Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
115,20 115,20
Cena regularna: 128,00
128,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Ryszard Paweł Krawczyk

str. 5

BUDŻET

Jan Maciej Czajkowski, Tomasz Potkański

str. 20

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Paweł Selera

str. 51

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ryszard Szostak

str. 61

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Ryszard Paweł Krawczyk
Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego
Artykuł przedstawia dylematy organów nadzoru oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania działań ograniczających nadmierne zadłużenie. Organy nadzoru działają w tym zakresie na podstawie nie zawsze skutecznych przepisów prawnych, które w praktyce często są obchodzone przez samorząd. Z punktu widzenia aksjologii systemu prawa trudno zakładać, aby jego skuteczność opierać tylko na rozsądku go stosujących. Problemy, jakie mogą wystąpić w gospodarce finansowej samorządów w związku z wykorzystaniem środków z drugiej perspektywy unijnej, wymagają dość pilnej porządkującej reakcji ustawodawcy celem wzmocnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego i ustalenia czytelnych reguł wydatkowania środków publicznych.

Początek strony


Jan Maciej Czajkowski, Tomasz Potkański
Proste wskaźniki finansowe do oszacowania możliwości realizacji w najbliższych latach przez JST nowych przedsięwzięć. Nowa funkcjonalność na platformie BeSTi@
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania danych z wieloletnich prognoz finansowych (WPF) jednostek samorządu terytorialnego (JST) do oszacowania stopnia ograniczenia JST w planowaniu i realizacji nowych przedsięwzięć w kolejnych latach. W oparciu o dane z WPF dla poszczególnych "kategorii" JST, a także dla wybranych JST zaprezentowano proste wskaźniki "dostępności" środków bieżących, przeznaczanych na obsługę nowo planowanych zobowiązań i na bezpośrednie finansowanie nowych przedsięwzięć oraz wskazano poziom ograniczeń dostępności tych środków w kolejnych latach prognozy. Zaproponowano też oparte o strukturę WPF proste narzędzie, pozwalające JST na symulowanie wariantów prognoz finansowych dla różnych zestawów nowych przedsięwzięć, z uwzględnieniem ich długoterminowych skutków finansowych, co jest ważne zwłaszcza dla tych JST, dla których na skutek zaangażowania inwestycyjnego w minionej perspektywie finansowej Unii Europejskiej wskaźniki "dostępnych środków" uległy znaczącemu zmniejszeniu.

Początek strony


Paweł Selera
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w okresie przejściowym w związku z centralizacją VAT w samorządach
Celem niniejszego artykułu jest analiza prawa do wykonywania odliczenia podatku naliczonego w związku z wejściem w życie ustawy z 5.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa weszła w życie 1.10.2016 r., wprowadzając obligatoryjną centralizację rozliczeń VAT "w przód" od 1.01.2017 r. Wraz ze zmianą rozliczeń podatku od towarów i usług w samorządach kluczowa stanie się kwestia prawidłowego wykonywania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Tylko podatnik podatku od towarów i usług działający w takim charakterze ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Szczególne trudności powstaną w okresie przejściowym, zwłaszcza gdy faktury - pomimo centralizacji VAT - w dalszym ciągu będą wystawiane na jednostki bądź zakłady budżetowe.

Początek strony


Ryszard Szostak
Kształtowanie warunków zamówienia po zmianach w prawie zamówień publicznych - część II
Wprowadzona w życie 28.07.2016 r. nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych dostosowuje ten akt prawny do nowych dyrektyw europejskich, a także do potrzeb krajowej praktyki. Nowelizacja zmierza przede wszystkim do uproszczenia procedur, zwłaszcza negocjacyjnych, zwiększenia zakresu wyłączeń, usprawnienia weryfikacji warunków wymaganych od wykonawców z wyraźnym złagodzeniem obciążeń biurokratycznych i dalszą racjonalizacją podstaw do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne. Preferuje się pozacenowe kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. Zaostrzeniu uległy przesłanki odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Wprowadzono nowe reguły opisu przedmiotu zamówienia. Zwiększono ochronę interesów drobnych przedsiębiorców. Rozszerzono zakres odwołań w odniesieniu do zamówień mniejszej wartości. Podniesiono rangę aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Zmiany o największej doniosłości praktycznej dotyczą jednak problematyki konstruowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której poświęcony jest niniejszy artykuł.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Ryszard Paweł Krawczyk
 • The problem of effectiveness of legal solutions preventing over-indebtedness of local authorities
 • p. 5

  BUDGET

  Jan Maciej Czajkowski, Tomasz Potkański
 • Simple financial ratios for assessing the opportunities for LAUs to implement new projects in the coming years. New functionality on the BeSTi@ platform
 • p. 20

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Paweł Selera
 • The right to deduct input VAT in the transitional period in connection with the centralization of the VAT calculation by local authorities
 • p. 51

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Ryszard Szostak
 • The shape of the conditions of contract after the changes in the public procurement law - part II
 • p. 61

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Ryszard Paweł Krawczyk
  The problem of effectiveness of legal solutions preventing over-indebtedness of local authorities
  The article presents the dilemmas of the supervisory bodies and local authority units (LAUs) in taking steps to restrict over-indebtedness. The supervisory bodies operate in this respect on the basis of legislation which is not always effective and which is frequently circumvented in practice by the local authorities. From the point of view of the axiology of the system of law, it is difficult to assume that its effectiveness is based purely on the common sense of those applying it. Problems that can appear in the financial management of local authorities in connection with the utilization of funds from the second EU perspective require a fairly urgent housekeeping response from the legislators to financially strengthen the LAUs and to set clear rules on the spending of public funds.

  Back to top


  Jan Maciej Czajkowski, Tomasz Potkański
  Simple financial ratios for assessing the opportunities for LAUs to implement new projects in the coming years. New functionality on the BeSTi@ platform
  The article presents the possibilities of using data from the long-term fi nancial forecasts (LTFF) of local authority units to estimate the degree of restriction on the LAU in planning and implementing new projects in the coming years. Data from the LTFF for the individual "categories" of LAU,as well as for selected LAUs, was used to present simple indicators of "availability" of current funding earmarked for servicing newly planned commitments and for directly fi nancing new ventures, while the level of restriction on the availability of these funds in the successive years of the forecast has been specified.
  Simple tools based on the structure of the LTFF have also been proposed, which enable the LAU to simulate variants of the financial forecasts for various sets of new projects, taking into account their long-term financial impact, which is especially important for those LAUs, for which the investment commitment in the last financial perspective of the European Union resulted in a significant decline in the indicators of "available funds".

  Back to top


  Paweł Selera
  The right to deduct input VAT in the transitional period in connection with the centralization of the VAT calculation by local authorities
  The objective of this article is to conduct a legal analysis of the right to deduct input VAT in connection with the entry into force of the Act on the detailed rules on VAT settlements and the refund of public funding assigned for the implementation of projects financed with funding from the budget of the European Union or Member States of the European Free Trade Agreement by local authority units of 5 September 2016. The Act came into force on 1 October 2016, by introducing the compulsory centralization of VAT settlements "in advance" from 1 January 2017.
  Together with the change in VAT settlements at local authorities, the question of correctly exercising the right to deduct input VAT will become important. Only a VAT taxpayer acting in that capacity has the right to deduct input VAT. Particular difficulties will arise in the transitional period,especially when invoices continue to be raised on the municipality's units or plants, despite the centralization of the VAT calculation.

  Back to top


  Ryszard Szostak
  The shape of the conditions of contract after the changes in the public procurement law - part II
  The amendment to the Public Procurement Law that became effective on 28 July 2016 adjusts this legal act to the new European directives, as well as to the needs of national practice. The amendment primarily has the objective of simplifying the procedures, especially regarding negotiations,increasing the scope of exemptions and improving the verification of the conditions required of contractors, with a clear softening of the bureaucratic burdens, as well as further rationalizing the grounds for excluding contractors from applying for a public contract. Non-price criteria for the selection of the best proposal are preferred. The premises for rejecting a proposal because of an abnormally low price have been tightened. New rules for describing the subject matter of the contract have been introduced. The protection of the interests of small businesses has been increased. The scope of appeals with respect to procurement of a lower value has been increased. The importance of social aspects in public procurement has been increased. However, the changes of the greatest practical signifi cance apply to the issue of designing the terms of reference, to which this article is devoted.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora