Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 4/2017

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,60 57,60
Cena regularna: 64,00
64,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Anna Szafranek

str. 5

BUDŻET

Artur Olszewski

str. 18

Kamila Żmuda-Matan

str. 28

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Ewelina Markowska

str. 39

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Justyna Lokajewska

str. 50

NADZÓR I KONTROLA

Piotr Walczak

str. 59

RECENZJE I OMÓWIENIA

Krystyna Sawicka
Recenzja monografii: Michał Bitner, "Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego", Warszawa 2016, ss. 757
str. 70

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Anna Szafranek
Uwarunkowania prawne i wydatki samorządów w zakresie potrzeb rozwojowych pracowników ośrodków pomoc społecznej
Artykuł podejmuje tematykę rozwoju osobistego pracowników ośrodków pomocy społecznej. W pierwszej kolejności odwołano się m.in. do umiejętności komunikacyjnych i zasad zarządzania zespołem jako istotnych czynników kształtujących relacje między pracownikami ośrodków. Omówione zostały także wydatki jednostek samorządu terytorialnego przeznaczane na pomoc społeczną, jak również prawne uwarunkowania rozwoju oraz przykładowe zadania pracowników ośrodków pomocy społecznej. Analizie poddano również wybraną ofertę szkoleniową skierowaną do pracowników ośrodków pomocy społecznej w kontekście ich potrzeb rozwojowych.

Początek strony


Artur Olszewski
Dotowanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych po 1.01.2017 r.
W artykule omówiono rozwiązania prawne wprowadzone do ustawy o systemie oświaty na podstawie ustawy z 23.06.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim zmiany te dotyczą problematyki dotowania szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Analizą prawną objęte zostały: pojęcie najbliższej gminy/powiatu/województwa, wprowadzona po raz pierwszy instytucja dotacji podstawowej oraz definicja wydatków bieżących. Na mocy ustawy nowelizującej doprecyzowane zostały również inne pojęcia funkcjonujące już w ustawie, lecz których stosowanie nastręczało w dotychczasowej praktyce znacznych wątpliwości. Powyższe zmiany wynikają z dążenia ustawodawcy do usunięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem obowiązujących dotąd przepisów ustawy o systemie oświaty.

Początek strony


Kamila Żmuda-Matan
Dochody własne powiatów i miast na prawach powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Artykuł przedstawia problematykę dochodów powiatów i miast na prawach powiatów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ich charakteru prawnego. Analiza orzecznictwa pozwala przyjąć, że dochody własne powiatów i miast na prawach powiatu, o których mowa w przepisie art. 23 ust. 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, należy uznać nie za ryczałtowe pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, lecz za ryczałtowe wynagrodzenie za podejmowane czynności polegające na zarządzaniu tymi nieruchomościami za Skarb Państwa. Powyższe prowadzi zaś do uznania, iż zadania zlecone z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa mogą być wykonywane jedynie w zakresie określonym przez wysokość otrzymanych dotacji. Nie ma podstaw prawnych do ich dofinansowywania ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, bowiem żaden przepis rangi ustawowej nie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązku finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych, jeżeli poziom środków przekazanych w formie dotacji nie jest wystarczający.

Początek strony


Ewelina Markowska
Wpływ cyklu koniunkturalnego na dochody podatkowe gmin w latach 2005-2015
Fundamentem samodzielnej gospodarki gmin jest budżet, a jednym z istotnych źródeł ich wpływów budżetowych są dochody podatkowe, które umożliwiają gminom realizację szerokiego katalogu zadań publicznych. Im wyższe dochody podatkowe posiada gmina, tym więcej może zrealizować zadań. Jednak w rzeczywistości na wysokość dochodów podatkowych oddziałuje wiele czynników, do których kwalifikuje się przede wszystkim stan koniunktury gospodarczej. Celem publikacji jest przedstawienie wpływu spowolnienia gospodarczego na dochody podatkowe gmin w latach 2005-2015.

Początek strony


Justyna Lokajewska
Przedawnienie zobowiązań beneficjentów z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Artykuł analizuje zagadnienia związane z przedawnieniem zobowiązań z tytułu udzielonego dofinansowania z udziałem środków europejskich. Przedstawiono problem stosowania przepisów prawnych regulujących przedawnienie. Istnieje bowiem wątpliwość, czy należy stosować przepisy prawa krajowego, tj. ordynacji podatkowej, czy też rozporządzenia unijnego regulującego ochronę interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Oba akty w odmienny sposób regulują upływ terminu przedawnienia. Zaprezentowano poglądy orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie, z zaznaczeniem rozbieżności. Rozważania zawarte w artykule mają na celu usystematyzowanie poszczególnych zagadnień i odpowiedź na pytanie, w jakim terminie i na podstawie których przepisów dochodzi do przedawnienia rozważanych zobowiązań.

Początek strony


Piotr Walczak
Zamówienia wewnętrzne (in-house) jako forma powierzenia prowadzenia gospodarki komunalnej. Kompetencje nadzorcze wojewody i regionalnej izby obrachunkowej
Od 1.01.2017 r. jednym z możliwych sposobów prowadzenia gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego jest udzielanie zamówień wewnętrznych na rzecz utworzonych przez samorząd spółek prawa handlowego. Powierzenie prowadzenia gospodarki komunalnej następuje na podstawie umowy, po dokonaniu przez organ stanowiący wyboru sposobu prowadzenia tej gospodarki. Czynność ta podlega nadzorowi ogólnemu wojewody. Jednocześnie udzielenie zamówienia wewnętrznego zostało objęte przez ustawodawcę swoistą procedurą nadzorczą, której kształt normatywny, ze względu na standard legislacji, budzi uzasadnione wątpliwości oraz refleksję co do potrzeby pilnej zmiany przedmiotowej regulacji.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Anna Szafranek
 • Legal conditions and local authority spending on the development needs of employees of social welfare centres
 • p. 5

  BUDGET

  Artur Olszewski
 • Subsidizing schools and non-public institutions with the rights of schools and public institutions after 1 January 2017
 • p. 18

  Kamila Żmuda-Matan
 • Own-source revenues of counties and cities with the rights of counties from fulfilling instructed State-owned property management tasks
 • p. 28

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Ewelina Markowska
 • The impact of the business cycle on tax revenues of municipalities in the years 2005-2015
 • p. 39

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Justyna Lokajewska
 • Limitation of liabilities of beneficiaries for the return of funds allocated to programmes financed with the involvement of European funding
 • p. 50

  SUPERVISION AND AUDIT

  Piotr Walczak
 • In-house orders as a form of entrusting the handling of municipal management. Supervisory powers of the voivod and the Regional Chamber of Audit
 • p. 59

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Krystyna Sawicka
  Review of the monograph: Michael Bitner, Legal instruments to reduce the budget deficit and public debt of local authority units, Warsaw, 2016, p. 757
  p. 70

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Anna Szafranek
  Legal conditions and local authority spending on the development needs of employees of social welfare centres
  This paper discusses the subject of the personal development of the employees of social welfare centres. Reference is first made to such issues as communication skills and the principles of team management as being important factors determining the relations between the employees of the centres. Local authority unit expenditure on social welfare is also discussed, as are the legal conditions of personal development and examples of the tasks performed by the employees of social welfare centre. The paper also analyses the training opportunities offered to the employees of social welfare centres in the context of their development needs.

  Back to top


  Artur Olszewski
  Subsidizing schools and non-public institutions with the rights of schools and public institutions after 1 January 2017
  The paper discusses the legal solutions introduced into the Act on the education system on the basis of the Act amending the act on the education system and certain other acts of 23 June 2016 to the extent to which these amendments apply to issues of subsidizing schools and institutions managed by entities other than local authority units. The notion of the nearest municipality/county/voivodship, the institution of a basic grant, which was introduced for the fi rst time, and the definition of current expenditure were encompassed by a legal analysis. Other concepts already included in the Act, but the use of which has given rise to considerable doubt, were also clarifi ed under the amendment to the Act. These amendments arise from the aim of the lawmakers to remove doubts of interpretation related to the application of the provisions of the Act on the education system which has been in force to date.

  Back to top


  Kamila Żmuda-Matan
  Own-source revenues of counties and cities with the rights of counties from fulfilling instructed State-owned property management tasks
  The article presents the issue of revenues of counties and cities with the rights of counties obtained in the fulfilment of instructed State-owned property management tasks and their legal nature. The analysis of the case law enables the acceptance that the own-source revenues of counties and cities with the rights of counties referred to in the provision of Article 23, para. 3 of the Act on Real Property Management of 21 August 1997 should be considered not as a fl at-rate coverage of costs related to the management of State-owned property, but as a flat-rate fee for operations involving the management of these properties for the State Treasury. This leads to the acknowledgement that State-owned property management tasks can only be performed to the extent specifi ed by the level of the grants received. There are no legal grounds for co-funding them with the local authority unit's own funds because no provision of a statutory rank imposes the obligation on local authority units to finance government administration tasks with their own funds, if the level of the funds provided in the form of grants is insufficient.

  Back to top


  Ewelina Markowska
  The impact of the business cycle on tax revenues of municipalities in the years 2005-2015
  The foundation of the independent management of municipalities is the budget, while tax revenues, which enable the municipalities to perform a broad range of public tasks, are one of the important sources of their budgetary receipts. The higher a municipality's tax revenue, the more tasks it can perform. However, in reality, the level of tax income is affected by many factors, which primarily include the position in the business cycle. The objective of the paper is to present the impact of the economic slowdown on the tax revenues of municipalities in the years 2005 - 2015.

  Back to top


  Justyna Lokajewska
  Limitation of liabilities of beneficiaries for the return of funds allocated to programmes financed with the involvement of European funding
  The paper examines issues related to the limitation of liabilities from co-funding granted with the involvement of European funds. The problem of applying the provisions of the law regulating limitation has been presented. This is because there is doubt as to whether or not to apply the provisions of national law, namely the Tax Code, or the EU regulation on the protection of the European Communities' financial interests. These two acts regulate the passage of the limitation period differently. The views of the case law of the administrative courts on this have been presented and the differences have been highlighted. The considerations in the paper have the objective of tidying up the individual issues and answering the question of which deadline and on the basis of which regulations the limitation period passes on the liabilities under consideration.

  Back to top


  Piotr Walczak
  In-house orders as a form of entrusting the handling of municipal management. Supervisory powers of the voivod and the Regional Chamber of Audit
  Since 1 January 2017, one of the possible ways in which the local authority unit can handle municipal management has been the award of internal orders to commercial law companies established by the local authority. Municipal management is entrusted on the basis of a contract after the governing authority chooses the method of handling that management. This activity is subject to the general supervision of the voivod. At the same time, the internal order has been included by the lawmakers with a special supervisory procedure, the normative shape of which gives rise to reasonable doubts and reflections about the need to urgently change this regulation due to the standard of legislation.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora