Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 4/2012

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Ryszard Szostak

str. 5

BUDŻET

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

str. 25

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Dobrosława Antonów

str. 33

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Tomasz Turek

str. 43

NADZÓR I KONTROLA

Waldemar Witalec

str. 52

ORZECZNICTWO

str. 64

VARIA

Aleksander Nelicki

str. 74

Table of Contents & Abstracts str. 77
Ryszard Szostak
Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi
Postulowana od pewnego czasu potrzeba zaostrzenia odpowiedzialności karno-administracyjnej za naruszanie zasad gospodarowania środkami europejskimi była motywowana przede wszystkim doniosłą z punktu widzenia interesu narodowego koniecznością zapewnienia należytej efektywności ich wykorzystania. Prewencyjno-stymulacyjna funkcja odpowiedzialności osobistej - jak podkreśla autor - stanowi, obok rozwiązań organizacyjno-kontrolnych oraz odpowiedzialności finansowej, istotny bodziec do osiągnięcia powyższego celu.

Początek strony


Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Lokowanie wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego w bankach
Opracowanie prezentuje zasady lokowania wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego w bankach na tle innych, dopuszczalnych przez ustawę o finansach publicznych, form ich lokowania. Obejmuje problematykę lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych zarówno w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu, jak i w innych bankach. Rozważania w szczególności obejmują analizę art. 264 ustawy o finansach publicznych, dotyczącego bankowej obsługi budżetu jednostek samorządzu terytorialnego w związku z jej art. 48, określającym zasadę swobody lokowania wolnych środków, jej ograniczenia, a także pojecie wolnych środków.

Początek strony


Dobrosława Antonów
Uchwała rady gminy w sprawie opłaty skarbowej jako przedmiot nadzoru regionalnych izb obrachunkowych
Działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych obejmuje między innymi uchwały podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej. Przedmiotem rozważań podjętych w opracowaniu jest omówienie, czy i w jakim zakresie rada gminy może w drodze uchwały regulować konstrukcję oraz zasady zapłaty opłaty skarbowej, oraz to, czy uchwały te znajdują się w zakresie właściwości rzeczowej regionalnych izb obrachunkowych.

Początek strony


Tomasz Turek
Związek międzygminny jako organizator usług publicznego transportu zbiorowego - uwagi ogólne na tle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Usługi publicznego transportu zbiorowego traktowane są w kategorii tzw. "obowiązku świadczenia usług publicznych". Organizatorem takich usług może być również gminny związek komunalny. Świadczenie wskazanych usług jako zadanie związku może być świadczone przez gminny zakład budżetowy będący z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych jednostką rozliczającą się z budżetem gminy za pomocą metody netto. Natomiast nałożenie obowiązku świadczenia usług publicznych na spółkę komunalną może wynikać z zawartej umowy cywilnoprawnej lub nastąpić aktem o charakterze władczym, o ile zostanie w niej w sposób jasny określone, że celem działalności spółki komunalnej jest wykonywanie zadania własnego dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego.

Początek strony


Waldemar Witalec
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawodawca przywiązuje dużą wagę do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Niedopełnienie obowiązków w zakresie tej kontroli uczynił wyznacznikiem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W praktyce dochodzenie tej odpowiedzialności od kierowników jednostek sektora finansów publicznych napotyka jednak na utrudnienia. W ocenie autora źródeł problemów należy upatrywać w sposobie określenia tej odpowiedzialności w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz samej instytucji kontroli zarządczej w ustawie o finansach publicznych.

Początek strony


Adam Bartosiewicz
Prawo do odliczenia podatku VAT w czynnościach między gminą a jej zakładem budżetowym
Wyrok NSA z 18.10.2011 r. (I FSK 1369/10)
1. Samorządowy zakład budżetowy, wykonując zadania własne jednostki samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej, jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, wykonującą w tym zakresie samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), a zatem ma podmiotowość podatkową VAT odrębną od jednostki samorządu terytorialnego, która go utworzyła.
2. Realizacja przez samorządowy zakład budżetowy zadań własnych tworzącej go jednostki samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej nie stanowi świadczeń (usług w rozumieniu art. 8 ustawy) podlegających opodatkowaniu VAT pomiędzy tymi podmiotami, co nie wyklucza ich opodatkowania z tytułu ich odpłatnego świadczenia na rzecz podmiotów zewnętrznych (konsumentów czynności w zakresie gospodarki komunalnej).

Początek strony


Aleksander Nelicki
"Finanse komunalne a Konstytucja" Warszawa, 22-23 września 2011 r.
Konferencja została zorganizowana przez Trybunał Konstytucyjny oraz Uczelnię Łazarskiego. Była okazją do dyskusji nad problemami prawnymi - zwłaszcza konstytucyjnoprawnymi - finansów samorządowych pomiędzy praktykami samorządowymi a przedstawicielami świata akademickiego. Konferencję otworzyli prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, oraz prof. Daria Lipińska-Nałęcz, rektor Uczelni Łazarskiego. Wprowadzenie do problematyki konferencji wygłosił Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Ryszard Szostak
 • Stricter liability for violating public finance discipline in the management of European funds
 • p. 5

  BUDGET

  Edyta Rutkowska-Tomaszewska
 • Depositing free funds by local authority units in banks
 • p. 25

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Dobrosława Antonów
 • Jurisdiction of regional chambers of audit regarding municipal council resolutions on stamp duty
 • p. 33

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Tomasz Turek
 • A union of municipalities as the organizer of public transport services - general comments in the light of the Public Transport Act
 • p. 43

  SUPERVISION AND AUDIT

  Waldemar Witalec
 • Management control in public finance sector units as an issue in public finance discipline
 • p. 52

  CASE LAW

 • Transactions between a municipality and its budget establishment and the right to offset VAT (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 18/10/2011; I FSK 1369/10: Adam Bartosiewicz)
 • p. 64

  VARIA

  Aleksander Nelicki
  Report on the "Municipal finance and the Constitution" conference, Warsaw, 22-23 September 2011
  p. 74

  Table of Contents & Abstracts p. 77
  Ryszard Szostak
  Stricter liability for violating public finance discipline in the management of European funds
  The need which has been postulated for some time to increase administrative crime liability for a violation of the principles of managing European funds was primarily inspired by the need to assure the proper effectiveness of their use, which is important from the point of view of national interest. Alongside organizational and audit solutions, as well as financial liability, the preventive and stimulative function of personal liability - as the author emphasizes - is an important incentive for achieving this objective.

  Back to top


  Edyta Rutkowska-Tomaszewska
  Depositing free funds by local authority units in banks
  The study presents the principles of depositing free funds in banks by local authority units, compared with other forms of their investment permitted by the Public Finance Act. It encompasses the issue of depositing free budget funds on bank accounts, equally at the bank providing banking support to the budget and at other banks. The considerations especially encompass an analysis of Article 264 of the Public Finance Act regarding the banking support of the local authority unit, in connection with its Article 48, specifying the principle of the freedom to deposit free funds, its limitations and the notion of free funds.

  Back to top


  Dobrosława Antonów
  Jurisdiction of regional chambers of audit regarding municipal council resolutions on stamp duty
  RCA supervisory activities encompass decisions made by the governing bodies of local authority units on local taxes and charges, to which the provisions of the Tax Ordinance apply. The considerations of the study refer to the discussion of whether and to what extent the municipal councils can regulate the structure and principles of payment of stamp duty by resolution and whether such resolutions lie within the jurisdiction of the regional chambers of audit.

  Back to top


  Tomasz Turek
  A union of municipalities as the organizer of public transport services - general comments in the light of the Public Transport Act
  Public transport services are treated as a so-called "obligation to provide a public service". A union of municipalities can also be the organizer of such services. These services, as the union's task, may be provided by a municipal budget establishment, which, from the point of view of the Public Finance Act is an entity which makes settlements with the municipality budget using the net method. However, the imposition of the obligation to provide public services on a municipal company can arise from a concluded civil law contract or take place through an act having the nature of an order, provided that it clearly specifies that the objective of the municipal company's activities is to perform the municipality's own tasks regarding the satisfaction of the public transport needs of the residents.

  Back to top


  Waldemar Witalec
  Management control in public finance sector units as an issue in public finance discipline
  The legislator attaches a great deal of importance to the assurance of the correct functioning of management control in public finance sector units. It has made the failure to fulfil obligations within the framework of this control a determinant of liability for violating public finance discipline. In practice, however, the enforcement of this liability on managers of public finance sector units encounters obstacles. According to the author's assessment, the sources of the problems should be sought in the method of determining this liability in the Act on liability for a violation of public finance discipline and the institution itself of management control in the Public Finance Act.

  Back to top


  Adam Bartosiewicz
  Transactions between a municipality and its budget establishment and the right to offset VAT (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 18/10/2011; I FSK 1369/10: Adam Bartosiewicz)
  1. A local authority budget establishment performing the local authority's own tasks of a public service nature in municipal management is an organizational unit without legal personality, conducting business on its own in this respect, as referred to in Article 15, para. 2 of the Act on VAT of 11 March 2004 (Journal of Laws No. 54, item 535 as amended), and therefore has the capacity to remit VAT, which is separate to that of the local authority which established it.
  2. The performance by the local authority budget establishment of the municipal management public service tasks of the local authority unit establishing it does not constitute services (in the meaning of Article 8 of the Act) which are taxable with VAT between these entities, which does not preclude their taxation for their paid provision to external entities (consumers of the municipal management activities).

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora