Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
86,94 86,94
Cena regularna: 96,60
96,60
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Mirosław Paczocha

str. 5

Paweł Swianiewicz, Jarosław Neneman, Julita Łukomska

str. 25

...ARTYKUŁY

Mirosław Paczocha

str. 5

Paweł Swianiewicz, Jarosław Neneman, Julita Łukomska

str. 25

BUDŻET

Małgorzata Natoniewska-Stasiak

str. 51

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Adam Bartosiewicz

str. 78

Elżbieta Rogala

str. 86

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jarosław Balcewicz

str. 92

NADZÓR I KONTROLA

Dorota Fleszer

str. 102

DYLEMATY

Kamilla Grobicka-Madej

str. 115

ORZECZNICTWO

str. 119

VARIA

Tadeusz Dobek

str. 126

Table of Contents & Abstracts str. 158
Mirosław Paczocha
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada przyzwoitej legislacji
Artykuł zawiera analizę wybranych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z punktu widzenia zasady przyzwoitej legislacji. Wskazuje, w jaki sposób nieprawidłowo skonstruowane przepisy wpływają na krytyczną ocenę rozwiązań przyjętych w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W konkluzji autor postuluje uchwalenie nowej ustawy regulującej zagadnienia utrzymania czystości i porządku w gminach, uwzględniającej zasady tworzenia tekstów prawnych.

Początek strony


P aweł Swianiewicz, Jarosław Neneman, Julita Łukomska
Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości
Podatek od nieruchomości jest głównym źródłem dochodów własnych samorządów lokalnych w Polsce. Podatek ten ma liczne cechy sprawiające, że jest to lokalna danina publiczna stosowana w wielu krajach europejskich. Niemniej w obecnej postaci odznacza się licznymi słabościami zmniejszającymi zarówno jego potencjał dochodowy, jak i sprawiedliwość i racjonalność obciążeń podatkowych. Zmiana tego stanu, związana zazwyczaj z wprowadzeniem podatku ad valorem, jest bardzo trudna politycznie i nieoczywista z punktu widzenia racjonalności ekonomicznej. Artykuł sugeruje, że tak daleko idąca reforma nie jest niezbędna - możliwe są znacznie prostsze zmiany pozwalające na likwidację wielu negatywnych zjawisk występujących obecnie. Prezentuje cztery warianty takich zmian wraz z symulacją skutków finansowych dla poszczególnych typów gmin.

Początek strony


Małgorzata Natoniewska-Stasiak
Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r.
Opracowanie przedstawia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. Tekst powstał na podstawie Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r., przedłożonego Sejmowi i Senatowi przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych w czerwcu 2013 r.

Początek strony


Adam Bartosiewicz
Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT. Uwagi na tle uchwały NSA z 24.06.2013 r. (I FPS 1/13)
Prezentowana w tekście uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego ma istotne znaczenie praktyczne, całkowicie może bowiem zmienić dotychczasową praktykę rozliczeń podatku VAT w gminach (powiatach). Sąd uznał, że jednostki budżetowe - dotychczas traktowane jako odrębni podatnicy - powinny rozliczać się wspólnie z gminą (powiatem). Dostosowanie się do tych nowych reguł dla wielu jednostek może być sporym wyzwaniem. Autor w artykule zastanawia się nad tymi oraz pozostałymi konsekwencjami powyższej uchwały w praktyce.

Początek strony


Elżbieta Rogala
Jaki VAT na media, gdy dostarcza je wynajmujący?
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27.09.2012 r. orzekł, że usługi, takie jak: ubezpieczenie, dostawa wody, ogrzewanie i dozór budynku, dla przeciętnego najemcy nie mogą być uznane za cel sam w sobie, lecz stanowią środek służący skorzystaniu w jak najlepszych warunkach z najmu lokali. Gospodarczym powodem zawarcia umowy najmu jest bowiem nie tylko prawo do zajmowania danych lokali, lecz także uzyskanie przez najemcę ogółu świadczonych usług. Taka umowa najmu obejmuje zatem jedno świadczenie ustalone pomiędzy wynajmującym i najemcą. Najem nieruchomości oraz świadczenie związanych z nim usług mogą - co podkreśla autorka - stanowić takie jedno świadczenie, co wiąże się z zastosowaniem jednolitej stawki VAT.

Początek strony


Jarosław Balcewicz
Specyfika zamówień publicznych na dostawy i usługi
W zamówieniach publicznych istotne znaczenie ma podział na dostawy, usługi oraz roboty budowlane. W opracowaniu autor przybliża specyfikę zamówień na dostawy oraz usługi, pokazując, że obowiązujące regulacje różnią się od tych związanych z robotami budowlanymi. Różnice dotyczą przede wszystkim sposobu opisu przedmiotu zamówienia, zasad obliczania wartości tych zamówień, ponadto podział usług na te o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym pociąga za sobą istotne konsekwencje proceduralne. Ma to istotne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, a także jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego. Zamówienia publiczne na dostawy oraz usługi stanowiły 55% ogólnej kwoty udzielonych zamówień w 2012 r.

Początek strony


Dorota Fleszer
Zarządzanie ryzykiem w ujęciu kontroli zarządczej
Prowadzenie każdego rodzaju działalności wiąże się z ryzykiem. Samo w sobie nie jest ono niczym złym, istotne jest natomiast wypracowanie mechanizmów pozwalających na radzenie sobie z sytuacjami powodującymi zagrożenie niezrealizowania celu postawionego przed jednostką organizacyjną. Dlatego też w procesie zarządzania tak istotne są identyfikacja ryzyka i wypracowanie procedur mających mu przeciwdziałać lub minimalizować skutki jego powstania. W opracowaniu autorka przybliża tę tematykę, ukazując podstawowe narzędzie - kontrolę zarządczą - tworzone w tym zakresie przez ustawodawcę, którego wykorzystanie ma wspomóc kierownika kontrolowanej jednostki.

Początek strony


Kamilla Grobicka-Madej
Właściwy organ nadzoru dla uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne
Choć przepisy wprowadzające znowelizowany system gospodarki odpadami w Polsce obowiązują od stycznia 2012 r., to - jak podkreśla autorka - wciąż nie wiadomo, który organ właściwy jest do badania zgodności z prawem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.

Początek strony


Artur Tomasz Olszewski
Zakres zadań możliwych do sfinansowania z dotacji oświatowej
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 12.12.2012 r. (I SA/Kr 1304/12)
1. Organ prowadzący szkołę jest stroną postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
2. Kosztów rozpowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej mającej charakter reklamy szkoły nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych z procesem kształcenia.
3. Kosztów związanych z obsługą szkoły w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-osobowych nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych z procesem kształcenia.

Początek strony


Tadeusz Dobek
Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2012 r.
Opracowanie jest omówieniem części pierwszej Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2012 r. dotyczącej: zadań i zasad działania regionalnych izb obrachunkowych, działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej izb. W opracowaniu omówione zostały również m.in. raporty izb o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, prowadzona przez izby działalność informacyjna i szkoleniowa, działalność Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, a także doświadczenia izb z zakresu stosowania obowiązujących przepisów prawa w działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej. Ostatnia część tekstu zawiera informacje o działalności izb w ich 20-leciu.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Mirosław Paczocha
 • The Act on maintaining cleanliness and order in municipalities and the principle of appropriate legislation
 • p. 5

  Paweł Swianiewicz, Jarosław Neneman, Julita Łukomska
 • Paweł Swianiewicz, Jarosław Neneman, Julita Łukomska
 • p. 25

  BUDGET

  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
 • Implementation of budgets by local authorities in 2012
 • p. 51

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Adam Bartosiewicz
 • Municipal budget units are not remitters of VAT. Comments in the light of the resolution of the Supreme Administrative Court of 24 June 2013 (I FPS 1/13)
 • p. 78

  Elżbieta Rogala
 • What is the VAT on utilities if they are provided by the landlord?
 • p. 86

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Jarosław Balcewicz
 • The specificity of public procurement for supplies and services
 • p. 92

  SUPERVISION AND AUDIT

  Dorota Fleszer
 • Risk management in terms of management control
 • p. 102

  DILLEMMAS

  Kamilla Grobicka-Madej
 • The competent supervisory authority for a resolution on the model declaration on the level of the charge for solid municipal waste
 • p. 115

  CASE LAW

 • Range of tasks which may be financed with an educational grant (commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 12 December 2012, I SA/Kr 1304/12: Artur Tomasz Olszewski)
 • p. 119

  VARIA

  Tadeusz Dobek
 • Activities of the regional chambers of audit in 2012
 • p. 126

  Table of Contents & Abstracts p. 158
  Mirosław Paczocha
  The Act on maintaining cleanliness and order in municipalities and the principle of appropriate legislation
  The article contains an analysis of selected provisions of the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities from the point of view of the principle of appropriate legislation. It indicates how incorrectly designed regulations affect the critical assessment of the solutions adopted in the new municipal waste management system. In conclusion, the author proposes the adoption of a new Act regulating the issues of maintaining cleanliness and order in municipalities, taking into account the principles of creating legal texts.

  Back to top


  P aweł Swianiewicz, Jarosław Neneman, Julita Łukomska
  Concept of transformation of property tax
  Property tax is the main source of local authority own revenues in Poland. This tax has a number of features that make it a local public levy used by many European countries. Even so, in its current form, it features a number of weaknesses reducing both its income-generating potential, as well as fairness and reasonableness of tax charges. Changing this situation, usually in connection with the introduction of an ad valorem tax, is very difficult politically and not obvious from the point of view of economic rationality. The article suggests that such a far-reaching reform is unnecessary - much simpler changes enabling the liquidation of many negative phenomena appearing today are possible. It presents four variants of such changes, together with a simulation of the financial implications for the individual types of municipality.

  Back to top


  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
  Implementation of budgets by local authorities in 2012
  The article presents the financial position of local authorities in 2012. It has been based on the "Report on the activities of the regional chambers of audit and the implementation of the budget by local authorities in 2012," which was presented to the Sejm and the Senate by the National Council of the Regional Chambers of Audit in June 2013.

  Back to top


  Adam Bartosiewicz
  Municipal budget units are not remitters of VAT. Comments in the light of the resolution of the Supreme Administrative Court of 24 June 2013 (I FPS 1/13)
  The resolution of the Supreme Administrative Court presented in the article is of considerable practical significance, because it can completely change the current practice of VAT settlements in municipalities (counties). The court held that budget units - treated to date as separate taxpayers - should be accountable jointly with the municipality (county). The adjustment to these new rules may be a major challenge for many units. In the article, the author considers these and other consequences of the resolution in practice.

  Back to top


  Elżbieta Rogala
  What is the VAT on utilities if they are provided by the landlord?
  In its ruling of 27 September 2012, the Court of Justice of the European Union held that services, such as insurance, water supply, heating and building supervision, cannot be considered an end in itself for the average tenant, but constitute a means of benefiting from the best possible conditions of leasing premises. The economic reason for concluding a lease agreement is not only the right to occupy given premises, but also the receipt by the tenant of all the services provided. Therefore, such a lease agreement includes a single performance agreed between the landlord and the tenant. The lease of real property and the provision of related services can - as the authoress emphasizes - constitute a single transaction, which involves the application of a uniform rate of VAT.

  Back to top


  Jarosław Balcewicz
  The specificity of public procurement for supplies and services
  The split into supplies, services and construction works is important in public procurement. The author describes the specific nature of contracts for supplies and services in the article, demonstrating that the applicable regulations are different to those related to construction works. The differences primarily apply to the method of describing the subject matter of the procurement and the rules for calculating the value of these contracts. In addition, the split of services into priority and non-priority services has important procedural consequences. This is important for local authorities and their associations, as well as public sector entities, for which the founding and supervising body is the local authority unit. Public procurement of supplies and services represented 55% of the total value of contracts awarded in 2012.

  Back to top


  Dorota Fleszer
  Risk management in terms of management control
  Running any kind of business involves risk. It is not a bad thing in itself, but it is important to develop mechanisms for dealing with situations creating a risk of failing to achieve the objective set for the organizational unit. This is why the identification of risks and the development of procedures counteracting or minimizing the effects of their emergence are so important in the management process. The authoress introduces this topic in this article, showing the basic tool - management control - which was created for this purpose by the legislator, the use of which has the objective of supporting the head of the controlled unit.

  Back to top


  Kamilla Grobicka-Madej
  The competent supervisory authority for a resolution on the model declaration on the level of the charge for solid municipal waste
  Although the provisions introducing the revised waste management system in Poland have been in force since January 2012, the authoress emphasizes that it is still unknown which authority has the competence for examining the compliance with the law of the resolution on the model declaration on the level of the charge for solid municipal waste.

  Back to top


  Artur Tomasz Olszewski
  Range of tasks which may be financed with an educational grant (commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 12 December 2012, I SA/Kr 1304/12: Artur Tomasz Olszewski)
  1. The authority managing the school is the party to administrative proceedings on the refund of a grant used in a manner which is inconsistent with its intended purpose.
  2. The costs of disseminating information about the educational offering, which is of an advertising nature, cannot be treated as costs directly related to the education process.
  3. Costs related to the support of the school in handling personnel and staffing issues cannot be treated as costs directly related to the education process.

  Back to top


  Tadeusz Dobek
  Activities of the regional chambers of audit in 2012
  The paper is a discussion of the first part of the Report on the activities of the regional chambers of audit and the implementation of the budget by local authorities in 2012 regarding the tasks and principles of operation of the regional chambers of audit, as well as the supervisory, opinion-giving and auditing activities of the chambers. The paper also discusses, among others, the reports of the chambers on the condition of financial management of local authority units, the information and training activities conducted by the chambers, the activities of the National Council of the Regional Chambers of Audit, as well as the experience of the chambers in applying the applicable provisions of the law in the supervisory, opinion-giving and auditing activities. The last part of the paper provides information on the activities of the chambers in their twenty years of existence.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora