Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 9/2012

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Arkadiusz Babczuk

str. 5

Wojciech Gonet

str. 17

BUDŻET

Wanda Pełka

str. 24

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Marcin Szymankiewicz

str. 35

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Mariusz Czyżak

str. 41

NADZÓR I KONTROLA

Jarosław Fiedor

str. 49

DYLEMATY

Elżbieta Rogala

str. 61

ORZECZNICTWO

str. 64

Table of Contents & Abstracts str. 78
Arkadiusz Babczuk
Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce. Próba oceny skali i zróżnicowania regionalnego
W celu wykonywania swoich zadań jednostki samorządu terytorialnego tworzą różnego rodzaju jednostki organizacyjne. Jedną z ich form mogą być spółki prawa handlowego. Zadłużenie tych spółek nie podlega wprawdzie ograniczeniom ustawowym, jednak może istotnie rzutować na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badań skali zadłużenia spółek komunalnych w Polsce.

Początek strony


Wojciech Gonet
Partycypacja samorządu terytorialnego w podatkach pośrednich jako źródło dochodów
Artykuł dotyczy analizy skutków ewentualnych zmian w strukturze dochodów JST, polegających na zastąpieniu dotychczasowych transferów z budżetu państwa do JST w postaci subwencji (poza subwencją oświatową) i dotacji na zadania bieżące - dochodami z podatków pośrednich. Oprócz analizy skutków zaproponowanych rozwiązań, pozytywnych i negatywnych, zwrócono uwagę na celowość zwiększenia znaczenia pozycji JST w relacji do administracji rządowej, gdyż bez tego ewentualne zmiany w strukturze dochodów JST mogą okazać się mało skuteczne.

Początek strony


Wanda Pełka
Faktoring jako źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł prezentuje faktoring jako instrument mogący służyć jednostkom samorządu terytorialnego do zapewnienia płynności finansowej oraz jako źródło finansowania inwestycji. W tym celu ukazane zostały specyfika faktoringu samorządowego oraz uwarunkowania rozwoju tej usługi w Polsce. Na podstawie tendencji na rynku zidentyfikowano przewagi i ograniczenia w zakresie wykorzystania faktoringu w sektorze samorządowym. Pozwoliło to sformułować wniosek, że o dynamicznym rozwoju faktoringu samorządowego decyduje rosnąca skala inwestycji infrastrukturalnych finansowanych środkami z funduszy unijnych.

Początek strony


Marcin Szymankiewicz
Trwały zarządca podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do posiadanych tytułem trwałego zarządu nieruchomości lub ich części
Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa. Trwały zarządca jest podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do nieruchomości, które zostały mu oddane w trwały zarząd.

Początek strony


Mariusz Czyżak
Zastosowanie ustawy antykorupcyjnej wobec osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Celem artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości związanych z interpretacją postanowień ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Autor wyraża w szczególności pogląd, że wobec funkcjonariuszy publicznych zaangażowanych w proces udzielenia zamówienia publicznego znajduje zastosowanie zakaz podejmowania zatrudnienia u przedsiębiorcy osób, które brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy.

Początek strony


Jarosław Fiedor
Realizacja dochodów z mienia komunalnego w świetle ustaleń kontroli
Zagadnienia dotyczące uzyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów z mienia komunalnego były jednym z tematów kontroli przeprowadzonych w 2011 r. w 23 jednostkach samorządu terytorialnego przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Opracowanie zawiera syntetyczne omówienie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących realizacji dochodów ze sprzedaży, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy mienia. Sygnalizuje nieprawidłowości w zakresie przestrzegania procedur zbywania, udostępniania nieruchomości, a także stosowania ulg w zapłacie wynikających z tych działań należności pieniężnych. Zawiera również ustalenia kontroli w zakresie prawidłowości ewidencjonowania mienia, ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczych związanych ze stanem majątku oraz ustalaniem i pobieraniem dochodów pochodzących z gospodarowania mieniem przez JST.

Początek strony


Elżbieta Rogala
Podatek VAT od inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
Prawo do odliczeń podatku VAT od inwestycji realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jego brak uzależnione są od tego, jakiego typu decyzja zostanie podjęta przez tę jednostkę odnośnie przyszłego lub bieżącego wykorzystania danego zakupu inwestycyjnego. Związane jest to w szczególności z odpłatnym lub nieodpłatnym wykorzystaniem zakupu na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów cywilnoprawnych.

Początek strony


Andrzej Skibiński, Jacek Miłaszewski
Inicjatywa uchwałodawcza organu stanowiącego gminy w zakresie zmiany uchwały budżetowej w trakcie wykonywania budżetu
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.09.2011 r.
Organ stanowiący samorządu terytorialnego - rada gminy - może dokonywać zmian w treści przedłożonej mu do uchwalenia uchwały budżetowej, co dotyczy również zmian w budżecie w ciągu roku, o ile nie powodują one zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków i jednocześnie zwiększenia deficytu budżetu.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Arkadiusz Babczuk
 • Indebtedness of municipal companies in Poland. An attempt to assess the scale and regional differences
 • p. 5

  Wojciech Gonet
 • Local authority participation in indirect taxes as a source of income
 • p. 17

  BUDGET

  Wanda Pełka
 • Factoring as source of financing of local authorities
 • p. 24

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Marcin Szymankiewicz
 • Permanent manager, a taxpayer of property tax with regard to real property or parts thereof held under permanent management
 • p. 35

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Mariusz Czyżak
 • Application of the Anti-corruption Act with respect to people involved in public procurement proceedings
 • p. 41

  SUPERVISION AND AUDIT

  Jarosław Fiedor
 • Achievement of income from municipal property in the light of audit findings
 • p. 49

  DILEMMAS

  Elżbieta Rogala
 • VAT on local authority investments
 • p. 61

  CASE LAW

 • The legislative initiative of the ruling body in the municipality regarding the amendment to the budget resolution during the implementation of the budget (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 29 September 2011: Andrzej Skibiński, Jacek Miłaszewski)
 • p. 64

  Table of Contents & Abstracts p. 78
  Arkadiusz Babczuk
  Indebtedness of municipal companies in Poland. An attempt to assess the scale and regional differences
  Local authorities establish various types of organizational units to perform their tasks. One of these forms may be commercial companies. Although the indebtedness of these companies is not subject to statutory restrictions, it may indeed impinge on the financial situation of local authorities. The article presents the results of the research on the scale of indebtedness of municipal companies in Poland.

  Back to top


  Wojciech Gonet
  Local authority participation in indirect taxes as a source of income
  The article presents an analysis of the effects of possible changes in the structure of local authority income, involving the replacement of existing transfers from the state budget to the local authorities in the form of subsidies (other than educational subsidies) and grants for current tasks - income from indirect taxes. Apart from the analysis of the consequences of the proposed solutions, both positive and negative, attention was paid to the desirability to increase the importance of the local authority's position with respect to government administration, because without this, any possible changes in the structure of local authority income may prove ineffective.

  Back to top


  Wanda Pełka
  Factoring as source of financing of local authorities
  The article presents factoring as an instrument to be used by local authorities for providing liquidity and as source of investment financing. The uniqueness of local authority factoring and the conditions for the development of this service in Poland have been presented for this purpose. Market trends were used to identify the advantages and limitations of the use of factoring in the local authority sector. This enabled the conclusion to be drawn that the increasing scale of infrastructure investments financed with EU funds is responsible for the rapid expansion of local authority factoring.

  Back to top


  Marcin Szymankiewicz
  Permanent manager, a taxpayer of property tax with regard to real property or parts thereof held under permanent management
  Permanent management is a legal form of possession of real property by a municipal, county, voivodship or State Treasury organizational unit. A permanent manager is a taxpayer of property tax with respect to real property, which has been provided to him for permanent management.

  Back to top


  Mariusz Czyżak
  Application of the Anti-corruption Act with respect to people involved in public procurement proceedings
  The aim of the article is to clarify doubts related to the interpretation of the provisions of the Act on the restriction on conducting business by people holding public posts. In particular, the author expresses the view that the prohibition for entrepreneurs to employ people taking part in issuing decisions in individual cases with regard to the given entrepreneur is applicable to public officers involved in the process of awarding public contracts.

  Back to top


  Jarosław Fiedor
  Achievement of income from municipal property in the light of audit findings
  Matters regarding the achievement of income by local authorities from municipal property were among the subjects of audits conducted in 2011 at 23 local authorities by the auditors of the Regional Chamber of Audit in Opole. The article contains a summary discussion of the irregularities found regarding the achievement of income from the sale, permanent management, rental and lease of property. It indicates the irregularities regarding the observance of the procedures of disposal and making real property available, as well as the use of relief in payments of monetary receivables arising from these activities. It also includes the audit findings regarding the correctness of registering property, recognizing business transactions in the accounting ledgers which are related to the condition of assets, as well as the setting and collection of income from the management of property by local authorities.

  Back to top


  Elżbieta Rogala
  VAT on local authority investments
  The right to deduct VAT on investments made by a local authority or its absence are conditional on the type of decision made by that authority regarding the future or current use of a given investment purchase. This is related, in particular, to the paid or unpaid use of the purchase based on civil law contracts which have been concluded or are planned to be concluded.

  Back to top


  Andrzej Skibiński, Jacek Miłaszewski
  The legislative initiative of the ruling body in the municipality regarding the amendment to the budget resolution during the implementation of the budget (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 29 September 2011: Andrzej Skibiński, Jacek Miłaszewski)
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.09.2011 r.
  The ruling body of the local authority - the municipal council - may make changes to the content of the budget resolution presented to it for adoption, which also applies to changes in the budget during the year, provided that they do not result in a reduction of income or an increase in expenditure and simultaneously an increase in the budget deficit.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora