Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
109,62 109,62
Cena regularna: 121,80
121,80
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Tomasz Niedziński

str. 5

Beata Zofia Filipiak, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska

str. 13

BUDŻET

Bogdan Nawrocki

str. 26

Jarosław Marczak, Katarzyna Kępka

str. 42

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Bogumił Pahl

str. 65

Marcin Urban

str. 73

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Maciej Gazda

str. 81

Małgorzata Stręciwilk

str. 89

Marcin Smaga

str. 102

Iwona Kowalczyk

str. 113

NADZÓR I KONTROLA

Piotr Sołtyk

str. 126

ORZECZNICTWO

Krzysztof Radzikowski

str. 134

RECENZJE I OMÓWIENIA

Jan Maciej Czajkowski
Krzysztof S. Cichocki, Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej (Warszawa 2013, IBS PAN, ss. 328)
str. 147

Indeks rzeczowy publikacji w "Finansach Komunalnych" w 2015 r.
str. 151

Indeks nazwisk Autorów publikacji w "Finansach Komunalnych" w 2015 r.
str. 154

Table of Contents & Abstracts
str. 155
Tomasz Niedziński
Czas pracy radcy prawnego zatrudnionego w administracji samorządowej
Przedmiotowy artykuł porusza wieloaspektową kwestię czasu pracy w kontekście zatrudnienia radcy prawnego w administracji samorządowej, a jego celem jest ukazanie złożoności przedstawianej problematyki. Autor starał się omówić orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie oraz opinie Państwowej Inspekcji Pracy. W artykule zaprezentowano podstawowe koncepcje związane z zatrudnianiem radcy prawnego oraz sposoby rozwiązania typowych problemów, jakie mogą spotkać pracodawcę (administrację samorządową) zatrudniającego radcę prawnego.

Początek strony


Beata Zofia Filipiak, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
Potencjał jednostki samorządu terytorialnego - próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej
Zarówno w praktyce, jak i w literaturze przedmiotu występuje wiele podejść do pojęcia potencjału jednostki samorządu terytorialnego. Kontekst wykorzystania informacji o potencjale badanego obiektu jest szeroki i zależy od celu i zakresu prowadzonej analizy. Metodyka pomiaru tej kategorii stanowi na dzień dzisiejszy również dość otwartą kwestię. Zasadniczym celem artykułu jest próba systematyzacji pojęciowej i metodycznej związanej z potencjałem jednostki samorządu terytorialnego oraz odniesienie się do kwestii problematyki jego pomiaru. W opracowaniu podjęto próbę systematyzacji i demarkacji pojęcia "potencjał jednostki samorządu terytorialnego". Odniesiono się również do zasadności stosowania metod statystyczno-ekonometrycznych służących dokonaniu pomiaru tego potencjału.

Początek strony


Bogdan Nawrocki
Model szacowania optymalnego poziomu zadłużenia oraz maksymalnych wydatków inwestycyjnych
Jednym z istotnych etapów przygotowania przez samorządy wieloletniej prognozy finansowej jest określenie optymalnego poziomu planowanych inwestycji. Skala planowanych inwestycji w poszczególnych okresach prognozy powinna być uzależniona od własnego skumulowanego potencjału finansowego oraz możliwego optymalnego zadłużenia (rozumianego jako możliwego do obsługi i spłaty w całym okresie prognozy). Zaproponowany w artykule model szacowania optymalnego dodatkowego poziomu zadłużenia, przeznaczonego na realizację wydatków inwestycyjnych, może pomóc zarówno w usprawnieniu procesów planowania realizowanych w jednostkach samorządowych, jak i w usprawnieniu działań nadzorczych i kontrolnych prowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe.

Początek strony


Jarosław Marczak, Katarzyna Kępka
Budżet partycypacyjny w Polsce na przykładzie budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. Analiza finansowa
Historia budżetu partycypacyjnego w Polsce, zwanego także obywatelskim, nie jest długa. Jednakże na niecałe trzy tysiące jednostek samorządowych budżet ten jest tworzony w przeszło stu. Budżet partycypacyjny można rozpatrywać z wielu punktów widzenia, np. prawnego, politycznego, organizacyjnego, społecznego, a także finansowego. Przedmiotem niniejszych rozważań jest prezentacja budżetu partycypacyjnego z punktu widzenia jego związków z budżetem podstawowym oraz poddanie analizie finansowej rozwiązań, które zastosowano w mieście Łodzi w ciągu trzech lat funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. Krótki okres nie pozwala na wyprowadzenie daleko idących wniosków, jednak trzeba spojrzeć na ten budżet także przez pryzmat wysuwanych przez różne środowiska, np. mieszkańców, postulatów w sprawie przeprowadzania referendów dotyczących znaczących inwestycji oraz zwiększenia wpływu obywateli na sprawy danej jednostki samorządu terytorialnego i jej gospodarkę finansową.

Początek strony


Bogumił Pahl
Nowe zasady opodatkowania nieruchomości gminnych (miejskich)
Celem artykułu jest przedstawienie nowych zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli stanowiących własność gminy. Dotychczas, tj. do końca 2015 r., w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca nie zawierał generalnego wyłączenia dla gmin. W praktyce skutkowało to tym, że gmina "sama sobie" musiała płacić podatek od nieruchomości.

Początek strony


Marcin Urban
Centralizacja rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - aspekty praktyczne wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Pozytywny dla Wrocławia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma dla polskich samorządów przełomowe znaczenie, porządkuje bowiem podstawowe zagadnienie podmiotowości prawnopodatkowej jednostek samorządu terytorialnego, przesądzając, że podatnikiem VAT jest gmina, a nie jej jednostki budżetowe.

Początek strony


Maciej Gazda
Poręczenie udzielane przez podmioty inne niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako forma wadium przewidziana przez przepisy o zamówieniach publicznych
Artykuł omawia poręczenie udzielane przez podmioty inne niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako formę wadium przewidzianą przez przepisy o zamówieniach publicznych. Zaprezentowano wymagania, jakie powinno spełniać poręczenie pełniące funkcję wadium w przypadku określenia przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, że dokument potwierdzający ustanowienie wadium musi zawierać klauzule o bezwarunkowości, nieodwołalności i płatności na pierwsze pisemne żądanie. W artykule zaprezentowano argumentację, z której wynika, że poręczenie uwzględniające powyższe wymogi musi obejmować m.in. pieniężne i terminowe zobowiązanie poręczyciela za dług przyszły do z góry oznaczonej wysokości.

Początek strony


Małgorzata Stręciwilk
Zmiany regulacji prawnych odnoszących się do udzielania zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe
Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe w świetle ustawy - Prawo zamówień publicznych na przestrzeni lat podlegało poważnym zmianom, przede wszystkim w zakresie procedury ich udzielania. Konieczność wdrożenia do kwietnia 2016 r. nowych dyrektyw zamówieniowych, przyjętych przez Parlament Europejski i Radę, zakłada istotną modernizację w tym względzie, polegającą na ujednoliceniu dotychczasowego podziału usług na usługi priorytetowe i niepriorytetowe. Powyższe stanowi już przedmiot intensywnych działań legislacyjnych polskiego ustawodawcy, które zmierzają do wdrożenia nowych dyrektyw.

Początek strony


Marcin Smaga
"Równość" zamawiającego i wykonawcy w zamówieniach publicznych
W doktrynie toczy się dyskusja na temat charakteru prawnego zamówienia publicznego. Konsekwencją przyjęcia, że zarówno stosunek proceduralny, jak i umowa zawierana przez zamawiającego i wykonawcę mają charakter cywilnoprawny, jest postulat równości stron tych stosunków. Równość praw nie oznacza ani identyczności tych praw, ani równości faktycznej. W zamówieniach publicznych występuje faktyczna przewaga wykonawcy nad zamawiającym wynikająca ze specjalizacji. Jest ona niwelowana przez wyłączność zamawiającego w zakresie kreacji treści umowy, która nie musi przewidywać symetrycznych uprawnień stron. Wykonawca nie ma przecież obowiązku kontraktowania. Ta wtórna nierówność nie narusza więc zasad współżycia społecznego. Wykonawca ma również pełną swobodę w ustalaniu ceny, która będzie odpowiadać ryzykom wynikającym z umowy. Przewaga zamawiającego jest więc pozorna i w większości przypadków jest niwelowana przez cenę najkorzystniejszej oferty lub brak ofert spełniających warunki Specyfikacji Istostnych Warunków Zamówienia. Nierówność w prawie zamawiającego i wykonawcy wynika również z konieczności otwarcia zamówień publicznych na konkurencję i przejawia się w ograniczeniu swobody kontraktowania zamawiającego. Ograniczenie to w zakresie nakazu zawarcia umowy nie zawsze znajduje racjonalne uzasadnienie.

Początek strony


Iwona Kowalczyk
Pozacenowe kryteria oceny ofert
Finałem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest nabycie dobra w celu zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego na jak najkorzystniejszych warunkach. Jednym z instrumentów procedury zamówieniowej jest kwalifikacja ocenna złożonych ofert, która oprócz funkcji weryfikatora ekonomicznego może pełnić również funkcję kreowania gospodarki. W artykule przedstawiono pozacenowe kryteria oceny ofert o znaczeniu strategicznym oraz kryteria stosowane najczęściej w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, a także doświadczeń praktycznych przedstawiono reguły doboru i kształtowania pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz zasady ukształtowane na gruncie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Początek strony


Piotr Sołtyk
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne
Obowiązek zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego wynika z przepisów prawa. Odpowiedzialność za zapewnienie skutecznego działania tego systemu i uprawnienia z tym związane zostały przypisane kierownikowi jednostki. W ramach posiadanych kompetencji podejmuje rozwiązania mające na celu zapewnienie zachowania poufności informacji oraz jej integralności. Do potwierdzenia skuteczności działania tego sytemu niezbędny jest stały monitoring i niezależny przegląd realizowany przez audytora wewnętrznego. Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia z problematyki audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji na płaszczyźnie samorządu terytorialnego.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Odrzucenie na potrzeby wymiaru podatków lokalnych dokumentu urzędowego w postaci ewidencji gruntów i budynków. Glosa do wyroków NSA z 5 czerwca 2014 r. (II FSK 1581/12 i II FSK 1889/13)
Przeciwdowód wobec ewidencji gruntów i budynków może być przeprowadzony także w postępowaniu podatkowym i również w tym postępowaniu można na podstawie art. 194 § 3 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa wykazać, że dane z ewidencji nie są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Tomasz Niedziński
 • The working time of a legal counsel employed in local government administration
 • p. 5

  Beata Zofia Filipiak, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
 • Potential of local authority units - attempt to put order to concepts and methods
 • p. 13

  BUDGET

  Bogdan Nawrocki
 • Model for estimating the optimal level of debt and maximum capital expenditure
 • p. 26

  Jarosław Marczak, Katarzyna Kępka
 • Participatory budget in Poland using the example of the civic budget of the City of Łódź. Financial analysis
 • p. 42

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Bogumił Pahl
 • New principles of taxing municipal (city) real property
 • p. 65

  Marcin Urban
 • Centralization of VAT settlements in local authority units - practical aspects of the judgement of the Court of Justice of the European Union
 • p. 73

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Maciej Gazda
 • Guarantee granted by entities other than banks, as well as savings and lending cooperatives as a form of tender deposit provided for by the public procurement regulations
 • p. 81

  Małgorzata Stręciwilk
 • Amendments to the legal regulations regarding the award of a public contracts for non-priority services
 • p. 89

  Marcin Smaga
 • "Equality" of the contracting authority and contractors in public procurement
 • p. 102

  Iwona Kowalczyk
 • Non-price criteria of evaluating proposals
 • p. 113

  SUPERVISION AND AUDIT

  Piotr Sołtyk
 • Information security management system in the local authority unit as the subject of internal audit assessment - doubts in interpretation
 • p. 126

  CASE LAW

  Krzysztof Radzikowski
 • Rejection of an official document in the form of records of land and buildings for the purpose of local taxes. Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 5 June 2014 (II FSK 1581/12 and II FSK 1889/13)
 • p. 134

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Jan Maciej Czajkowski
  Krzysztof S. Cichocki, Local authority financial and debt management in a long-term horizon (Warsaw 2013, IBS PAN)
  p. 147

  Index of Contents of publications in "Local Authority Finance" in 2015
  p. 151

  Index of Authors of publications in "Local Authority Finance" in 2015
  p. 154

  Table of Contents & Abstracts
  p. 155
  Tomasz Niedziński
  The working time of a legal counsel employed in local government administration
  This article raises the multi-aspect issue of working time in the context of the employment of a legal counsel in local government administration, while its objective is to demonstrate the complexity of the issues. The author attempted to discuss the case-law of the Supreme Court in this respect, as well as the opinions of the State Labour Inspectorate. The article presents the basic concepts related to the employment of a legal counsel, as well as the methods of solving typical problems that the employer (local government administration) employing the legal counsel may encounter.

  Back to top


  Beata Zofia Filipiak, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
  Potential of local authority units - attempt to put order to concepts and methods
  Many approaches to the concept of the potential of local authority units appear in practice, as well as in the literature. The context of the use of information about the potential of the object under review is broad and depends on the objective and scope of the analysis. The methodology of measuring this category is also currently a reasonably open matter. The main objective of this article is to attempt to put conceptual and methodological order to the potential of the local authority unit and to refer to the issue of its measurement. An attempt was made in the article to systematize and demarcate the concepts of "local authority unit's potential". Reference was also made to the justification of the use of statistical and econometric methods for measuring this potential.

  Back to top


  Bogdan Nawrocki
  Model for estimating the optimal level of debt and maximum capital expenditure
  One of the important stages of the preparation of a long-term financial forecast by local authorities is the specification of the optimal level of planned investments. The scale of planned investments in the individual forecast periods should depend on the cumulative financial potential of the local authority and possible optimal debt (understood as serviceable and repayable in the forecast period). The model of estimating the optimal additional level of debt intended for conducting capital expenditure, which is proposed in the article, can help improve both the planning processes conducted by local authority units, as well as the supervision and audit activities conducted by the Regional Chambers of Audit.

  Back to top


  Jarosław Marczak, Katarzyna Kępka
  Participatory budget in Poland using the example of the civic budget of the City of Łódź. Financial analysis
  The history of the participatory budget in Poland, also referred to as a civic budget, is not long. However, out of almost three thousand local authority units, this budget is prepared in more than a hundred. A participatory budget can be considered from many points of view, for example, the legal, political, organizational, social and financial points of view. The subject of these considerations is the presentation of a participatory budget from the point of view of its relationship with the basic budget and the financial analysis of solutions used in the City of Łódź over three years of operation of the participatory budget. The brief period does not enable far-reaching conclusions to be drawn, although such a budget also needs to be considered from the point of view of the various postulates presented by various environments, such as the inhabitants, to hold referenda on significant investments, as well as increasing the influence of citizens on the affairs of the given local authority unit and its financial management.

  Back to top


  Bogumił Pahl
  New principles of taxing municipal (city) real property
  The objective of the article is to present the new principles of taxation of land, buildings and structures owned by a municipality with property tax. So far, namely up to the end of 2015, the Act on local taxes and charges did not contain general exemptions for municipalities. In practice, this meant that the municipality had to pay property tax to "itself".

  Back to top


  Marcin Urban
  Centralization of VAT settlements in local authority units - practical aspects of the judgement of the Court of Justice of the European Union
  The judgement of the Court of Justice of the European Union, which is positive for Wroclaw, is of landmark significance to local authorities because it puts order to the fundamental question of the tax law subjectivity of local authority units, prejudging that the taxpayer of VAT is the municipality and its not its budget units.

  Back to top


  Maciej Gazda
  Guarantee granted by entities other than banks, as well as savings and lending cooperatives as a form of tender deposit provided for by the public procurement regulations
  The article discusses the guarantee granted by entities other than banks, as well as savings and lending cooperatives, as a form of tender deposit provided for by the public procurement regulations. It presents the requirements that should be satisfi ed by a guarantee fulfilling the function of a tender deposit if the contracting authority specifies in the Terms of Reference that the document confirming the establishment of the guarantee deposit must contain clauses about being unconditional, irrevocable and payable on the first written demand. The article presents arguments from which it arises that a guarantee taking into account these requirements must include, inter alia, the financial and temporal obligation of the guarantor for a future debt to a predefined amount.

  Back to top


  Małgorzata Stręciwilk
  Amendments to the legal regulations regarding the award of a public contracts for non-priority services
  The award of contracts for non-priority services under the Public Procurement Law has undergone major changes over the years, primarily in terms of the procedures of awarding them. The need to implement the new contracting directives, which were adopted by the European Parliament and the Council, by April 2016 assumes significant modernization in this respect, involving the standardization of the existing division of services into priority and non-priority services. This is already the subject matter of intensive legislative action by the Polish legislature, having the objective of implementing the new directives

  Back to top


  Marcin Smaga
  "Equality" of the contracting authority and contractors in public procurement
  A discussion is taking place in the legal literature on the legal nature of the public contract. The consequence of accepting that both the procedural relationship and the contract concluded by the contracting authority and the contractor are of a civil law nature, is the idea of equality of the parties to these relationships. Equality of rights does not mean the identity of these rights or factual equality. Public procurement involves an actual advantage of the contractor over the contracting party arising from specialization. This is eliminated through the exclusivity of the contracting authority in the preparation of the wording of the contract, which does not have to provide for symmetrical rights of the parties. After all, the contractor is under no obligation to contract. Therefore, this secondary inequality does not breach the principles of social coexistence. The contractor also has complete freedom in setting the prices, which will correspond to the risks arising from the contract. The contracting authority's advantage is therefore apparent and, in most cases, is eliminated by the price of the best offer or the lack of proposals satisfying the Terms of Reference. The inequality in the law between the contracting authority and the contractor also arises from the need to open public procurement to competition and is manifested in the restriction of the contracting authority's contractual freedom. This limitation in the requirement to conclude a contract is not always rationally justified.

  Back to top


  Iwona Kowalczyk
  Non-price criteria of evaluating proposals
  The finale of public procurement proceedings is the purchase of a good in order to satisfy a specific need of the contracting authority on the most favourable conditions possible. One of the instruments of the procurement procedure is the assessment qualification of the proposals submitted, which, in addition to the function of the economic verifier, can also constitute the function of creating the economy. The article presents the non-price criteria of the evaluation of proposals of strategic importance and the criteria most frequently used in the procedure of awarding the contract. The rules of selecting and establishing the non-price criteria of assessing proposals, as well as the principles formed under the judgements of the National Chamber Appeal, have been presented on the basis of the research and analysis conducted, as well as practical experience.

  Back to top


  Piotr Sołtyk
  Information security management system in the local authority unit as the subject of internal audit assessment - doubts in interpretation
  The obligation to conduct a periodic internal audit of information security management at local authority units arises from the provisions of the law. The responsibility for ensuring that this system and its related rights operate efficiently has been assigned to the unit's manager. His powers include the implementation of solutions ensuring the confidentiality and integrity of information. Constant monitoring and an independent review by an internal auditor are necessary to confi rm the effectiveness of the operation of this system. The article presents selected internal audit issues in information security at local authority level.

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  Rejection of an official document in the form of records of land and buildings for the purpose of local taxes. Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 5 June 2014 (II FSK 1581/12 and II FSK 1889/13)
  Counter-evidence to the records of land and buildings can also be reviewed in tax proceedings and, even in these proceedings, it can be demonstrated under Article 194 § 3 of the Tax Code of 29/08/1997 that data from the records is not in compliance with the actual situation.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora