Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 4/2016

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Urszula K. Zawadzka-Pąk

str. 5

BUDŻET

Janina Kotlińska

str. 17

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Marcin Będzieszak

str. 30

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Daniel Kolasa, Tomasz Walach

str. 42

NADZÓR I KONTROLA

Piotr Sołtyk

str. 58

ORZECZNICTWO

Marcin Rulka

str. 67

Table of Contents & Abstracts
str. 77
Urszula K. Zawadzka-Pąk
Instrumenty prawne ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego w Szwajcarii na szczeblu federalnym i wybranych kantonów
Ostatni kryzys finansowy skłonił niemal wszystkie państwa do poszukiwania skutecznych sposobów ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego. Inna sytuacja wystąpiła w Federacji Szwajcarskiej, która w obliczu wzrastającego pod koniec XX w. zadłużenia publicznego wprowadziła na szczeblu centralnym tzw. hamulec zadłużenia, który okazał się niezwykle skutecznym rozwiązaniem. Również niektórym z kantonów udało się wdrożyć mechanizmy, które przyniosły pożądane efekty. Wobec powyższego za cel artykułu obrano wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania prawnych instrumentów ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego w Szwajcarii zarówno na szczeblu centralnym, jak i kantonalnym (na przykładach Fryburga i Genewy) oraz dokonanie ich oceny. Szwajcarskie rozwiązania w tym zakresie - jako bardzo skuteczne, o czym świadczy stopniowe zmniejszanie zadłużenia publicznego nawet w okresie kryzysu - są szczególnie istotne z punktu widzenia aktualnej sytuacji w Polsce i podejmowanych prób przeciwdziałania dalszemu wzrostowi naszego zadłużenia.

Początek strony


Janina Kotlińska
Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w budżecie gminy
Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego, w tym nieruchomości komunalnych pojawiały się w budżetach gmin w zasadzie od początku ich funkcjonowania. Nigdy chyba jednak jednocześnie w tak wielu z nich nie były planowane na taką skalę, jak po roku 2009, kiedy to - w myśl przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych - stały się (obok nadwyżki operacyjnej) wielkością decydującą o możliwościach zadłużania się gmin. W artykule: 1) omówiono zależność, jaka zachodzi między dochodami ze sprzedaży nieruchomości komunalnych a kondycją fi nansową gmin i zaciąganiem przez nie zobowiązań, 2) przedstawiono skalę aktywności gmin na rynku nieruchomości, w tym jej przyczyny i rezultaty, 3) zdiagnozowano realność planowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości w gminach i ich przeznaczenie. Wskazane zagadnienia zostały omówione na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego zasadniczo w latach 2009-2014. Informacje przedstawiane w artykule są wynikiem przeprowadzonych badań ankietowych oraz dokonanej analizy wybranych danych finansowych.

Początek strony


Marcin Będzieszak
Rozdrobnienie opłat samorządowych a ich wydajność dochodowa w miastach na prawach powiatu
Celem artykułu jest wskazanie, jaka jest wydajność dochodowa opłat oraz w jaki sposób zależy od charakteru usług publicznych. Dokonano w nim charakterystyki zasad powiązania opłat ze świadczeniami zwrotnymi ze strony samorządu, z uwzględnieniem polskich regulacji prawnych. Przeprowadzono analizę znaczenia opłat w budżetach miast na prawach powiatu w latach 2004-2012 w stosunku do innych dochodów własnych bieżących oraz zmian następujących w tym czasie. Dokonano także szczegółowej analizy wydajności opłat za usługi w stosunku do finansowanych nimi usług, zarówno w przypadku gdy finansowanie następowało z budżetów miast, jak i poprzez samorządowe zakłady budżetowe. Przeprowadzone badania empiryczne pozwalają stwierdzić, że opłaty w szerokim rozumieniu mają coraz większe znaczenie dla dochodów własnych miast, ale jednocześnie opłaty za usługi stanowią w większości przypadków uzupełniające źródło finansowania. W tych przypadkach, gdy opłaty za usługi są wysoce wydajne, zostały stworzone spółki komunalne.

Początek strony


Daniel Kolasa, Tomasz Walach
Zamówienia uzupełniające - praktyczne aspekty stosowania
Instytucja zamówień uzupełniających jest obecna w ustawie z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych od początku jej obowiązywania. Mając na względzie wieloletni okres empirycznej obecności zamówień uzupełniających w krajowym systemie zamówień publicznych, ponad wszelką wątpliwość można je zakwalifikować jako jeden z najczęściej wykorzystywanych instrumentów służących uelastycznieniu skomplikowanych procesów inwestycyjnych. Truizmem jest stwierdzenie, że stosowanie przepisów dotyczących zamówień uzupełniających budzi liczne kontrowersje. Niniejszy artykuł, skierowany szczególnie do jednostek samorządu terytorialnego, przybliża instytucję zamówień uzupełniających, poruszając praktyczne aspekty jej stosowania z uwzględnieniem poglądów judykatury.

Początek strony


Piotr Sołtyk
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego jest oparte na regulacjach prawa finansowego. Ten niezależny i obiektywny instrument, wspierający kierownika jednostki w realizacji zadań, działa w zróżnicowanym środowisku kontroli, przez co wymagane jest jednolite podejście do zasad praktyki audytu, a także oceny jego skuteczności i efektywności. Jednolite wykonywanie prac zgodnie z założeniami ustawodawcy mają zapewnić standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Celem artykułu jest przybliżenie wybranych standardów wykorzystywanych w działalności audytu wewnętrznego na płaszczyźnie samorządu terytorialnego.

Początek strony


Marcin Rulka
Konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.05.2015 r. (II GSK 942/14)
Pozbawienie radnych prawa do zgłaszania poddawanych pod konsultacje społeczne projektów realizacji zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego stanowi naruszenie konstytucyjnego zakazu dyskryminacji w życiu politycznym. Same konsultacje społeczne nie są natomiast właściwą procedurą dla wyrażania przez mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego opinii w kwestii wydatkowania części środków budżetowych. De lege ferenda mechanizm decydowania o wydatkowaniu środków budżetu obywatelskiego powinien zostać objęty odrębnym trybem uregulowanym w ustawie.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Urszula K. Zawadzka-Pąk
 • Legal instruments for reducing the budget defi cit and public debt in Switzerland at federal level and in selected cantons
 • p. 5

  BUDGET

  Janina Kotlińska
 • Revenue from the sale of municipal real property in the municipality's budget
 • p. 17

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Marcin Będzieszak
 • Fragmentation of local authority charges and their income efficiency in cities on the rights of a county
 • p. 30

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Daniel Kolasa, Tomasz Walach
 • Supplementary contracts - practical aspects of their application
 • p. 42

  SUPERVISION AND AUDIT

  Piotr Sołtyk
 • Professional standards in the activities of the internal audit - selected issues
 • p. 58

  CASE LAW

  Marcin Rulka
 • Public consultations regarding the civic budget. Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 29 May 2015 (II GSK 942/14)
 • p. 67

  Table of Contents & Abstracts
  p. 77
  Urszula K. Zawadzka-Pąk
  Legal instruments for reducing the budget deficit and public debt in Switzerland at federal level and in selected cantons
  The last financial crisis prompted almost all countries to look for effective ways of reducing the budget defi cit and public debt. A different situation arose in the Swiss Federation, which in the wake of the rising public debt at the end of the twentieth century, introduced a so-called debt brake at central level, which has proved to be an extremely effective solution. Similarly, some of the cantons managed to introduce mechanisms which have brought the desired effects. Therefore, the objective of the article is to clarify and assess the mechanisms of functioning of legal instruments for reducing the budget deficit and the public debt in Switzerland at both federal and canton level (using the examples of Fribourg and Geneva). The Swiss solutions in this area - being very effective, as evidenced by the gradual reduction in public debt, even in times of crisis - are particularly important from the point of view of the current situation in Poland and the attempts being made to prevent further growth of our debt.

  Back to top


  Janina Kotlińska
  Revenue from the sale of municipal real property in the municipality's budget
  Revenue from the sale of municipal property, including municipal real property, has, in principle, appeared in the budgets of municipalities since the beginning of their operation. However, it has probably never been planned by so many of them simultaneously on such a scale as after 2009, when - in accordance with the provisions of the applicable Public Finance Act - it became an amount which determines (in addition to the operating surplus) the ability of municipalities to become indebted. The article: 1) discusses the relationship between revenue from the sale of municipal real property and the financial condition of municipalities and their assumption of liabilities, 2) presents the scale of activity of municipalities on the property market, including its causes and results and 3) diagnoses the reality of planning revenue from the sale of real property in municipalities and their purpose. These issues were discussed using the example of municipalities in the Wielkopolskie voivodship fundamentally in the years 2009-2014. The information presented in the article is a result of a questionnaire survey and an analysis performed on selected financial data.

  Back to top


  Marcin Będzieszak
  Fragmentation of local authority charges and their income efficiency in cities on the rights of a county
  The objective of the article is to indicate the income efficiency of charges and how it depends on the nature of public services. It contains a description of the principles of relating charges to return performances by local authorities, taking into account the Polish legal regulations. An analysis was conducted of the importance of charges in the budgets of cities on the rights of a county in 2004-2012 compared to other current income and changes taking place during that time. A detailed analysis was conducted of the efficiency of charges for services in relation to the services financed with them, both in the case where financing took place from the city budgets, as well as through local authority budget establishments. Empirical studies enable the conclusion to be drawn that charges in the broad sense are of increasing importance to the income of cities, although, simultaneously, charges for services are, in most cases, a supplementary source of financing. Municipal companies were established in cases where the charges for the services are highly efficient.

  Back to top


  Daniel Kolasa, Tomasz Walach
  Supplementary contracts - practical aspects of their application
  The institution of supplementary contracts has been present in the Public Procurement Act of 29 January 2004 since the beginning of its validity. In view of the long period of the empirical presence of supplementary contracts in the national public procurement system, it is beyond any doubt that they can be classified as one of the most widely used instruments for making complex investment processes more flexible. The truism is the assertion that the application of the provisions on supplementary contracts gives rise to a number of controversies. This article, which is especially addressed to local authority units, describes the institution of supplementary contracts by mentioning the practical aspects of its application, taking into account the views of the judicature

  Back to top


  Piotr Sołtyk
  Professional standards in the activities of the internal audit - selected issues
  The operation of the internal audit is based on the regulations of financial law. This independent and objective instrument, which supports the entity's manager in the performance of his tasks, operates in a differentiated control environment, which requires a uniform approach to the principles of the audit practice, as well as the assessment of its effectiveness and efficiency. The uniform performance of the work in accordance with the lawmaker's assumptions is supposed to ensure standards of professional practice of the internal audit. The objective of this article is to present selected standards used in the activities of the internal audit at the level of the local authority.

  Back to top


  Marcin Rulka
  Public consultations regarding the civic budget. Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 29 May 2015 (II GSK 942/14)
  The deprival of councillors of the right to present plans for fulfilling public tasks within the civic budget for public consultation constitutes a breach of the constitutional prohibition of discrimination in political life. However, public consultations alone are not the appropriate procedure for inhabitants of the local authority to express their opinions on spending some of the budget funds. The de lege ferenda mechanism of deciding on the spending of funds from the civic budget should be encompassed by a separate procedure regulated in the Act.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora