Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
115,20 115,20
Cena regularna: 128,00
128,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak

str. 5

Tomasz Dauerman

str. 15

BUDŻET

Małgorzata Natoniewska-Stasiak

str. 23

Piotr Świątek

str. 49

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

str. 59

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jarosław Balcewicz

str. 74

Karol Balicki

str. 81

NADZÓR I KONTROLA

Rafał Kalkowski

str. 89

ORZECZNICTWO

Maciej Hadel

str. 109

Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

str. 116

RECENZJE I OMÓWIENIA

Antoni Hanusz
Recenzja książki: Bogumił Pahl, "Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka", Warszawa 2017, Wolters Kluwer Polska, ss. 312
str. 122

VARIA

Tadeusz Dobek

str. 125

Table of Contents & Abstracts
str. 157
Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
Krajowy bank samorządowy, komunalne kasy oszczędności i Komunalny Fundusz Pożyczkowo- Zapomogowy jako źródła przychodów zwrotnych samorządu terytorialnego
Przedmiotem artykułu są zagadnienia międzywojennego krajowego banku samorządowego, jakim był Polski Bank Komunalny, komunalnych kas oszczędności i Komunalnego Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowego jako źródeł zwrotnych środków finansowych samorządu terytorialnego, a głównym celem publikacji jest ocena możliwości ustanowienia podobnych źródeł w Polsce współczesnej. Dla realizacji tego celu opracowanie podzielono na sześć części (punktów). Po rozważaniach wprowadzających, w części drugiej przedstawiono rodzaje, podstawy prawne i źródła instrumentów finansowania zwrotnego samorządu terytorialnego zarówno w okresie II RP, jak i współcześnie. Przedmiotem analiz zawartych w kolejnych dwóch częściach są zagadnienia odpowiednio - komunalnych kas oszczędności oraz Polskiego Banku Komunalnego. Piąta część to rozważania na temat charakteru prawnego, struktury oraz zasad działania Komunalnego Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowego, a ostatnia - podsumowanie analiz. W opracowaniu wykazano, że warto wprowadzić do polskiego porządku prawnego wszystkie omawiane instytucje. Działały one bowiem dobrze nie tylko w II Rzeczypospolitej Polskiej, ale sprawdzają się także obecnie w wielu krajach europejskich.

Początek strony


Tomasz Dauerman
Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego
W artykule przestawiono zagadnienia związane z ustanawianiem i finansowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych, tj. sportowców i trenerów, za osiągnięte wyniki sportowe. W opracowaniu opisano główne cele i założenia stypendium sportowego oraz przeprowadzono analizę art. 31 ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie. Zamiarem autora było wskazanie kontrowersji i błędów, jakie powstają w praktyce stosowania się organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego do dyspozycji przepisu art. 31 ustawy o sporcie. Biorąc pod uwagę, że omawiane zagadnienie nie było do tej pory częstym przedmiotem analizy przedstawicieli literatury prawniczej, autor w znacznej mierze odwołuje się do orzecznictwa sądów administracyjnych, a także własnych spostrzeżeń jako radcy prawnego, które pojawiły się w związku z kilkunastoletnią praktyką zawodową związaną z prawem sportowym.

Początek strony


Małgorzata Natoniewska-Stasiak
Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r.
Opracowanie przedstawia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. Tekst powstał na podstawie "Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r." przedłożonego Sejmowi i Senatowi przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych w czerwcu 2017 r.

Początek strony


Piotr Świątek
Wykorzystanie dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest zagadnienie wykorzystania dotacji przyznanych na podstawie art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty z budżetu jednostek samorządu terytorialnego niepublicznym jednostkom oświatowym. Autor wskazuje na wątpliwości dotyczące charakteru prawnego udzielanych dotacji oraz na zagadnienia wynikające z konstrukcji przywołanych przepisów. W publikacji zwrócono uwagę na problemy związane z wykorzystaniem przez beneficjentów środków pochodzących z udzielonego dofinansowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych.

Początek strony


Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Generalne zasady wstępnego odliczania podatku naliczonego VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle przepisów unijnych i implementujących je polskich regulacji
Interpretacja i stosowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie VAT w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego wiąże się z licznymi zagadnieniami. Wynika to przede wszystkim ze specyfi cznej i skomplikowanej pozycji tych jednostek w systemie VAT. Jednostki samorządu terytorialnego z jednej strony działają bowiem jako organy władzy publicznej, z drugiej natomiast - jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. W konsekwencji realizując swoje zadania publiczne, w zależności od ich charakteru dokonują na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług trzech rodzajów czynności: czynności pozostających poza systemem VAT, czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz czynności zwolnionych z tego podatku. Jest z tym ściśle powiązana kwestia przysługującego samorządom prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego i zakresu, w jakim to prawo mogą zrealizować. Im bardziej różnorodny i szeroki zakres działania ma jednostka samorządu terytorialnego, tym bardziej skomplikowany i wieloaspektowy jest jej system rozliczania VAT, w szczególności realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego. Ponieważ jednostki samorządu terytorialnego wyposażone są w bardzo dużą, ograniczoną jedynie ich prawem ustrojowym, samodzielność w wybieraniu sposobu i formy realizacji przypisanych im ustawowo do realizacji zadań publicznych, nie jest możliwe wypracowanie uniwersalnego modelu odliczania VAT dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Niniejszy artykuł podejmuje próbę wyspecyfikowania i uporządkowania najważniejszych zasad wstępnego odliczania naliczonego podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem prawa unijnego, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz regulacji krajowych.

Początek strony


Jarosław Balcewicz
Problemy opisu przedmiotu zamówienia publicznego w kontekście obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych nałożyła na zamawiających kolejny uciążliwy obowiązek określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę. Będzie się to sprowadzać do konieczności sporządzenia szczegółowego wykazu wszystkich czynności, których wykonywanie musi być zapewnione przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pojawia się problem dokumentowania zatrudnienia tych osób w kontekście obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, a także uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wspomnianych wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełniania. Przyjęte regulacje nakładają na zamawiających obowiązki leżące w kompetencjach organów krajowych - jak chociażby Państwowej Inspekcji Pracy. Nie sprzyja to podnoszeniu efektywności funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz stwarza potencjalne zagrożenia dla inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

Początek strony


Karol Balicki
Mienie komunalne jako jeden z konstytucyjnych gwarantów samodzielności samorządu gminnego
Mienie komunalne należy do najważniejszych konstytucyjnych gwarantów samodzielności samorządu terytorialnego. Zaprezentowano stanowisko Trybunału Konstytucyjnego i podział kompetencji pomiędzy organy samorządu oraz wykazano ich samodzielność w podejmowaniu decyzji w ramach gospodarowania mieniem. Zdaniem autora w polskim modelu samorządu terytorialnego może występować sytuacja przekazywania odpowiedzialności za decydowanie o losach gminnych nieruchomości przez organ stanowiący organowi wykonawczemu. Ze względu na doniosłą rolę mienia komunalnego w kształtowaniu samodzielności samorządu jest to sytuacja niepożądana.

Początek strony


Rafał Kalkowski
Dochody z mienia wynikające z najmu lokali użytkowych w latach 2014-2015
Regionalne Izby Obrachunkowe przeprowadziły w 2016 roku kontrole koordynowaną w zakresie dochodów z mienia wynikające z najmu lokali użytkowych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia będącego przedmiotem kontroli, który stanowi ważny element procesu gospodarowania mieniem należącym do jednostek samorządu terytorialnego oraz procesu pozyskiwania przez te jednostki źródeł dochodów własnych. Zaprezentowana zostanie również synteza wyników kontroli wraz z podsumowaniem i wnioskami pokontrolnymi jako materiał poglądowy obrazujący działalność jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie.

Początek strony


Maciej Hadel
Dopuszczalność pobierania opłat parkingowych w soboty - glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2016 r., I OSK 3507/15
Skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy, w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, to należy soboty traktować w ten sam sposób na gruncie tej samej gałęzi prawa - prawa administracyjnego, w tym na gruncie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dlatego wykładnia przepisu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych, wobec braku legalnej definicji "dni roboczych", powinna uwzględniać ten sposób jego rozumienia, który by zapewniał bezpieczeństwo prawne, a zatem aby wykładnia tego przepisu nie prowadziła do niejednolitej wykładni takich samych pojęć.

Początek strony


Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski
Możliwość komunalizacji nieruchomości pozostających we władaniu PKP S.A. - glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.02.2017 r., I OPS 2/16
Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z 29.04.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, że nieruchomość ta należała 27.05.1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.).

Początek strony


Tadeusz Dobek
Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2016 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
W opracowaniu omówiono działalność regionalnych izb obrachunkowych i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2016 r. Tekst powstał na podstawie pierwszej części Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, które w czerwcu 2016 r. zostało złożone Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
 • National local authority bank, municipal savings institutions and Municipal Loan and Relief Fund as sources of local authority refundable revenue
 • p. 5

  Tomasz Dauerman
 • Sports scholarships established by local authority units
 • p. 15

  BUDGET

  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
 • Implementation of budgets by local authority units in 2016
 • p. 23

  Piotr Świątek
 • The use of grants awarded from the budget of local authority units for non-public entities of the education system in the light of the line of judgements of the administrative courts
 • p. 49

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
 • General rules on the preliminary deduction of input VAT by local authority units in the light of EU laws and the Polish regulations implementing them
 • p. 59

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Jarosław Balcewicz
 • Problems of describing the subject matter of public procurement in the context of the obligation to employ people under employment contracts
 • p. 74

  Karol Balicki
 • Municipal property as one of the constitutional guarantors of autonomy of a municipality
 • p. 81

  SUPERVISION AND AUDIT

  Rafał Kalkowski
 • Income from property arising from the lease of commercial property in 2014-2015
 • p. 89

  CASE LAW

  Maciej Hadel
 • Admissibility of collecting parking fees on Saturdays
  - commentary to the judgement of the Supreme Administrative Court of 26 April 2016, I OSK 3507/15
 • p. 109

  Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski
 • Ability to communalize real property in the possession of PKP S.A.
  - commentary on the resolution of the membership of 7 judges of the Supreme Administrative Court of 27 February 2017, I OPS 2/16
 • p. 116

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Antoni Hanusz
  Book Review: Bogumił Pahl, "Local taxes and charges. Theory and Practice", Warsaw 2017,Wolters Kluwer Poland, p. 312
  p. 122

  VARIA

  Tadeusz Dobek
 • Activities of the regional chambers of audit in 2016. Overview of the Report of the National Council of Regional Chambers of Audit submitted to the Sejm and the Senate of the Republic of Poland
 • p. 125

  Table of Contents & Abstracts
  p. 157
  Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
  National local authority bank, municipal savings institutions and Municipal Loan and Relief Fund as sources of local authority refundable revenue
  The article addresses issues of the inter-War national local authority bank, namely the Polish Municipal Bank, the municipal savings institutions and the Municipal Loan and Relief Fund, as sources of repayable local authority funding, while its main objective is to assess the possibility of establishing similar sources in contemporary Poland. As a result, the paper has been divided into six parts (points). After the introductory deliberations,the second part presents the types, legal grounds and sources of instrument of repayable fi nancing of local authorities both in inter-War Poland and today. The analyses contained in the next two parts apply respectively to municipal savings institutions and the Polish Municipal Bank. The fi fth part is a refl ection of the legal nature, structure and the principles of operation of the Municipal Loan and Relief Fund, while the last part is a summary of all the analyses. The paper demonstrates that it is worth introducing all these institutions into the Polish legal order. This is because they worked well not only in inter-War Poland, but they are also successful today in many European countries.

  Back to top


  Tomasz Dauerman
  Sports scholarships established by local authority units
  The article presents issues related to the establishment and fi nancing by local authority units of sports scholarships for individuals, namely athletes and coaches, for the results achieved in sport. The paper describes the main objectives and assumptions to the sports scholarship and presents an analysis of Article 31 of the Act on Sports of 25 June 2010. The author’s intention was to identify the controversies and errors that arise in the practice of the governing bodies of local authority units applying the instructions from the provision of Article 31 of the Act on Sports. Given that the issue in question has not been a frequent subject of analysis by the representatives of the legal literature to date, the author largely refers to the line of judgements of the administrative courts, as well as his own observations as a legal counsel in connection with his professional experience related to sports law over the last dozen or so years.

  Back to top


  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
  Implementation of budgets by local authority units in 2016
  The article presents the fi nancial standing of local authority units in 2016. The text was based on the “Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authority units in 2016,” which was submitted to the Sejm and the Senate by the National Council of the Regional Chambers of Audit in June 2017.

  Back to top


  Piotr Świątek
  The use of grants awarded from the budget of local authority units for non-public entities of the education system in the light of the line of judgements of the administrative courts
  The subject matter of the considerations contained in this article is the question of the use of grants awarded from the budget of the local authority units to private educational units on the basis of Article 80, para. 3d and Article 90, para. 3d of the Act on the Education System of 7 September 1991. The author highlights the doubts about the legal nature of grants awarded and the issues arising from the structure of the regulations in question. He also draws attention to the problems related to the use by the benefi ciaries of the funds from the co-fi nancing that has been granted in the light of the case law of the administrative courts.

  Back to top


  Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
  General rules on the preliminary deduction of input VAT by local authority units in the light of EU laws and the Polish regulations implementing them
  The interpretation and application of the provisions of tax law regarding VAT with respect to local authority units is related to numerous issues. This primarily arises from the specific and complicated position of these units in the system of VAT. This is because, on the one hand, local authority units act as bodies of public authority and, on the other, as entities conducting business, including cultural and educational activities. Consequently, in performing their public tasks, depending on their nature, they conduct three types of activity on the basis of the Act on VAT: activities which are outside the VAT system, VATable activities and activities which are VAT-exempt. The matter of the right of the local authorities to deduct input VAT and the extent to which they can exercise this right is closely related to this. The more diverse and the broader the scope of activity of the local authority, the more complex and multi-faceted is its VAT settlement system, in particular, exercising the right to deduct input VAT. Since local authority units have a great deal of autonomy in selecting the method and form of performing the public tasks assigned to them by law, which is only limited by their systemic law, it is impossible to develop a universal model of deduction of VAT for all local authority units. This article attempts to specify and organize the most important principles of initially deducting input VAT in local authority units, taking into account EU law and the case law of the Court of Justice of the European Union, as well as national regulations.

  Back to top


  Jarosław Balcewicz
  Problems of describing the subject matter of public procurement in the context of the obligation to employ people under employment contracts
  The amendment of the Public Procurement Law has imposed another arduous obligation on contracting authorities, namely to specify the requirement in the terms of reference of a contract for services or a works contract that the contractor or subcontractor has to employ the people fulfi lling the contract on employment contracts. This will boil down to the need to prepare a detailed list of all activities that need to be performed by people employed under employment contracts. A problem appears with regard to the documentation of the employment of these people in the context of the applicable Personal Data Protection Act and the rights of the contracting authority to audit the contractor’s compliance with these requirements and the sanctions for non-compliance. The accepted regulations impose obligations on the contracting authorities which fall within the responsibilities of national authorities - such as just the State Labour Inspectorate. This is not conducive to raising the effi ciency of the public procurement system and creates a potential threat to investments co-fi nanced with EU funds.

  Back to top


  Karol Balicki
  Municipal property as one of the constitutional guarantors of autonomy of a municipality
  Municipal property is one of the most important constitutional guarantors of independence of local government. The article presents the position of the Constitutional Tribunal and the demarcation of responsibilities of the local authorities and their independence in decision-making in property management. According to the author, the Polish model of local government allows for a situation in which responsibility for deciding on the municipality’s property is transferred to an executive body. This is an undesirable situation because of the profound role of municipal property in shaping the independence of local government.

  Back to top


  Rafał Kalkowski
  Income from property arising from the lease of commercial property in 2014-2015
  The Regional Chambers of Audit conducted a coordinated audit in 2016 of income from property arising from the lease of commercial property. This article has the objective of explaining the issue constituting the subject matter of the audit, which is an important element of the process of managing property belonging to local authority units and the process of these units obtaining sources of own income. A summary of the results of the audit will be presented, together with the audit fi ndings and general materials showing the activities of local authority units in this respect.

  Back to top


  Maciej Hadel
  Admissibility of collecting parking fees on Saturdays - commentary to the judgement of the Supreme Administrative Court of 26 April 2016, I OSK 3507/15
  Since Saturday should be treated on an equal footing with statutory holidays in the meaning of Article 57 § 4 of the Administrative Procedure Code, Saturday should also be treated in the same way under the same branch of law – administrative law, including under the Act on Public Roads of 21 March 1985. Therefore, in the absence of a legal defi nition of “business days”, the interpretation of the provision of Article 13b, para. 1 of the Act on Public Roads should take into account such a method of understanding it that would assure legal security and therefore for the interpretation of that provision not to lead to a non-uniform interpretation of the same concepts.

  Back to top


  Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski
  Ability to communalize real property in the possession of PKP S.A. - commentary on the resolution of the membership of 7 judges of the Supreme Administrative Court of 27 February 2017, I OPS 2/16
  Leaving real property in PKP’s possession without a documented right in the manner specifi ed in Article 38, para. 2 of the Act on land management and the expropriation of property of 29 April 1985 (Journal of Laws No. 22, item 99, as amended) means that, up to 27 May 1990, this property belonged to the national councils and field bodies of state administration at the basic level in the meaning of Article 5, para. 1 of the Regulations introducing the Act on territorial self-government and the act on self-government employees of 10 May 1990 (Journal of Laws No. 32, item 191,as amended).

  Back to top


  Tadeusz Dobek
  Activities of the regional chambers of audit in 2016. Overview of the Report of the National Council of Regional Chambers of Audit submitted to the Sejm and the Senate of the Republic of Poland
  The paper discusses the activities of the regional chambers of audit and the National Council of the Regional Chambers of Audit in 2016. The text was based on the fi rst part of the “Report on the activities of the regional chambers of audit and the achievement of the budget by local authority units in 2016,” which was submitted to the Sejm and the Senate of the Republic of Poland in June 2017.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora