of Contents & Abstracts
str. 78
Małgorzata Faryna
Prawna problematyka ustawowego rozstrzygania zbiegu egzekucji w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
W artykule omówiono zmiany w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulujące zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej oraz egzekucji administracyjnych. Wskazano zasady ustalania organu egzekucyjnego przejmującego łączne prowadzenie egzekucji do składnika majątkowego, w ramach której doszło do zbiegu, oraz tryb i sposób postępowania organów egzekucyjnych pozostających w tym zbiegu. Omówiono również zakres niezbędnych czynności obu organów egzekucyjnych mających zapewnić sprawne i skuteczne przeprowadzenie łącznej egzekucji.

Początek strony


Alicja Sekuła
Przesłanki i warunki stosowania kar pieniężnych w naruszeniu dyscypliny fi nansów publicznych
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z karą pieniężną wymierzaną za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, która – zgodnie z danymi statystycznymi – orzekana jest coraz częściej. Celem publikacji jest analiza przesłanek, zasad i warunków stosowania kary pieniężnej w przypadku naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych. W części teoretycznej przybliżono tematykę dyscypliny fi nansów publicznych oraz scharakteryzowano ogólną koncepcję, założenia, wymiar i warunki stosowania tej sankcji. Przytoczono i skomentowano treść artykułów zawartych w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, które się do niej odnoszą. W części praktycznej omówiono trzy przypadki naruszeń dyscypliny fi nansów publicznych ukaranych karą pieniężną, orzeczoną zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.

Początek strony


Joanna M. Salachna
Gminne projekty z zakresu modernizacji indywidualnych źródeł energii – problemy z rozliczaniem podatku VAT – część II
Jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, realizują w ostatnim okresie wiele projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Pozyskują na ich realizację środki fi nansowe z dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz z wpłat mieszkańców. Przy czym to ci ostatni są w znaczącej mierze faktycznymi benefi cjentami tych projektów (na ich nieruchomościach montowane są kupowane przez JST urządzenia/instalacje odnawialnych źródeł energii). Taki montaż fi nansowy oraz najpierw korzystanie, a następnie przejęcie na własność urządzeń/instalacji przez mieszkańców powodują problemy z właściwym opodatkowaniem VAT. W niniejszym artykule przedstawiono możliwe warianty rozwiązań w tym zakresie, wraz z ich uzasadnieniem.

Początek strony


Anna Kasperska
Zamówienia publiczne: JEDZ – jednolity europejski dokument zamówienia – czy ułatwił biurokrację?
W artykule poruszono tematykę obowiązku składania dokumentu JEDZ, czyli oświadczenia własnego wykonawcy przy ubieganiu się o zamówienie publiczne. Obowiązek ten w praktyce istnieje już od ponad roku, a jego celem miało być usprawnienie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z uzyskaniem stosownych zaświadczeń oraz ujednolicenie wzoru składanych oświadczeń. Praktyka pokazała, że tak się nie stało.

Początek strony


Marlena Sakowska-Baryła
Wdrażanie RODO w jednostce organizacyjnej – niezbędne obszary analizy
Tekst jest poświęcony podstawowym zagadnieniom dostosowania działalności jednostek organizacyjnych do wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W artykule zaprezentowano podstawowe obszary wdrożenia tego rozporządzenia. Skoncentrowano się na tym, jak ustalić status podmiotowy jednostki organizacyjnej z punktu widzenia wyróżnionych w RODO grup podmiotowych, takich jak: administratorzy, współadministratorzy, podmioty przetwarzające. Wskazano na konieczność przeprowadzenia analizy zasad przetwarzania danych, podstaw prawnych oraz uwzględnienia zasad rozliczalności. Wskazano na nowe wymogi dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą, a także na konieczność odpowiedniego zabezpieczania danych, dokonania analizy ryzyka oraz niezbędność doboru środków zabezpieczających.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Aspekt temporalny związania wymiaru podatków lokalnych ewidencją gruntów i budynków. Glosa do wyroku NSA z 9 sierpnia 2017 r., II FSK 1898/15
Glosowany wyrok dotyczy znaczenia dla podatku od nieruchomości danych z ewidencji gruntów i budynków na temat powierzchni gruntu. Dane ewidencyjne wiążą w sensie materialnoprawnym, czego organ podatkowy nie może skutecznie podważyć w toku postępowania dowodowego, konstrukcję podatku od nieruchomości w zakresie wynikającym z art. 1a ust. 3 pkt 1–8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W pozostałym zakresie, wypis (wyrys) z ewidencji wiąże „tylko” w sensie dowodowym w toku postępowania podatkowego jako dokument urzędowy na zasadach wynikających art. 194 Ordynacji podatkowej (z możliwością podważenia w razie niezgodności z rzeczywistością). Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi rzeczywista powierzchnia gruntu, więc jeżeli pomiary geodezyjne podważyły prawidłowość danych ewidencyjnych, treść obowiązku podatkowego zmienia się z początkiem kolejnego miesiąca po ich dokonaniu (art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), niezależnie od tego, kiedy zostaną odzwierciedlone w ewidencji.

Początek strony


Elżbieta Rogala
Czy przepisy ustawy o VAT o prewskaźniku odliczeń łamią zasadę intertemporalności?
W artykule poruszono zagadnienie związane z prewskaźnikiem dla celów częściowego odliczania VAT. Mimo że wprowadzono go w życie dopiero 1.01.2016 r., to korekta odliczonego VAT według tego nowo wprowadzonego prewskaźnika obejmuje także nakłady poniesione na wytworzenie nieruchomości już przed tą datą.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES

Małgorzata Faryna

p. 5

BUDGET 

Alicja Sekuła

p. 13

LOCAL TAXES AND CHARGES

Joanna M. Salachna

p. 20

PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

Anna Kasperska

p. 35 

SUPERVISION AND AUDIT

Marlena Sakowska-Baryła

p. 46

CASE LAW

Krzysztof Radzikowski

p. 60 

DILEMMAS

Elżbieta Rogala

p. 71

REVIEWS AND OVERVIEWS

Mirosław Stec
Review of Cezary Banasiński’s and Krzysztof Jaroszynski’s book “Act on Municipal Management. Commentary”, Warsaw 2017

p. 75

Table of Contents & Abstracts
p. 78
Małgorzata Faryna
Legal issues of the statutory settlement of the coincidence of enforcement in the light of the revised provisions of the Act on Enforcement Proceedings in Administration
This paper discusses the amendments to the provisions of the Act on Enforcement Proceedings in Administration governing the coincidence of administrative enforcement and judicial enforcement, as well as administrative enforcements. The paper specifi es the principles of determining which enforcement authority is to take over the joint handling of enforcement with respect to an asset, as well as the mode and method of conduct of the enforcement authorities in this coincidence. It also discusses the scope of necessary activities of both enforcement authorities intended to ensure the effi cient and effective handling of the combined enforcement.

Back to top


Alicja Sekuła
Reasons and conditions for applying fi nes in cases of a breach of public fi nance discipline
The paper presents issues related to fi nes imposed for a breach of public fi nance discipline, which the statistics show are being applied increasingly frequently. Its objective is to analyse the reasons, principles and conditions for imposing fi nes in the case of a breach of public fi nance discipline. The theoretical part discusses the matter of public fi nance discipline and describes the general concept, the assumptions, the terms and conditions of applying such a penalty. It cites and comments on the wording of the articles from the Act on Liability for a Breach of Public Finance Discipline which apply to it. The practical part discusses three cases of a breach of public fi nance discipline which are punishable with a fi ne, awarded in both the fi rst and the second instances.

Back to top


Joanna M. Salachna
Municipal projects regarding the modernization of individual energy sources – problems with the settlement of VAT – part II
Local authority units, including municipalities, have been implementing numerous renewable energy source projects recently. They raise the funding for implementing them from European Union grants and contributions from the inhabitants. To a signifi cant extent, the latter are actual benefi ciaries of these projects (devices/installations of renewable energy sources purchased by the LAU are installed on their property). Such a fi - nancial structure and initially use, followed by the acquisition of ownership of the devices/installations by the inhabitants, causes problems with appropriate taxation with VAT. This paper presents the possible variants of the solutions in this respect, together their justifi cation.

Back to top


Anna Kasperska
Public procurement: ESPD – European Single Procurement Document – has it reduced bureaucracy?
This paper discusses the requirement to fi le an ESPD document, namely a contractor’s self-declaration form used in public procurement procedures. In practice, this duty has been in force for more than a year, with its intention being to streamline and reduce the administrative burdens related to obtaining the appropriate certifi cates and to standardize the declaration forms submitted. However, the reality is quite different.

Back to top


Marlena Sakowska-Baryła
Implementation of the GDPR into the organizational unit – necessary areas of analysis
The paper is devoted to the fundamental issues of adjusting organizational units to the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). The paper presents the core areas of implementation of this regulation. It focuses on how to establish the objective status of an organizational unit from the point of view of the groups of objects identifi ed in the GDPR, such as controllers, joint controllers and processors. It indicates the need to conduct an analysis of the principles of data processing, the legal grounds and the need to take into consideration the principles of accountability. It specifi es the new requirements for exercising the rights of the data subject, as well as the need to appropriately secure data, conduct a risk analysis and the necessity to choose safeguards.

Back to top


Krzysztof Radzikowski
Temporal aspect of the administration of local taxes being bound by the records of land and buildings. Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 9 August 2017, II FSK 1898/15
The judgement applies the signifi cance to property tax of data from the records of land and buildings on the surface of the land. In a substantive law sense, the data from the records is binding on the structure of property tax for the purposes of Article 1a, para. 3, items 1–8 of the Act on Local Taxes and Charges, which the tax authority cannot effectively contest during proceedings on considering evidence. To the remaining extent, the extract (drawing) from records is “only” binding as evidence in tax proceedings as an offi cial document on the principles arising from Article 194 of the Tax Code (with the possibility of contesting it in the event of non-compliance with reality). The basis for taxation with property tax is the actual surface of the land, so if a survey undermines the correctness of the data in the records, the tax liability changes from the beginning of the following month after this survey is performed (Article 6, para. 3 of the Act on Local Taxes and Charges), regardless of when it is refl ected in the records.

Back to top


Elżbieta Rogala
Do the provisions of the Act on VAT regarding the deduction pre-index breach the principle of intertemporality?
The paper addresses the matter of the pre-index for the partial deduction of VAT. Although it was brought into effect as late as on 1/01/2016, the adjustment of deducted VAT according to this newly introduced pre-index also includes outlay incurred on the construction of real property before that date.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
kom.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Dorota
24-01-2018
Ocena: 5/5
Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Finanse Komunalne - Nr 5/2021

Finanse Komunalne - Nr 4/2021

Finanse Komunalne - Nr 3/2021

Finanse Komunalne - Nr 2/2021

Finanse Komunalne - Nr 1/2021

Finanse Komunalne - Nr 6/2020

Finanse Komunalne - Nr 5/2020

Finanse Komunalne - Nr 4/2020

Finanse Komunalne - Nr 3/2020

Finanse Komunalne - Nr 2/2020

Finanse Komunalne - Nr 1/2020

Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

Finanse Komunalne - Nr 10/2019

Finanse Komunalne - Nr 9/2019

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

Finanse Komunalne - Nr 6/2019

Finanse Komunalne - Nr 5/2019

Finanse Komunalne - Nr 4/2019

Finanse Komunalne - Nr 3/2019

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

Finanse Komunalne - Nr 12/2018

Finanse Komunalne - Nr 11/2018

Finanse Komunalne - Nr 10/2018

Finanse Komunalne - Nr 9/2018

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

Finanse Komunalne - Nr 6/2018

Finanse Komunalne - Nr 5/2018

Finanse Komunalne - Nr 4/2018

Finanse Komunalne - Nr 3/2018

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

Finanse Komunalne - Nr 12/2017

Finanse Komunalne - Nr 11/2017

Finanse Komunalne - Nr 10/2017

Finanse Komunalne - Nr 9/2017

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

Finanse Komunalne - Nr 6/2017

Finanse Komunalne - Nr 5/2017

Finanse Komunalne - Nr 4/2017

Finanse Komunalne - Nr 3/2017

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

Finanse Komunalne - Nr 12/2016

Finanse Komunalne - Nr 11/2016

Finanse Komunalne - Nr 10/2016

Finanse Komunalne - Nr 9/2016

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

Finanse Komunalne - Nr 6/2016

Finanse Komunalne - Nr 5/2016

Finanse Komunalne - Nr 4/2016

Finanse Komunalne - Nr 3/2016

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

Finanse Komunalne - Nr 12/2015

Finanse Komunalne - Nr 11/2015

Finanse Komunalne - Nr 10/2015

Finanse Komunalne - Nr 9/2015

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

Finanse Komunalne - Nr 6/2015

Finanse Komunalne - Nr 5/2015

Finanse Komunalne - Nr 4/2015

Finanse Komunalne - Nr 3/2015

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

Finanse Komunalne - Nr 12/2014

Finanse Komunalne - Nr 11/2014

Finanse Komunalne - Nr 10/2014

Finanse Komunalne - Nr 9/2014

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

Finanse Komunalne - Nr 6/2014

Finanse Komunalne - Nr 5/2014

Finanse Komunalne - Nr 4/2014

Finanse Komunalne - Nr 3/2014

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

Finanse Komunalne - Nr 12/2013

Finanse Komunalne - Nr 11/2013

Finanse Komunalne - Nr 10/2013

Finanse Komunalne - Nr 9/2013

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

Finanse Komunalne - Nr 6/2013

Finanse Komunalne - Nr 5/2013

Finanse Komunalne - Nr 4/2013

Finanse Komunalne - Nr 3/2013

Finanse Komunalne - Nr 1/2013

Finanse Komunalne - Nr 12/2012

Finanse Komunalne - Nr 11/2012

Finanse Komunalne - Nr 10/2012

Finanse Komunalne - Nr 9/2012

Finanse Komunalne - 7-8/2012

Finanse Komunalne - Nr 6/2012

Finanse Komunalne - Nr 5/2012

Finanse Komunalne - Nr 4/2012

Finanse Komunalne - Nr 3/2012

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora