Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 4/2015

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,87 53,87
Cena regularna: 59,85
59,85
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń


ARTYKUŁY

Tomasz Niedziński

str. 5

BUDŻET

Krzysztof Flak

str. 15

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Władysław Grześkiewicz

str. 25

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jarosław Balcewicz

str. 37

Tomasz Srokosz

str. 42

NADZÓR I KONTROLA

Sebastian Gajewski

str. 52

DYLEMATY

Witold Kaczkowski

str. 60

ORZECZNICTWO

Krzysztof Radzikowski

str. 67

Table of Contents & Abstracts
str. 78
Tomasz Niedziński
Rozwiązanie umowy o pracę z radcą prawnym zatrudnionym w jednostce samorządu terytorialnego - aspekty prawne
Przedmiotowy artykuł przedstawia złożoną kwestię rozwiązania umowy o pracę z radcą prawnym zatrudnionym w jednostce samorządu terytorialnego. Autor miał na celu wykazać, że rozwiązanie umowy o pracę z radcą prawnym zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego wiąże się z wieloma obwarowaniami prawnymi dla pracodawcy - w tym wypadku jednostki samorządu terytorialnego. Niewątpliwie niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie skomplikowanej procedury rozwiązywania umowy o pracę z radcą prawnym nie tylko ze względu na przepisy prawa pracy, ale przede wszystkim - przepisy korporacyjne.

Początek strony


Krzysztof Flak
Cel emisji obligacji komunalnych
Jednym z elementów konstrukcyjnych obligacji komunalnych wymagających, ze względu na uwarunkowania prawne, ustalenia przez jednostkę samorządu terytorialnego emitującą takie obligacje jest cel ich emisji. Wskazanie tego celu w dokumentach dotyczących emitowanych obligacji komunalnych bywa problematyczne, zwłaszcza w zakresie szczegółowości jego określenia, a wykładnia prawa, w tym przepisów nowej, wchodzącej w życie 1.07.2015 r. ustawy o obligacjach, skonfrontowana z praktyką i orzecznictwem Regionalnych Izb Obrachunkowych, pokazuje, że na chwilę obecną nie można wskazać uniwersalnego, prawidłowego rozwiązania, co do którego można byłoby wykluczyć ryzyko kwestionowania jego legalności. Ponadto w artykule zostały poruszone inne kwestie związane z wymienionym celem emisji.

Początek strony


Władysław Grześkiewicz
Zasady obciążenia kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji
Zasadność obciążenia kosztami egzekucyjnymi przez organ egzekucyjny, jakim jest naczelnik urzędu skarbowego, wierzyciela, którym jest jednostka samorządu terytorialnego, w sytuacji zastosowania środka egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji, ale po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, budzi pewne wątpliwości. Organy egzekucyjne obciążają wierzyciela nie tylko kosztami egzekucyjnymi, lecz także kosztami odsetek stanowiących równowartość oprocentowania nienależnie pobranych opłat egzekucyjnych zwracanych zobowiązanemu.
Autor porusza w artykule kwestie związane z obciążeniem kosztami egzekucyjnymi wierzyciela w sytuacji spowodowania przez niego wszczęcia i prowadzenia egzekucji niezgodnego z prawem oraz w sytuacji braku możliwości ich ściągnięcia od zobowiązanego.

Początek strony


Jarosław Balcewicz
Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych w świetle zmian ustawy nowelizacyjnej z 29.08.2014 r.
Dokonana ustawą z 29.08.2014 r. nowelizacja prawa zamówień publicznych w istotny sposób zmienia zasady stosowania kryteriów oceny ofert. Ogranicza ona możliwości stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, co dotychczas było powszechną praktyką. Ma to prowadzić do wyboru ofert najkorzystniejszych ekonomicznie, a niekoniecznie o najniższych cenach, co przed wejściem w życie zmian było regułą. Wśród przykładowych kryteriów oceny ofert wymienionych w art. 91 ust. 2 wspomnianej ustawy znalazły się aspekty społeczne oraz innowacyjne. Co prawda, ze względu na otwartość tego katalogu, mogły być one stosowane już wcześniej, ale ich wskazanie niewątpliwie podkreśla znaczenie tych kryteriów dla ustawodawcy. Nowe regulacje powinny nas przybliżyć do rozwiązań już od dawna stosowanych w "starych" krajach członkowskich Unii Europejskiej. W jakim stopniu się to uda, pokaże jednak czas.

Początek strony


Tomasz Srokosz
Dostawa wody pitnej jako przedmiot koncesji na usługi komunalne
W ciągu 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce gminy stopniowo rezygnowały z bezpośredniego wykonywania zadań własnych, dopuszczając do ich realizacji, zgodnie z zasadą subsydiarności, przedsiębiorców. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę to jeden z tych obszarów działalności komunalnej, w którym obecność przedsiębiorców niezależnych od gmin jest ciągle stosunkowo nieznaczna. Artykuł ma na celu wykazanie, że i ta działalność może być z powodzeniem powierzona poza strukturę gminy. Już obecnie istnieją ku temu podstawy prawne, a jedną z nich stanowi ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Gmina w przypadku powierzenia zaopatrzenia w wodę przedsiębiorcy, zachowuje funkcje regulacyjne, gwarantujące w pełni nadzór nad realizacją tego zadania.

Początek strony


Sebastian Gajewski
Sądowoadministracyjna kontrola udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty
W orzecznictwie sądów administracyjnych istotne rozbieżności budzi charakter prawny, a w konsekwencji dopuszczalność i zakres kontroli sądowej, udzielenia na podstawie art. 90 ust. 1a i 2a-3a ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Wydaje się, że przyznanie i ustalenie wysokości wspomnianych dotacji - jeśli w uchwale wydanej na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty nie określono, że są one udzielane w trybie cywilnoprawnym - ma walor aktu administracyjnego. Oznacza to - biorąc pod uwagę, że postępowanie zmierzające do udzielenia tych dotacji jest regulowane autonomicznie, a nie przez kodeks postępowania administracyjnego - że akty te podlegają weryfikacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mają zatem walor innych aktów z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Początek strony


Witold Kaczkowski
Zaciąganie zobowiązań długoterminowych przez jednostki samorządu terytorialnego przy budżecie nadwyżkowym. Czy mogą być zaciągane zobowiązania niemajątkowe?
Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego to jeden z najbardziej dyskusyjnych elementów gospodarki finansowej samorządów. Problem budzi określenie w ustawie ograniczeń związanych z zaciąganymi zobowiązaniami; te wynikające z art. 243 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych są często określane jako zbyt rygorystyczne. Tymczasem dodatkowe ograniczenia wywodzi się także z art. 89 i art. 242 ustawy o finansach publicznych, w szczególności przy zaciąganiu zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i przy zaciąganiu zobowiązań w związku z wprowadzaniem do budżetu wydatków bieżących. Z tymi tezami polemizuje autor artykułu, dowodząc między innymi, że art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych służy tylko realizacji zasady bilansowania dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami budżetu.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Związanie danymi z ewidencji gruntów i budynków wymiaru podatku od nieruchomości w zakresie budynków i lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń do nich przynależnych. Glosa do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13.02.2014 r., II FSK 310/12 i II FSK 311/12
1. Artykuł 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 21 prawa geodezyjnego i kartograficznego nie pozostawiają wątpliwości, że przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomości dla organów podatkowych wiążące są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków.
2. Organy podatkowe, ustalając wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości, nie są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji. Przy wymiarze podatku od nieruchomości dla organów podatkowych wiążące są więc dane znajdujące się w ewidencji gruntów i budynków, a organy podatkowe nie mogą dokonywać samodzielnych ustaleń w tej mierze. Od tej reguły nie zostały przewidziane żadne wyjątki, a zatem organy ustalające wysokość zobowiązań podatkowych nie są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane zawarte w ewidencji gruntów.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES

Tomasz Niedziński
 • Termination of an employment contract with a legal counsel employed by a local authority unit - legal aspects
 • p. 5

  BUDGET

  Krzysztof Flak
 • Objective of issuing municipal bonds
 • p. 15

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Władysław Grześkiewicz
 • Principles of charging costs of enforcement proceedings in administration
 • p. 25

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Jarosław Balcewicz
 • Criteria for evaluating proposals in public contracts in the light of the amendments to the amending Act of 29 August 2014
 • p. 37

  Tomasz Srokosz
 • The supply of drinking water as a subject matter of licensing for municipal services
 • p. 42

  SUPERVISION AND AUDIT

  Sebastian Gajewski
 • Administrative court review of the award of grants from local authority unit budgets, as referred to in Article 90 of the Act on the education system of 7 September 1991
 • p. 52

  DILEMMAS

  Witold Kaczkowski
 • Assumption of long-term liabilities by local authority units with a budget in surplus. Can liabilities not related to assets be assumed?
 • p. 60

  CASE LAW

  Krzysztof Radzikowski
 • The association of the property tax assessment regarding buildings and housing, as well as their accompanying premises, with data from the records of land and buildings. Commentary on the rulings of the Supreme Administrative Court of 13/02/2014, II FSK 310/12 and II FSK 311/12
 • p. 67

  Table of Contents & Abstracts
  p. 78
  Tomasz Niedziński
  Termination of an employment contract with a legal counsel employed by a local authority unit - legal aspects
  This article presents the complex issue of terminating an employment contract with a legal counsel employed by a local authority unit. The author's objective was to demonstrate that the termination of an employment contract with a legal counsel employed by a local authority unit is related to a number of legal restrictions for employers - in this case, the local authority unit. Undoubtedly, this article has the objective of clarifying the complex procedure of terminating an employment contract with a legal counsel not only because of the provisions of labour law, but primarily because of the corporate regulations.

  Back to top


  Krzysztof Flak
  Objective of issuing municipal bonds
  One of the structural elements of municipal bonds, which, due to legal considerations, needs to be specified by the local authority unit issuing such bonds, is the objective of the issue. The specification of this objective in the documents regarding the municipal bonds issued can be problematic, especially with regard to the level of its detail, while the interpretation of the law, including the provisions of the new Act on bonds, which will become effective on 1 July 2015, compared with practice and the case-law of the Regional Chambers of Audit, shows that it is not currently possible to specify a universal, correct solution, with respect to which it would be possible to rule out the risk of challenging its legality. Furthermore, the article raises other issues related to the said objective of the issue.

  Back to top


  Władysław Grześkiewicz
  Principles of charging costs of enforcement proceedings in administration
  The justification of charging the costs of enforcement to the creditor, which is a local authority unit, by the enforcement authority, which is the head of the tax office, in the situation of applying the measure of enforcement, before initiating the enforcement but after initiating the enforcement proceedings, gives rise to certain doubts. The enforcement authorities charge the creditor not only with the costs of enforcement, but also with the costs of interest constituting the equivalent of interest on unduly collected enforcement charges which are returned to the principal. The author mentions issues related to charging the enforcement costs to the creditor in a situation in which it causes the illegal initiation and handling of enforcement, as well as in the situation of the inability to recover these costs from the obligee.

  Back to top


  Jarosław Balcewicz
  Criteria for evaluating proposals in public contracts in the light of the amendments to the amending Act of 29 August 2014
  The amendment to the Public Procurement Act of 29 August 2014 significantly changes the principles of applying criteria for evaluating proposals. It restricts the ability to use price as the sole criterion for the evaluation of proposals, which has been the common practice to date. This has the purpose of bringing about the selection of the most economically favourable proposals, and not necessarily the proposals with the lowest prices, which was the rule before the amendments became effective. The examples of the criteria for evaluating the proposals, which are referred to in Article 91, para. 2 of the said Act now include social and innovative aspects. Even though they could have been applied earlier, because of the openness of this list, specifying them doubtless emphasizes the importance of these criteria to the lawmakers. The new regulations should bring us closer to the solutions which have applied for a long time in the "old" European Union Member States. Time will show the extent to which this will happen.

  Back to top


  Tomasz Srokosz
  The supply of drinking water as a subject matter of licensing for municipal services
  Over the 25 years of functioning of local government in Poland, municipalities have been gradually withdrawing from directly performing their own tasks, allowing entrepreneurs to perform them in accordance with the principle of subsidiarity. The collective supply of water is one of these areas of municipal activity, in which the presence of entrepreneurs which are independent of municipalities is still relatively insignificant. This article has the objective of demonstrating that even this activity could be successfully moved outside the structure of the municipality. Legal grounds for this already exist today and one of them is the Act on licensing for construction works or services. In the case of entrusting the supply of water to an entrepreneur, the municipality retains the regulatory functions which fully guarantee supervision over the performance of this task.

  Back to top


  Sebastian Gajewski
  Administrative court review of the award of grants from local authority unit budgets, as referred to in Article 90 of the Act on the education system of 7 September 1991
  In the case law of the administrative courts, significant differences arise from the legal nature and, consequently the admissibility and scope of judicial review of awarding grants to non-public schools and educational establishments under Article 90, para. 1a and 2a-3a of the Act on the education system of 7 September 1991. It appears that the award and establishment of the level of these grants has the nature of an administrative act, provided that the resolution issued on the basis of Article 90, para. 4 of the Act on the education system does not specify that they are granted in a civil-law procedure. This means that - given that the procedure for awarding these grants is governed autonomously and not by the Administrative Procedures Code - these acts are subject to review in administrative court proceedings under Article 3, para. 2, item 4 of the Act on proceedings before administrative courts and therefore they have the attribute of other acts of public administration regarding rights and duties arising from the provisions of the law.

  Back to top


  Witold Kaczkowski
  Assumption of long-term liabilities by local authority units with a budget in surplus. Can liabilities not related to assets be assumed?
  The assumption of liabilities by local authority units is one of the most frequently discussed elements of local authority financial management. The problem arises from the specification in the budget of the restrictions related to the liabilities assumed; those arising from Article 243 of the Public Finance Act of 27 August 2009 are frequently described as too strict. Meanwhile, additional restrictions are also derived from Article 89 and Article 242 of the Public Finance Act, especially when assuming liabilities for the repayment of liabilities previously assumed and when assuming liabilities in connection with the introduction of current spending into the budget. The author discusses these theses, proving that, inter alia, Article 89, para. 1, items 2 and 3 of the Public Finance Act only serve the purpose of implementing the principle of balancing income and other receipts with expenditure and other disbursements in the budget.

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  The association of the property tax assessment regarding buildings and housing, as well as their accompanying premises, with data from the records of land and buildings. Commentary on the rulings of the Supreme Administrative Court of 13/02/2014, II FSK 310/12 and II FSK 311/12
  1. Article 2, para. 1, item 2 and Article 5, para. 1, item 2, points a and e of the Act on local taxes and charges, in connection with Article 21 of the Geodetic and Cartographic Law, leave no doubt that, when making a property tax assessment, the data arising from the records of land and buildings are binding on the tax authorities.
  2. When determining the level of property tax liabilities, the tax authorities are not authorized to accept a different tax base than the data contained in the records. Therefore, when assessing property tax, the data contained in the records of land and buildings is binding on the tax authorities, while the tax authorities cannot make independent findings on this. No exceptions to this rule have been provided for and, therefore, the authorities establishing the level of property tax liabilities are not authorized to accept other grounds for tax assessment than the data specified in the land registers.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora