Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 12/2013

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Anna Ostrowska

str. 5

BUDŻET

Artur J. Kożuch, Kamilla Noworól, Janusz Sasak

str. 21

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Katarzyna Gawrońska

str. 31

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko

str. 43

NADZÓR I KONTROLA

Rafał Trykozko

str. 53

DYLEMATY

Piotr Walczak

str. 64

VARIA

Lilia Abramchik

str. 69

Table of Contents & Abstracts
str. 76
Anna Ostrowska
Dotowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego
Ponad 2-letni okres obowiązywania ustawy o sporcie skłania do oceny stosowania przepisów odnoszących się do dotowania klubów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Artykuł wskazuje na ich nieprecyzyjność, co stanowi niejako kontynuację problemów interpretacyjnych występujących pod rządami poprzedniej ustawy o sporcie kwalifikowanym. Na podstawie analizy orzecznictwa autorka ukazuje, jak powyższa nieprecyzyjność przepisów doprowadza do ustalania różnego (w zależności od regionu Polski) zakresu swobody dotacyjnej jednostek samorządu terytorialnego wobec klubów sportowych. Jej zdaniem wykształcone w tej sferze dwie, dość skrajne, linie orzecznicze powinny stać się przyczynkiem przeprowadzenia koniecznej nowelizacji art. 27 i 28 ustawy o sporcie.

Początek strony


Artur J. Kożuch, Kamilla Noworól, Janusz Sasak
Rachunek kosztów docelowych w procedurach tworzenia budżetu partycypacyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego
Usprawnianie działalności jednostek samorządu terytorialnego wymaga namysłu nad sposobami planowania finansowego, wykonywania planów oraz kontroli efektów uzyskiwanych w wyniku świadczenia usług publicznych. Jest to zasadniczy przyczynek do szerokiego definiowania budżetowania oraz adaptacji i wykorzystywania w tym procesie rozwiązań sprawdzonych w sektorze komercyjnym. Przykładem takich rozwiązań - które autorzy poddają analizie - jest koncepcja rachunku kosztów docelowych i partycypacja odbiorców w konstruowaniu struktury wydatków służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców wspólnot samorządowych.

Początek strony


Katarzyna Gawrońska
Kompetencje rady gminy w zakresie zmiany uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ustawowo przewidziany tryb wprowadzenia i realizacji przez gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie sprzyja stabilności gminnych uchwał dotyczących tego świadczenia. Autorka przedstawia w opracowaniu zakres kompetencji rady gminy do regulowania zagadnień związanych z opłatą, omawia podstawowe zasady dokonywania zmian już obowiązujących uchwał, jak również wskazuje możliwe konsekwencje takich działań.

Początek strony


Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
Dopuszczalność powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania usług publicznych komunalnej spółce prawa handlowego
Celem artykułu jest ocena możliwości powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania usług publicznych komunalnej spółce prawa handlowego z pominięciem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Realizując założony cel, autorzy dokonują analizy prawnej dopuszczalności zarówno takiego powierzenia, jak i jego warunków wynikających z prawa unijnego oraz krajowego. Analizie poddają także kwestie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a spółką komunalną oraz problematykę pomocy publicznej związanej z przekazywaniem świadczeń spółce komunalnej.

Początek strony


Rafał Trykozko
Realizacja funduszu sołeckiego w świetle wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych
Zainteresowanie społeczne instytucją funduszu sołeckiego jest duże. Przejawia się to wskaźnikiem sołectw korzystających - poprzez złożenie stosownych wniosków - ze stworzonej przez radę gminy możliwości określenia przeznaczenia części środków budżetu. Część regulacji ustawy o funduszu sołeckim wymaga jednak - jak podkreśla autor - doprecyzowania, co wynika z zakresu nieprawidłowości stwierdzonych przez regionalne izby obrachunkowe w poszczególnych obszarach instytucji funduszu sołeckiego.

Początek strony


Piotr Walczak
Zwrot kosztów dotacji udzielonej z budżetu gminy na rzecz przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
Zagadnienia udzielania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na rzecz jednostek oświatowych, w tym przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządowa oraz przedszkoli niepublicznych, wywołują od wielu lat istotne wątpliwości związane z ustaleniem znaczenia obowiązujących w tym zakresie norm prawnych. W obszarze toczonych dyskusji - na co zwraca uwagę autor - pozostaje także kwestia charakteru zwrotu kosztów udzielonej dotacji na rzecz gminy dotującej, w sytuacji gdy do dotowanego przedszkola chodzi dziecko będące mieszkańcem innej gminy. Nowym elementem w tych rozważaniach, po ostatnich zmianach ustawy o systemie oświaty, stanie się również sposób ustalania kwoty tego zwrotu.

Początek strony


Lilia Abramchik
System of control and supervision of municipal finance in Belarus
The Constitution of the Republic of Belarus guarantees not only the right of self-government to the administrative subdivisions, but also requires them to use municipal property effectively and economically. For a long time, there was no time to study the problem carefully. Today, the development of the system of local government institutions and their activities is posing a problem in reconciling public-private interests and, furthermore, every person in the administrative-territorial unit not only acts as a taxpayer or a payer of charges within local governments, but is interested in the effectiveness of the use of communal property and the development of their region. It seems to me that the study of the system of control and supervision of municipal finance in the Republic of Belarus is very important.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Anna Ostrowska
 • Subsidizing sports by local authority units
 • p. 5

  BUDGET

  Artur J. Kożuch, Kamilla Noworól, Janusz Sasak
 • Target costing in procedures of creating a participatory budget at local authority units
 • p. 21

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Katarzyna Gawrońska
 • Competencies of the municipal council regarding the amendment of resolutions on charges for municipal waste management
 • p. 31

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
 • Admissibility of local authority units entrusting the performance of municipal public services to a commercial law company
 • p. 43

  SUPERVISION AND AUDIT

  Rafał Trykozko
 • Realizing the parish fund in the light of the audit results of the regional chambers of audit
 • p. 53

  DILEMMAS

  Piotr Walczak
 • Refund of the costs of a grant awarded from a municipality's budget to a nursery school or other form of pre-school education
 • p. 64

  VARIA

  Lilia Abramchik
 • System of control and supervision of municipal finance in Belarus
 • p. 69

  Table of Contents & Abstracts
  p. 76
  Anna Ostrowska
  Subsidizing sports by local authority units
  The over 2-year validity of the Sports Act encourages the assessment of the regulations which refer to the subsidization of sports clubs by local authority units. The article refers to the lack of precision in these provisions, which, in a way, is a continuation of the problems of interpretation encountered under the rule of the previous Act on qualified sport. Based on the analysis of case law, the authoress shows how this lack of precision of the regulations leads to the establishment of various (depending on the region of Poland) scopes of subsidization freedom on the part of local authority units with respect to sports clubs. She believes that the two rather extreme lines of judgement which have developed in this sphere should be the reason for the amendment of Articles 27 and 28 of the Sports Act.

  Back to top


  Artur J. Kożuch, Kamilla Noworól, Janusz Sasak
  Target costing in procedures of creating a participatory budget at local authority units
  The streamlining of activities of local authority units requires careful consideration of the methods of fnancial planning, implementing plans and controlling the results obtained as a result of the provision of public services. This is the fundamental contribution to the broad definition of budgeting, as well as adaptation and the application of proven solutions in the commercial sector in this process. An example of such solutions, which the authors analyse, is the concept of target costing and participation of customers in designing the structure of expenditures to satisfy the needs of the residents of local authority communities..

  Back to top


  Katarzyna Gawrońska
  Competencies of the municipal council regarding the amendment of resolutions on charges for municipal waste management
  The procedure by which municipalities introduce and collect charges for municipal waste management, which is provided for by law, is not conducive to the stability of municipal resolutions regarding this service. In the article, the authoress presents the scope of competence of the municipal council for regulating issues related to the charge, discusses the basic principles of making changes to already existing resolutions and indicates the possible consequences of such actions.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
  Admissibility of local authority units entrusting the performance of municipal public services to a commercial law company
  The objective of the article is to assess the possibility of a local authority unit delegating municipal public services to a commercial law company, bypassing the Public Procurement Law. In achieving the objective, the authors conduct a legal analysis of the admissibility of both such delegation and its conditions arising from EU and national law. They also analyse matters of mutual settlements between the local authority unit and the municipal company, as well as the matter of state aid related to the transfer of benefits to a municipal company.

  Back to top


  Rafał Trykozko
  Realizing the parish fund in the light of the audit results of the regional chambers of audit
  There is a great deal of public interest in the institution of the parish [sołectwo] fund. It is manifested in the index of parishes benefiting - by submitting appropriate applications - from the opportunity created by the municipal council to specify the purpose of the budget resources. However, some of the regulations of the Act on the Parish Fund require - as the author emphasizes - clarification, which arises from the scope of irregularities found by the regional chambers of audit in individual areas of the institution of the parish fund.

  Back to top


  Piotr Walczak
  Refund of the costs of a grant awarded from a municipality's budget to a nursery school or other form of pre-school education
  The matter of awarding a grant from the budget of a local authority unit to educational establishments, including public nursery schools run by entities other than a local authority entity, as well as non-public nursery schools, have raised important questions for many years related to the determination of the meaning of the legal norms in force on this. In the area of the pending discussions - to which the author draws attention - the question remains about the nature of the refund of the costs of the grant awarded to the municipality awarding the grant, in the situation in which a child, which is a resident of another municipality, goes to the nursery school to which the grant is awarded. A new element in these considerations, after the recent amendments to the Act on the Education System, will also be the me thod of determining the amount of this refund.

  Back to top


  Lilia Abramchik
  System of control and supervision of municipal finance in Belarus
  The Constitution of the Republic of Belarus guarantees not only the right of self-government to the administrative subdivisions, but also requires them to use municipal property effectively and economically. For a long time, there was no time to study the problem carefully. Today, the development of the system of local government institutions and their activities is posing a problem in reconciling public-private interests and, furthermore, every person in the administrative-territorial unit not only acts as a taxpayer or a payer of charges within local governments, but is interested in the effectiveness of the use of communal property and the development of their region. It seems to me that the study of the system of control and supervision of municipal finance in the Republic of Belarus is very important.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora