Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 4/2013

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Michał Bitner

str. 5

BUDŻET

Paweł Galiński

str. 21

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Wojciech Morawski, Jacek Wantoch-Rekowski

str. 31

Tomasz Wołowiec

str. 36

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ryszard Szostak

str. 40

NADZÓR I KONTROLA

Dorota Wojtczak-Samoraj

str. 53

Paweł Klimek

str. 61

ORZECZNICTWO

str. 68

RECENZJE

Tomasz Bąkowski
Recenzja książki Justyny Goździewicz-Biechońskiej, Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym, Warszawa 2011
str. 76

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Michał Bitner
Postępowanie naprawcze w jednostkach samorządu terytorialnego - uwagi na tle rozwiązań w wybranych krajach OECD
Artykuł przedstawia występujące w prawie amerykańskim, niemieckim i francuskim instytucje służące sanacji gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego zagrożonych lub dotkniętych brakiem płynności. Szczególnie dużo miejsca autor poświęca omówieniu procedury układowej, regulowanej w rozdziale 9 federalnego kodeksu upadłościowego w USA, oraz występującym w większości niemieckich krajów związkowych budżetowym programom naprawczym. Prezentacji instytucji prawa obcego towarzyszy dogmatyczna analiza szczątkowej regulacji postępowania naprawczego w polskiej ustawie o finansach publicznych wraz z wnioskami de lege ferenda.

Początek strony


Paweł Galiński
Działalność lokacyjna jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Artykuł przedstawia działalność lokacyjną jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Autor charakteryzuje istotę tej działalności, jej instrumenty oraz czynniki na nią oddziałujące. Omawia ponadto zakres działalności, obejmując analizą okres od połowy lat 90. XX w. do pierwszej połowy 2012 r., w którym wystąpiły istotne zmiany w prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego działalności lokacyjnej. Autor wskazuje również na perspektywy rozwoju głównych instrumentów, tj. depozytów, do 2015 r.

Początek strony


Wojciech Morawski, Jacek Wantoch-Rekowski
Zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie ogródków działkowych - powierzchnia użytkowa czy powierzchnia zabudowy?
Artykuł porusza kwestię zakresu zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Autorzy wskazują na to, że przepis art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest sformułowany w sposób nieprecyzyjny i w gruncie rzeczy odsyła do regulacji nieistniejącej. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych - zdaniem autorów - prowadzi z kolei do wniosku, że sądy wadliwie utożsamiają powierzchnię użytkową budynku oraz powierzchnię jego zabudowy.

Początek strony


Tomasz Wołowiec
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości odwiertów i instalacji firm wydobywczych
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Definicja budowli została zawarta w art. 1a ust. 1 pkt 2 z odesłaniem do art. 3 pkt 1 i 9 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane. Ustalenie znaczenia pojęcia budowli, używanego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych - zdaniem autora - pozwala odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy odwiert - składający się z otworu wiertniczego z elementami konstrukcyjnymi, obudowy odwiertu, urządzenia przyodwiertowego oraz elementów strefy ochrony - jest budowlą i czy w świetle art. 2 ust. 1 u.p.o.l. podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Początek strony


Ryszard Szostak
Zamówienia publiczne na badania ewaluacyjne, prace analityczne i usługi eksperckie
Specyfika zamówień publicznych na badania ewaluacyjne, prace analityczne, studium uwarunkowań przestrzennych, studium wykonalności projektu, ustalenie warunków posadowienia obiektu budowlanego, a także na różne usługi eksperckie jest przyczyną wielu trudności przy kształtowania prawidłowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz postanowień umowy finalnej. Dotyczą one przede wszystkim przestrzegania zasad wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, określenia warunków wymaganych od konkurentów, wyboru trybu procedury udzielenia zamówienia, kryteriów oceny ofert przetargowych, a nawet natury prawnej samej umowy oraz zasad realizacji wynikającego z niej zobowiązania. U podstaw tych trudności leży zazwyczaj brak doświadczenia, a niekiedy także dostatecznej wiedzy. W opracowaniu autor dokonuje ekonomiczno-prawnej charakterystyki powyższych zamówień.

Początek strony


Dorota Wojtczak-Samoraj
Samodzielność pożyczkowa jednostek samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach regionalnych izb obrachunkowych
Przedmiotem artykułu jest samodzielność pożyczkowa jednostek samorządu terytorialnego, rozumiana jako możliwość pozyskiwania zwrotnych środków finansowania potrzeb społeczności lokalnych (regionalnych). Autorka wskazuje na nieprawidłowości w procesie pozyskiwania tych środków przez jednostki samorządu terytorialnego, ujawnione w toku postępowań nadzorczych przed kolegiami regionalnych izb obrachunkowych, analizując rozstrzygnięcia nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych, podjęte w latach 2010-2012.

Początek strony


Paweł Klimek
Kontrola a nadużycie prawa w działalności gmin
Opracowanie zawiera analizę dwóch sytuacji faktycznych: bezprawnego nakładania grzywien w postaci mandatów karnych przez strażników gminnych oraz powiązania wymiaru podatku od nieruchomości z gminnym zarządem nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej, które wskazują na nadużywanie prawa w działalności gmin. Analizę tę autor konfrontuje z obowiązkiem zrównoważenia bieżącej części gminnego budżetu oraz wynikami kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, a także teoretyczną próbą określenia instytucji nadużycia prawa finansowego, co prowadzi do wniosku, że normy prawa finansowego mogą motywować gminną administrację do nadużywania norm innych gałęzi prawa.

Początek strony


Izabela Pietrzak-Abucewicz
Dopuszczalność ustalenia terminu płatności i odsetek za zwłokę w przypadku opłaty planistycznej
Wyrok NSA z 21.06.2012 r. (II OSK 606/11)
Lapidarność uregulowań prawnych dotyczących opłaty planistycznej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodowała, że pojawił się problem trybu jej ustalania. Dopuszczalność zastosowania w przypadku tej opłaty ordynacji podatkowej pozwala na rozwiązanie wielu pojawiających się w praktyce problemów.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Michał Bitner
 • Rehabilitation proceedings in local authority units - comments on solutions in selected OECD countries
 • p. 5

  BUDGET

  Paweł Galiński
 • Location activities of local authority units in Poland
 • p. 21

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Wojciech Morawski, Jacek Wantoch-Rekowski
 • Extent of the exemption of buildings located within garden allotments from property tax - usable area or building footprint?
 • p. 31

  Tomasz Wołowiec
 • Taxation of boreholes and installations of mining companies with property tax
 • p. 36

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Ryszard Szostak
 • Public procurement for evaluation studies, analytical work and expert services
 • p. 40

  SUPERVISION AND CONTROL

  Dorota Wojtczak-Samoraj
 • Borrowing independence of local authority units in the settlements of the regional chambers of audit
 • p. 53

  Paweł Klimek
 • Auditing and abuse of the law in the activities of municipalities
 • p. 61

  CASE LAW

 • Admissibility of setting a deadline for payments and default interest in the case of the planning gain levy (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 21 June 2012; II OSK 606/11: Izabela Pietrzak-Abucewicz)
 • p. 68

  REVIEWS

  Tomasz Bąkowski
  Review of Justyna Goździewicz-Biechońska's book, Defectiveness of administrative decisions in the investment and construction process, Warsaw 2011
  p. 76

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79

  Michał Bitner
  Rehabilitation proceedings in local authority units - comments on solutions in selected OECD countries
  The article presents institutions which are present in U.S., German and French law, which serve the purpose of "sanation" of financial management of local authority units threatened with or affected by a lack of liquidity. The author devotes a particularly large amount of space to a discussion of the arrangement procedure, regulated in chapter 9 of the federal bankruptcy code in the USA, and which appears in most German Länder budgetary rehabilitation programmes. The presentation of the institution of foreign law is accompanied by a dogmatic analysis of the sparse regulations on rehabilitation proceedings in the Public Finance Act, together with de lege ferenda conclusions.

  Back to top


  Paweł Galiński
  Location activities of local authority units in Poland
  The article presents the location activities of local authority units in Poland. The author describes the essence of this activity, its instruments and the factors affecting it. He additionally discusses the scope of this activity and analyses the period from the mid-1990s to the first half of 2012, in which major changes took place in the location activities conducted by local authority units. He also indicates the prospects for the development of some of the main instruments of this activity, i.e. deposits, until 2015.

  Back to top


  Wojciech Morawski, Jacek Wantoch-Rekowski
  Extent of the exemption of buildings located within garden allotments from property tax - usable area or building footprint?
  The article raises the issue of the scope of exemption of buildings situated in family garden allotments from property tax. The authors suggest that the provision of Article 7, para. 1, item 12 of the Act on Local Taxes and Charges of 12 January 1991 is worded imprecisely and, in fact, refers to a non-existent regulation. In turn, the authors assert that the analysis of the case law of the administrative courts leads to the conclusion that the courts wrongly identify the usable area of a building with its footprint.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec
  Taxation of boreholes and installations of mining companies with property tax
  In accordance with Article 2, para. 1, item 4 of the Act on Local Taxes and Charges of 12 January 1991 land, buildings or their parts and structures or their parts related to conducting business are taxable with property tax. The definition of structures has been included in Article 1a, para. 1, item 2 with reference to Article 3, items 1 and 9 of the Construction Law of 7 July 1994. According to the author, the fundamental question of whether a borehole - consisting of a mining hole, with its structural elements, the housing of the borehole, the borehole equipment and the components of the safety zone - is a structure and whether, in accordance with Article 2, para. 1, item 3 of the Act on Local Taxes and Charges, it is taxable with property tax can be answered after establishing the definition of the term structure, which is used in the Act on Local Taxes and Charges.

  Back to top


  Ryszard Szostak
  Public procurement for evaluation studies, analytical work and expert services
  The specific nature of public procurement for evaluation studies, analytical work, a study of the spatial conditions, a project feasibility study, the establishment of the conditions for erecting a building, as well as various expert services is the reason for numerous difficulties in setting correct terms of reference and provisions of the final contract. These difficulties primarily apply to the observance of the principles of exhaustively describing the subject of the procurement, determining the conditions required of competitors, the choice of public procurement procedure, the criteria for evaluating tender proposals and even the legal nature of the contract itself, as well as the principles of satisfying the obligations arising from it. The lack of experience and sometimes also sufficient knowledge are usually the underlying reasons for these difficulties. In this article, the author presents an economic and legal description of these contracts.

  Back to top


  Dorota Wojtczak-Samoraj
  Borrowing independence of local authority units in the settlements of the regional chambers of audit
  The subject of the article is the borrowing independence of local authority units, understood as the ability to raise reimbursable funding to finance the needs of local (regional) communities. The authoress indicates the irregularities in the process of acquiring these funds by local authority units, which are disclosed in the course of supervisory proceedings before the boards of the regional chambers of audit, while analysing the supervisory settlements of the regional chambers of audit made in 2010-2012, and hence from the start of validity of the Public Finance Act of 27 August 2009.

  Back to top


  Paweł Klimek
  Auditing and abuse of the law in the activities of municipalities
  The article contains an analysis of two actual situations: the illegal imposition of fines by municipal wardens and the connection of the level of property tax with the municipal management of common property of a housing community, which suggest the abuse of the law in the activities of municipalities. The author compares this analysis with the obligation to balance the current part of the municipal budget and the results of the audits conducted by the Supreme Chamber of Audit, as well as the theoretical attempt to specify the institution of the abuse of financial law, which leads to the conclusion that the standards of financial law can motivate the municipal administration to abuse the standards of other branches of the law.

  Back to top


  Izabela Pietrzak-Abucewicz
  Admissibility of setting a deadline for payments and default interest in the case of the planning gain levy (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 21 June 2012; II OSK 606/11: Izabela Pietrzak-Abucewicz)
  The conciseness of the legal regulations on the planning gain levy in the Act on Spatial Planning and Development means that a problem has arisen in the procedure for setting it. The admissibility to apply the tax ordinance in the case of this levy enables many problems appearing in practice to be resolved.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora