Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-20%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 6/2012

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
38,64 38,64
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -20 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Joanna Wiak

str. 5

BUDŻET

Jan Czempas, Joanna Smykała

str. 20

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Beata Cieślak

str. 31

Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko

str. 40

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Natalia Kośnik, Konrad Kowalczyk, Maciej J. Nowak

str. 44

NADZÓR I KONTROLA

Alina Smagała

str. 57

DYLEMATY

Barbara Wołczak
Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać dochody zrealizowane na przełomie okresu sprawozdawczego?
str. 68

ORZECZNICTWO

str. 70

VARIA

Daniel Jurewicz
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji EURORAI "Audyt samorządu terytorialnego", Rostów nad Donem, 7 października 2011 r.
str. 77

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Joanna Wiak
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
Artykuł obejmuje analizę warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia w sytuacji ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez kilku wykonawców łącznie. Ze względu na wysokie wymagania stawiane przez zamawiających instytucja wspólnej realizacji zamówienia publicznego znajduje szerokie zastosowanie. Jednocześnie pojawia się wiele problemów związanych z jej wykorzystaniem. Podjęte rozważania koncentrują się na konieczności spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu przez jednego, wszystkich lub niektórych wykonawców oraz związanej z tym dopuszczalności ich łączenia lub sumowania.

Początek strony


Jan Czempas, Joanna Smykała
Ryzyko, błędy i trudności przy absorpcji środków unijnych
W artykule autorzy podejmują temat trudności, jakie może napotkać beneficjent środków unijnych podczas realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Autorzy udowadniają, że pochodząca ze środków publicznych pomoc finansowa otrzymywana na realizację przedsięwzięcia musi stanowić jedynie narzędzie do zrealizowania zakładanych celów projektu, a nie być celem samym w sobie. Dla właściwej realizacji umowy o dofinansowanie, będącej podstawą wykonania projektu, grantobiorca musi stosować się do wielu różnorodnych wymagań.

Początek strony


Beata Cieślak
Wybrane zagadnienia uiszczania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub prokury
Artykuł dotyczy obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz prokury. W pierwszej kolejności Autorka omówiła wysokość opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub prokury w sytuacji występowania kilku podmiotów, zarówno po stronie mocodawców, jak i umocowanych. Następnie przeanalizowała obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa substytucyjnego oraz od upoważnienia do zastępowania udzielanego aplikantowi przez zawodowego pełnomocnika.

Początek strony


Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
Opodatkowanie zbiorników na gaz (stacje zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG)
Problem związany z opodatkowaniem zbiorników na gaz sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy podstawę opodatkowania stacji zgazowania gazu ziemnego stanowi wartość jej elementów budowlanych i niebudowlanych, składających się na całość techniczno-użytkową, czy też jedynie wartość fundamentów, na których są osadzone te urządzenia techniczne.

Początek strony


Natalia Kośnik, Konrad Kowalczyk, Maciej J. Nowak
Wpływ uwarunkowań lokalnych na sprzedaż nieruchomości gminnych na przykładzie gmin strefy zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Artykuł określa, jak kształtuje się polityka sprzedaży gruntów gminnych oraz w jakim zakresie wysokość dochodów gminy jest uzależniona od uwarunkowań lokalnych w sześciu gminach strefy zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego: Goleniów, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Nowe Warpno oraz Dobra Szczecińska w latach 2007-2010. Gminy łączy bezpośrednia bliskość dużego miasta, ale różni charakter, profil oraz wielkość. W szczególności w analizach autorzy zwrócili uwagę na przeznaczenie zbywanych nieruchomości oraz wpływ czynników lokalizacyjnych na dokonywane transakcje.

Początek strony


Alina Smagała
Analiza wybranych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, dotyczących rozstrzygnięć nadzorczych kolegiów regionalnych izb obrachunkowych
Opracowanie prezentuje głównie orzeczenia, w których sądy administracyjne, rozpatrujące skargi jednostek samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia nadzorcze kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, dokonały odmiennej niż organy nadzoru wykładni obowiązujących przepisów. Autorka podkreśla, że tezy niektórych wyroków spotkały się z krytycznymi ocenami wyrażonymi w glosach, dotyczy to m.in. orzeczenia NSA rozstrzygającego na rzecz organu stanowiącego wątpliwości co do możliwości dokonywania modyfikacji przedłożonego przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego projektu zmiany uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego.

Początek strony


Bartosz Pawlak
Skutki kalkulacji oferowanej ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku VAT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. (III CZP 52/11)
Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brakuje ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki [art. 89 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)].

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Joanna Wiak
 • Compliance with the conditions for taking part in proceedings by the contractors jointly applying for public procurement
 • p. 5

  BUDGET

  Jan Czempas, Joanna Smykała
 • Risk, errors and dificulties in the absorption of EU funds
 • p. 20

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Beata Cieślak
 • Selected issues regarding the payment of stamp duty on a power of attorney or commercial representation
 • p. 31

  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
 • Taxation of gas tanks (liquefied natural gas LNG stations)
 • p. 40

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Natalia Kośnik, Konrad Kowalczyk, Maciej J. Nowak
 • Impact of local conditions on the sale of municipal real property using the example of municipalities from the external zone of the Szczecin Metropolitan Area
 • p. 44

  SUPERVISION AND CONTROL

  Alina Smagała
 • Analysis of selected rulings of the Supreme Administrative Court and voivodship administrative courts regarding supervisory settlements of boards of regional chambers of audit
 • p. 57

  DILEMMAS

  Barbara Wołczak
  How should income achieved at the turn of the reporting period be disclosed in the Rb-27S report?
  p. 68

  CASE LAW

 • Consequences of the calculation of an offered gross price, taking into account the incorrect rate of VAT in public procurement proceedings (comment on the resolution of the Supreme Court of 20 October 2011, III CZP 52/11: Bartosz Pawlak)
 • p. 70

  VARIA

  Daniel Jurewicz
  Report on the EURORAI International Conference "Local Government Audit", Rostov-on-Don, 7 October 2011
  p. 77

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Joanna Wiak
  Compliance with the conditions for taking part in proceedings by the contractors jointly applying for public procurement
  The article encompasses an analysis of the conditions for taking part in proceedings and the method of meeting them in the situation of several contractors jointly applying for public procurement. The institution of joint fulfilment of public procurement is widely used because of the high requirements set by contracting authorities. Many problems related to its application simultaneously arise. The considerations presented focus on the need to satisfy individual conditions for taking part in proceedings by one, all or some contractors and the related admissibility of their combination or aggregation.

  Back to top


  Jan Czempas, Joanna Smykała
  Risk, errors and difficulties in the absorption of EU funds
  The authors of the article discuss the difficulties which a beneficiary of EU funds may encounter during the implementation of investment projects co-financed with structural funds. The authors prove that financial assistance obtained, which originates from public funds, for the implementation of the project must only be a tool for achieving the planned project objectives and should not be the objective in itself. The beneficiary of the grant needs to comply with numerous different requirements in order to properly implement the cofinancing agreement, which constitutes the basis of the implementation of the project.

  Back to top


  Beata Cieślak
  Selected issues regarding the payment of stamp duty on a power of attorney or commercial representation
  The article applies to the obligation to pay stamp duty on a power of attorney or commercial representation which is granted. In the first instance, the authoress discusses the level of the stamp duty on the power of attorney or commercial representation which is granted in the situation where there are several entities, both on the part of the principals and the authorisees. She then analyses the obligation to pay the stamp duty on a substitution power of attorney and on the substitution authorisation granted to a trainee lawyer by a professional proxy

  Back to top


  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
  Taxation of gas tanks (liquefied natural gas LNG stations)
  The problem related to the taxation of gas tanks boils down to answering the question of whether the tax base of the liquefied natural gas station is the value of its structural and non-structural elements, which make up its technical and utility whole or purely the value of the foundations on which these technical devices are erected.

  Back to top


  Natalia Kośnik, Konrad Kowalczyk, Maciej J. Nowak
  Impact of local conditions on the sale of municipal real property using the example of municipalities from the external zone of the Szczecin Metropolitan Area
  The article specifies how the policy of selling municipal land and the extent to which the level of income of the municipality is determined by the local conditions in six municipalities from the external zone of the Szczecin Metropolitan Area: Goleniów, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Nowe Warpno and Dobra Szczecińska in the years 2007-2010. In particular, in the analysis, the authors drew attention to the assignment of the real property being sold and the impact of the locational factors on the transactions being conducted.

  Back to top


  Alina Smagała
  Analysis of selected rulings of the Supreme Administrative Court and voivodship administrative courts regarding supervisory settlements of boards of regional chambers of audit
  The study mainly presents rulings, in which administrative courts, examining complaints of local authorities in the supervisory settlements of boards of regional chambers of audit, presented a different interpretation of the applicable regulations to that of the supervisory bodies. The authoress points out that the arguments of certain rulings were critically assessed in commentaries, including rulings of the Supreme Administrative Court finally settling to the favour of the ruling body, constituting doubts as to the ability of an executive body of a local authority to modify a draft amendment to a budget resolution during the financial year.

  Back to top


  Bartosz Pawlak
  Consequences of the calculation of an offered gross price, taking into account the incorrect rate of VAT in public procurement proceedings (comment on the resolution of the Supreme Court of 20 October 2011, III CZP 52/11)
  The specification of the gross price in a proposal using an incorrect rate of VAT is a mistake in the calculation of the price, if there are no statutory premises for the appearance of the mistake [Article 89, para. 1, item 6 in connection with Article 87, para. 2, item 3 of the Public Procurement Law of 29 January 2004 (consolidated text: Journal of Laws of 2010 No. 113, item 759 as amended)].

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora