Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
120,59 120,59
Cena regularna: 134,00
134,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy wspó...

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy współpracy przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych. Wychodzi od 1994 roku.  

Za publikację na łamach „Finansów Komunalnych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30331 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Wojciech Robaczyński, Zbigniew Zieliński

str. 5

Jędrzej Bujny, Mikołaj Maśliński

str. 23

BUDŻET

Ireneusz Kołakowski

str. 41

Marcin Kaliński, Radosław Kujawiński

str. 54 

Mariusz Mizgała

str. 65 

Joanna Radzieja

str. 78 

Arkadiusz Talik, Kacper Pieczara

str. 88

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

str. 100

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Rafał Cieślak

str. 122 

Łukasz Węgrzynowski

str. 136

VARIA

Per Olav Nilsen

str. 144

INDEKS

Indeks nazwisk Autorów publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2017 r.

str. 154

Indeks rzeczowy publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2017 r.

str. 155

 

Table of Contents & Abstracts 

str. 79
Wojciech Robaczyński, Zbigniew Zieliński
Dopuszczalność zawarcia ugody przez jednostkę sektora fi nansów publicznych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o fi nansach publicznych
Możliwość zawarcia ugody przez jednostkę sektora fi nansów publicznych od dawna budziła pewne wątpliwości. Skłoniły one ustawodawcę do nowelizacji ustawy o fi nansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych. Wprowadzenie do ustawy o fi nansach publicznych art. 54a nie tylko przesądza o tym, że jednostki sektora fi - nansów publicznych mogą zawierać ugody w sprawie należności cywilnoprawnych, lecz więcej, ustawodawca w uzasadnieniu projektu jednoznacznie zachęca do racjonalizowania zachowań i – jeżeli nie ma do tego podstaw – unikania prowadzenia sporów przed sądem w zakresie spornych należności. Ogólne kryteria określone w tym przepisie zasługują – co do zasady – na aprobatę, choć nie można wykluczyć, że będą wymagały modyfi kacji. Zasadność wprowadzenia zmian w odniesieniu do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych należy oceniać przez chęć ograniczenia obaw osób odpowiedzialnych za zawieranie i wykonywanie ugód. Trzeba przy tym zaznaczyć, że problematyka ugody w sektorze publicznym jest wielowątkowa i dotyczy między innymi relacji między ugodą a zmianą umowy w sprawie zamówienia publicznego, reglamentowaną w art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Początek strony


Jędrzej Bujny, Mikołaj Maśliński
Zwalczanie uciążliwości zapachowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych
Uciążliwości zapachowe są jedną z najczęstszych przyczyn skarg na jakość powietrza składanych do Organów Inspekcji Ochrony Środowiska. Mimo to nie ma w tej chwili aktu prawnego, który w sposób kompleksowy regulowałby kwestie związane ze zwalczaniem odorów. Wobec powyższego, w niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze przepisy polskiego oraz unijnego prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w celu ograniczenia potencjalnych lub występujących uciążliwości zapachowych. Ponadto, analizie poddano opublikowany przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2016 r. kodeks przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym, a także założenia ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej z 2011 r. Celem niniejszego artykułu jest ocena obowiązujących regulacji w kontekście zapowiadanych prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą tej materii.

Początek strony


Ireneusz Kołakowski
Zaciąganie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy (wieloletnich) a zasada roczności budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kontekście naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty w zakresie zaciągania zobowiązań wieloletnich w kontekście ustalonego planu budżetowego. Nawiązano między innymi do kategorii umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz instrumentu dalekosiężnego planowania fi nansowego w postaci wieloletniej prognozy fi nansowej, która obok norm prognostycznych zawiera element dyrektywny w postaci upoważnienia do zaciągania zobowiązań. Stosowne rozważania uzupełniono przykładami orzeczeń i stanowiskami właściwych organów oceniających poprawność działań przy zaciąganiu zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy.

Początek strony


Marcin Kaliński, Radosław Kujawiński
Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli i orzecznictwa sądowego
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja kwestii związanych z fi nansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w szczególności realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w świetle wyników kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontrolę oraz w oparciu o orzecznictwo sądowe. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskazuje, że na te zadania przyznawana jest dotacja celowa w wysokości zapewniającej pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań. Jak pokazują wyniki kontroli, jednostki samorządu terytorialnego nie zawsze otrzymują dofi nansowanie z budżetu państwa adekwatne do poziomu realizowanych zadań, co stanowi z kolei podstawę dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu sądowym. Niezależnie zatem, jakim rozstrzygnięciem kończy się proces sądowy, związane z nim nakłady obciążają fi nanse publiczne i powodują koncentrowanie się działań organów władzy publicznej na sprawach, które w sposób bezpośredni nie wiążą się z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb obywateli. Wskazuje to – w ocenie autorów artykułu – między innymi na istotną dysfunkcyjność obecnie obowiązującego modelu fi nansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz potrzebę wypracowania nowych rozwiązań systemowych w tym zakresie. Na podstawie przede wszystkim wyników kontroli NIK przedstawiono propozycję polegającą na przekształceniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.

Początek strony


Mariusz Mizgała
Wybrane aspekty naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych w zakresie planu fi nansowego szpitala samorządowego
Zadania władz publicznych w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia realizowane przez szpitale prowadzone w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) oraz jednostek budżetowych objęte są tym samym reżimem norm prawnych chroniących ład fi nansów publicznych. SPZOZ, pomimo pozabudżetowego zasilania fi nansowego pochodzącego ze składek na ubezpieczenia zdrowotne, prowadzi gospodarkę fi nansową na podstawie planu fi nansowego, tak jak pozostałe jednostki sektora fi nansów publicznych. Specyfi ka działalności leczniczej, u źródła której leży konstytucyjny obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych w konfrontacji z bieżącymi problemami publicznej ochrony zdrowia nie zwalnia zarządzających szpitalami ze stosowania normatywnych reguł planowania fi nansowego, jako podstawowego narzędzia utrzymania ładu fi nansów publicznych.

Początek strony


Joanna Radzieja
Dokonywanie wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – kwalifi kacja nieprawidłowości na tle przedmiotu dyscypliny fi nansów publicznych
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kontekście naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych. Scharakteryzowano zachowania, które podlegają penalizacji na gruncie art. 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych.

Początek strony


Arkadiusz Talik, Kacper Pieczara
Naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych związane ze sprawozdawczością jednostek sektora fi nansów publicznych
Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z naruszeniami dyscypliny fi nansów publicznych powiązanych ze sprawozdawczością jednostek sektora fi nansów publicznych. Autorzy prezentują zarówno ogólną charakterystykę i rodzaje sprawozdań fi nansowych, jak i potencjalne formy naruszeń związanych z tą materią. Artykuł ten jest również częściowo poświęcony analizie zasad ustalania i dochodzenia odpowiedzialności za tego typu delikty fi nansowe oraz możliwe okoliczności wyłączające taką odpowiedzialność.

Początek strony


Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Zasady korygowania odliczenia wstępnego w VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle przepisów unijnych i implementujących je polskich regulacji
System korygowania podatku naliczonego jest integralną częścią systemu odliczania podatku VAT. Ponieważ odliczanie wstępne (uwarunkowane działaniem w chwili nabycia w charakterze podatnika) opiera się tylko na zamiarze podatnika wykorzystania nabytego towaru lub usługi do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, niezbędna jest jego późniejsza weryfi kacja zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem nabytych dóbr i ewentualne dokonanie korekty. Wystąpienie obowiązku korekty oraz zasady jej dokonywania uzależnione są od jej przyczyny, sposobu wykorzystywania nabytych dóbr oraz ich charakteru. O ile w „typowej” działalności gospodarczej podmiotów komercyjnych obowiązek korekty zasadniczo będzie występował sporadycznie, o tyle w działalności jednostek samorządu terytorialnego – charakteryzującej się wyjątkową specyfi ką – będzie miał z reguły charakter stały, występując w różnych wariantach i konfi guracjach.
Niniejszy artykuł podejmuje próbę wyspecyfi kowania i uporządkowania zasad korygowania wstępnego odliczenia podatku naliczonego VAT dokonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem prawa unijnego, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz również regulacji krajowych.

Początek strony


Rafał Cieślak
Koncesja na roboty budowlane lub usługi – nowe czyny naruszające dyscyplinę fi nansów publicznych
Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadziła istotne zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych. W rezultacie, istotnie został poszerzony katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny. Uwagę zwraca znaczne zbliżenie zasad zawierania umów koncesji do systemu zamówień publicznych. Zasada swobody zamawiającego w zakresie organizacji postępowań koncesyjnych, przejawiająca się w znacznej elastyczności przygotowywania takich procedur, budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Celem artykułu jest omówienie nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Początek strony


Łukasz Węgrzynowski
Reprezentowanie Skarbu Państwa przez pełnomocnika ustanowionego przez starostę przy składaniu oświadczenia o wypowiedzeniu wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Problematyka reprezentowania Skarbu Państwa przez pełnomocnika ustanowionego przez starostę w sprawach dotyczących opłaty rocznej zasługuje na uwagę ze względów praktycznych. Zarzut wadliwej reprezentacji Skarbu Państwa przy czynności prawnej wypowiedzenia opłaty rocznej jest chętnie wykorzystywany w sporach sądowych dotyczących aktualizacji opłaty. To zagadnienie jest również interesujące ze względów teoretycznych. Ocena prawna wymaga bliższego scharakteryzowania zarówno reprezentacji Skarbu Państwa, jak i właściwości sporów dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Całość musi być analizowana z uwzględnieniem ogólnych założeń dotyczących reprezentacji publicznej.

Początek strony


Per Olav Nilsen
Norwegian Local Government – System of Internal Supervision and Control and External Audit
The paper presents the Norwegian system of internal supervision and control, as well as external audit in local government. The authors introduce the subject by describing local government, its functions and sources of revenue, after which they discuss the organization and functions of supervision, internal control and external audits in local government. They present the main points of Chapter 12 of the Local Government Act of 2004, on internal supervision and control, as well as external auditing, explaining that the objectives of the Act are to improve the effi ciency and effectiveness of Norwegian local government. The authors conclude that these regulations constitute a sound basis for conducting supervision, control and audits in the best interests of the healthy development of Norwegian municipalities and counties, but add that, even so, they are insuffi cient, as politicians also need to demonstrate the will to fully utilize the tools offered by this legislation.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES

Wojciech Robaczyński, Zbigniew Zieliński

p. 5

Jędrzej Bujny, Mikołaj Maśliński

p. 23

BUDGET

Ireneusz Kołakowski

p. 41

Marcin Kaliński, Radosław Kujawiński

p. 54 

Mariusz Mizgała

p. 65 

Joanna Radzieja

p. 78 

Arkadiusz Talik, Kacper Pieczara

p. 88

LOCAL TAXES AND CHARGES

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

p. 100

PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

Rafał Cieślak

p. 122 

Łukasz Węgrzynowski

p. 136

VARIA

Per Olav Nilsen

p. 144

INDEKS

Index of Authors of publications in “Local Authority Finance” in 2017

p. 154

Index of Contents of publications in “Local Authority Finance” in 2017

p. 155

 

Table of Contents & Abstracts 

p. 79
Wojciech Robaczyński, Zbigniew Zieliński
Admissibility of a public fi nance sector unit to enter into a settlement in the light of the revised provisions of the Public Finance Act
The ability of a public fi nance sector unit to enter into a settlement has been raising certain doubts for a long time. They have encouraged the lawmakers to amend the Public Finance Act and the Act on Liability for Breaching Public Finance Discipline. The introduction of Article 54a into the Public Finance Act not only determines that public fi nance sector units may enter into settlements on civil law receivables, but, furthermore, in the justifi cation of the draft, the lawmakers explicitly encourage the rationalization of conduct and – if there are no grounds for this – the avoidance of handling disputes before the court regarding disputed receivables. In principle, the general criteria set out in this regulation deserve to be approved, although it cannot be ruled out that they will require modifi cation.
The justifi cation for introducing the amendments to the Act on Liability for Breaching Public Finance Discipline should be assessed by the desire to restrict the concerns of the people responsible for entering into and performing settlements. It should simultaneously be noted that the issue of a settlement in the public sector is multi-faceted and applies, among others, to the relationship between the settlement and the amendment to the public contract, as regulated in Article 144, para. 1 of the Public Procurement Law.

Back to top


Jędrzej Bujny, Mikołaj Maśliński
Prevention of odour nuisance in the light of the currently applicable law
Odour nuisances are one of the most common causes of complaints about air quality submitted to the Environmental Protection Inspection Authorities. Even so, there is currently no act of law which comprehensively deals with matters related to odour prevention. Therefore, this article describes the most important provisions of Polish and EU law that can be used to limit potential or actual odour nuisances. Furthermore, the Code of Odour Nuisance Prevention published by the Ministry of the Environment in September 2016 and the draft Act on Odour Nuisance Prevention of 2011 have been analysed. The objective of this paper is to assess the applicable regulations in the context of the forthcoming legislative work on the Act on this matter.

Back to top


Ireneusz Kołakowski
Drawing liabilities extending beyond the budget year (long-term) and the principle of the annual nature of the budget of local authority units in the context of a breach of public fi nance discipline
The paper presents selected aspects of assuming long-term liabilities in the context of the set budget plan. Reference is made, among others to the category of agreements which are required to ensure the continuity of operation of the entity and the instrument of long-term fi nancial planning in the form of the long-term fi nancial forecast, which, other than the forecasting standards, contains a directive component in the form of an authorization to assume liabilities. The respective considerations were supplemented with examples of judgements and the positions of the competent authorities assessing the correctness of activities when assuming liabilities extending beyond the budget year.

Back to top


Marcin Kaliński, Radosław Kujawiński
Financing government administration tasks in the light of the fi ndings of the Supreme Audit Offi ce of Poland and court case law
The objective of this article is to present issues related to the fi nancing of the tasks of the government administration and other tasks commissioned by law, in particular those performed by local authority units, in the light of the results of audits conducted by the Supreme Audit Offi ce and on the basis of court case law. The Act on Income of Local Authority Units indicates that a special purpose grant is awarded for these tasks assuring the full and punctual performance of commissioned tasks. As the audit results show, local authority units do not always receive co-funding from the state budget at a level which is adequate to the tasks performed, which itself constitutes grounds for seeking claims from this in court proceedings. Therefore, regardless of the outcome of the court proceedings, the related outlays are charged to public fi nance and result in activities of public authorities focusing on matters which are not directly related to satisfying the collective needs of the citizens. In the opinion of the authors of the article, this indicates signifi cant dysfunctionality in the currently applicable model of fi nancing of the tasks of government administration and the need to develop new system solutions on this. Based primarily on the results of the audits of the Supreme Audit Offi ce, proposals have been presented which involve the conversion of commissioned government administration tasks into the own tasks of local authority units.

Back to top


Mariusz Mizgała
Selected aspects of a breach of public fi nance with regard to the fi nancial plan of a local authority hospital
Public authority tasks related to the functioning of the healthcare system implemented by hospitals operated in the form of independent public healthcare institutions (SPZOZ), as well as budget units, are encompassed by the same regime of legal standards protecting public fi nance governance. Apart from the non-budget fi nancial support from health insurance contributions, the fi nancial management of the SPZOZ is based on a fi nancial plan, like other public fi nance sector entities. The specifi c nature of treatment activities, at the source of which is the constitutional obligation to assure equal access to healthcare, in comparison with the current public healthcare problems, does not release the managers of hospitals from applying the regulatory rules of fi nancial planning, as a basic tool of maintaining public fi nance governance

Back to top


Joanna Radzieja
Performance of expenditure from the budget of the local authority unit – eligibility of irregularities in the light of public fi nance discipline
The objective of this paper is to present issues regarding irregularities in the performance of budget expenditure from the budget of a local authority unit in the context of a breach of public fi nance discipline. Conduct, which is subject to penalization under Article 11 of the Act on Liability for Breaching Public Finance Discipline, has been described.

Back to top


Arkadiusz Talik, Kacper Pieczara
Breach of public fi nance discipline related to the reporting of public fi nance sector units
This paper addresses issues related to the breach of public fi nance discipline in connection with the reporting of public fi nance sector units. The authors present both the general characteristics and the types of fi nancial reports, as well as potential forms of breach related to this matter. This paper is also partially devoted to an analysis of the principles of determining and investigating liability for fi nancial delicts (torts) of this type, as well as possible circumstances disabling such liability.

Back to top


Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Rules for the adjustment by local authority units of the preliminary deduction in VAT in the light of EU legislation and their Polish implementing regulations
The system of adjusting input tax is an integral part of the system of deducting VAT. Since the preliminary deduction (conditional on an action at the time of purchase as a taxpayer) is only based on the taxpayer’s intention to use goods or services that were purchased for conducting activities that are taxable with VAT, its subsequent verifi cation is required in accordance with the actual use of the goods purchased and possibly making corrections. The emergence of the obligation to make a correction and the rules for making it depend on its reason, the method of use of the goods purchased and their nature. While the obligation to make an adjustment in the “typical” business activities of commercial entities will appear occasionally, as a rule, the activities of local authority units – being of a unique nature – will be of a continuous nature, appearing in various contexts and confi gurations.
This article attempts to specify and put order to the principles of local authority units initially deducting input VAT, taking into account EU law and the case law of the Court of Justice of the European Union, as well as national regulations.

Back to top


Rafał Cieślak
Concession for works or services – new acts breaching public fi nance discipline
The new Act on the Concession Contract for Works or Services introduced important changes to the legislation on liability for a breach of public fi nance discipline. As a result, the list of activities constituting a breach of discipline has been signifi cantly increased. Attention is drawn to the signifi cant approximation of the rules on the conclusion of concessions contracts to the public procurement system. On the other hand, the principle of the contracting entity’s freedom to organize concession proceedings, demonstrating signifi cant fl exibility in the preparation of such procedures, raises certain interpretation doubts. The objective of this article is to discuss the new legal solutions on this.

Back to top


Łukasz Węgrzynowski
Representation of the State Treasury by a proxy appointed by the head of county when giving notice of termination of the level of the annual perpetual usufruct charge
The issue of representation of the State Treasury by a proxy appointed by the head of county the State Treasury in matters regarding the annual charge for perpetual usufruct deserves attention for practical reasons. The allegation of defective representation of the State Treasury in the legal activity of terminating the annual charge is willingly used in court disputes on the update of the charge. This issue is also interesting for theoretical reasons. The legal assessment requires a more detailed description of both the representation of the State Treasury and the nature of disputes regarding the update of the annual perpetual usufruct charge. It needs to be analysed in whole, taking into account the general assumptions on public representation.

Back to top


Per Olav Nilsen
Norwegian Local Government – System of Internal Supervision and Control and External Audit
The paper presents the Norwegian system of internal supervision and control, as well as external audit in local government. The authors introduce the subject by describing local government, its functions and sources of revenue, after which they discuss the organization and functions of supervision, internal control and external audits in local government. They present the main points of Chapter 12 of the Local Government Act of 2004, on internal supervision and control, as well as external auditing, explaining that the objectives of the Act are to improve the effi ciency and effectiveness of Norwegian local government. The authors conclude that these regulations constitute a sound basis for conducting supervision, control and audits in the best interests of the healthy development of Norwegian municipalities and counties, but add that, even so, they are insuffi cient, as politicians also need to demonstrate the will to fully utilize the tools offered by this legislation.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
kom.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Dorota
24-01-2018
Ocena: 5/5
Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Finanse Komunalne - Nr 5/2021

Finanse Komunalne - Nr 4/2021

Finanse Komunalne - Nr 3/2021

Finanse Komunalne - Nr 2/2021

Finanse Komunalne - Nr 1/2021

Finanse Komunalne - Nr 6/2020

Finanse Komunalne - Nr 5/2020

Finanse Komunalne - Nr 4/2020

Finanse Komunalne - Nr 3/2020

Finanse Komunalne - Nr 2/2020

Finanse Komunalne - Nr 1/2020

Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

Finanse Komunalne - Nr 10/2019

Finanse Komunalne - Nr 9/2019

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

Finanse Komunalne - Nr 6/2019

Finanse Komunalne - Nr 5/2019

Finanse Komunalne - Nr 4/2019

Finanse Komunalne - Nr 3/2019

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

Finanse Komunalne - Nr 12/2018

Finanse Komunalne - Nr 11/2018

Finanse Komunalne - Nr 10/2018

Finanse Komunalne - Nr 9/2018

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

Finanse Komunalne - Nr 6/2018

Finanse Komunalne - Nr 5/2018

Finanse Komunalne - Nr 4/2018

Finanse Komunalne - Nr 3/2018

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

Finanse Komunalne - Nr 12/2017

Finanse Komunalne - Nr 11/2017

Finanse Komunalne - Nr 10/2017

Finanse Komunalne - Nr 9/2017

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

Finanse Komunalne - Nr 6/2017

Finanse Komunalne - Nr 5/2017

Finanse Komunalne - Nr 4/2017

Finanse Komunalne - Nr 3/2017

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

Finanse Komunalne - Nr 12/2016

Finanse Komunalne - Nr 11/2016

Finanse Komunalne - Nr 10/2016

Finanse Komunalne - Nr 9/2016

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

Finanse Komunalne - Nr 6/2016

Finanse Komunalne - Nr 5/2016

Finanse Komunalne - Nr 4/2016

Finanse Komunalne - Nr 3/2016

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

Finanse Komunalne - Nr 12/2015

Finanse Komunalne - Nr 11/2015

Finanse Komunalne - Nr 10/2015

Finanse Komunalne - Nr 9/2015

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

Finanse Komunalne - Nr 6/2015

Finanse Komunalne - Nr 5/2015

Finanse Komunalne - Nr 4/2015

Finanse Komunalne - Nr 3/2015

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

Finanse Komunalne - Nr 12/2014

Finanse Komunalne - Nr 11/2014

Finanse Komunalne - Nr 10/2014

Finanse Komunalne - Nr 9/2014

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

Finanse Komunalne - Nr 6/2014

Finanse Komunalne - Nr 5/2014

Finanse Komunalne - Nr 4/2014

Finanse Komunalne - Nr 3/2014

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

Finanse Komunalne - Nr 12/2013

Finanse Komunalne - Nr 11/2013

Finanse Komunalne - Nr 10/2013

Finanse Komunalne - Nr 9/2013

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

Finanse Komunalne - Nr 6/2013

Finanse Komunalne - Nr 5/2013

Finanse Komunalne - Nr 4/2013

Finanse Komunalne - Nr 3/2013

Finanse Komunalne - Nr 1/2013

Finanse Komunalne - Nr 12/2012

Finanse Komunalne - Nr 11/2012

Finanse Komunalne - Nr 10/2012

Finanse Komunalne - Nr 9/2012

Finanse Komunalne - 7-8/2012

Finanse Komunalne - Nr 6/2012

Finanse Komunalne - Nr 5/2012

Finanse Komunalne - Nr 4/2012

Finanse Komunalne - Nr 3/2012

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora