Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 6/2014

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
45,36 45,36
Cena regularna: 50,40
50,40
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Od redakcji
str. 5

ARTYKUŁY

Alicja Młynarczyk

str. 7

BUDŻET

Jan Czempas

str. 16

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Marek Szałkiewicz

str. 31

Tomasz Wołowiec

str. 37

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Katarzyna Małysa-Sulińska

str. 42

Dagmara Hajdys

str. 49

NADZÓR I KONTROLA

Urszula Wycisk

str. 57

DYLEMATY

Barbara Wołczak

str. 64

ORZECZNICTWO

str. 67

RECENZJE I OMÓWIENIA

Mirosław Paczocha
Recenzja książki Wojciecha Radeckiego, Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2013
str. 76

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Alicja Młynarczyk
Dostosowanie polskich regulacji prawnych do przepisów prawa unijnego mających na celu zapewnienie stabilności finansów publicznych
Zharmonizowanie polityk budżetowych państw członkowskich Unii Europejskiej ma zapobiegać nierównowadze finansów publicznych. Nowe regulacje Paktu Stabilności i Wzrostu zwiększają odpowiedzialność państw za stosowanie jednolitych wymogów dotyczących reguł i procedur określających ramy budżetowe w tych państwach. Unormowania wprowadzone nowelą do ustawy o finansach publicznych z 8.11.2013 r. spełniają zalecenia prawa unijnego, w szczególności poprzez zmianę konstrukcji prawnej wieloletniego planowania finansowego oraz ustanowienie stabilizującej reguły wydatkowej ograniczającej nadmierny wzrost wydatków sektora rządowego i samorządowego."

Początek strony


Jan Czempas
Zmiany znaczenia opłaty eksploatacyjnej dla budżetów gmin górniczych województwa śląskiego
Przełom społeczno-gospodarczy w Polsce z 1989 r. postawił przedsiębiorstwa górnicze w trudnym położeniu. Dla wielu firm zderzenie z żelaznymi prawami wolnego rynku okazało się zgubne. Jedyną szansą przetrwania upatrywano w ich restrukturyzacji. 28.11.2003 r. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, która określiła zasady: restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górniczych, restrukturyzacji zatrudnienia, likwidacji kopalń i finansowania restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Efekty tych zmian widoczne są obecnie w pogarszającej się sytuacji dochodowej gmin górniczych. W artykule autor skupia uwagę na znaczeniu gwałtownego spadku dochodów z opłaty eksploatacyjnej dla ich funkcjonowania.

Początek strony


Marek Szałkiewicz
Przedawnienie prawa do wydania decyzji w przedmiocie opłaty planistycznej oraz przedawnienie zobowiązania z tytułu tej opłaty
W artykule autor, odwołując się do ustawy o finansach publicznych oraz ordynacji podatkowej, zwraca uwagę na możliwość przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty planistycznej. Przedstawia ponadto praktyczne aspekty związane z zagadnieniem przedawnienia oraz mogące się pojawić problemy związane z odpowiednim stosowaniem przepisów ordynacji podatkowej w postępowaniu dotyczącym ustalenia opłaty planistycznej.

Początek strony


Tomasz Wołowiec
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wpisanych do rejestru zabytków
Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych sam fakt posiadania budynku lub gruntu przez przedsiębiorcę stanowi podstawę do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości według stawek dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Artykuł 7 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowi natomiast, że grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków są zwolnione od podatku od nieruchomości pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym te części budynków i gruntów zabytkowych, na których jest prowadzona działalność gospodarcza - jak podkreśla autor - są opodatkowane według stawek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Początek strony


Katarzyna Małysa-Sulińska
Wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej
Ustawodawca uzależnił wydanie decyzji określającej opłatę planistyczną od wystąpienia trzech przesłanek. Jedną z nich jest wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że ustalenie opłaty planistycznej jest determinowane ustaleniem, że zachodzi bezpośredni związek pomiędzy wzrostem wartości nieruchomości a wejściem w życie planu miejscowego lub jego zmiany. W opracowaniu autorka przedstawia zasady, jakimi należy się kierować przy określaniu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Początek strony


Dagmara Hajdys
Partnerstwo publiczno-prywatne a polityka inwestycyjna samorządów
Przedmiotem opracowania jest określenie wielkości potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego w kontekście wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2009-2011. Kryzys finansów publicznych oraz ograniczenia budżetowe jednostek samorządu terytorialnego powodują konieczność poszukiwania nowych metod finansowania inwestycji. Zdaniem autorki partnerstwo publiczno-prywatne jest jedną z nich. Zaangażowanie kapitału prywatnego może stanowić jeden z istotnych czynników podnoszących poziom potencjału inwestycyjnego, sprzyjając jednocześnie wzrostowi realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Początek strony


Urszula Wycisk
Realizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników samorządowych jednostek samorządu terytorialnego a ustalenia kontroli regionalnych izb obrachunkowych
Wydatki na wynagrodzenia są obligatoryjnym obciążeniem finansowym każdej jednostki samorządu terytorialnego. W opracowaniu autorka dokonuje analizy przepisów prawa i omawia nieprawidłowości stwierdzane przez regionalne izby obrachunkowe w procesie kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków na wynagrodzenia pracowników w latach 2011-2012..

Początek strony


Barbara Wołczak
Korekty deklaracji podatkowych a wielkość subwencji wyrównawczej dla gmin
Podstawą do wyliczenia wysokości subwencji ogólnej są dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego (Rb-PDP) za rok poprzedzający rok bazowy z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku bazowego. Złożenie przez podatnika korekty deklaracji podatkowej za lata wcześniejsze, mającej wpływ na wysokość otrzymanej już przez gminę części wyrównawczej subwencji ogólnej, powoduje powstanie dylematu, w sprawozdaniu za jaki rok należy wykazać skutki tych korekt. Autorka podkreśla, że do czasu zmiany przepisów prawnych regulujących to zagadnienie należy kierować się wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Ewidencja gruntów i budynków a wymiar podatków lokalnych - problem rozgraniczenia zakresu przedmiotowego podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2007 r.
Wyrok NSA z 22.01.2013 r. (II FSK 1150/11)
1. O tym, czy dany grunt jest użytkiem rolnym dla celów podatkowych, decyduje wyłącznie zapis w ewidencji gruntów i budynków.
2. W tym zakresie wykluczona jest możliwość prowadzenia przeciwdowodu w trybie art. 194 § 3 ordynacji podatkowej na okoliczność faktycznego wykorzystania gruntu lub jego faktycznego charakteru.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


From the Editor
p. 5

ARTICLES

Alicja Młynarczyk
 • Adjustment of the Polish legal regulations to the provisions of EU law to ensure stability of public finance
 • p. 7

  BUDGET

  Jan Czempas
 • Changes in the significance of the mining fee to the budgets of the mining municipalities in the Silesian Voivodship
 • p. 16

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Marek Szałkiewicz
 • Limitation of the right to issue a decision on the planning gain supplement and the limitation of the liability from this charge
 • p. 31

  Tomasz Wołowiec
 • Taxing buildings and land entered into the register of historic monuments with property tax
 • p. 37

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Katarzyna Małysa-Sulińska
 • Gain in the value of property caused by the enactment or change of the land use plan as a premise for setting the planning gain supplement
 • p. 42

  Dagmara Hajdys
 • Public-private partnership and the investment policy of local authorities
 • p. 49

  SUPERVISION AND AUDIT

  Urszula Wycisk
 • Spending on the salaries of local authority employees of local authority units and audit findings of the regional chambers of audit
 • p. 57

  DILEMMAS

  Barbara Wołczak
 • Corrections to tax declarations and the level of the balancing subsidy for municipalities
 • p. 64

  CASE LAW

 • Register of land and buildings and the level of local taxes - problem of demarcation between the subjective scope of agricultural tax, forest tax and property tax in the legal order from 1 January 2007. (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 22 January 2013; II FSK 1150/11: Krzysztof Radzikowski)
 • p. 67

  REVIEWS

  Mirosław Paczocha
  Review of the book by Wojciech Radecki, Act on Solid Waste. Commentary, Warsaw 2013
  p. 76

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Alicja Młynarczyk
  Adjustment of the Polish legal regulations to the provisions of EU law to ensure stability of public finance
  The harmonization of the budgetary policies of the European Union Member States has the objective of preventing public finance imbalances. The new regulations of the Stability and Growth Pact are increasing the responsibility of States for applying uniform requirements regarding the rules and procedures specifying the budgetary framework in these States. The regulations introduced by the amendment to the Public Finance Act of 8 November 2013 satisfy the recommendations of EU law, especially through the change in the legal structure of long-term financial planning and the establishment of the stabilizing spending rule reducing an excessive increase in government and local authority sector spending.

  Back to top


  Jan Czempas
  Changes in the significance of the mining fee to the budgets of the mining municipalities in the Silesian Voivodship
  The socio-economic turnaround in Poland from 1989 put mining enterprises in a difficult situation. Encountering the iron laws of the free market proved disastrous for many firms. Restructuring was considered their only chance for survival. The Polish Sejm passed a law on 28 November 2003 on the restructuring of bituminous coal mining in 2003-2006, which defined the principles of financial restructuring of mining enterprises, employment restructuring, the liquidation of mines and the financing of the restructuring of coal mining. The results of these changes are currently noticeable in the worsening income position of mining municipalities. In this article, the author focuses on the significance of the sudden decline in the mining fee on their functioning.

  Back to top


  Marek Szałkiewicz
  Limitation of the right to issue a decision on the planning gain supplement and the limitation of the liability from this charge
  Referring, in this article, to the Public Finance Act and the Tax Ordinance, the author draws attention to the possibility of the limitation of the liability from the planning gain supplement. He also presents the practical aspects related to the issue of limitation and the problems which can arise in connection with the respective application of the provisions of the Tax Ordinance in proceedings regarding the establishment of the planning gain supplement.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec
  Taxing buildings and land entered into the register of historic monuments with property tax
  In accordance with Article 1a, para. 1, item 3 of the Act on local taxes and charges, the mere fact that an entrepreneur has a building or land constitutes the grounds for assessing the tax liability from property tax according to the rates for property related to business. However, Article 7, para. 1, item 6 of Act stipulates that land and buildings entered individually into the register of historic monuments are exempt from property tax, on condition that they are maintained and serviced in accordance with the regulations on the conservation of historical monuments, with the exception of the part used for business. Therefore, those parts of monumental buildings and land on which business is conducted - as the author emphasizes - are taxed at rates related to conducting business.

  Back to top


  Katarzyna Małysa-Sulińska
  Gain in the value of property caused by the enactment or change of the land use plan as a premise for setting the planning gain supplement
  The legislator made the decision setting the planning gain supplement contingent on the presence of three premises. One of these is the increase in the value of property caused by the enactment or change of the land use plan. This means that the setting of the planning gain supplement is determined by the establishment that there is direct correlation between the increase in the value of the property and the entry into force of or change in the land use plan. In this article, the authoress presents the rules that should be followed when defining the increase in the value of property arising from the enactment of or change in the land use plan.

  Back to top


  Dagmara Hajdys
  Public-private partnership and the investment policy of local authorities
  The article specifies the magnitude of the investment potential of local authority units in the context of public-private partnerships in 2009-2011. The public finance crisis and the budgetary constraints of local authority units are resulting in the need to look for new methods of financing investments. According to the authoress, public-private partnership is one of these methods. The involvement of private capital could be one of the important factors increasing the level of investment potential, simultaneously encouraging growth in the investment projects undertaken.

  Back to top


  Urszula Wycisk
  Spending on the salaries of local authority employees of local authority units and audit findings of the regional chambers of audit
  Expenditure on salaries is an obligatory financial charge of every local authority unit. In this article, the authoress analyses the provisions of the law and discusses the irregularities found by the regional chambers of audit in the process of auditing local authority spending on employee salaries in 2011-2012.

  Back to top


  Barbara Wołczak
  Corrections to tax declarations and the level of the balancing subsidy for municipalities
  The basis for calculating the amount of the general subsidy is the tax revenue disclosed in the accounts of local authority units (statement of general taxation income - Rb-PDP) for the year preceding the base year, taking into account the corrections submitted to the regional chamber of audit by 30 June of the base year. The submission by the taxable person of a correction to the tax return for prior years, which affects the level of the balancing part of the general subsidy already received by the municipality gives rise to a dilemma as to which year's tax return should disclose the consequences of these corrections. The authoress emphasizes that, until the provisions of the law regulating this issue are amended, the guidelines of the Ministry of Finance need to be followed.

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  Register of land and buildings and the level of local taxes - problem of demarcation between the subjective scope of agricultural tax, forest tax and property tax in the legal order from 1 January 2007. (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 22 January 2013; II FSK 1150/11: Krzysztof Radzikowski)
  1. Whether given land is used for agriculture for tax purposes is determined exclusively by the entry into the records of land and buildings.
  2. In this respect, it is not possible to present counter-evidence in the procedure of Article 194 § 3 of the Tax Ordinance to present the actual use of the land or its actual nature.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora