Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 12/2017

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
57,60 57,60
Cena regularna: 64,00
64,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy wspó...

"Finanse Komunalne"  to dwumiesięcznik łączący w sobie walory pisma naukowego i praktycznego. Jego oferta jest skierowana, zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno naukowe, jak i praktyczne walory publikacji zamieszczanych w "Finansach Komunalnych" są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców. Pismo jest redagowane przy współpracy przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych. Wychodzi od 1994 roku.  

Za publikację na łamach „Finansów Komunalnych” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30331 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Krzysztof S. Cichocki

str. 5

BUDŻET

Maria Jastrzębska

str. 33

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Maciej Kiełbus

str. 42

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Maciej Lubiszewski

str. 53

NADZÓR I KONTROLA

Piotr Sołtyk

str. 64

VARIA

Elżbieta Rogala

str. 75

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Krzysztof S. Cichocki
Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego - doświadczenia międzynarodowe
W artykule omówiono różne aspekty fi nansowania rozwoju samorządu terytorialnego na podstawie doświadczeń innych krajów. Pokazano, że aby zwiększyć potencjał rozwojowy, jednostki samorządu terytorialnego powinny ściślej połączyć proces planowania strategicznego z planowaniem fi nansowym i inwestycji oraz implementacją tych planów. Procedurę łącznego rozpatrywania powyższych procesów pokazano na podstawie doświadczeń amerykańskich i kanadyjskich. Przedyskutowano zagadnienia fi nansowania i zarządzania fi nansami, długiem, majątkiem i budżetem bieżącym. Omówiono sposoby wspierania rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego przez państwo i udział w nim lokalnego społeczeństwa.

Początek strony


Maria Jastrzębska
Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego
W artykule przeprowadzono rozważania na temat korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z alternatywnych sposobów fi nansowania, w kontekście bezpieczeństwa fi nansowego i stabilności fi nansowej tych jednostek. Zwrócono uwagę na istotę bezpieczeństwa fi nansowego i stabilności fi nansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz na istotę zarządzania długiem JST, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących restrukturyzacji zadłużenia jednostek samorządowych, ponieważ działania te są główną przyczyną korzystania przez jednostki samorządu terytorialnego z alternatywnych sposobów fi nansowania. Krótko scharakteryzowano alternatywne sposoby fi nansowania jednostek samorządu terytorialnego i skupiono się na negatywnych skutkach korzystania z nich przez te jednostki.

Początek strony


Maciej Kiełbus
Ewolucja właściwości organów egzekucyjnych w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W artykule omówiono ewolucję rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Omówiono obowiązujące przez ostatnich 6 lat rozwiązania prawne wraz ze wskazaniem podnoszonych względem nich zarzutów. Wnioski płynące z przedmiotowej analizy odnoszą się nie tylko do egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lecz mogą znaleźć zastosowanie przy kształtowaniu właściwości rzeczowej organów egzekucyjnych w przypadku egzekucji innych opłat i podatków lokalnych.

Początek strony


Maciej Lubiszewski
Właściwości wykonawcy jako kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zarówno prawo unijne, jak i prawo krajowe pozwalają zamawiającemu na zastosowanie kryteriów oceny ofert opartych na przedmiotowo sprofi lowanych właściwościach podmiotowych wykonawców. Konsekwencją zastosowania takich kryteriów będzie powstanie po stronie wykonawców pewnych zobowiązań dotyczących ich zasobów technicznych, kadrowych, być może także fi nansowych. W przeciwieństwie do warunków udziału w postępowaniu, zobowiązania te staną się aktualne zasadniczo dopiero na etapie realizacji zamówienia lub po jego ukończeniu. Warunkami ich wykorzystania jest związek z przedmiotem zamówienia, co będzie zapewnione wspomnianym przedmiotowym sprofi lowaniem, oraz rzeczywisty wpływ na atrakcyjność oferty. Do tego dochodzą wymogi stawiane wszystkim kryteriom, jak ich jawność, niedyskryminacyjny charakter i niearbitralność.

Początek strony


Piotr Sołtyk
Problematyka oceny działalności audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle postulatów standardów zawodowych
W administracji publicznej audyt wewnętrzny odgrywa przede wszystkim rolę niezależnego instrumentu wspomagającego skuteczność zarządzania. Dostarcza racjonalnego zapewnienia, że system kontroli zarządczej działa zgodnie z przyjętymi normami. Jednak aby audyt wewnętrzny wypełniał wydajnie i skutecznie swoje cele i zadnia, jego działalność powinna podlegać ocenie i bieżącemu monitorowaniu. W artykule podjęto próbę przybliżenia wybranych aspektów monitorowania audytu wewnętrznego w podsektorze samorządowym w kontekście postulatów standardów profesjonalnej praktyki zawodowej.

Początek strony


Elżbieta Rogala
"Metoda powierzchni" najwłaściwsza dla odliczeń VAT od wydatków na budynki?
Gmina musi zastosować sposób odliczeń VAT naliczonego, przyporządkowując swoje zakupy do dwóch rodzajów swojej działalności, czyli do podstawowej, tj. innej niż gospodarcza (publicznej, statutowej, własnej) oraz do gospodarczej. W przypadku wydatków na wszelkiego rodzaju budynki, dla celów odliczeń VAT najbardziej miarodajne i właściwe jest posłużenie się metodą opartą na powierzchni tych budynków przeznaczonej do użytku gospodarczego, głównie do najmu niemieszkalnego objętego stawką 23%.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińARTICLES

Krzysztof S. Cichocki

p. 5

BUDGET

Maria Jastrzębska

p. 33

LOCAL TAXES AND CHARGES

Maciej Kiełbus

p. 42

PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

Maciej Lubiszewski

p. 53

SUPERVISION AND AUDIT

Piotr Sołtyk

p. 64

VARIA

Elżbieta Rogala

p. 75

Table of Contents & Abstracts
p. 79
Krzysztof S. Cichocki
Financing the development of local government – international experience
The article discusses various aspects of the development of local government on the basis of the experience of other countries. It shows that, in order to increase the development potential, local authority units should more closely connect the strategic planning process with fi nancial planning and investments, as well as the implementation of these plans. It demonstrates the procedure of the joint consideration of these processes on the basis of American and Canadian experience. It discusses issues of fi nancing and fi nancial, debt, asset and current budget management. It presents methods of promoting the economic development of local authority units by the state and the involvement in that development of the local population.

Back to top


Maria Jastrzębska
Alternative methods of fi nancing local authority units
The paper discusses some of the issues of local authority units using alternative methods of fi nancing in the context of the fi nancial security and fi nancial stability of these units. Attention is drawn to the essence of fi nancial security and fi nancial stability of local authority units, as well as the essence of managing LAU debt, with particular emphasis on activities serving the purpose of restructuring local authority debt, because these activities are the main reason for local authority units taking advantage of alternative fi nancing methods. The alternative methods of fi nancing local authority units are briefl y described and attention is drawn to the negative consequences of their use by these entities.

Back to top


Maciej Kiełbus
Evolution of the properties of the enforcement authorities regarding municipal waste management charges
The article discusses the evolution of the legal solutions contained in the Act on maintaining cleanliness and orderliness in municipalities with regard to the administrative enforcement of waste management charges. It discusses the legal solutions that have been in force for the past 6 years and highlights the allegations raised with respect to them. The conclusions arising from the analysis refer not only to the enforcement of the municipal waste management charge, but can be applicable in the formulation of the substantive characteristics of the enforcement authorities in the case of enforcement of other local charges and taxes.

Back to top


Maciej Lubiszewski
A contractor’s properties as award criteria in public procurement proceedings
Both EU law and national law enable the contracting authority to apply criteria for evaluating tenders based on the properties of the contractors profi led by the contractor’s capabilities. The consequence of applying such criteria will be the emergence of certain obligations for the contractors regarding their technical, personnel and perhaps fi nancial resources. In contrast to the conditions for participating in the proceedings, these obligations will fundamentally become applicable as late as at the stage of fulfi lling the contract or after its completion. The condition for taking advantage of them is the relationship with the subject matter of the order which will be assured by the said profi ling according to the contractor’s capabilities and the actual infl uence on the attractiveness of the tender. In addition, requirements are also set for all criteria, such as their transparency, their non-discriminatory nature and their non-arbitrariness.

Back to top


Piotr Sołtyk
Issues of assessing the internal audit activity at local authority units in the light of the postulates of professional standards
In public administration, internal audit primarily plays the role of an independent instrument supporting the effi ciency of management. It gives a rational assurance that the management control system operates in accordance with the accepted norms. However, in order for the internal audit to fulfi l its objectives and tasks effi ciently and effectively, its activities should be assessed and constantly monitored. The article attempts to present selected aspects of monitoring of the internal audit in the local authority subsector in the context of postulates of standards of professional practice.

Back to top


Elżbieta Rogala
Is „the floor space method” the most appropriate for VAT deductions from expenditures on buildings?
The municipality needs to apply a method of deducting input VAT, allocating its purchases to two types of its activity, namely basic activity (i.e. other than business activity (public, statutory, own) and business activity. In the case of spending on all types of buildings, for the purpose of making VAT deductions, it is most reliable and appropriate to use a method based on the fl oor space of these buildings which is assigned for commercial use, mainly for non-residential lease, which has a rate of 23%.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
kom.: + 48 662 224 361
e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Dorota
24-01-2018
Ocena: 5/5
Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Finanse Komunalne - Nr 5/2021

Finanse Komunalne - Nr 4/2021

Finanse Komunalne - Nr 3/2021

Finanse Komunalne - Nr 2/2021

Finanse Komunalne - Nr 1/2021

Finanse Komunalne - Nr 6/2020

Finanse Komunalne - Nr 5/2020

Finanse Komunalne - Nr 4/2020

Finanse Komunalne - Nr 3/2020

Finanse Komunalne - Nr 2/2020

Finanse Komunalne - Nr 1/2020

Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

Finanse Komunalne - Nr 10/2019

Finanse Komunalne - Nr 9/2019

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

Finanse Komunalne - Nr 6/2019

Finanse Komunalne - Nr 5/2019

Finanse Komunalne - Nr 4/2019

Finanse Komunalne - Nr 3/2019

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

Finanse Komunalne - Nr 12/2018

Finanse Komunalne - Nr 11/2018

Finanse Komunalne - Nr 10/2018

Finanse Komunalne - Nr 9/2018

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

Finanse Komunalne - Nr 6/2018

Finanse Komunalne - Nr 5/2018

Finanse Komunalne - Nr 4/2018

Finanse Komunalne - Nr 3/2018

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

Finanse Komunalne - Nr 12/2017

Finanse Komunalne - Nr 11/2017

Finanse Komunalne - Nr 10/2017

Finanse Komunalne - Nr 9/2017

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

Finanse Komunalne - Nr 6/2017

Finanse Komunalne - Nr 5/2017

Finanse Komunalne - Nr 4/2017

Finanse Komunalne - Nr 3/2017

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

Finanse Komunalne - Nr 12/2016

Finanse Komunalne - Nr 11/2016

Finanse Komunalne - Nr 10/2016

Finanse Komunalne - Nr 9/2016

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

Finanse Komunalne - Nr 6/2016

Finanse Komunalne - Nr 5/2016

Finanse Komunalne - Nr 4/2016

Finanse Komunalne - Nr 3/2016

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

Finanse Komunalne - Nr 12/2015

Finanse Komunalne - Nr 11/2015

Finanse Komunalne - Nr 10/2015

Finanse Komunalne - Nr 9/2015

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

Finanse Komunalne - Nr 6/2015

Finanse Komunalne - Nr 5/2015

Finanse Komunalne - Nr 4/2015

Finanse Komunalne - Nr 3/2015

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

Finanse Komunalne - Nr 12/2014

Finanse Komunalne - Nr 11/2014

Finanse Komunalne - Nr 10/2014

Finanse Komunalne - Nr 9/2014

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

Finanse Komunalne - Nr 6/2014

Finanse Komunalne - Nr 5/2014

Finanse Komunalne - Nr 4/2014

Finanse Komunalne - Nr 3/2014

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

Finanse Komunalne - Nr 12/2013

Finanse Komunalne - Nr 11/2013

Finanse Komunalne - Nr 10/2013

Finanse Komunalne - Nr 9/2013

Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

Finanse Komunalne - Nr 6/2013

Finanse Komunalne - Nr 5/2013

Finanse Komunalne - Nr 4/2013

Finanse Komunalne - Nr 3/2013

Finanse Komunalne - Nr 1/2013

Finanse Komunalne - Nr 12/2012

Finanse Komunalne - Nr 11/2012

Finanse Komunalne - Nr 10/2012

Finanse Komunalne - Nr 9/2012

Finanse Komunalne - 7-8/2012

Finanse Komunalne - Nr 6/2012

Finanse Komunalne - Nr 5/2012

Finanse Komunalne - Nr 4/2012

Finanse Komunalne - Nr 3/2012

Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty

Inne publikacje autora