Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 11/2013

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Grażyna Kozuń-Cieślak

str. 5

BUDŻET

Piotr Zygadło

str. 20

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Paweł Grzybowski, Dominik Goślicki

str. 33

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Maciej Bendorf-Bundorf

str. 39

NADZÓR I KONTROLA

Klaudia Małgorzata Stelmaszczyk, Grzegorz Czarnocki

str. 52

ORZECZNICTWO

str. 67

Table of Contents & Abstracts
str. 77
Grażyna Kozuń-Cieślak
Państwo - sektor publiczny - finanse publiczne. Próba systematyzacji pojęciowej
W literaturze ekonomicznej częstym zjawiskiem jest zamienne używanie określeń: państwo, sektor publiczny, finanse publiczne czy sektor finansów publicznych. Kategorie te, mimo że ściśle ze sobą powiązane, nie są przecież równoznaczne. Na ten semantyczny chaos w pewnym stopniu wpływ miał historyczny kontekst rozwoju nauk badających kwestie związane z działalnością państwa oraz finansowaniem tej działalności. W opracowaniu autorka omawia istotę i funkcje państwa, wskazuje kryteria demarkacji sektora publicznego oraz podejmuje rozważania nad rozumieniem finansów publicznych i kryteriami delimitacji sektora finansów publicznych.

Początek strony


Piotr Zygadło
Analiza wydatków strukturalnych jednostek samorządu terytorialnego za lata 2005-2012
Podstawową funkcją klasyfikacji wydatków strukturalnych, wprowadzonej w 2005 r., jest zapewnienie obiektywnych danych pozwalających wykazać, że środki unijne nie zastępują krajowych publicznych środków rozwojowych (tzw. zasada dodatkowości). Klasyfikacja ta pozwala jednocześnie na dokonywanie analiz wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w wymiarze wykraczającym poza tradycyjną sprawozdawczość budżetową. W ramach przeprowadzonych analiz autor stwierdza, że wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2012, a więc od początku ich monitorowania, systematycznie rosły w ujęciu kwotowym do 2010 r., natomiast pogorszenie kondycji finansowej samorządów spowodowało znaczący spadek w latach 2011-2012. Autor ponadto podkreśla istniejące zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi regionami w zakresie wielkości ponoszonych wydatków strukturalnych, wskazując przy tym brak istotnej regionalnej specjalizacji w kontekście struktury tych wydatków.

Początek strony


Paweł Grzybowski, Dominik Goślicki
O kontrowersjach wokół zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*
Ordynacja podatkowa, określając regułę zaokrąglania należności danin publicznoprawnych, a także precyzując wyjątki od tej zasady, posługuje się katalogiem pojęciowym użytym także w przepisach wyznaczających zakres przedmiotowy jej zastosowania. W związku z tym autorzy stawiają pytanie: czy ustawodawca konsekwentnie stosuje technikę prawodawczą odesłań w ordynacji podatkowej, aby eliminować wątpliwości stanowiące o zakresie stosowania instytucji zaokrągleń? Analizując treść przepisów ordynacji podatkowej oraz obowiązujących aktów prawnych ustrojowych i prawa materialnego, autorzy argumentują stanowisko, zgodnie z którym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie należy zaokrąglać.

Początek strony


Maciej Bendorf-Bundorf
Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jej ograniczenia
Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaliczana do fundamentalnych zasad prawa zamówień publicznych. Jej podstawową funkcją jest zagwarantowanie przejrzystości postępowania, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia instytucji odpowiedzialnych za kontrolę udzielania zamówień publicznych. Autor podkreśla, że zasada jawności nie ma charakteru bezwzględnego. Jej ograniczenia wynikają zarówno z regulacji prawa zamówień publicznych, jak i z przepisów innych ustaw wprowadzających obowiązek zachowania tajności określonych informacji.

Początek strony


Klaudia Małgorzata Stelmaszczyk, Grzegorz Czarnocki
Rezerwy budżetowe - wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych
Autorzy dokonują charakterystyki rezerw budżetowych jako narzędzi uelastyczniających wykonywanie budżetu obok instytucji zmian budżetu. Ponadto na tle analizy orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych identyfikują problematyczne zagadnienia związane z planowaniem i gospodarowaniem rezerwami. W rozważaniach szczególne miejsce poświęcają kwestii kompetencji do zmiany wysokości planowanych rezerw w toku roku budżetowego oraz przesłankom rozdysponowania rezerwy celowej na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Początek strony


Krzysztof Radzikowski
Ewidencja gruntów i budynków a wymiar podatków lokalnych - problem rozgraniczenia zakresu przedmiotowego podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r.
Wyrok NSA z 21.12.2012 r. (II FSK 986/11)
Z uwagi na art. 21 ust. 1 ustawy z 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne już przed 1.01.2007 r. wyłącznie ewidencja gruntów i budynków miała decydujące znaczenie dla klasyfikacji określonego gruntu jako lasu w kontekście opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Początek strony


 

Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Grażyna Kozuń-Cieślak
 • The State - public sector - public finance. Attempt to systematize concepts
 • p. 5

  BUDGET

  Piotr Zygadło
 • Analysis of the structural expenditure of local authority units in 2005-2012
 • p. 20

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Paweł Grzybowski, Dominik Goślicki
 • Controversies around the rounding of charges for municipal waste management
 • p. 33

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Maciej Bendorf-Bundorf
 • Principle of openness in awarding public contracts and its restrictions
 • p. 39

  SUPERVISION AND AUDIT

  Klaudia Małgorzata Stelmaszczyk, Grzegorz Czarnocki
 • Budget reserves - selected issues in the light of the rulings of the regional chambers of audit
 • p. 52

  CASE LAW

 • Register of land and buildings and the level of local taxes - problem of demarcation between the subjective scope of agricultural tax, forest tax and property tax in the legal order up to the end of 2006. (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 21 December 2012; II FSK 986/11: Krzysztof Radzikowski)
 • p. 67

  Table of Contents & Abstracts
  p. 77
  Grażyna Kozuń-Cieślak
  The State - public sector - public finance. Attempt to systematize concepts
  Common practice in the economic literature is to interchangeably use the terms: the State, the public sector, public finance and public sector finance. Despite being closely related, these categories are not, after all, equivalent. To a certain extent, the historical context of the development of sciences studying issues related to the activities of the state and the financing of this activity has had an impact on this semantic chaos. In the article, the authoress discusses the essence and functions of the state, indicates the criteria for the demarcation of the public sector and considers the understanding of public finance and the public finance sector delimitation criteria.

  Back to top


  Piotr Zygadło
  Analysis of the structural expenditure of local authority units in 2005-2012
  The primary function of the classification of structural expenditure, which was introduced in 2005, is to provide objective data to enable the demonstration that EU funds do not replace domestic public development funds (so-called additionality). This classification simultaneously enables the analysis of local authority unit budget expenditure in a dimension which extends beyond traditional budgetary reporting. In his analyses, the author concludes that local authority unit structural expenditure in 2005-2012, and hence from the start of its monitoring, systematically increased in terms of amount up to 2010, while the deterioration of the financial condition of local authorities has resulted in a significant decline in 2011-2012. In addition, the author emphasizes the differentiation between individual regions in terms of the amount of structural expenditure incurred, simultaneously indicating the lack of significant regional specialization in the context of the structure of this expenditure.

  Back to top


  Paweł Grzybowski, Dominik Goślicki
  Controversies around the rounding of charges for municipal waste management
  In defining the rule on rounding receivables from state levies, as well as specifying the exceptions to this rule, the Tax Ordinance uses a list of notions which is also used in the regulations setting the subjective scope of its application. Therefore, the authors ask the question of: does the legislator consistently use the legislative technique of references in the Tax Ordinance to eliminate doubts regarding the application of the institution of rounding? In analysing the content of the provisions of the Tax Ordinance, as well as the applicable systemic legal acts and substantive law, the authors argue that charges for municipal waste management should not be rounded.

  Back to top


  Maciej Bendorf-Bundorf
  Principle of openness in awarding public contracts and its restrictions
  The principle of openness in awarding public contracts is considered one of the fundamental principles of public procurement law. Its primary function is to ensure transparency of proceedings, which is particularly important from the point of view of the institutions responsible for controlling public procurement. The author emphasizes that the principle of openness is not of an absolute nature. Its restrictions arise both from the regulations of the public procurement law and the provisions of other laws implementing the confidentiality obligation with regard to specific information.

  Back to top


  Klaudia Małgorzata Stelmaszczyk, Grzegorz Czarnocki
  Budget reserves - selected issues in the light of the rulings of the regional chambers of audit
  The authors describe budget reserves as tools for making the budget flexible alongside the institution of changing the budget. Furthermore, in the light of the analysis of the rulings of the regional chambers of audit and the administrative courts, they identify problematic issues related to the planning and management of reserves. They devote a special place in the considerations to the matter of competence to change the amount of the planned reserves during the budget year, as well as the premises for distributing the special purpose reserve for tasks arising from the Act on crisis management.

  Back to top


  Krzysztof Radzikowski
  Register of land and buildings and the level of local taxes - problem of demarcation between the subjective scope of agricultural tax, forest tax and property tax in the legal order up to the end of 2006. (commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 21 December 2012; II FSK 986/11: Krzysztof Radzikowski)
  Because of Article 21, para. 1 of the Geodetic and Cartographic Law of 17 May 1989 - even before 1 January 2007, only the register of land and buildings was decisive for classifying particular land as forestland in the context of taxation with property tax.

  Back to top
  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora