Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 5/2013

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Adam Czudec, Ryszard Kata

str. 5

BUDŻET

Paweł Galiński

str. 21

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Jakub Jan Zięty, Bartosz Pawlak

str. 29

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Regina Pacanowska, Alina Adamczyk

str. 36

NADZÓR I KONTROLA

Patrycja Zawadzka

str. 51

ORZECZNICTWO

Mirosław Paczocha

str. 59

VARIA

Jarosław Marczak

str. 67

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Adam Czudec, Ryszard Kata
Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego
Opracowanie podejmuje próbę określenia powiązań między zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego a stanem ich dochodów i zdolnością do wykonywania zadań o charakterze inwestycyjnym. Autorzy odpowiadają na pytanie o przyczyny przesądzające o wysokim i ciągle rosnącym zadłużeniu niektórych samorządów, wyjaśniając przy tym istotę powiązań między zadłużeniem a innymi wskaźnikami charakteryzującymi sytuację finansową samorządów. Celem prowadzonych przez nich analiz jest także ocena ryzyka finansowego jednostek samorządowych poprzez powiązanie ich zadłużenia z samodzielnością finansową.

Początek strony


Paweł Galiński
Cash pooling jako instrument zarządzania gotówką w jednostkach samorządu terytorialnego
Artykuł charakteryzuje cash pooling jako instrument możliwy do wykorzystania w procesie zarządzania gotówką przez jednostki samorządu terytorialnego. Autor omawia jego istotę, rodzaje oraz korzyści z praktycznego zastosowania. Przedstawia również uwarunkowania funkcjonowania cash poolingu w Polsce jako usługi związanej z bankową obsługą budżetów tych jednostek. W rezultacie wskazuje na prawne, finansowe i organizacyjne ograniczenia w jego funkcjonowaniu, gdzie chodzi głównie o możliwości krótkoterminowego zadłużania się i lokowania gotówki przez samorządy w Polsce.

Początek strony


Jakub Jan Zięty, Bartosz Pawlak
Zasady naliczania podatku od nieruchomości od wielostanowiskowego lokalu garażowego znajdującego się we współposiadaniu przedsiębiorcy
Artykuł przedstawia problemy związane z naliczaniem podatku od nieruchomości od garaży wielostanowiskowych, w sytuacji gdy ich współwłaścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. Istotne wątpliwości są związane z możliwością opodatkowania odrębnego lokalu garażowego stawką właściwą dla części budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdy własność i zakres władania przez przedsiębiorcę zostały ograniczone do wydzielonej części nieruchomości. Nie mniejsze kontrowersje w podobnej sytuacji może wywoływać sposób opodatkowania niewyodrębnionych lokali garażowych.

Początek strony


Regina Pacanowska, Alina Adamczyk
Od "uwłaszczenia mieszkańców" do spółki majątkowo-inwestycyjnej. Holdikom S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego
Przekształcenia dokonywane po 1990 r. w sektorze usług komunalnych obejmowały zmiany o charakterze prawno-organizacyjnym i własnościowym. Do nietypowych rozwiązań należą przekształcenia zapoczatkowane w Ostrowie Wielkopolskim, które nazywano "ostrowskim modelem zarządzania". W artykule autorki ukazują powstanie jednego z nielicznych w kraju holdingów skupiających miejskie spółki - Holdikom, omówiają ponadto lokalny program uwłaszczenia mieszkańców akcjami holdingu komunalnego oraz charakteryzują wyniki ekonomiczne i i nwestycje podejmowane w ramach grupy kapitałowej.

Początek strony


Patrycja Zawadzka
Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami w sprawie emisji obligacji komunalnych
Artykuł ukazuje polski rynek obligacji komunalnych przez pryzmat praktyki nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich nabywania i wykupu. Przeprowadzona analiza działalności organów nadzoru wskazuje nieprawidłowości występujące w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiące naruszenie przepisów ustawy z 29.06.1995 r. o obligacjach, ale i innych - często występujących w praktyce - niezgodności z prawem.

Początek strony


Mirosław Paczocha
Finansowanie Państwowej Straży Pożarnej z budżetu powiatu
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 28.02.2012 r. (I SA/Rz 35/12) 1. Zasada, że właściwą i wyłączną formą dofinansowania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego jest wpłata środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej szczebla wojewódzkiego, poprzedzona zawarciem umowy (porozumienia) z komendantem wojewódzkim lub [komendantem - M.P.] powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, nie odnosi się do jednostek samorządu szczebla powiatowego, których jednostkami budżetowymi są właściwe komendy Państwowej Straży Pożarnej, uczestniczących w pokrywaniu części kosztów ich funkcjonowania.
2. Skoro komendy powiatowe są jednostkami budżetowymi powiatu, to uzasadnione jest ich finansowanie w taki sam sposób, jaki dotyczy innych powiatowych jednostek budżetowych, czyli stosownie do treści art. 11 ustawy o finansach publicznych - bezpośrednio z budżetu tego powiatu, bez konieczności zawierania umów (porozumień) z komendantami straży pożarnej.
3. Dodanie (...) przepisów art. 19e-19l ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i utworzenie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej umożliwia finansowanie straży przez inne jednostki samorządu terytorialnego niż własna i przez inne podmioty (organizatorów imprez masowych czy osoby prawne, fizyczne - odnośnie do kosztów budowy strażnic, ich wyposażenia i utrzymania). W takich sytuacjach właściwą formą dofinansowania jest przekazywanie środków za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie zawartych umów (porozumień).

Początek strony


Jarosław Marczak
Kompetencje i zadania Trybunału Obrachunkowego w Hiszpanii a kompetencje regionalnych izb obrachunkowych - porównanie i wnioski dla polskiego systemu nadzoru i kontroli
Samorząd terytorialny w każdym kraju charakteryzuje się własną specyfiką. Dotyczy to także nadzoru i kontroli nad nim, sprawowanym przez państwo. Autor podkreśla, że hiszpańskie rozwiązania są wyjątkowe ze względu na zakres autonomii samorządu regionalnego, który posiada pewne uprawnienia władcze wobec niższych szczebli. Jednakże w zakresie kontroli i nadzoru hiszpański ustawodawca odpowiedzialnym uczynił za nie Trybunał Obrachunkowy, który te funkcje pełni także wobec jednostek państwowych, ograniczając w tym zakresie władze regionalne (wspólnoty autonomiczne).

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Adam Czudec, Ryszard Kata
 • Indebtedness vs. the economic situation and financial risk of local authority units
 • p. 5

  BUDGET

  Paweł Galiński
 • Cash pooling is a cash management tool of local authority units
 • p. 21

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Jakub Jan Zięty, Bartosz Pawlak
 • Principles of assessing property tax on multi-vehicle garage premises which are jointly owned by an entrepreneur
 • p. 29

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Regina Pacanowska, Alina Adamczyk
 • From "enfranchisement of residents" to an asset and investment company. Holdikom S.A., from Ostrów Wielkopolski
 • p. 36

  SUPERVISION AND AUDIT

  Patrycja Zawadzka
 • Supervision of the regional chambers of audit over resolutions on municipal bond issues
 • p. 51

  CASE LAW

  Mirosław Paczocha
 • Financing the State Fire Service from the county budget (commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 28 February 2012; I SA/Rz 35/12: Mirosław Paczocha)
 • p. 59

  VARIA

  Jarosław Marczak
 • Powers and tasks of the European Court of Auditors in Spain vs. the powers of regional chambers of audit - comparison and conclusions for the Polish supervision and audit system
 • p. 67

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Adam Czudec, Ryszard Kata
  Indebtedness vs. the economic situation and financial risk of local authority units
  The article constitutes an attempt to establish the relationships between the indebtedness of local authority units and the level of their income, as well as their ability to fulfil tasks of an investment nature. The authors respond to the question about the reasons for the high and continuously growing indebtedness of some local authorities, explaining the nature of the relationships between indebtedness and other indicators which describe the financial situation of local authorities. The objective of their analysis also includes the assessment of the financial risk of local authorities by relating their debt to financial independence.

  Back to top


  Paweł Galiński
  Cash pooling is a cash management tool of local authority units
  The article describes cash pooling as an instrument which can be used by the local authority unit in the cash management process. The author discusses the essence, types and benefits of its practical application. He also presents the conditions for the functioning of cash pooling in Poland, as a service related to the banking support of the budgets of these units. Consequently, he indicates the legal, financial and organizational constraints in its functioning, where this mainly applies to the possibility of local authority units drawing short-term debt and depositing cash.

  Back to top


  Jakub Jan Zięty, Bartosz Pawlak
  Principles of assessing property tax on multi-vehicle garage premises which are jointly owned by an entrepreneur
  The article presents the problems related to the assessment of property tax on multi-vehicle garages, in a situation where they are jointly owned by a person conducting business. Major doubts are associated with the possibility of separately taxing garage premises at a rate which is appropriate to parts of buildings related to conducting business, where ownership and the scope of possession by an entrepreneur have been limited to a separated part of the property. In a similar situation, the method of taxing non-separated garage premises can give rise to equally significant controversies.

  Back to top


  Regina Pacanowska, Alina Adamczyk
  From "enfranchisement of residents" to an asset and investment company. Holdikom S.A., from Ostrów Wielkopolski
  The transformations which took place after 1990 in the municipal services sector included changes of a legal/organizational and ownership nature. Atypical solutions include the transformations initiated in Ostrów Wielkopolski, which were named the "Ostrów management model". In this article, the authoresses present the emergence of one of the few groups in the country associating municipal companies - Holdikom S.A. They also discuss the local programme of enfranchising residents with shares in the municipal group and describe the economic results and investments conducted within the group.

  Back to top


  Patrycja Zawadzka
  Supervision of the regional chambers of audit over resolutions on municipal bond issues
  The article shows the Polish municipal bond market from the point of view of the supervisory practices of the regional chambers of audit with respect to resolutions on bond issues, as well as the specification of the principles of acquiring and redeeming them. The analysis conducted of the activities of the supervisory authorities shows irregularities appearing in resolutions of local authorities, constituting a breach of the provisions of the Act on Bonds of 29 June 1995, but also other inconsistencies with the law, which frequently arise in practice.

  Back to top


  Mirosław Paczocha
  Financing the State Fire Service from the county budget (commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 28 February 2012; I SA/Rz 35/12: Mirosław Paczocha)
  1. The principle that the correct and only form of co-financing tasks by local authority units is the payment of funds to the State Fire Service Support Fund at voivodship level, preceded by the conclusion of an agreement (understanding) with the voivodship commander or commander of the county State Fire Service, does not apply to local authority units at county level, the budget units of which are the respective State Fire Service headquarters sharing some of the costs of their operation.
  2. Since county Fire Service headquarters are the county's budget units, it is reasonable to finance them in the same way as applies to other budget units of the county, namely in accordance with the wording of Article 11 of the Public Finance Act - directly from that county's budget, without the need to conclude agreements (understandings) with the fire service commanders.
  3. The addition (...) of the provisions of Article 19e-19l of the Act on the State Fire Service and the establishment of the State Fire Service Support Fund enables fire service units to be financed by local authority units other than their own local authority and by other entities (organizers of public events or legal or natural persons - with regard to the costs of building, equipping and maintaining watchtowers). In such situations, the appropriate form of co-financing is the transfer of funds through the State Fire Service Support Fund under concluded agreements (understandings).

  Back to top


  Jarosław Marczak
  Powers and tasks of the European Court of Auditors in Spain vs. the powers of regional chambers of audit - comparison and conclusions for the Polish supervision and audit system
  Local authorities in every country have their own peculiarities. This also applies to the supervision and audit of them exercised by the state. The author emphasizes that the Spanish solutions are unique because of the extent of autonomy of the regional authority, which has certain authoritative powers over the lower levels. However, in terms of audit and supervision, the Spanish legislature made the Court of Auditors, which also performs these functions with respect to state units, responsible for them, thereby creating restrictions on the regional authorities (autonomous communities) in this respect.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora