Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 4/2018

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
60,31 60,31
Cena regularna: 67,00
67,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy wspó...

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy współpracy przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych. Wychodzi od 1994 roku.  

Za publikację na łamach „Finansów Komunalnych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30331 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Artur Olszewski

str. 5

Natalia Chyb

str. 14

BUDŻET

Anna Szafranek

str. 25 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Joanna M. Salachna, Eliza Rurewicz

str. 42

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Mateusz Winiarz

str. 56

ORZECZNICTWO

Artur Kokoszkiewicz

str. 67

RECENZJE I OMÓWIENIA 

Daniel Jurewicz
Recenzja książki Tomasza Bąkowskiego „Ustawa o rewitalizacji. Komentarz”, Warszawa 2017, ss. 213

str. 76


Table of Contents & Abstracts
str. 79
Artur Olszewski
Konsekwencje intertemporalne zmiany przepisów regulujących kwestie dotowania przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przed podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego w zakresie dopuszczalności drogi sądowej
W artykule poruszono problem zakresu stosowania przepisów ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z 27.10.2017 r. o fi nansowaniu zadań oświatowych w zakresie, w jakim przepisy te określają zasady fi nansowania szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dopuszczalności drogi sądowej do dochodzenia tego rodzaju roszczeń.

Początek strony


Natalia Chyb
Kontrasygnata skarbnika gminy w procesie tworzenia przez gminę spółek kapitałowych
Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania o naturę czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, charakter prawny instytucji kontrasygnaty oraz konsekwencje jej braku, w szczególności w kontekście znanych prawu cywilnemu rodzajów bezskuteczności czynności prawnych. Przede wszystkim jednak, z uwagi na kreacyjny charakter czynności związanych z tworzeniem spółek handlowych, przedmiotem rozważań jest możliwość oraz skutki prawne stosowania wspomnianego przepisu w sytuacjach dokonywania przez wójta czynności reprezentacji gminy w zakresie tworzenia spółek handlowych.

Początek strony


Anna Szafranek
Finansowanie pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza w wybranych województwach
W artykule podjęto tematykę fi nansowania pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych województw, tj. lubuskiego, podlaskiego oraz wielkopolskiego, reprezentujących umowny podział Polski na trzy części: A, B, C, wyróżnione ze względu na poziom rozwoju gospodarczego i społecznego. W pierwszej kolejności omówiono ustawowe rodzaje pieniężnych i niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zadania gmin, powiatów i województw samorządowych w zakresie świadczeń pomocy społecznej. W dalszej części analizie poddano strukturę dochodów, wydatków i wysokości świadczeń pomocy społecznej wypłacanych w trzech analizowanych województwach.

Początek strony


Joanna M. Salachna, Eliza Rurewicz
Gminne projekty z zakresu modernizacji indywidualnych źródeł energii – problemy z rozliczaniem podatku VAT. Realizacja zadań statutowych, otrzymywanie dotacji oraz wpłat od mieszkańców w kontekście podatku VAT – część I
Gminy realizują różne projekty współfi nansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Część z nich, niezależnie od tego, że dotyczy zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, będzie wywoływać określone skutki w sferze opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W niektórych przypadkach może się okazać, że gmina będzie musiała odprowadzić podatek VAT od dotacji otrzymywanych na realizację projektów. W tym artykule, mającym charakter wprowadzający do zagadnienia, omówione zostały podstawowe kwestie opodatkowania działalności gminy podatkiem VAT (w tym realizacji zadań statutowych).

Początek strony


Mateusz Winiarz
Osoba wykonująca czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a komisja przetargowa. Spojrzenie praktyczne na przejrzystość postępowania
W toku przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czynności w imieniu zamawiającego wykonuje kierownik tego zamawiającego lub pracownicy, którym zostało powierzone wykonywanie określonych czynności. Szczególna rola została przypisana powoływanej przez kierownika zamawiającego komisji przetargowej. Może ona nie tylko pełnić funkcje doradcze, lecz także realizować wskazane przez kierownika obowiązki na etapie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania. Dokonując podziału czynności pomiędzy poszczególne osoby, kierownik zamawianego musi uwzględnić obowiązek zachowania zasad udzielania zamówień publicznych oraz prawidłowo realizować kontrolę zarządczą związaną z gospodarowaniem środkami publicznymi.

Początek strony


Artur Kokoszkiewicz
Wygaśnięcie prawa do skutecznego złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Glosa (krytyczna) do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11.07.2017 r., II FSK 1867/15
Nie ma podstaw do twierdzenia, że zastosowany w art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej zwrot „złożenie wniosku” powinien być interpretowany jedynie jako faktyczne (fi zyczne) dostarczenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty organowi podatkowemu. Skoro w dziale III Ordynacji podatkowej nie przewidziano odrębnych zasad obliczania terminu do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, to prawidłowy zdaje się wniosek, że dla oceny zachowania terminu do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty powinien mieć zastosowanie art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES

Artur Olszewski

p. 5

Natalia Chyb

str. 14

BUDGET

Anna Szafranek

p. 25 

LOCAL TAXES AND CHARGES

Joanna M. Salachna, Eliza Rurewicz

p. 42

PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

Mateusz Winiarz

p. 56

CASE LAW

Artur Kokoszkiewicz

p. 67

REVIEWS AND OVERVIEWS

Daniel Jurewicz
Review of Tomasz Bąkowski’s book “Act on revitalization. Commentary”, Warsaw 2017, p. 213

p. 76


Table of Contents & Abstracts
p. 79
Artur Olszewski
Intertemporal consequences of changes in the provisions governing the subsidization of kindergartens, schools and establishments managed by entities other than local authority units regarding the admissibility of litigation
The paper addresses the issue of the application of the provisions of the Act on the Education System of 7 September 1991 and the Act on the Financing of Educational Tasks of 27 October 2017 to the extent to which these provisions lay down the rules for the fi nancing of schools, as well as public and non-public establishments managed by entities other than local authority units, with particular emphasis on issues of the admissibility of litigation for asserting claims of this kind.

Back to top


Natalia Chyb
A municipality treasurer’s countersignature in the process of the establishment of companies by the municipality
In accordance with the provision of Article 46, para. 3 of the Act on Municipal Government, if a legal activity can give rise to the emergence of monetary liabilities, the countersignature of the municipality’s treasurer (chief accountant) or person authorized by him is needed for it to be effective. This article is an attempt to answer questions about the nature of legal activities giving rise to monetary liabilities, the legal nature of the institution of the countersignature and the consequences of its absence, in particular in the context of types of ineffectiveness of legal activities which are known under civil law. However, the subject matter under consideration is the ability to apply and the legal effects of the application of the said provision in situations in which the mayor conducts activities of representing the municipality in the establishment of commercial companies, primarily because of the creative nature of operations related to the establishment of commercial companies.

Back to top


Anna Szafranek
Financing of social welfare by local authority units. Analysis in selected voivodships
The paper discusses the subject of fi nancing social welfare by the local authorities of selected voivodships, namely the Lubuskie, Podlaskie and Wielkopolskie Voivodships, representing a contractual division of Poland into three parts: A, B and C, which are distinguished by the level of their economic and social development. It fi rst discusses the statutory types of monetary and non-monetary social welfare benefi ts guaranteed by local authorities, as well as the tasks of municipality, county and voivodship self-governments regarding social welfare benefi ts. It later analyses the structure of income and expenses, as well as the amount of social welfare benefi ts paid in the three voivodships under review.

Back to top


Joanna M. Salachna, Eliza Rurewicz
Municipal projects regarding the modernization of individual energy sources – problems with the settlement of VAT. Fulfi lment of statutory tasks, receipt of grants and contributions from residents in the context of VAT – part I
Municipalities implement various projects co-fi nanced with funding from the European Union’s budget. Some of them, regardless of whether or not they apply to the own tasks of local authority units, will incite certain consequences in the sphere of taxation with VAT. In some cases, it may transpire that the municipality will need to remit VAT on the grants received for the implementation of projects. This article, which is of the nature of an introduction to the issue, discusses the basic issues of taxation of the activities of municipalities with VAT (including the performance of statutory tasks).

Back to top


Mateusz Winiarz
A person performing an activity in public procurement proceedings and the tender commission. A practical view of the transparency of proceedings
When preparing and handling public procurement proceedings, activities are performed on behalf of the contracting authority by that contracting authority’s manager or employees to whom the performance of specifi c activities was entrusted. A unique role has been assigned to the tender commission, which was appointed by the contracting authority’s manager. It may perform advisory functions, but may also fulfi l the obligations specifi ed by the manager at the stage of preparing or handling the proceedings. When dividing activities among individual people, the contracting authority’s manager must take into account the obligation to observe the principles of public procurement and properly handle management control related to the management of public funds.

Back to top


Artur Kokoszkiewicz
Expiry of the right of effective submission of an application to declare that an overpayment has been made. Critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 11/07/2017, II FSK 1867/15
There is no reason to believe that term “submission of an application” which is used in Article 79 § 2 of the Tax Code should only be interpreted as the actual (physical) submission of an application to declare an overpayment has been made to the tax authority. Since Section III of the Tax Code does not lay down separate rules for calculating the timing for submitting an application to declare that an overpayment has been made, the conclusion that Article 12, § 6, item 2 of the Tax Code should apply to the assessment that the deadline has been observed for submitting an application to declare that an overpayment has been made appears correct.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
kom.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Dorota
24-01-2018
Ocena: 5/5
Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Finanse Komunalne - Nr 5/2021

Finanse Komunalne - Nr 4/2021

Finanse Komunalne - Nr 3/2021

Finanse Komunalne - Nr 2/2021

Finanse Komunalne - Nr 1/2021

Finanse Komunalne - Nr 6/2020

Finanse Komunalne - Nr 5/2020

Finanse Komunalne - Nr 4/2020

Finanse Komunalne - Nr 3/2020

Finanse Komunalne - Nr 2/2020

Finanse Komunalne - Nr 1/2020

Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

Finanse Komunalne - Nr 10/2019

Finanse Komunalne - Nr 9/2019

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

Finanse Komunalne - Nr 6/2019

Finanse Komunalne - Nr 5/2019

Finanse Komunalne - Nr 4/2019

Finanse Komunalne - Nr 3/2019

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

Finanse Komunalne - Nr 12/2018

Finanse Komunalne - Nr 11/2018

Finanse Komunalne - Nr 10/2018

Finanse Komunalne - Nr 9/2018

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

Finanse Komunalne - Nr 6/2018

Finanse Komunalne - Nr 5/2018

Finanse Komunalne - Nr 4/2018

Finanse Komunalne - Nr 3/2018

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

Finanse Komunalne - Nr 12/2017

Finanse Komunalne - Nr 11/2017

Finanse Komunalne - Nr 10/2017

Finanse Komunalne - Nr 9/2017

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

Finanse Komunalne - Nr 6/2017

Finanse Komunalne - Nr 5/2017

Finanse Komunalne - Nr 4/2017

Finanse Komunalne - Nr 3/2017

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

Finanse Komunalne - Nr 12/2016

Finanse Komunalne - Nr 11/2016

Finanse Komunalne - Nr 10/2016

Finanse Komunalne - Nr 9/2016

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

Finanse Komunalne - Nr 6/2016

Finanse Komunalne - Nr 5/2016

Finanse Komunalne - Nr 4/2016

Finanse Komunalne - Nr 3/2016

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

Finanse Komunalne - Nr 12/2015

Finanse Komunalne - Nr 11/2015

Finanse Komunalne - Nr 10/2015

Finanse Komunalne - Nr 9/2015

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

Finanse Komunalne - Nr 6/2015

Finanse Komunalne - Nr 5/2015

Finanse Komunalne - Nr 4/2015

Finanse Komunalne - Nr 3/2015

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

Finanse Komunalne - Nr 12/2014

Finanse Komunalne - Nr 11/2014

Finanse Komunalne - Nr 10/2014

Finanse Komunalne - Nr 9/2014

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

Finanse Komunalne - Nr 6/2014

Finanse Komunalne - Nr 5/2014

Finanse Komunalne - Nr 4/2014

Finanse Komunalne - Nr 3/2014

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

Finanse Komunalne - Nr 12/2013

Finanse Komunalne - Nr 11/2013

Finanse Komunalne - Nr 10/2013

Finanse Komunalne - Nr 9/2013

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

Finanse Komunalne - Nr 6/2013

Finanse Komunalne - Nr 5/2013

Finanse Komunalne - Nr 4/2013

Finanse Komunalne - Nr 3/2013

Finanse Komunalne - Nr 1/2013

Finanse Komunalne - Nr 12/2012

Finanse Komunalne - Nr 11/2012

Finanse Komunalne - Nr 10/2012

Finanse Komunalne - Nr 9/2012

Finanse Komunalne - 7-8/2012

Finanse Komunalne - Nr 6/2012

Finanse Komunalne - Nr 5/2012

Finanse Komunalne - Nr 4/2012

Finanse Komunalne - Nr 3/2012

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora