Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
107,73 107,73
Cena regularna: 119,70
119,70
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Od Redakcji
str. 5

ARTYKUŁY

Krystyna Sawicka

str. 7

Arkadiusz Talik

str. 18

Artur Walasik

str. 30

Anna Rotter

str. 40

Wojciech Robaczyński

str. 48

Piotr Walczak

str. 57

Beata Zalewska

str. 65

Remigiusz Mazur

str. 74

Krystyna Gąsiorek, Arkadiusz Talik

str. 88

BUDŻET

Małgorzata Natoniewska-Stasiak

str. 93

VARIA

Tadeusz Dobek

str. 115

Arkadiusz Talik, Wojciech Robaczyński

str. 147

Table of Contents & Abstracts
str. 158
Krystyna Sawicka
Samodzielność wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego na tle odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Przedmiotem artykułu jest określenie relacji pojęcia władztwa wydatkowego do pojęcia samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego, podstaw prawnych i granic samodzielności wydatkowej oraz przesłanek i warunków jej ograniczenia na gruncie zasady legalizmu działania władzy publicznej, wynikającej z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Początek strony


Arkadiusz Talik
Dyscyplina finansów publicznych - zagadnienia wprowadzające
Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określa zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W artykule przedstawiono podstawowe reguły tego specyficznego dla polskiego prawa systemu odpowiedzialności o charakterze administracyjnym, który - eliminując niepożądane wzorce zachowań poprzez możliwość orzeczenia sankcji wobec sprawcy czynu zabronionego - realizuje również funkcję prewencyjną, w istotnym kształcie wpływając na podnoszenie poziomu staranności dokładanej przez osoby uczestniczące w procesach związanych z gromadzeniem oraz rozdysponowywaniem środków publicznych.

Początek strony


Artur Walasik
Statystyka orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w latach 2006–2014
Legalność w zakresie gromadzenia oraz rozdysponowania środków publicznych wymaga szczególnych rozwiązań prawnych. Uchwalona 17.12.2004 r. ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wprowadziła w tym zakresie podstawowe rozwiązania. W artykule podjęto się zbadania kluczowego dla ekonomicznego podejścia do prawa finansów publicznych zagadnienia, czyli skuteczności regulacji w zakresie ochrony środków publicznych. Dlatego przedmiotem opracowania jest analiza danych dotyczących orzecznictwa w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Celem artykułu jest krytyczna ocena struktury i dynamiki orzecznictwa regionalnych i pozostałych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w latach 2006-2014.

Początek strony


Anna Rotter
Wina jako kluczowa przesłanka odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Artykuł porusza m. in. problem wyższego od przeciętnego stopnia staranności wymaganej od osoby, która z uwagi na wykonywane obowiązki może potencjalnie zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W przypadku odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych brak winy z uwagi na okoliczności wskazane w art. 19 ust. 2 zdanie drugie ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych należy ustalać przy uwzględnieniu wyższego stopnia staranności wymaganej od osoby odpowiedzialnej za gospodarkę finansami publicznymi, niezależnie od stopnia i zakresu czynności podejmowanych wobec finansów publicznych (np. kierownik jednostki sektora fi nansów publicznych, upoważniony pracownik, osoba otrzymująca dotację).

Początek strony


Wojciech Robaczyński
Zmiany umowy niepodlegającej prawu zamówień publicznych a dyscyplina finansów publicznych
Artykuł poświęcony jest problematyce modyfikacji stosunków umownych w perspektywie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przedmiotem analizy są umowy niepodlegające ustawie - Prawo zamówień publicznych ze względu na wyłączenia o charakterze podmiotowym lub przedmiotowym. Autor przedstawia poszczególne zagadnienia takich modyfikacji, wskazując, że w pewnym zakresie zmiany te mogą pociągać za sobą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dotyczy to w szczególności takich zmian, które powodują - ze względu na wzrost wartości świadczenia - że zamówienie powinno być udzielone w trybie przewidzianym dla zamówień publicznych. W grę mogą wejść także zmiany powodujące przekroczenie planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych, a także zaniechanie dochodzenia należności przysługujących takiej jednostce od kontrahentów.

Początek strony


Piotr Walczak
Zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań wieloletnich na podstawie umów nienazwanych kreujących dług publiczny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Prowadzenie przez jednostki samorządu terytorialnego gospodarki finansowej związane jest między innymi z zaciąganiem zobowiązań. Szczególną kategorię stanowią te z nich, które skutkują zwiększeniem długu publicznego. Obok klasycznych instrumentów pozyskiwania środków zwrotnych (np. pożyczka, kredyt) jednostki samorządowe korzystają z konstrukcji prawnych identyfikowanych przez prawodawcę jako umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub umowy kredytowej. Czy prawne reguły zawierania tych umów znajdują jednak należną ochronę w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, problem ten rozważono w niniejszym artykule.

Początek strony


Beata Zalewska
Niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych w świetle orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie należności jednostki sektora finansów publicznych skutkuje pomniejszeniem kwot dochodów jednostek, natomiast zachowania naruszające dyscyplinę finansów publicznych dotyczące zobowiązań skutkują zwiększonymi wydatkami budżetowymi, konsekwencją bowiem takich działań jest konieczność zapłaty odsetek, kar lub opłat. Niniejszy artykuł odnosi się do czynu zdefiniowanego w art. 16 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jego zakres został jednak ograniczony do przedstawienia głównych aspektów wskazanego czynu w świetle orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej. Tej kategorii dotyczy zawarte w niniejszym opracowaniu omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego odpowiedzialności za czyn.

Początek strony


Remigiusz Mazur
Podstawy prawne wydania decyzji nakazującej zwrot dotacji a przedmiotowe przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - uwagi na tle postępowania prowadzonego przez samorządowe kolegium odwoławcze
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie interakcji, które ujawniają się na tle działalności orzeczniczej samorządowego kolegium odwoławczego i regionalnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy regionalnej izbie obrachunkowej, czy też szerzej - organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odnoszącej się do problemów prawidłowego (zgodnego z prawem) spożytkowania dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Analiza treści decyzji wydawanych przez samorządowe kolegium odwoławcze oraz orzeczeń podejmowanych przez regionalną komisję orzekającą wskazuje, że organy te, działając niezależnie od siebie, na podstawie zasady niezawisłości w zakresie orzekania, zważają jednak wzajemnie na tezy, opinie i argumenty eksponowane w uzasadnieniach ich rozstrzygnięć. Bynajmniej nie oznacza to pełnej komplementarności i koherentności podejmowanych orzeczeń oraz przyjmowanej w nich wykładni prawa, a zaobserwowane różnice często dotyczą kwestii tak podstawowych, jak interpretacja przesłanki zwrotu dotacji "wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem" i ustalenie wypełniających ją okoliczności faktycznych.

Początek strony


Krystyna Gąsiorek, Arkadiusz Talik
Sprawozdawczość w obszarze odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Jednostki sektora finansów publicznych zobligowane są do sporządzania sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania. Sprawozdawczość budżetowa stanowi jeden z podstawowych instrumentów dokumentujących działalność finansową jednostki, stanowiąc w ujęciu systemowym istotny element realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Zgodna z prawem realizacja obowiązków w powołanym zakresie napotyka jednak trudności, o czym świadczy "pierwsze miejsce" art. 18 pkt 2 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rankingu rozpatrywanych spraw oraz liczby osób (145), którym przypisano w 2014 r. odpowiedzialność za popełnienie czynów zabronionych.

Początek strony


Małgorzata Natoniewska-Stasiak
Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku
Opracowanie przedstawia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r. Tekst powstał na podstawie "Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r.", przedłożonego Sejmowi i Senatowi przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych w czerwcu 2015 r.

Początek strony


Tadeusz Dobek
Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2014 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
W opracowaniu omówiono działalność regionalnych izb obrachunkowych i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2014 r. Tekst powstał na podstawie pierwszej części Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku, które w czerwcu 2015 r. zostało złożone Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Początek strony


Arkadiusz Talik, Wojciech Robaczyński
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych" (23-24.04.2015 r., Wrocław)
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest szczególnym instrumentem ochrony ładu finansów publicznych, stanowiącym podstawę możliwości orzeczenia sankcji wobec osoby naruszającej przepisy prawa w powołanej przestrzeni (dla przykładu w 2014 r. komisje orzekające w pierwszej instancji rozstrzygnęły ogółem sprawy dotyczące 1186 obwinionych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych). Oczywiste jest zatem, że rozpatrywaną materią interesują się przedstawiciele wielu środowisk i zawodów związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów o finansach publicznych, co potwierdziły obrady zorganizowanej 23-24.04.2015 r. we Wrocławiu ogólnopolskiej konferencji naukowej "Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych", z której sprawozdanie zamieszczono w niniejszym artykule.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
Od Redakcji
p. 5

ARTICLES

Krystyna Sawicka
 • Autonomy of spending of local authority units in the light of the liability for a breach of public finance discipline
 • p. 7

  Arkadiusz Talik
 • Public finance discipline - introductory issues
 • p. 18

  Artur Walasik
 • Statistics on jurisprudence in cases of a breach of public finance discipline in 2006-2014
 • p. 30

  Anna Rotter
 • Fault as a key premise for liability for a breach of public finance discipline
 • p. 40

  Wojciech Robaczyński
 • Amendments to a contract not subject to the Public Procurement Law and public finance discipline
 • p. 48

  Piotr Walczak
 • The drawing of long-term liabilities by local authority units under unnamed contracts creating public debt in the system of liability for a breach of public finance discipline
 • p. 57

  Beata Zalewska
 • Default on a public finance sector unit’s liability in the light of the line of rulings of the Main Adjudicating Commission on Cases of a Breach of Public Finance Discipline
 • p. 65

  Remigiusz Mazur
 • Legal grounds for issuing a decision ordering the return of a grant and the subjective conditions of liability for a breach of public finance discipline - comments in the light of proceedings conducted by the local authority board of appeal
 • p. 74

  Krystyna Gąsiorek, Arkadiusz Talik
 • Reporting on liability for a breach of public finance discipline
 • p. 88

  BUDGET

  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
 • Achievement of budgets by local authority units in 2014
 • p. 93

  VARIA

  Tadeusz Dobek
 • Activities of the regional chambers of audit in 2014. Discussion on the Report of the National Council of the Regional Chambers of Audit for the Sejm and Senate of the Republic of Poland
 • p. 115

  Arkadiusz Talik, Wojciech Robaczyński
 • Report on the national academic conference "Local government in the system of liability for a breach of public finance discipline" (23–24 April 2015, Wrocław)
 • p. 147

  Table of Contents & Abstracts
  p. 158
  Krystyna Sawicka
  Autonomy of spending of local authority units in the light of the liability for a breach of public finance discipline
  The objective of the article is to defi ne the relationship between the notion of spending authority and the notion of spending autonomy of local authority units, the legal grounds and limits of spending autonomy, as well as the premises and conditions of its limitations under the principle of legalism of activities of public authorities arising from Article 7 of the Constitution of the Republic of Poland.

  Back to top


  Arkadiusz Talik
  Public finance discipline - introductory issues
  The Act on Liability for a Breach of Public Finance Discipline of 17 December 2004 specifies the principles and scope of liability for a breach of public finance discipline. The article presents the basic rules of this system of liability of an administrative nature, which is typical of Polish law, which - by eliminating undesirable models of conduct through the possibility of ordering sanctions against the offender of a tort - also fulfils a preventive function, essentially contributing to an improvement in the level of diligence applied by people involved in processes related to the accumulation and disbursement of public funds.

  Back to top


  Artur Walasik
  Statistics on jurisprudence in cases of a breach of public fi nance discipline in 2006-2014
  The legality of collecting and disbursing public funds requires specific legal solutions. The Act on Liability for a Breach of Public Finance Discipline enacted on 17 December 2004 introduced fundamental solutions on this. The article examines issues of importance to the economic approach to public finance law, namely the effectiveness of regulations on the protection of public funds. Therefore, the subject of the article is the analysis of data on judgements regarding breaches of public finance discipline. The objective of the article is to critically assess the structure and changes in the judgements of regional and other commissions adjudicating on cases of a breach of public finance discipline in 2006-2014.

  Back to top


  Anna Rotter
  Fault as a key premise for liability for a breach of public finance discipline
  The article mentions, among other things, the problem of the above average degree of diligence required of a person who could potentially be held liable for a breach of public finance discipline because of the obligations performed. In the case of liability for a breach of public finance discipline, a lack of fault because of the circumstances specified in the second sentence of Article 19, para. 2, of the Act on Liability for a Breach of Public Finance Discipline of 17 December 2004 should be determined by taking into account a higher level of diligence required of a person responsible for the management of public finance, regardless of the extent and scope of activities undertaken with respect to public finance (e.g. the manager of a public finance sector entity, an authorized employee, a person receiving a grant).

  Back to top


  Wojciech Robaczyński
  Amendments to a contract not subject to the Public Procurement Law and public finance discipline
  The article is devoted to the issues of a modification of contractual relations with regard to liability for a breach of public finance discipline. It analyses contracts which are not subject to the Public Procurement Law because of the exclusions of a subjective or objective nature. The author presents individual issues of such modifications, indicating that, to a certain extent, these changes can entail liability for a breach of public finance discipline. This applies, in particular, to such changes which - because of the increase in the value of the performance - mean that the contract should be awarded in the procedure anticipated for public procurement. This may also encompass amendments resulting in the public finance sector entity exceeding the financial plan, as well as the failure to claim receivables due to such an entity from its trading partners.

  Back to top


  Piotr Walczak
  The drawing of long-term liabilities by local authority units under unnamed contracts creating public debt in the system of liability for a breach of public finance discipline
  A local authority unit’s financial management is related, in particular, to incurring liabilities. Those which have the effect of increasing public debt constitute a special category. Alongside the classic instruments of obtaining repayable funding (e.g., loan, credit), local authorities benefit from legal structures identified by the legislature as unnamed contracts with a payment term of longer than one year, which are related to the financing of services, supplies and works, which incite economic consequences that are similar to loan or credit agreements. The problem of whether the legal rules for concluding such agreements are duly protected in the system of liability for a breach of public finance is considered in this article.

  Back to top


  Beata Zalewska
  Default on a public finance sector unit’s liability in the light of the line of rulings of the Main Adjudicating Commission on Cases of a Breach of Public Finance Discipline
  A breach of public finance discipline regarding a public finance sector entity’s receivables results in a reduction of the amounts of income of the entities, whereas conduct breaching public finance discipline regarding liabilities results in increased budget spending, because the consequence of such activities is the need to pay interest, penalties or charges. This article refers to the deed specified in Article 16 of the Act on Liability for a Breach of Public Finance Discipline of 17 December 2004, although its scope has been restricted to a presentation of the main aspects of the said deed in the light of the line of rulings of the Main Adjudicating Commission. The discussion of the subjective and objective scope of liability for the deed contained in this article applies to this category.

  Back to top


  Remigiusz Mazur
  Legal grounds for issuing a decision ordering the return of a grant and the subjective conditions of liability for a breach of public finance discipline - comments in the light of proceedings conducted by the local authority board of appeal
  The objective of this article is to present the interactions that appear in the light of the adjudicating activities of the local authority board of appeal and the regional adjudicating commission in cases of a breach of public finance discipline at the regional chamber of audit, or more extensively - the authorities with competence in cases of a breach of public finance discipline relating to problems of the correct (legal) use of grants awarded from the local authority budget. The analysis of the content of decisions issued by local authority boards of appeal and decisions issued by the regional adjudicating commission indicates that these bodies, acting independently of each other, on the principle of judicial independence mutually consider the theses, opinions and arguments presented in the justifications of their decisions. This does not, under any circumstances, mean full complementarity and coherence of the decisions made and the interpretations of the law accepted in them, while the differences observed frequently apply to such basic issues as the interpretation of a condition for the return of a grant "used in a manner which is non-compliant with its intended purpose" and the establishment of its facts.

  Back to top


  Krystyna Gąsiorek, Arkadiusz Talik
  Reporting on liability for a breach of public finance discipline
  Public finance sector entities are obliged to prepare reports on the fulfilment of the processes of collecting and disbursing public funds. Budget reporting is one of the fundamental instruments documenting the unit’s financial activities, which, in systemic terms, constitutes an important element of the implementation of the principle of openness and transparency of public finance. However, difficulties are encountered in the lawful performance of obligations in the above respect, which is evidenced by the "first place" of Article 18, item 2 of the Act on liability for a breach of public finance discipline of 17 December 2004 in the ranking of cases reviewed and the number of people (145) to whom liability was attributed in 2014 for torts.

  Back to top


  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
  Achievement of budgets by local authority units in 2014
  The paper presents the financial position of local authority units in 2014. The text was based on the "Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authority units in 2014" (or precisely - the second part of the report regarding the achievement of the budget by local authority units in 2014) which was submitted to the Sejm and the Senate by the National Council of the Regional Chambers of Audit in June 2015.

  Back to top


  Tadeusz Dobek
  Activities of the regional chambers of audit in 2014. Discussion on the Report of the National Council of the Regional Chambers of Audit for the Sejm and Senate of the Republic of Poland
  The paper discusses the activities of the regional chambers of audit and the National Council of the Regional Chambers of Audit in 2014. The text was based on the first part of the "Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authority units in 2014," which was submitted to the Sejm and the Senate of the Republic of Poland in June 2015.

  Back to top


  Arkadiusz Talik, Wojciech Robaczyński
  Report on the national academic conference "Local government in the system of liability for a breach of public finance discipline" (23–24 April 2015, Wrocław)
  Liability for a breach of public finance discipline is a special instrument for the protection of the public finance governance constituting the grounds for the possibility to apply sanctions against a person breaching the provisions of the law in the said area (for example, in 2014, the adjudicating commissions of the first instance dealt with a total of 1186 cases of a breach of public finance discipline). It is therefore clear that this matter is of interest to the representatives of many environments and professions involved in the application of the public finance regulations in practice, which was confirmed in the discussions during the national academic conference named "Local government in the system of liability for a breach of public finance discipline" organized for 23-24/04/2015 in Wrocław, as presented in this report.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora