Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 11/2016

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Ryszard Kata

str. 5

BUDŻET

Marek Dylewski

str. 17

Magdalena Zioło

str. 26

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Elżbieta Rogala

str. 39

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ryszard Szostak

str. 43

NADZÓR I KONTROLA

Alicja Sekuła, Roman Fandrejewski

str. 64

ORZECZNICTWO

Radek Rafał Wasilewski

str. 72

Table of Contents & Abstracts
str. 79




Ryszard Kata
Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania spójności społeczno-gospodarczej regionów Polski Wschodniej
W artykule dokonano oceny procesów regionalnej konwergencji dochodowej w Polsce. Problem ten rozpatrywano przez pryzmat kluczowych luk rozwojowych dzielących regiony Polski wschodniej od innych bardziej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju. Na zmniejszanie tych luk przeznaczono w latach 2004-2014 znaczne środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym ze specjalnie przeznaczonego na ten cel Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW 2007-2013). Wykazano, że w badanym okresie nastąpił istotny postęp w zmniejszaniu luk rozwojowych, takich jak: nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w relacji do PKB, aktywność zawodowa ludności oraz rozwój infrastruktury drogowej. Postęp w tym zakresie nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony funduszy unijnych, jednakże zakres i skala pozytywnych zamian nie pozwoliły na wystąpienie konwergencji regionalnej, ale przyczyniły się do zahamowania procesów dalszej polaryzacji dochodowej między regionami w Polsce.

Początek strony


Marek Dylewski
Finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wybrane problemy
W artykule zaprezentowano wybrane problemy w zakresie finansowania deficytu jednostek samorządu terytorialnego w szczególności nadwyżkami budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi w danym roku lub latach ubiegłych instrumentami dłużnymi. Celem artykułu jest prezentacja finansowych aspektów pokrycia deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystane instrumenty dłużne, takie jak kredyty, pożyczki i papiery wartościowe. Stosowne rozważania uzupełniono o przykłady rozliczenia nadwyżek z lat ubiegłych oraz instrumentów dłużnych.

Początek strony


Magdalena Zioło
Przyczyny, uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania niewypłacalności gmin - teoria i praktyka
W artykule zwrócono uwagę na kategorię niewypłacalności podmiotów publicznych jako istotne zagadnienie poznawcze na gruncie nauki finansów. Wskazano na przyczyny, determinanty oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku, akcentując zagrożenie niewypłacalnością jednostek sektora finansów publicznych pod kątem specyfiki ich działania, w tym konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dla ciągłości dostarczania dóbr i świadczenia usług publicznych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych i wykazano związek pomiędzy kategorią samodzielności finansowej a zjawiskiem niewypłacalności w sektorze finansów publicznych na przykładzie szczebla gminnego samorządu terytorialnego w Polsce. Przyjęto hipotezę, zakładającą, że istnieje silna, pozytywna relacja pomiędzy zagrożeniem niewypłacalnością gmin a poziomem ich samodzielności finansowej. W celu weryfikacji hipotezy posłużono się modelowaniem ekonometrycznym (model logit oraz model mieszany) oraz badaniem ankietowym. Badania przeprowadzono dla gmin województwa zachodniopomorskiego.

Początek strony


Elżbieta Rogala
Ewidencje VAT: obowiązek ich przekazywania organom podatkowym w formie elektronicznego jednolitego pliku kontrolnego (JPK)
Podatnicy podatku od towarów i usług składający urzędowi skarbowemu deklaracje VAT-7, począwszy od 1.07.2016 r. muszą także zacząć składać temu urzędowi ewidencję podatkową VAT (sprzedaży i zakupów). Ewidencja ta musi być złożona w postaci elektronicznego jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w terminie składania deklaracji VAT-7, tj. do 25. dnia każdego następnego miesiąca za okres rozliczeniowy. Termin 1.07.2016 r. obowiązku przekazywania ewidencji podatkowej VAT w formie JPK jest terminem obowiązującym tzw. dużych podatników VAT (dużych przedsiębiorców). Natomiast kolejne terminy, tj. 1.01.2017 r. i 1.01.2018 r., obowiązują odpowiednio: średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Początek strony


Ryszard Szostak
Kształtowanie warunków zamówienia po zmianach w prawie zamówień publicznych - część I
Wprowadzona w życie 28.07.2016 r. nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych dostosowuje ten akt prawny do nowych dyrektyw europejskich, a także do potrzeb krajowej praktyki. Nowelizacja zmierza przede wszystkim do uproszczenia procedur, zwłaszcza negocjacyjnych, zwiększenia zakresu wyłączeń, usprawnienia weryfi kacji warunków wymaganych od wykonawców z wyraźnym złagodzeniem obciążeń biurokratycznych i dalszą racjonalizacją podstaw do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne. Preferuje się pozacenowe kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. Zaostrzeniu uległy przesłanki odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Wprowadzono nowe reguły opisu przedmiotu zamówienia. Zwiększono ochronę interesów drobnych przedsiębiorców. Rozszerzono zakres odwołań w odniesieniu do zamówień mniejszej wartości. Podniesiono rangę aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Zmiany o największej doniosłości praktycznej dotyczą jednak problematyki konstruowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której poświęcony jest niniejszy artykuł.

Początek strony


Alicja Sekuła, Roman Fandrejewski
Zasady, tryb przyznawania i przekazywania dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule są dotacje celowe. Przedstawiono zasady oraz tryb przyznawania i przekazywania dotacji celowych z punktu widzenia przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Adekwatnie do przyjętego celu scharakteryzowano dotacje wraz z opisem najczęściej spotykanych sposobów klasyfikacji, podkreślając przy tym ich szczególne własności, zarówno jako wydatku, jak i w odniesieniu do trybu i zasad udzielania i przekazywania. W dalszej części omówiono zakres podmiotowej i przedmiotowej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, szczegółowo odnosząc się do przypadku dotacji. Praktyczny wymiar scharakteryzowanych rozwiązań ustawowych przedstawia ostatnia część artykułu zawierająca przykłady naruszeń dyscypliny finansów publicznych, jakie w ostatnich latach wystąpiły w związku z dotacjami na terenie województwa pomorskiego.

Początek strony


Radek Rafał Wasilewski
Skarga na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w uzasadnieniu wyroku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.02.2016 r. (III CZP 111/15)
Glosa omawia pogląd prawny i argumenty przedstawione przez Sąd Najwyższy w uchwale z 17.02.2016 r. (III CZP 111/15). Sprawa dotyczyła zamówień publicznych, a dokładniej postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, oraz sądowego postępowania skargowego. W uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że dopuszczalna jest skarga na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w uzasadnieniu jej wyroku, a także, że możliwe jest uzupełnienie jej wyroku. Autor omawia stanowisko Sądu przez pryzmat teorii tzw. orzeczeń nieistniejących (sententia non existens). Jako alternatywę rozwiązania zaproponowanego przez Sąd Najwyższy autor rozważa dopuszczalność skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej oddalające wniosek o uzupełnienie jej wyroku.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Ryszard Kata
 • European Union funds as an instrument for stimulating social and economic cohesion in the regions of Eastern Poland
 • p. 5

  BUDGET

  Marek Dylewski
 • Financing a local authority unit's budget deficit - selected issues
 • p. 17

  Magdalena Zioło
 • Causes, conditions and methods of preventing insolvency of municipalities - theory and practice
 • p. 26

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Elżbieta Rogala
 • VAT records: the obligation to provide them to the tax authorities in the form of an electronic uniform control file (JPK)
 • p. 39

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Ryszard Szostak
 • The shape of the conditions of contract after the changes in the public procurement law - part I
 • p. 43

  SUPERVISION AND AUDIT

  Alicja Sekuła, Roman Fandrejewski
 • Principles and procedure of awarding and transferring special purpose grants by local authority units and a breach of public finance discipline
 • p. 64

  ORZECZNICTWO

  Radek Rafał Wasilewski
 • Complaint against the decision of the National Board of Appeal contained in the justification of the judgement. Commentary on the resolution of the Supreme Court of 17 February 2016 (III CSK 111/15)
 • p. 72

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79




  Ryszard Kata
  European Union funds as an instrument for stimulating social and economic cohesion in the regions of Eastern Poland
  The article contains an assessment of the regional income convergence processes in Poland. This issue is examined from the point of view of key developmental gaps separating the regions of Eastern Poland from other, more economically developed regions of the country. Substantial resources from the European Union's structural funds were directed to reduce these gaps in 2004-2014, including the Development of the Eastern Poland Operational Programme (EP OP 2007-2013), which was specially assigned for this purpose. It was demonstrated that, during the period under review, signifi cant progress took place in reducing the development gaps, such as outlay on research and development (R&D), compared with GDP, the occupational activation of the population and the development of the road infrastructure. Progress in this area would not have been possible without the support of EU funds, although the scope and scale of the positive changes did not allow for regional convergence to take place, but contributed to slowing down the processes of the further polarization of income between the regions in Poland.

  Back to top


  Marek Dylewski
  Financing a local authority unit's budget deficit - selected issues
  The article presents selected problems in financing the budget deficits of local authority units, particularly with budget surpluses from prior years and debt instruments which were unused in the given year or prior years. The objective of the article is to present the financial aspects of covering the budget deficit of local authority units with the budget surplus from prior years and unused debt instruments, such as loans, borrowings and securities. The relevant considerations have been supplemented with examples of settlements of surpluses from prior years, as well as debt instruments.

  Back to top


  Magdalena Zioło
  Causes, conditions and methods of preventing insolvency of municipalities - theory and practice
  The article draws attention to the category of insolvency of public entities as an important research issue in the area of finance. It highlights the causes, determinants and methods of tackling the issue, emphasizing the threat of insolvency of public sector entities, taking into account the specifics of their functioning, including the need to ensure the safety and continuity of providing public goods and services. It also presents the results of empirical research and demonstrates the relationship between the category of financial autonomy and the phenomenon of insolvency in the public sector using the example of municipalities in Poland. The research hypothesis assumes that there is a strong positive relationship between the threat of insolvency of municipalities and the level of their financial autonomy. Econometric modelling (logit model and a mixed model) and a survey were used to test the hypothesis. The research was conducted for the municipalities of the Western Pomeranian Voivodship.

  Back to top


  Elżbieta Rogala
  VAT records: the obligation to provide them to the tax authorities in the form of an electronic uniform control file (JPK)
  From 1 July 2016, remitters of VAT filing VAT-7 tax returns also need to start filing VAT records (sales and purchases) to the tax office. These records must be submitted in the form of an electronic uniform control file (JPK) on the date of submission of the VAT-7 tax returns, namely by the 25th day of each month following the settlement period. The timing of 1 July 2016 for the obligation to file VAT records in the form of a JPK is the deadline that applies to so-called large VAT taxpayers (large businesses). Howerver, the next deadlines, i.e. 1 January 2017 and 1 January 2018, apply respectively to medium-sized, small and micro entrepreneurs.

  Back to top


  Ryszard Szostak
  The shape of the conditions of contract after the changes in the public procurement law - part I
  The amendment to the Public Procurement Law that became effective on 28 July 2016 adjusts this legal act to the new European directives, as well as to the needs of national practice. The amendment primarily has the objective of simplifying the procedures, especially regarding negotiations, increasing the scope of exemptions and improving the verifi cation of the conditions required of contractors, with a clear softening of the bureaucratic burdens, as well as further rationalizing the grounds for excluding contractors from applying for a public contract. Non-price criteria for the selection of the best proposal are preferred. The premises for rejecting a proposal because of an abnormally low price have been tightened. New rules for describing the subject matter of the contract have been introduced. The protection of the interests of small businesses has been increased. The scope of appeals with respect to procurement of a lower value has been increased. The importance of social aspects in public procurement has been increased. However, the changes of the greatest practical significance apply to the issue of designing the terms of reference, to which this article is devoted.

  Back to top


  Alicja Sekuła, Roman Fandrejewski
  Principles and procedure of awarding and transferring special purpose grants by local authority units and a breach of public finance discipline
  The considerations in this article apply to special purpose grants. The principles and procedure for awarding and transferring special purpose grants have been presented from the point of view of the observance of public finance discipline. The grants have been characterized appropriately to the accepted objective, together with a description of the most commonly encountered methods of classification, simultaneously emphasizing their specifi c properties, both as expenditure and with respect to the procedure and principles of awarding and transferring. Later, the subjective and objective scope of liability for a breach of public finance discipline is discussed, specifically referring to the case of grants. The practical dimension of the statutory solutions described is presented in the last part of the article, which contains examples of breaches of public finance discipline that took place in recent years in connection with grants within the Pomeranian Voivodship.

  Back to top


  Radek Rafał Wasilewski
  Complaint against the decision of the National Board of Appeal contained in the justification of the judgement. Commentary on the resolution of the Supreme Court of 17 February 2016 (III CSK 111/15)
  The commentary discusses the legal view and the arguments presented by the Supreme Court in the resolution of 17 February 2016 (III CZP 111/15). The case applied to public procurement and, more specifically, to the appeal proceedings before the National Board of Appeal, as well as court complaint proceedings. In its resolution, the Supreme Court held that it is admissible to file a complaint about a decision of the National Board of Appeal contained in the justification of its judgement and it is also possible to supplement its judgement. The author discusses the position of the Court from the point of view of the theory of so-called non-existent judgements (sententia, non-existens). As an alternative solution proposed by the the Supreme Court, the author considers the admissibility of a complaint against a judgement of the National Board of Appeal dismissing a request to supplement its judgement.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora