Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 10/2013

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Maria Jastrzębska

str. 5

Magdalena Zioło

str. 19

BUDŻET

Paweł Galiński

str. 33

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Leszek Syguła

str. 44

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Magdalena Bielikow

str. 56

NADZÓR I KONTROLA

Wojciech Bożek

str. 62

DYLEMATY

Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko

str. 70

RECENZJE I OMÓWIENIA

Katarzyna Małysa-Sulińska
Recenzja książki Igora Zachariasza (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012
str. 74

Table of Contents & Abstracts
str. 79
Maria Jastrzębska
Polityka zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego - zasady zarządzania ryzykiem
W opracowaniu autorka omawia istotę polityki zarządzania ryzykiem jako podstawy kreacji i implementacji systemu zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego. Zwraca przede wszystkim uwagę na to, jakie elementy powinno zawierać zarządzenie kierownika jednostki samorządu terytorialnego w sprawie polityki zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego oraz wskazuje rekomendacje, w jaki sposób opisać te elementy.

Początek strony


Magdalena Zioło
Efekty i efektywność jako przedmiot pomiaru w sektorze publicznym a paradoks towarzyszący procesowi. Aspekty teoretyczne i metodyczne
Celem opracowania jest uporządkowanie pojęć i problemów dotyczących pomiaru efektów i efektywności działania sektora publicznego, prezentowanych na kanwie rozważań literatury przedmiotu. W artykule autorka stawia tezę, że pomiar efektów w sektorze publicznym jest obarczony ograniczeniami, a efektywność działania podmiotów publicznych nie w każdych warunkach może zostać zapewniona poprzez wykorzystanie instrumentów zarządzania zorientowanego wynikowo.

Początek strony


Paweł Galiński
Jakość planowania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce
Artykuł przedstawia problemy jakości planowania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Autor omawia podstawowe metody tego planowania i mierniki jego oceny, wskazując przy tym podstawowe przyczyny popełnianych błędów w planowaniu poszczególnych składników budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W rezultacie analizuje wartości błędów prognoz dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetów samorządów i ich głównych rodzajów w latach 2001-2012. Ocena tych mierników umożliwia autorowi wskazanie głównych czynników determinujących jakość planowania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego w badanym okresie.

Początek strony


Leszek Syguła
Egzekucja zaległości podatkowych należnych jednostkom samorządu terytorialnego przez naczelników urzędów skarbowych w województwie dolnośląskim w latach 2006-2012 - analiza empiryczna
Artykuł przedstawia kształtowanie się zaległości podatkowych należnych jednostkom samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim, a także wskazuje, czy wraz ze zmianą poziomu zaległości zmienia się efektywność egzekucji, którą należy rozumieć jako udział kwot wyegzekwowanych w sumie kwot objętych tytułami wykonawczymi. Autor podejmuje również próbę przedstawienia zmian zmierzających do podniesienia skuteczności działań organów egzekucyjnych.

Początek strony


Magdalena Bielikow
Wyłączenie osób z czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Głównym założeniem rozwiązań przyjętych w prawie zamówień publicznych jest zagwarantowanie równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych, poprzez zapewnienie bezstronności i obiektywizmu procesu udzielania zamówień publicznych. Niemniej - jak podkreśla autorka - regulacje dotyczące wyłączenia osób z wykonywania czynności w zakresie trybu udzielania zamówień publicznych od początku stosowania ustawy są źródłem nieporozumień i kontrowersji.

Początek strony


Wojciech Bożek
Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych a zakres odpowiedzialności za delikt z art. 18a ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
W opracowaniu autor omawia instytucję audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych oraz zagadnienie ochrony finansów publicznych przed mogącymi wystąpić naruszeniami dyscyplinarnymi w obszarze audytu wewnętrznego i jego koordynacji w jednostkach sektora finansów publicznych. Dokonana analiza zakresu podmiotowego i przedmiotowego art. 18a ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wpisuje się w tok dyskusji zarówno nad celowością wprowadzenia obowiązku wynikającego z tego przepisu, jak i nad ewentualnymi skutkami jego niewykonania albo nienależytego wykonania.

Początek strony


Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
Pobór opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych
Zasadniczy problem interpretacyjny dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy szpital uzdrowiskowy jest szpitalem w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? Spór inkasentów opłaty uzdrowiskowej z organami podatkowymi dotyczy zatem kwestii, jaki jest zakres przewidzianego w tym przepisie zwolnienia od tej opłaty, a ściślej rzecz biorąc, czy znajduje on zastosowanie do osób przebywających w szpitalu uzdrowiskowym w rozumieniu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Analizując przepisy obu ustaw, autorzy dochodzą do wniosku, że zwolnienie to nie obejmuje szpitali uzdrowiskowych, co oznacza, iż w obiektach o statusie szpitala uzdrowiskowego należy pobierać opłatę uzdrowiskową.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Maria Jastrzębska
 • A territorial self-government unit's risk management policy - principles of risk management
 • p. 5

  Magdalena Zioło
 • Effects and effectiveness as an object of measurement in the public sector and the paradox accompanying the process. Theoretical and methodological aspects
 • p. 19

  BUDGET

  Paweł Galiński
 • The quality of budget planning at local authority units in Poland
 • p. 33

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Leszek Syguła
 • Enforcement of tax arrears payable to local authority units by the heads of the tax offices in the Lower Silesian Voivodship in 2006-2012 - empirical analysis
 • p. 44

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Magdalena Bielikow
 • Exclusion of persons from activities related to public procurement proceedings
 • p. 56

  SUPERVISION AND AUDIT

  Wojciech Bożek
 • The obligation to conduct internal audits at public sector units and liability for delict underArticle 18a of the Act on liability for breaching public finance discipline of 17 December 2004
 • p. 62

  DILEMMAS

  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
 • Collection of the spa resort charge at spa resort hospitals
 • p. 70

  REVIEWS

  Katarzyna Małysa-Sulińska
  Review of Igor Zachariasz's (ed.) book, Directions of reform of the spatial planning and development law, Warsaw 2012
  p. 74

  Table of Contents & Abstracts
  p. 79
  Maria Jastrzębska
  A territorial self-government unit's risk management policy - principles of risk management
  In the article, the authoress discusses the essence of the risk management policy as the basis for creating and implementing the risk management system at the territorial self-government unit. She primarily draws attention to the elements that should be included in the order of the territorial self-government unit's manager on the territorial self-government unit's risk management policy and suggests recommendations on how to these elements should be described.

  Back to top


  Magdalena Zioło
  Effects and effectiveness as an object of measurement in the public sector and the paradox accompanying the process. Theoretical and methodological aspects
  The objective of the article is to put order to the concepts and problems regarding the measurement of the effects and effectiveness of public sector activities, which are presented within the framework of the reflections on the subject in the literature. In the article, the authoress argues that the measurement of effectiveness in the public sector is subject to limitations, while effectiveness of the activities of public entities cannot be assured in all circumstances through the use of results-oriented management instruments.

  Back to top


  Paweł Galiński
  The quality of budget planning at local authority units in Poland
  The article presents the problems of quality of budget planning at local authority units in Poland. The author discusses the main methods of such planning and the measures of its assessment, simultaneously indicating the main causes of mistakes in planning the individual components of the local authority unit's budget. As a result, he analyses the values of the errors in forecasting income, expenses, revenues and expenditures in local authority budgets and their main types in 2001-2012. The assessment of these measures enables the author to specify the main factors determining the quality of budget planning in local authority units during the period under review.

  Back to top


  Leszek Syguła
  Enforcement of tax arrears payable to local authority units by the heads of the tax offices in the Lower Silesian Voivodship in 2006-2012 - empirical analysis
  The article presents the shape of tax arrears due to local authority units in the Lower Silesian Voivodship and indicates whether the effectiveness of enforcement, understood as the proportion of the amounts recovered to the total amounts encompassed by fieri facias clauses, changes with the change in the level of arrears. The author also attempts to present changes intended to increase the effectiveness of the activities of the enforcement authorities.

  Back to top


  Magdalena Bielikow
  Exclusion of persons from activities related to public procurement proceedings
  The main objective of the solutions adopted in the Public Procurement Law is to ensure equal treatment of contractors taking part in proceedings and to eliminate corruptive phenomena, by ensuring impartiality and objectivity of the process of awarding public contracts. Even so, as the authoress emphasizes, the rules for excluding persons from conducting activities in the procedure of awarding public contracts have been a source of confusion and controversy from the start of application of this Act.

  Back to top


  Wojciech Bożek
  The obligation to conduct internal audits at public sector units and liability for delict under Article 18a of the Act on liability for breaching public finance discipline of 17 December 2004
  In the article, the author discusses the institution of the internal audit in the public sector, as well as the matter of protecting public finances against disciplinary breaches which could take place in the area of the internal audit and its coordination at public sector units. The analysis of the subjective and objective scope of Article 18a of the Act on liability for breaching public finance discipline of 17 December 2004 suits the course of the discussion on both the desirability to introduce the obligation arising from this regulation and any possible consequences of its lack of performance of improper performance.

  Back to top


  Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
  Collection of the spa resort charge at spa resort hospitals
  A fundamental problem in interpretation applies the question of whether a spa resort hospital is a hospital in the meaning of Article 17, para. 2 item 2 of the Act on local taxes and charges. Therefore, the dispute between the collectors of spa resort taxes and the tax authorities applies to issues regarding the extent of the exemption from this tax provided for in this regulation, or more strictly speaking, whether it applies to people who are in a spa resort hospital in the meaning of the Act on spa resort treatment. The analysis of the provisions of both Acts leads the authors to the conclusion that this exemption does not encompass spa resort hospitals, which means the spa resort charge should be collected at facilities with the status of a spa resort hospital.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora