Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 9/2017

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,60 57,60
Cena regularna: 64,00
64,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Daniel Jurewicz

str. 5

BUDŻET

Janina Kotlińska

str. 19

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Bogumił Pahl

str. 31

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Magdalena Taraszkiewicz

str. 40

NADZÓR I KONTROLA

Joanna Dominowska

str. 51

Maciej Berek

str. 63

ORZECZNICTWO

Wojciech Piątek

str. 72

RECENZJE I OMÓWIENIA

Maria Jastrzębska
Recenzja monografi i: A. Sekuła, System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: Dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016, ss. 270
str. 77

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Daniel Jurewicz
Zadłużenie a zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego
Równoważenie rozwoju i jego rozpatrywanie w wielu aspektach ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego i lokalnego. Efektem niezrównoważenia fi nansowego w ostatnich kilkunastu latach jest znaczący rozmiar zadłużenia polskich jednostek samorządu terytorialnego. Nieuwzględnianie wszystkich negatywnych aspektów związanych z zobowiązaniami zwrotnymi oraz zbyt optymistyczne przewidywania dotyczące efektów realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych mogą spowodować, że dług publiczny stanie się istotną barierą ograniczającą procesy rozwojowe w najbliższych latach. Zasadniczym celem artykułu jest pogłębienie dyskursu w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w kontekście problematyki ich rozwoju. W tym celu zaprezentowany został przegląd stanowisk zawartych w literaturze przedmiotu, przedstawione również zostały wyniki własnych badań empirycznych. Podmiotem badań były polskie gminy w okresie od 2003 r. do 2015 r., a przedmiot stanowiło zadłużenie wskazanych podmiotów. Do badań zostały zastosowane podstawowe, powszechnie stosowane metody analizy dynamiki. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę poszukiwania nowych mierników zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Przykładem nowych – słabo zidentyfi kowanych i opisanych w literaturze przedmiotu – aspektów związanych z analizowanym długiem jest zjawisko jego refi nansowania.

Początek strony


Janina Kotlińska
Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego i ich wykorzystanie w praktyce
Jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce przekazano wiele zadań publicznych, pozostawiając w zasadzie swobodę wyboru sposobu ich realizacji. Jednym z takich sposobów jest współdziałanie, któremu poświęcony jest niniejszy artykuł. Przedstawiono w nim potencjalne formy współpracy jednostek samorządowych przy realizacji zadań publicznych oraz – na podstawie danych liczbowych – ich wykorzystanie w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na pytania dotyczące płaszczyzn i powodów podejmowania tej współpracy, a także jej skutków fi nansowych.

Początek strony


Bogumił Pahl
Hale magazynowe namiotowe a przedmiot podatku od nieruchomości
Opodatkowanie hal namiotowych magazynowych stanowi dość istotny problem na etapie realizacji podatku od nieruchomości. Tego typu obiekty mają różną konstrukcję budowlaną. Okoliczność ta determinuje zasady ich opodatkowania. Podatkowoprawna klasyfi kacja hal namiotowych magazynowych wymaga ustalenia normatywnych pojęć: budynek i budowla.

Początek strony


Magdalena Taraszkiewicz
Odpowiedzialność związków międzygminnych występujących w roli zamawiającego na tle ustawy – Prawo zamówień publicznych
Związki międzygminne z chwilą ogłoszenia ich statutu w wojewódzkim dzienniku urzędowym uzyskują osobowość prawną i stają się niezależnym od gmin podmiotem prawa. Nie tworzą jednak kolejnego szczebla samorządu terytorialnego. Uzyskana z chwilą zarejestrowania i ogłoszenia statutu osobowość prawna związku pozwala mu na podejmowanie działań w zakresie realizacji zadań publicznych, a co za tym idzie – uprawnia związek do zaciągania zobowiązań i dysponowania należącym do niego mieniem.
Odpowiedzialność związków międzygminnych została uregulowana w dziale VII ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z tej ustawy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na związek karę pieniężną. Należy podkreślić, że kara pieniężna nie zostanie nałożona stricte na konkretną osobę lub organ związku międzygminnego, lecz na sam związek będący podmiotem praw i obowiązków. Artykuł poświęcony jest analizie odpowiedzialności związków międzygminnych występujących w roli zamawiającego na tle ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Początek strony


Joanna Dominowska
Nadzór starosty nad fundacjami w Polsce – uwagi prawnoporównawcze i de lege ferenda
W artykule przedstawiono model nadzoru nad fundacjami w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zakresu kompetencji starostów w tym modelu. Praktyczne badania nadzoru nad fundacjami wykazały, że w praktyce ani przez właściwych ministrów, ani przez starostów nie jest on wykonywany lub jest wykonywany bardzo rzadko. Powoduje to, że również do sądów bardzo rzadko trafi ają pozwy wszczęte w trybie nadzoru. Punktem wyjścia dla niniejszego artykułu stał się więc postulat zwiększenia efektywności nadzoru przy zachowaniu możliwie szerokiej autonomii fundacji. W tym celu przedstawiono rozwiązania przyjęte w innych krajach europejskich, gdzie – tak jak we Francji czy we Włoszech – nadzór przeniesiony jest właśnie raczej na poziom lokalny (prefektów) lub scentralizowany, ale wtedy w jednym urzędzie, takim jak brytyjska Charity Commission. Trudno znaleźć przykład na to, aby – tak jak w Polsce – nadzór był rozdrobniony pomiędzy wszystkich możliwych ministrów i jeszcze równolegle władze regionalne. Przedstawiono również historycznie rozwój nadzoru w Polsce – skoncentrowano się zwłaszcza na roku 1991, kiedy po raz pierwszy część kompetencji nadzorczych powierzono wojewodom, a później starostom. Badanie konkretnych kompetencji nadzorczych starostów, w porównaniu z ministrami i sądem rejestrowym, połączone z analizą ich praktycznego wykorzystania, doprowadziło do sformułowania uwag de lege ferenda, które sprowadzają się do postulatu zdecentralizowania nadzoru właśnie na poziom lokalny – zwłaszcza w odniesieniu do fundacji działających również tylko lokalnie. Drugim najistotniejszym wnioskiem jest to, żeby starostów, a także ewentualnie inne organy prowadzące nadzór, wyposażyć w konkretne narzędzia nadzorcze, służące co najmniej skutecznemu i szybkiemu wyegzekwowaniu od fundacji złożenia sprawozdania.

Początek strony


Maciej Berek
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych przy wydatkowaniu środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz z wydanym na jej podstawie regulaminem funduszu, obowiązującym u danego pracodawcy, określają zasady wydatkowania środków funduszu, w tym cele, na które mogą być przeznaczone te środki. Reguły tworzenia i dysponowania funduszem dotyczą także pracodawców będących jednostkami sektora fi nansów publicznych. Szczególny sposób fi nansowania funduszu, jego odrębność od innych środków, którymi dysponuje pracodawca, a także ustawowowe zdefi niowanie dopuszczalnych celów wydatkowania traktowane są czasami jako argumenty na rzecz pozostawania funduszu poza systemem fi nansów publicznych, co generuje wątpliwości dotyczące traktowania nieprawidłowości w wydatkowaniu tych środków jako naruszeń dyscypliny fi nansów publicznych. Autor prezentuje i uzasadnia pogląd, zgodnie z którym wydatkowanie środków funduszu przez pracodawców będących jednostkami sektora fi nansów publicznych na inne niż ustawowo lub regulaminowo określone cele może być uznane za takie naruszenie. W artykule prezentowane jest także dotyczące tego zagadnienia orzecznictwo komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych.

Początek strony


Wojciech Piątek
Wykonanie obowiązku publicznoprawnego w trakcie biegu terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Glosa do wyroku NSA z 14 lipca 2016 r., II FSK 1637/14
W świetle regulacji zawartych w art. 239e ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz art. 6 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel nie ma obowiązku wstrzymania się z egzekucją wierzytelności wynikającej z ostatecznej decyzji administracyjnej, przez czas, w jakim podatnik zachowuje prawo do wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Daniel Jurewicz
 • Debt and sustainable development of local authority units
 • p. 5

  BUDGET

  Janina Kotlińska
 • Forms of cooperation of local authority units and their use in practice
 • p. 19

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Bogumił Pahl
 • Warehouse tents and the subject matter of property taxi
 • p. 31

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Magdalena Taraszkiewicz
 • Liability of unions of municipalities appearing in the role of a contracting authority under the Public Procurement Law
 • p. 40

  SUPERVISION AND AUDIT

  Joanna Dominowska
 • Starost’s supervision over foundations in Poland – comparative law and de lege ferenda comments
 • p. 51

  Maciej Berek
 • Liability for a breach of public fi nance discipline when spending money from the corporate social benefi ts fund
 • p. 63

  CASE LAW

  Wojciech Piątek
 • Performance of a public law obligation during the period for fi ling a complaint with the administrative court. Commentary on the judgement of the Supreme Administrative Court of 14 July 2016, II FSK 1637/14
 • p. 72

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Maria Jastrzębska
  Review of the monograph: A. Sekula, System of subsidization of local authority units in Poland: Dysfunctions and desirable directions of rationalization, Publishing House of the Gdańsk University of Technology, Gdansk, 2016, p. 270
  p. 77

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Daniel Jurewicz
  Debt and sustainable development of local authority units
  Balancing and viewing development in multiple aspects is central to regional and local development. The consequence of fi nancial imbalances in the last dozen or so years is the substantial level of indebtedness of Polish local authority units. The failure to take into account all the negative aspects of repayable liabilities and over-optimistic forecasts of the effects of investment projects can result in public debt becoming a major barrier to development processes in the coming years. The essence of the article is to deepen the discourse on the debt of local authority units in the context of their development. As a result, a review of the positions contained in the literature on the subject and the results of the author’s own empirical studies have been presented. The research applied to all Polish municipalities from 2003 to 2015, while the subject matter was the debt of the specifi c entities. The basic, commonly used methods of analysis of dynamics were applied in the research. The research suggests the need to search for new measures of indebtedness of local authority units. An example of the new aspects related to the analysed debt that have been poorly identifi ed and described in the literature on the subject is the phenomenon of its refi nancing.

  Back to top


  Janina Kotlińska
  Forms of cooperation of local authority units and their use in practice
  Numerous public tasks have been transferred to local authority units in Poland, essentially leaving a free choice of the method of implementing them. One of these ways is collaboration, to which this paper is devoted. It presents the potential forms of cooperation of local authority units in performing public tasks and, based on numerical data, their use in Poland in recent years. Furthermore, an attempt has been made to fi nd answers to questions about the areas and the reasons for taking up this cooperation, as well as its fi nancial consequences.

  Back to top


  Bogumił Pahl
  Warehouse tents and the subject matter of property tax
  Taxing warehouse tents is a reasonably signifi cant problem at the stage of implementing property tax. Structures of this type have various construction designs. This fact determines the principles of their taxation. The tax law classifi cation of warehouse tents requires the establishment of the normative concepts of a building and a structure.

  Back to top


  Magdalena Taraszkiewicz
  Liability of unions of municipalities appearing in the role of a contracting authority under the Public Procurement Law
  Upon announcement of their statutes in the offi cial voivodship journal, unions of municipalities acquire legal personality and become a legal entity that is independent of the municipalities. However, they do not constitute a further tier of local government. The legal personality obtained by the union from the moment of registration and the announcement of the statutes enables it to take steps to fulfi l public tasks and therefore authorizes the union to assume liabilities and administer the property belonging to it. The liability of unions of municipalities is governed by section VII of the Public Procurement Law. Should premises arising from this Act exist, the President of the Public Procurement Offi ce can impose a fi ne by way of an administrative decision. It should be emphasized that a fi ne will not be applied strictly to a particular person or body of the union of municipalities, but on the union itself, which is the holder of rights and duties. The paper is devoted to an analysis of the liability of unions of municipalities appearing in the role of a contracting authority under the Public Procurement Law of 29 January 2004.

  Back to top


  Joanna Dominowska
  Starost’s supervision over foundations in Poland – comparative law and de lege ferenda comments
  The article presents the model of supervision over foundations in Poland, with particular emphasis on the role and powers of the starosts (heads of counties) in this model. Practical research of supervision over foundations has shown that, in practice, it is not exercised or is exercised very rarely by either the competent ministers or by the starosts. This means that actions initiated in the supervision procedure are also fi led with the courts very rarely. The starting point for this article is therefore the postulate of increasing the effectiveness of supervision while maintaining as broad an autonomy of foundations as possible. To this end, solutions adopted in other European countries have been presented, where, as in France and Italy, supervision is transferred to a rather local (prefects) or centralized level, but then within a single agency, such as the UK Charity Commission. It is diffi cult to fi nd an example that, as in Poland, supervision is fragmented among all possible ministers and even in parallel among regional authorities. The development of supervision in Poland has also been presented historically, with a special focus on 1991, when, for the fi rst time,some of the supervisory powers were entrusted to voivods and later to the starosts. The examination of the specifi c supervisory powers of starosts,compared with ministers and the registration court, combined with an analysis of their practical use, has led to the formulation of de lege ferenda comments, which boil down to the postulate of decentralizing supervision precisely to the local level – especially with regard to foundations also only operating locally. The second most important conclusion is that, starosts and possibly other supervising authorities should be equipped with specifi c supervisory tools to at least effectively and rapidly enforce the submission of reports by the foundations.

  Back to top


  Maciej Berek
  Liability for a breach of public fi nance discipline when spending money from the corporate social benefi ts fund
  The act on the corporate social benefi ts fund of 4 March 1994, with the fund’s regulations issued on its basis, which are applicable at the given employer’s establishment, specifi es the principles of spending money from the fund, including the purposes for which these funds may be intended. The rules for establishing and utilizing the fund also apply to employers which are public sector entities. The specifi c method of fi nancing the fund, its distinctness from other funds which the employer has and the statutory limit of the admissible objectives of spending are sometimes treated as arguments in favour of leaving the fund outside the public fi nance system, which creates doubts as to the treatment of irregularities in the disbursement of this money as a breach of public fi nance discipline. The author presents and justifi es the view that the disbursement of money from the fund by employers which are public sector units on purposes other than specifi ed by statute or in the regulations may be treated as such a breach. The article also presents the line of judgements of the adjudicating commissions in cases of a breach of public fi nance discipline.

  Back to top


  Wojciech Piątek
  Performance of a public law obligation during the period for fi ling a complaint with the administrative court. Commentary on the judgement of the Supreme Administrative Court of 14 July 2016, II FSK 1637/14
  In accordance with the regulations of Article 239e of the Tax Code of 29 August 1997, as well as Article 6 § 1 of the Act on Execution Proceedings in Administration of 17 June 1966, a creditor is not required to suspend the enforcement of claims arising from a fi nal administrative decision during the time that the taxpayer retains the right to fi le an action against that decision with the administrative court.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora