Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Finanse Komunalne Mirosław Stec
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Finanse Komunalne - Nr 3/2016

Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Mirosław Stec

dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

Rada naukowo-programowa

prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Zyta Gilowska,
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
Elżbieta Suchocka-Roguska

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY

Anna Ostrowska

str. 5

BUDŻET

Beata Zofia Filipiak, Adrian Guranowski

str. 14

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Ryszard Kata

str. 27

MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Daniel Kolasa, Tomasz Walach

str. 41

NADZÓR I KONTROLA

Dariusz Melerowicz, Magdalena Batkiewicz

str. 50

ORZECZNICTWO

Mirosław Paczocha

str. 61

RECENZJE I OMÓWIENIA

Alina Walenia
Ryszard Kata, Magdalena Cyrek, Małgorzata Wosiek, Tomasz Potocki, Władysława Jastrzębska, Strefa euro: między sceptycyzmem a realizmem (Warszawa 2015, CeDeWu.Pl, ss. 210)
str. 75

Table of Contents & Abstracts
str. 78
Anna Ostrowska
Uchwały w sprawie udzielania dotacji oświatowych w świetle nowelizacji przepisu upoważniającego oraz ich ustawowej derogacji
31.03.2015 r. weszła w życie kolejna obszerna nowelizacja ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty. Nowelizacja ta wprowadziła między innymi zmianę treści norm upoważniających do podejmowania przez samorządowe organy stanowiące uchwał w sprawie udzielania dotacji oświatowych. Pozornie niewielka zmiana, polegająca na dodaniu jednego słowa "pobrania", spowodowała rozszerzenie kompetencji kontrolnych samorządów wobec niesamorządowych jednostek oświaty, co należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia ochrony środków publicznych. Zaskakujący jest jednak fakt, że ustawodawca równocześnie zdecydował się na ustawowe uregulowanie utraty mocy obowiązywania dotychczasowych uchwał dotacyjnych, nakazując niejako wszystkim samorządowym organom stanowiącym podjęcie do 31.12.2015 r. nowych uchwał. Artykuł przedstawia skutki powyższej nowelizacji, oceniając ją jako "nowe" podejście ustawodawcy do prawodawczej roli samorządu terytorialnego oraz do zasad ustanawiania przepisów derogacyjnych wobec samorządowych aktów prawa miejscowego.

Początek strony


Beata Zofia Filipiak, Adrian Guranowski
Ryzyko w małych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego - ograniczenia i możliwości mitygacji
W artykule przedstawiono ideę wprowadzenia do praktyki samorządowej formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem opracowania jest wskazanie na problem ryzyka, dylematy związane z jego szacowaniem oraz na praktyczne rozwiązanie przytoczonych w artykule problemów dotyczących małych jednostek samorządu terytorialnego. Wskazano na problemy związane ze sprawnym i skutecznym prowadzeniem projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zamierzeniem autorów było również wskazanie na możliwości ograniczania ryzyka transakcyjnego.

Początek strony


Ryszard Kata
Polityka podatkowa gmin jako narzędzie stymulowania przedsiębiorczości lokalnej
W artykule autor omawia znaczenie polityki podatkowej gmin dla stymulowania rozwoju przedsiębiorczości. Dokonuje charakterystyki preferencji podatkowych będących przejawem władztwa podatkowego gmin w Polsce oraz opisuje poziom ubytku dochodów gmin z tytułu preferencji stosowanych przez te jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2014. Na podstawie badań ankietowych przedsiębiorców indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich autor podejmuje próbę oceny skuteczności stosowania bodźców podatkowych jako narzędzi stymulowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Początek strony


Daniel Kolasa, Tomasz Walach
Prawo opcji w zamówieniach publicznych
Instytucja prawa opcji, choć obecna w ustawie - Prawo zamówień publicznych od początku jej obowiązywania, nie jest często stosowana przez zamawiających. Wiąże się to przede wszystkim z minimalistycznym uregulowaniem tej instytucji w ustawie. Podmioty zamawiające obawiają się, by przeprowadzone przez nich postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie było kwestionowane przez organy kontroli, takie jak regionalne izby obrachunkowe. Niniejszy artykuł przybliża instytucję prawa opcji, poruszając praktyczne aspekty jej stosowania z uwzględnieniem wykładni zarówno prezentowanej przez Urząd Zamówień Publicznych, jak i wynikającej z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Początek strony


Dariusz Melerowicz, Magdalena Batkiewicz
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustaleń kontroli regionalnych izb obrachunkowych
W niniejszym artykule przedstawiono, jak na przestrzeni ostatnich lat kształtują się trendy w zakresie poziomu poszczególnych grup nieprawidłowości stwierdzanych przez regionalne izby obrachunkowe w kontrolowanych podmiotach samorządowych. Zaprezentowane dane stanowią ciekawy materiał poznawczy, który może być wykorzystany przez jednostki do identyfikacji obszarów narażonych na wysokie ryzyko występowania nieprawidłowości i w ten sposób przyczynić się do poprawy funkcjonowania tych podmiotów sektora finansów publicznych.

Początek strony


Mirosław Paczocha
Realizacja zadania gminy dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkół publicznych. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 25.08.2015 r. (I SA/Rz 699/15)
Jeśli poprzestać na wykładni językowej art. 17 ust. 3 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, to należałoby przyjąć, że gmina jest obowiązana lub uprawniona do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo do zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, gdy dziecko mieszka w obwodzie szkoły. Natomiast, jeśli się weźmie pod uwagę, że rodzicom (opiekunom dzieci) z mocy art. 32 Konstytucji RP w związku z art. 20a ust. 2 oraz art. 20c ust. 7 ustawy o systemie oświaty przysługuje prawo wyboru szkoły, do której ma uczęszczać dziecko i jest to konstatacja gwarantująca równość podmiotów wobec prawa, to należy odrzucić, aby intencją ustawodawcy było uniemożliwienie gminom bezpłatnego dowozu dzieci do szkół, w sytuacji gdy zamieszkują one poza obwodem danej szkoły, albo nawet poza terytorium gminy. Prowadziłoby to bowiem do nieuprawnionego nierównego traktowania ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości wyboru szkoły. W obrębie ustawy o systemie oświaty istniałyby więc przepisy gwarantujące wybór szkoły - art. 20a ust. 2 oraz art. 20c ust. 7, oraz przepisy - art. 17 ust. 3 w zw. z ust. 2, które wskutek wadliwej wykładni różnicowałyby prawa jednostki.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń
ARTICLES

Anna Ostrowska
 • Resolutions on the award of education grants in the light of the amendment to the authorizing provision and their statutory derogation
 • p. 5

  BUDGET

  Beata Zofia Filipiak, Adrian Guranowski
 • Risk in small public-private partnership projects - constraints and opportunities for mitigation
 • p. 14

  LOCAL TAXES AND CHARGES

  Ryszard Kata
 • Tax policy of municipalities as a tool for stimulating local entrepreneurship
 • p. 27

  PROPERTY AND PUBLIC PROCUREMENT

  Daniel Kolasa, Tomasz Walach
 • The right of option in public procurement
 • p. 41

  SUPERVISION AND AUDIT

  Dariusz Melerowicz, Magdalena Batkiewicz
 • Financial management of local authority units in the light of the findings of the regional chambers of audit
 • p. 50

  CASE LAW

  Mirosław Paczocha
 • The implementation of the municipality's tasks regarding the provision of free transport for children to state schools. Commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 25 August 2015 (I SA/Rz 699/15)
 • p. 61

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Alina Walenia
  Ryszard Kata, Magdalena Cyrek, Małgorzata Wosiek, Tomasz Potocki, Władysława Jastrzębska, Euro zone: between scepticism and realism (Warsaw 2015, CeDeWu.PL, p. 210)
  p. 75

  Table of Contents & Abstracts
  p. 78
  Anna Ostrowska
  Resolutions on the award of education grants in the light of the amendment to the authorizing provision and their statutory derogation
  The next extensive amendment to the Act on the Eduction System of 7 September 1991 entered into force on 31 March 2015. This amendment introduced, inter alia, a change in the wording of the norms authorizing the legislative bodies of local authorities to pass resolutions on the award of education grants. A seemingly minor change, consisting of the addition of one word "receipt" [pobranie], resulted in the extension of the audit powers of the local authorities with respect to the non-local authority educational units, which should be assessed positively from the point of view of the protection of public funds. However, the fact that the lawmakers simultaneously decided to regulate the loss of binding force of the resolutions on grants to date, in a way, ordering all legislative bodies of local authorities to pass new resolutions on this by 31 December 2015, is surprising. The article presents the effects of this amendment, assessing it as a "new" approach of the lawmakers to the legislative role of the local authority and the principles of establishing regulations which derogate from the of local authority acts of local law.

  Back to top


  Beata Zofia Filipiak, Adrian Guranowski
  Risk in small public-private partnership projects - constraints and opportunities for mitigation
  The article presents the idea of introducing the public-private partnership formula into local authority practice. The objective of the study is to identify the problem of risk, dilemmas related to its estimation, as well as an indication of the practical solution to the problems mentioned in the article regarding small local authority units. It indicates problems related to the smooth and effective management of projects in the public-private partnership formula. The authors also intended to indicate the possibilities of reducing transaction risk.

  Back to top


  Ryszard Kata
  Tax policy of municipalities as a tool for stimulating local entrepreneurship
  In the article, the author discusses the importance of the tax policy of municipalities on the stimulation of the development of entrepreneurship. He describes the tax preferences that are a manifestation of the tax authority of municipalities in Poland and describes the level of the loss in income of municipalities from the preferences used by these local authority units in 2012-2014. Based on the surveys of individual entrepreneurs doing business in rural, as well as urban and rural municipalities, the author attempts to assess the effectiveness of using tax incentives as tools for stimulating the development of local entrepreneurship.

  Back to top


  Daniel Kolasa, Tomasz Walach
  The right of option in public procurement
  The institution of the right of option, albeit present in the Public Procurement Law since the start of its validity, is not often used by contracting authorities. This is primarily related to the minimalistic regulation of this institution in this Law. Contracting entities are concerned about the public procurement proceedings they are handling being challenged by audit bodies, such as the regional chambers of audit. This article presents the institution of the right of option by mentioning the practical aspects of its implementation, taking into account the interpretation presented by the Public Procurement Office, as well as arising from the case law of the National Board of Appeal.

  Back to top


  Dariusz Melerowicz, Magdalena Batkiewicz
  Financial management of local authority units in the light of the findings of the regional chambers of audit
  This article presents the trends over the last few years in the level of the individual groups of irregularities found by the regional chambers of audit at the local authorities audited. The data presented is interesting cognitive material which can be used by local authorities to identify the areas exposed to a high risk of emergence of irregularities and therefore to help improve the functioning of these public sector entities.

  Back to top


  Mirosław Paczocha
  The implementation of the municipality's tasks regarding the provision of free transport for children to state schools. Commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Rzeszów of 25 August 2015 (I SA/Rz 699/15)
  Stopping at the linguistic interpretation of Article 17, para. 3 of the Act on the Education System of 7 September 1991 would mean the need to accept that the municipality is obliged or entitled to provide free transport and care of a child during transportation or a reimbursement of the costs of the child's journey by public transport, if the child lives within the school's catchment area. However, if account is taken of the fact that the parents (guardians of the children) are entitled to choose the school to which the child is to go under Article 32 of the Polish Constitution, in connection with the Article 20a, para. 2 and Article 20c, para. 7 of the Act on the Education System, and this is an observation guaranteeing equality of entities under the law, it should be ruled out that the intention of the lawmakers was to prevent municipalities from taking children to schools free of charge if they live outside the given school's catchment area, or even outside the municipality. This would lead to unreasonable unequal treatment based on the pupil's place of residence, while simultaneously guaranteeing the ability to choose the school. Therefore, under the Act on the Education System, there would be regulations guaranteeing a choice of school - Article 20a, para. 2 and Article 20c, para. 7 - as well as the provisions of Article 17, para. 3. in connection with para. 2, which would differentiate the rights of the unit as a result of a defective interpretation.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
  sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska-Milczarek
  kom.: + 48 662 224 361
  e-mail: klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/finanse-komunalne

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Dorota
  24-01-2018
  Ocena: 5/5
  Interesuję się finansami, dlatego prenumeruję tę prasę. Są to artykuły, omówienia i komentarze do ważnych kwestii finansów samorządowych (m.in. podatki,budżet). Czasopismo ma przejrzysty układ, a w treściach znaleźć można niejedną ciekawostką.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Finanse Komunalne - Nr 5/2021

  Finanse Komunalne - Nr 4/2021

  Finanse Komunalne - Nr 3/2021

  Finanse Komunalne - Nr 2/2021

  Finanse Komunalne - Nr 1/2021

  Finanse Komunalne - Nr 6/2020

  Finanse Komunalne - Nr 5/2020

  Finanse Komunalne - Nr 4/2020

  Finanse Komunalne - Nr 3/2020

  Finanse Komunalne - Nr 2/2020

  Finanse Komunalne - Nr 1/2020

  Finanse Komunalne - Nr 11-12/2019

  Finanse Komunalne - Nr 10/2019

  Finanse Komunalne - Nr 9/2019

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2019

  Finanse Komunalne - Nr 6/2019

  Finanse Komunalne - Nr 5/2019

  Finanse Komunalne - Nr 4/2019

  Finanse Komunalne - Nr 3/2019

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2019

  Finanse Komunalne - Nr 12/2018

  Finanse Komunalne - Nr 11/2018

  Finanse Komunalne - Nr 10/2018

  Finanse Komunalne - Nr 9/2018

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2018

  Finanse Komunalne - Nr 6/2018

  Finanse Komunalne - Nr 5/2018

  Finanse Komunalne - Nr 4/2018

  Finanse Komunalne - Nr 3/2018

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2018

  Finanse Komunalne - Nr 12/2017

  Finanse Komunalne - Nr 11/2017

  Finanse Komunalne - Nr 10/2017

  Finanse Komunalne - Nr 9/2017

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2017

  Finanse Komunalne - Nr 6/2017

  Finanse Komunalne - Nr 5/2017

  Finanse Komunalne - Nr 4/2017

  Finanse Komunalne - Nr 3/2017

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2017

  Finanse Komunalne - Nr 12/2016

  Finanse Komunalne - Nr 11/2016

  Finanse Komunalne - Nr 10/2016

  Finanse Komunalne - Nr 9/2016

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2016

  Finanse Komunalne - Nr 6/2016

  Finanse Komunalne - Nr 5/2016

  Finanse Komunalne - Nr 4/2016

  Finanse Komunalne - Nr 3/2016

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2016

  Finanse Komunalne - Nr 12/2015

  Finanse Komunalne - Nr 11/2015

  Finanse Komunalne - Nr 10/2015

  Finanse Komunalne - Nr 9/2015

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2015

  Finanse Komunalne - Nr 6/2015

  Finanse Komunalne - Nr 5/2015

  Finanse Komunalne - Nr 4/2015

  Finanse Komunalne - Nr 3/2015

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2015

  Finanse Komunalne - Nr 12/2014

  Finanse Komunalne - Nr 11/2014

  Finanse Komunalne - Nr 10/2014

  Finanse Komunalne - Nr 9/2014

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2014

  Finanse Komunalne - Nr 6/2014

  Finanse Komunalne - Nr 5/2014

  Finanse Komunalne - Nr 4/2014

  Finanse Komunalne - Nr 3/2014

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2014

  Finanse Komunalne - Nr 12/2013

  Finanse Komunalne - Nr 11/2013

  Finanse Komunalne - Nr 10/2013

  Finanse Komunalne - Nr 9/2013

  Finanse Komunalne - Nr 7-8/2013

  Finanse Komunalne - Nr 6/2013

  Finanse Komunalne - Nr 5/2013

  Finanse Komunalne - Nr 4/2013

  Finanse Komunalne - Nr 3/2013

  Finanse Komunalne - Nr 1/2013

  Finanse Komunalne - Nr 12/2012

  Finanse Komunalne - Nr 11/2012

  Finanse Komunalne - Nr 10/2012

  Finanse Komunalne - Nr 9/2012

  Finanse Komunalne - 7-8/2012

  Finanse Komunalne - Nr 6/2012

  Finanse Komunalne - Nr 5/2012

  Finanse Komunalne - Nr 4/2012

  Finanse Komunalne - Nr 3/2012

  Finanse Komunalne - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora