Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 11/2017

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,60 57,60
Cena regularna: 64,00
64,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy wspó...

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy współpracy przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych. Wychodzi od 1994 roku.  

Za publikację na łamach „Finansów Komunalnych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30331 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Marek Dylewski

str. 5

Piotr Tomaszewski

str. 14

BUDŻET

Mirosław Czekaj

str. 23

Luiza Budner-Iwanicka

str. 35

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Paweł Selera

str. 43

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Magdalena Taraszkiewicz

str. 55

ORZECZNICTWO I PIŚMIENNICTWO

Krzysztof Radzikowski

str. 62

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ryszard Kata
Recenzja książki: Joanna M. Salachna, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Grażyna Michalczuk, Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet. Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, ss. 215
str. 74

Table of Contents & Abstracts
str. 78
Marek Dylewski
Finansowanie zwrotne w JST – dylematy i ograniczenia
Od początku 2014 r. obowiązuje model limitacji zadłużenia w oparciu o indywidualny wskaźnik zadłużenia, który jest obliczany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie reguły zawartej w art. 243 ustawy o fi nansach publicznych. Pomimo krytycznych uwag płynących zarówno ze strony naukowców, jak i praktyków samorządowych – nowy system funkcjonuje niezmiennie od momentu jego wprowadzenia. W artykule, na podstawie doświadczeń praktycznych oraz analizy obecnie funkcjonujących rozwiązań, podjęto próbę rozważań nad celem i kierunkami niezbędnych zmian w zakresie możliwości fi nansowania zadań i przedsięwzięć w jednostkach samorządu terytorialnego przy wsparciu instrumentów zwrotnych. Należy podkreślić, że nowy okres programowania środków Unii Europejskiej będzie wymuszał podejmowanie istotnych decyzji, które powinny wspierać politykę inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego. Propozycja metodologicznych korekt w zakresie relacji zawartej w art. 243 ustawy o fi nansach publicznych upraszcza, ale także urealnia podejście do limitacji zadłużenia tych jednostek.

Początek strony


Piotr Tomaszewski
Centra usług wspólnych w samorządach na przykładzie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty – zarządzanie zmianą
W artykule na przykładzie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty przedstawiono proces zarządzania zmianą księgowego centrum usług wspólnych dla 118 jednostek budżetowych. Rozwiązanie to stosowane w biznesie od lat – w samorządach miało zasięg ograniczony między innymi ze względu bariery prawne. Począwszy od 2016 r. ze względu na centralizację rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (przyczyna faktyczna) oraz wspomniane zmiany regulacji prawnych sytuacja ta uległa zmianie.
Omówienie procesu skupia się na wskazaniu towarzyszących mu kluczowych problemów i barier. Dobór zasobów, analiza procesów i zasady tworzenia nowej organizacji to elementy, które mogą przyczynić się do zwiększenia szans na powodzenie procesu, ale także powodować uwydatnienie towarzyszących tym zmianom problemów. Dzięki szansom, jakie stanowią efektywność i jakość realizowanych zadań, tworzenie centrów usług wspólnych w samorządach z pewnością w najbliższych latach będzie często stosowanym rozwiązaniem organizacyjnym. Od poprawności metody wdrażania zależy jednak szybkość osiąganych pozytywnych efektów, a w niektórych wypadkach – ich zaistnienie.

Początek strony


Mirosław Czekaj
Kierunki zmian w prezentacji sprawozdań fi nansowych dużych miast w Polsce a międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego
Problematyka sprawozdań fi nansowych jest przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej w ramach koncepcji utworzenia Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego. W Polsce zbyt małą wagę przykłada się do treści i sposobu prezentacji sprawozdań fi nansowych jednostek samorządu terytorialnego w odróżnieniu od szeroko badanych, ocenianych i komentowanych sprawozdań budżetowych. W tym zakresie pozytywnie wyróżniają się duże miasta podnoszące zakres i jakość informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach fi nansowych. Wybrane elementy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego stały się na przykład dla Miasta Stołecznego Warszawy podstawą opracowania nowego modelu sprawozdania fi nansowego. Jednym z problemów do rozwiązania w skali kraju jest ustalenie zasad ujmowania w sprawozdaniach fi nansowych jednostek samorządu terytorialnego gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Początek strony


Luiza Budner-Iwanicka
Niestandardowe instrumenty fi nansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności fi nansowej w zakresie zadłużania się tych jednostek
Celem opracowania jest przedstawienie problematyki związanej ze stosowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego niestandardowych instrumentów fi nansowania ich potrzeb budżetowych na tle ustawowych ograniczeń zadłużania się tych jednostek. Na szczególne uwzględnienie zasługuje, zdaniem autorki, konstrukcja sprzedaży zwrotnej nieruchomości oraz subrogacji, która jest złożoną instytucją opartą na regulacjach prawa cywilnego, stanowiąc jednocześnie tytuł dłużny w rozumieniu prawa fi nansów publicznych. Artykuł stanowi także próbę wstępnej oceny skutków stosowania tych instytucji i wskazuje na niebezpieczeństwo niekontrolowanego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.

Początek strony


Paweł Selera
Alokacja bezpośrednia na gruncie podatku VAT a stosowanie prewspółczynnika w jednostkach samorządu terytorialnego
Pomimo procesu centralizacji VAT w jednostkach samorządu terytorialnego ustawodawca nie wprowadził jednego globalnego prewspółczynnika, lecz zdecydował o obowiązku odrębnego kalkulowania prewspółczynnika VAT przez poszczególne jednostki. Należy jednak wskazać, że stosowanie prewspółczynnika nie jest wbrew pozorom regułą, lecz wyjątkiem od reguły. Ustawodawca wskazał bowiem na prymat alokacji bezpośredniej. Dopiero wówczas, gdy jest ona niemożliwa – w celu ustalenia zakresu odliczenia konieczne staje się zastosowanie prewspółczynnika. Celem artykułu jest analiza relacji, jakie zachodzą pomiędzy alokacją bezpośrednią a prewspółczynnikiem, zwłaszcza na tle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa, a także dopuszczalności zastosowania alternatywnych metod kalkulacji prewspółczynnika.

Początek strony


Magdalena Taraszkiewicz
Odpowiedzialność gminy występującej w roli zamawiającego na tle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych
Gmina jako jednostka sektora fi nansów publicznych obowiązana jest do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w treści tego aktu normatywnego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.
W przypadku naruszenia przez gminę występującą w roli zamawiającego postanowień Prawa zamówień publicznych to nie gmina poniesie bezpośrednią odpowiedzialność. Co do zasady podmiotem odpowiedzialnym będzie kierownik zamawiającego bądź członkowie komisji przetargowej lub pracownicy, którym powierzono wykonanie określonych czynności.
Artykuł poświęcony jest analizie odpowiedzialności gminy występującej w roli zamawiającego na tle ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Rola ewidencji gruntów i budynków przy rozgraniczeniu budynku i budowli jako przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (casus myjni samochodowej). Glosa do wyroków NSA z 7.09.2016 r., II FSK 2806/14, II FSK 663/15 i II FSK 2131/15
Ewidencja gruntów i budynków nie przesądza, czy dany obiekt jest budynkiem, czy budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 albo 3 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż defi niuje budynek (zresztą w akcie rangi podustawowej) odmiennie niż powołana ustawa i nie obejmuje budowli. Jak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy – Prawo geodezyjne i kartografi czne, ewidencja ma moc wiążącą tylko co do wymiaru podatku (tj. określenia wysokości zobowiązania podatkowego), a nie co do określenia przedmiotu opodatkowania.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES

Marek Dylewski

p. 5

Piotr Tomaszewski

p. 14

BUDGET

Mirosław Czekaj

p. 23

Luiza Budner-Iwanicka

p. 35

LOCAL TAXES AND CHARGES

Paweł Selera

p. 43

PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

Magdalena Taraszkiewicz

p. 55

CASE LAW

Krzysztof Radzikowski

p. 62

REVIEWS AND OVERVIEWS

Ryszard Kata
Book review: Joanna M. Salachna, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Grażyna Michalczuk, Streamlining management in the local authority through the budget. From the traditional and activity-based budget to the results-based budget, Warsaw 2017, Wolters Kluwer, p. 215
p. 74

Table of Contents & Abstracts
p. 78
Marek Dylewski
Repayable fi nancing in LAUs – dilemmas and limitations
The model of limiting indebtedness based on an individual debt ratio, which is calculated individually for every local authority unit on the basis of the rule contained in Article 243 of the Public Finance Act, has been in force since the beginning of 2014. Despite critical comments from both researchers and local authority practitioners, the new system has been operating invariably since its introduction. In the article, an attempt, based on practical experience and an analysis of the current solutions, has been made to consider the objective of and the trends in the necessary changes to the possibilities of fi nancing tasks and projects of local authority units with the support of repayable instruments. It should be emphasized that the new programming period for EU funds will force important decisions, which should support the investment policy of the local authority units. The proposal of methodological adjustments to the relationships contained in Article 243 of the Public Finance Act simplifi es the approach to limiting the indebtedness of these units, while also making it realistic.

Back to top


Piotr Tomaszewski
Shared Service Centres in local authorities using the example of the Bydgoszcz Education Finance Offi ce – change management
The article uses the example of the Bydgoszcz Education Finance Offi ce to present the change management process of the shared services accounting centre for 118 budget units. This solution, which has been applied in businesses for years, has had limited application in the case of local authorities, inter alia, because of legal barriers. This situation changed in 2016 because of the centralization of VAT settlements in local authority units (actual reason) and regulatory changes.
The overview of the process focuses on the identifi cation of its accompanying key problems and barriers. The choice of resources, the analysis of the processes and the principles of creating a new organization are elements that can help increase the opportunities for success of the process, but can also increase the problems accompanying this change. The opportunities created by the effi ciency and quality of the tasks performed mean that the creation of shared service centres in local authorities will certainly be a commonly used organizational solution in the coming years. However, the speed of the positive results achieved and, in some cases, their existence depends on the correctness of the method of implementation.

Back to top


Mirosław Czekaj
Trends of change in the presentation of fi nancial statements of large cities in Poland and international public sector accounting standards
The issue of fi nancial statements is a subject of interest to the European Union within the framework of the concept of establishing European Public Sector Accounting Standards. In contrast with the widely audited, assessed and commented budget statements, excessively insuffi cient attention is devoted in Poland to the content and methods of presenting local authority fi nancial statements. In this respect, large cities are positively distinguished by raising the scope and the quality of information contained in the annual fi nancial statements. For example, selected items of International Public Sector Accounting Standards have become the basis for developing a new model of fi nancial statements for the City of Warsaw. One of the problems to be solved throughout the country is the determination of the rules for recognizing land handed over for perpetual usufruct in the fi nancial statements of local authority units.

Back to top


Luiza Budner-Iwanicka
Non-standard instruments for fi nancing the budget needs of local authority units with regard to restrictions in fi nancial autonomy in terms of the indebtedness of these units
The objective of the paper is to present the issues related to the use of non-standard fi nancing instruments by local authority units for fi nancing their budget needs in the light of the statutory limitations on the indebtedness of these units. According to the authoress, the structure of the sale and leaseback of real property as well as subrogation, which is a complex institution based on the regulations of civil law, simultaneously constituting a debt title in the meaning of the Public Finance Act, deserves particular attention. The paper is an attempt to make an initial assessment of the effects of applying these institutions, indicating the danger of uncontrolled indebtedness of local authority units.

Back to top


Paweł Selera
Direct VAT-based allocation and the use of a pre-factor in local authority units
Despite the process of centralizing VAT in local authority units, the law-makers have not introduced a single global pre-factor, but decided to obligate individual local authority units to separately calculate the VAT pre-factor. It should be pointed out that, contrary to expectations, the use of a pre-factor is not the rule but an exception to the rule. This is because the law-makers specifi ed the primacy of direct allocation. It is only when this is not possible that the application of the pre-factor becomes necessary for determining the extent of the deduction.
The objective of this article is to analyse the relationship between direct allocation and the pre-factor, especially in the light of the interpretations of the tax authorities and the case law, as well as the admissibility of applying alternative methods of calculating the pre-factor.

Back to top


Magdalena Taraszkiewicz
Liability of the municipality acting as a contracting entity in the light of the Act on liability for breaching public fi nance discipline
The municipality, as a public fi nance sector unit, is obliged to apply the provisions of the Public Procurement Law in the case that the premises specifi ed in this normative act are satisfi ed. This applies, in particular, to situations where the value of the contract awarded, which is expressed in zlotys, exceeds the equivalent of 30,000 euros.
If the municipality, acting as a contracting entity, breaches the provisions of the Public Procurement Law, it is not the municipality that will be directly liable. In principle, the responsible entity will be the manager of the contracting entity or the members of the tender commission or the employees entrusted with the performance of certain activities.
This article is devoted to the liability of the municipality acting as a contracting entity in the light of the Act on liability for breaching public fi nance discipline of 17 December 2004.

Back to top


Krzysztof Radzikowski
The role of the land and buildings register in the demarcation of a building and structure as items that are taxable with property tax (case of a car wash). Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 7 September 2016 (II FSK 2806/14, II FSK 663/15 and II FSK 2131/15)
The land and buildings register does not prejudge whether a given structure is a building or structure in the meaning of Article 1a, para. 1, item 2 or 3 of the Act on Local Taxes and Charges of 12 January 1991, because it defi nes a building (after all, in an act of lesser importance than a statute) differently than the said Act and does not include structures. As transpires from Article 21, para. 1 of the Geodetic and Cartographic Law, the records are only binding with regard to the level of tax (i.e. for determining the amount of the tax liability) and not with regard to the defi nition of the subject of taxation.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
kom.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Dorota
24-01-2018
Ocena: 5/5
Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Finanse Komunalne - Nr 5/2021

Finanse Komunalne - Nr 4/2021

Finanse Komunalne - Nr 3/2021

Finanse Komunalne - Nr 2/2021

Finanse Komunalne - Nr 1/2021

Finanse Komunalne - Nr 6/2020

Finanse Komunalne - Nr 5/2020

Finanse Komunalne - Nr 4/2020

Finanse Komunalne - Nr 3/2020

Finanse Komunalne - Nr 2/2020

Finanse Komunalne - Nr 1/2020

Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

Finanse Komunalne - Nr 10/2019

Finanse Komunalne - Nr 9/2019

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

Finanse Komunalne - Nr 6/2019

Finanse Komunalne - Nr 5/2019

Finanse Komunalne - Nr 4/2019

Finanse Komunalne - Nr 3/2019

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

Finanse Komunalne - Nr 12/2018

Finanse Komunalne - Nr 11/2018

Finanse Komunalne - Nr 10/2018

Finanse Komunalne - Nr 9/2018

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

Finanse Komunalne - Nr 6/2018

Finanse Komunalne - Nr 5/2018

Finanse Komunalne - Nr 4/2018

Finanse Komunalne - Nr 3/2018

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

Finanse Komunalne - Nr 12/2017

Finanse Komunalne - Nr 11/2017

Finanse Komunalne - Nr 10/2017

Finanse Komunalne - Nr 9/2017

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

Finanse Komunalne - Nr 6/2017

Finanse Komunalne - Nr 5/2017

Finanse Komunalne - Nr 4/2017

Finanse Komunalne - Nr 3/2017

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

Finanse Komunalne - Nr 12/2016

Finanse Komunalne - Nr 11/2016

Finanse Komunalne - Nr 10/2016

Finanse Komunalne - Nr 9/2016

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

Finanse Komunalne - Nr 6/2016

Finanse Komunalne - Nr 5/2016

Finanse Komunalne - Nr 4/2016

Finanse Komunalne - Nr 3/2016

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

Finanse Komunalne - Nr 12/2015

Finanse Komunalne - Nr 11/2015

Finanse Komunalne - Nr 10/2015

Finanse Komunalne - Nr 9/2015

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

Finanse Komunalne - Nr 6/2015

Finanse Komunalne - Nr 5/2015

Finanse Komunalne - Nr 4/2015

Finanse Komunalne - Nr 3/2015

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

Finanse Komunalne - Nr 12/2014

Finanse Komunalne - Nr 11/2014

Finanse Komunalne - Nr 10/2014

Finanse Komunalne - Nr 9/2014

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

Finanse Komunalne - Nr 6/2014

Finanse Komunalne - Nr 5/2014

Finanse Komunalne - Nr 4/2014

Finanse Komunalne - Nr 3/2014

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

Finanse Komunalne - Nr 12/2013

Finanse Komunalne - Nr 11/2013

Finanse Komunalne - Nr 10/2013

Finanse Komunalne - Nr 9/2013

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

Finanse Komunalne - Nr 6/2013

Finanse Komunalne - Nr 5/2013

Finanse Komunalne - Nr 4/2013

Finanse Komunalne - Nr 3/2013

Finanse Komunalne - Nr 1/2013

Finanse Komunalne - Nr 12/2012

Finanse Komunalne - Nr 11/2012

Finanse Komunalne - Nr 10/2012

Finanse Komunalne - Nr 9/2012

Finanse Komunalne - 7-8/2012

Finanse Komunalne - Nr 6/2012

Finanse Komunalne - Nr 5/2012

Finanse Komunalne - Nr 4/2012

Finanse Komunalne - Nr 3/2012

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora